ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
301 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) RK s 17.06.2020 01.01.2021
302 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
303 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) RK s 17.06.2020 20.07.2020
304 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
305 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
306 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
307 Sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 102 17.06.2020 17.06.2020
308 Sõjaväeliste auastmete andmine Vabariigi President kk 103 17.06.2020 17.06.2020
309 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 104 17.06.2020 17.06.2020
310 Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 "Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus" muutmine Maaelumin m 41 16.06.2020 22.06.2020
311 Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine Maaelumin m 42 16.06.2020 22.06.2020
312 Haridus- ja Noorteameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 19 16.06.2020 01.08.2020
313 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 "Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 33 16.06.2020 22.06.2020
314 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/861, 16. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Cantal" / "fourme de Cantal" / "cantalet" (KPN) Euroopa Komisjon m 861 16.06.2020 12.07.2020
315 K. Kaarelsoni nimetamine ja J. Vanaveski tagasikutsumine Vabariigi President o 589 16.06.2020 16.06.2020
316 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 590 16.06.2020 16.06.2020
317 J. Reinholdi nimetamine Vabariigi President o 591 16.06.2020 16.06.2020
318 Komisjoni otsus (EL) 2020/787, 16. juuni 2020, millega pikendatakse üleminekuperioodi seoses põllumajandusmaa omandamisega Horvaatias  Euroopa Komisjon o 787 16.06.2020 17.06.2020
319 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/794, 16. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/101 tulemusliku relvaekspordi kontrolli edendamise kohta Euroopa Nõukogu o 794 16.06.2020 16.06.2020
320 Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/795, 16. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/809 massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamise toetamiseks Euroopa Nõukogu o 795 16.06.2020 16.06.2020
321 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/796, 16. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1252, millega toetatakse kemikaaliohutuse ja -julgeoleku tugevdamist Ukrainas kooskõlas massihävitusrelvade ja nende kandevahendite leviku tõkestamist käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1540 (2004) rakendamisega Euroopa Nõukogu o 796 16.06.2020 16.06.2020
322 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/859, 16. juuni 2020, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3609 all) Euroopa Komisjon o 859 16.06.2020
323 Nõukogu otsus (EL) 2020/848, 16. juuni 2020, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 ja 152 muudatusettepanekute, üldiste tehniliste normide nr 3, 6, 7, 16 ja 19 muudatusettepanekute, konsolideeritud resolutsiooni R.E.3 muudatusettepaneku ning viie uue mootorsõidukite valdkonnas ohutust, heitkoguseid ja automatiseerimist käsitleva ÜRO eeskirja ettepaneku küsimuses Euroopa Nõukogu o 848 16.06.2020 16.06.2020
324 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/786, 15. juuni 2020, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta  Euroopa Komisjon m 786 15.06.2020 06.07.2020
325 Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse Maaelumin m 40 15.06.2020 22.06.2020
326 Nõukogu määrus (EL) 2020/874, 15. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine Euroopa Nõukogu m 874 15.06.2020 27.06.2020
327 Nõukogu määrus (EL) 2020/875, 15. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine Euroopa Nõukogu m 875 15.06.2020 27.06.2020
328 Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine RK o 15.06.2020 15.06.2020
329 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus RK s 15.06.2020 01.07.2020
330 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 101 15.06.2020 15.06.2020
331 Nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõtust teavitamise tingimused ja kord ning nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele Sotsiaalmin m 31 14.06.2020 20.06.2020
332 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 210 12.06.2020 12.06.2020
333 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 211 12.06.2020 12.06.2020
334 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/777, 12. juuni 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/763 kohaldamiskuupäevade ja teatavate üleminekusätete osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 777 12.06.2020 16.06.2020
335 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/778, 12. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/773 kohaldamiskuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 778 12.06.2020 16.06.2020
336 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/779, 12. juuni 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2019/250 kohaldamiskuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 779 12.06.2020 16.06.2020
337 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/780, 12. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 445/2011 ja rakendusmäärust (EL) 2019/779 seoses meetmetega, millega pikendatakse hoolduse eest vastutavate üksuste teatavate sertifikaatide ja teatavate üleminekusätete kehtivust COVID-19 pandeemia tõttu Euroopa Komisjon m 780 12.06.2020 16.06.2020
338 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/781, 12. juuni 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/545 kohaldamiskuupäevade ja teatavate üleminekusätete osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 781 12.06.2020 16.06.2020
339 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/782, 12. juuni 2020, millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) 2018/761 ja (EL) 2018/762 nende kohaldamise kuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 782 12.06.2020 16.06.2020
340 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/776, 12. juuni 2020, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2020/492, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Egiptusest pärit kootud ja/või nõeltöödeldud klaaskiust kangaste impordi suhtes Euroopa Komisjon m 776 12.06.2020 16.06.2020
341 Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 "Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus" muutmine Maaelumin m 39 12.06.2020 22.06.2020
342 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" ja 21. juuni 2011. a määruse nr 49 "Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 32 12.06.2020 22.06.2020
343 Kaitseministri 9. septembri 2019. a määruse nr 15 "2020. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine" muutmine Kaitsemin m 10 12.06.2020 22.06.2020
344 Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 "Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord" muutmine Kaitsemin m 12 12.06.2020 22.06.2020
345 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/783, 12. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2012/757/EL seoses meetmetega, millega kohandatakse ohutuse seisukohast olulisi ülesandeid täitvate raudteetöötajate (v.a vedurijuhid) korrapärase tervisekontrolli sagedust COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon o 783 12.06.2020 16.06.2020
346 Nõukogu otsus (EL) 2020/793, 12. juuni 2020, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees transpordiühendusega seotud teatavate haldus- ja personaliküsimuste ning finantseeskirjade kehtestamise osas Euroopa Nõukogu o 793 12.06.2020 12.06.2020
347 Välisluureameti peadirektori ametikohale nimetamine uueks tähtajaks VV k 200 11.06.2020 11.06.2020
348 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 201 11.06.2020 11.06.2020
349 Raha eraldamine VV k 202 11.06.2020 11.06.2020
350 Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2013. a korralduse nr 456 "Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 203 11.06.2020 11.06.2020

avalikgif