ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
301 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2083 14. detsember 2020, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Jaapanit käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 2083 14.12.2020 18.12.2020
302 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2084, 14. detsember 2020, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ  Euroopa Komisjon m 2084 14.12.2020 04.01.2021
303 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2085, 14. detsember 2020, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust  Euroopa Komisjon m 2085 14.12.2020 04.01.2021
304 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2086 14. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/532 erandi osas, mis tehakse rakendusmäärusest (EL) nr 809/2014 seoses seire teel tehtavate kontrollidega, mis on seotud pindalatoetuste taotlustega ja pindalapõhiste toetusmeetmete maksetaotlustega Euroopa Komisjon m 2086 14.12.2020 15.12.2020
305 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2087 14. detsember 2020, milles käsitletakse toimeaine mankotseebi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 2087 14.12.2020 04.01.2021
306 Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2021. aastaks Maaelumin m 74 14.12.2020 01.01.2021
307 Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 "Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele" muutmine Maaelumin m 75 14.12.2020 20.12.2020
308 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 72 14.12.2020 01.01.2021
309 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2157, 14. detsember 2020, millega kiidetakse heaks kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaati tehtavad liidu muudatused ("Montello - Colli Asolani" (KPN)) Euroopa Komisjon m 2157 14.12.2020 10.01.2021
310 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2158, 14. detsember 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Chabichou du Poitou" (KPN) Euroopa Komisjon m 2158 14.12.2020 10.01.2021
311 Nõukogu määrus (EL) 2020/2094, 14. detsember 2020, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks Euroopa Nõukogu m 2094 14.12.2020 23.12.2020
312 Nõukogu otsus (EL, EURATOM) 2020/2053, 14. detsembri 2020, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Nõukogu o 2053 14.12.2020
313 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2106, 14. detsember 2020, milles käsitletakse kaitsemeedet, mille Soome on võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/42/EÜ ning millega keelatakse lasta turule ettevõtja Biltema Nordic Services mootoritõstuki mudel 15-371, mida toodab Biltema Nordic Services AB ja turustab Soome turul Biltema Suomi Oy (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8781 all) Euroopa Komisjon o 2106 14.12.2020
314 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2107, 14. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2007/25/EÜ selle otsuse kohaldamisaja osas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8789 all)   Euroopa Komisjon o 2107 14.12.2020
315 Nõukogu otsus (EL) 2020/2136, 14. detsember 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2021. aasta teise üldeelarve projekti kohta Euroopa Nõukogu o 2136 14.12.2020
316 Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega Keskkonnamin m 59 13.12.2020 01.01.2021
317 Komisjoni määrus (EL) 2020/2040 11. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses pürrolisidiinalkaloidide piirnormidega teatavates toiduainetes  Euroopa Komisjon m 2040 11.12.2020 03.12.2020
318 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2041 11. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/585 seoses iga liikmesriigi võetavate ja analüüsitavate proovide arvuga, pidades silmas Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest  Euroopa Komisjon m 2041 11.12.2020 03.01.2021
319 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2042 11. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/464 selle kohaldamise alguskuupäeva ja teatavate muude kuupäevade osas, mis on asjakohased Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 (mahepõllumajandusliku tootmise kohta) kohaldamise seisukohast  Euroopa Komisjon m 2042 11.12.2020 15.12.2020
320 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2043, 11. detsember 2020, millega kehtestatakse kooliaastatel 2019/2020 ja 2020/2021 erand rakendusmäärusest (EL) 2017/39 seoses toetusetaotlejate või haridusasutuste tööruumides koolikava jaoks tehtavate kohapealsete kontrollidega Euroopa Komisjon m 2043 11.12.2020 17.12.2020
321 Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 "Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind" muutmine Sotsiaalmin m 54 11.12.2020 01.01.2021
322 Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Sotsiaalmin m 56 11.12.2020 01.01.2021
323 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 51 11.12.2020 19.12.2020
324 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine Sotsiaalmin m 55 11.12.2020 01.01.2021
325 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2051, 11. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1742 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Ühendkuningriigis) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9184 all)   Euroopa Komisjon o 2051 11.12.2020
326 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 440 10.12.2020 12.12.2020
327 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 430 10.12.2020 10.12.2020
328 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a korralduse nr 180 "Sillamäe vabatsoon" muutmine VV k 431 10.12.2020 10.12.2020
329 Raha eraldamine VV k 432 10.12.2020 10.12.2020
330 Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2016. a korralduse nr 108 "Volituste andmine Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite taotlemiseks ja haldamiseks" muutmine VV k 436 10.12.2020 10.12.2020
331 Raha eraldamine VV k 437 10.12.2020 10.12.2020
332 Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise tõttu VV k 438 10.12.2020 01.01.2021
333 "Riigiteede teehoiukava 2021-2030" kinnitamine VV k 439 10.12.2020 01.01.2021
334 Elektribusside transpordisektoris kasutuselevõtu toetamise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 87 10.12.2020 14.12.2020
335 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2037, 10. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes Euroopa Komisjon m 2037 10.12.2020 01.01.2021
336 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2038, 10. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendaja kohustuste vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust Euroopa Komisjon m 2038 10.12.2020 12.12.2020
337 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/2021 10. detsember 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9 Euroopa Nõukogu m 2021 10.12.2020 12.12.2020
338 Teede- ja sideministri 31. jaanuari 2000. a määruse nr 5 "Maanteeameti hallatavate riigiasutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine" ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 104 "Maanteeameti teenistujate ja töötajate koosseis" kehtetuks tunnistamine Majandus- ja taristusmin m 86 10.12.2020 01.01.2021
339 Ajutise reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu Sisemin m 44 10.12.2020 01.01.2021
340 Pagulase reisidokumendi vorm, tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu Sisemin m 45 10.12.2020 01.01.2021
341 Välismaalase passi vorm, tehniline kirjeldus ja passi kantavate andmete loetelu Sisemin m 43 10.12.2020 01.01.2021
342 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise tõttu VV m 94 10.12.2020 01.01.2021
343 Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määruse nr 114 "Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded" muutmine VV m 93 10.12.2020 01.01.2021
344 Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 "Tööinspektsiooni põhimäärus" muutmine Sotsiaalmin m 53 10.12.2020 20.12.2020
345 Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2020/2030, 10. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu kodukorda Euroopa Nõukogu o 2030 10.12.2020 11.12.2020
346 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2031 10. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia) Euroopa Nõukogu o 2031 10.12.2020 10.12.2020
347 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2032 10. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2010/96/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni kohta Euroopa Nõukogu o 2032 10.12.2020 10.12.2020
348 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2033, 10. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 2033 10.12.2020 12.12.2020
349 Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2020/2049, 10. detsember 2020, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta Euroopa Ülemkogu o 2049 10.12.2020 10.12.2020
350 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2050 10. detsember 2020, millega tehakse teatavatele liikmesriikidele erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1700 (millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik) kohaldamisest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8595 all) Euroopa Komisjon o 2050 10.12.2020

avalikgif