ID-kaart


Kliendilepingu tüüptingimused

KASUTUSTINGIMUSED


Kehtestatud 14.09.2020 Estlex OÜ poolt (registrikood 12241080; asukoht Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik)

Sisu

 

I osa Üldsätted.

II osa Tellimuse muutmine, kontaktisik ja kliendiinfo haldamine.

III osa Teenuse maksumus ja arveldamise kord.

IV osa Poolte õigused ja kohustused.

V osa Õigusinfoteenuse autoriõigused.

VI osa Lepingu täitmise tagamine.

VII osa Kliendilepingu lõppsätted.

I osa
Üldsätted

1. Õigusinfoteenuse eesmärk on aidata õigusasjatundjaid ja teisi õigusteavet vajavaid isikuid oma ülesannete täitmisel kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel. Selleks võimaldatakse õigusinfoteenuse kaudu terviklik, süsteemne ja kergesti kasutatav juurdepääs asja- ja ajakohasele õigusteabele ning õigusaktide tõlgendamise ja õigusinfo haldamise andmekogule (õigusinfosüsteem).

2. Lepingus kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

2.1. õigusinfoteenus – pidaja peetav õigusaktide, kohtulahendite ja teiste õigusallikate andmekogu, mille juurde pidaja on lisanud õigusteabe kasutamist toetavat teavet ja funktsioone, sealhulgas on näiteks:

2.1.1. lisanud täiendava õigusteabe, sealhulgas sätete seosed, välisviited, sätete selgitused ja kommentaarid, käsiraamatud, artiklid ja muu pidaja loodud õigusteabe;

2.1.2. lisanud õigusnormide tõlkeid;

2.1.3. lisanud täiendavaid liidestatud õigusteavet sisaldavaid andmebaase;

2.1.4. lisanud töövahendeid õigusteabe otsinguks;

2.1.5. lisanud töövahendeid kliendi õigusteabe ja juriidilise oskusteabe kasutamise haldamiseks;

2.1.6. lisanud õigusinfo saamiseks tellitavaid teavitusteenuseid;

2.1.7. lisanud õigusteabega töötamise lihtsustamiseks raamatuid, õigusaktide kogumikke, tõlkekogumikke.

2.2. õigusinfoteenuse tellimus. Õigusinfoteenuse tellimuses lepib pidaja kliendiga kokku õigusinfoteenuse, arveldusperioodi ja maksimaalse lubatud kasutajate arvu;

2.3. õigusasjatundja. Õigusasjatundja on õigusteaduslikku kvalifikatsiooni omav või omandav füüsiline isik, kes kasutab enda erialaseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ja kogemusi õigusteenuse osutamiseks tema majandus- ja kutsetegevuse või avaliku võimu teostamise raames;

2.4. õigusteenused. Õigusteenused on õiguse rakendamise ja -mõistmisega seotud teenused, sealhulgas õigusdokumentide koostamine, klientide nõustamine õigusküsimustes, esindamine lepingu sõlmimisel ja sellega seotud vaidlustes, lepitusmenetluses, haldusmenetluses, kohtuvälises menetluses, kohtueelses menetluses, kohtumenetluses, osalemine õigusloomes, õigusalaste analüüside koostamine, õppe- ja teadustöö õigusvaldkonnas ning ettevõtte või asutuse sisene õigusnõustamine;

2.5. kasutajaandmed. Kasutajaandmed on õigusinfosüsteemis kasutaja poolt loodud märkused, vormid, dokumendid ja muu tema enda kasutamiseks mõeldud või kliendi teiste kasutajatega jagatud teave. Kasutajaandmed ei ole õigusinfosüsteemi osa ning nendega seotud õigused ja kohustused kuuluvad kliendile;

2.6. pidaja. Pidaja on õigusinfosüsteemi vastutav töötleja Estlex OÜ (registrikood 12241080), kellele kuuluvad kõik autoriõigused õigusinfoteenusele kui andmekogule ning sellesse kuuluvatele teostele. Pidaja on andmebaasi ja sellega seotud registritesse kuuluvate isiku- ja teiste andmete eest vastutav töötleja;

2.7. klient. Klient on riigi- või munitsipaalasutus, avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kes on sõlminud pidajaga kliendilepingu, mis annab õiguse kasutada õigusinfosüsteemi ning sellega seotud teenuseid ja rakendusi;

2.8. kasutaja. Kasutaja on kliendi töötaja, teenistuja või muu füüsiline isik, kellele klient on andnud enda nimel juurdepääsu kasutada õigusinfosüsteemi ning sellega seotud teenuseid ja rakendusi kliendiga sõlmitud lepingu alusel ning kelle tegevuse eest klient vastutab pidaja ja kolmandate isikute ees;

2.9. kontaktisik. Kontaktisik on kasutaja, kellele on kliendi poolt antud õigus hallata kliendiandmeid, lisada uusi kasutajaid, muuta kasutajate kasutusõigusi ja kustutada kasutajaid, muuta kliendi õigusinfopaketti ning tellida, muuta või lõpetada muid õigusinfoteenuseid. Kontaktisikule edastatakse kliendile mõeldud teave kliendilepingu, õigusinfopakettide ja õigusinfoteenuste kohta ning kontaktisikuga võetakse ühendust kliendilepingu täitmise küsimustes. Pooled lepivad kokku, et kontaktisikule edastatud teave ja pöördumised on kliendile kättetoimetatud;

2.10. külastaja – füüsiline või juriidiline isik, keda klient või tema kasutaja on kaasanud aruteludesse. Külastaja näeb üksnes kliendi neid arutelusid, millesse ta on kaasatud. Külastaja juurdepääsu õigused muule teabele määrab klient niivõrd, kui õigusinfoteenuse tehniline rakendus seda võimaldab;

2.11. kasutusõigused. Kasutusõigused lepitakse kokku kliendi tellimusega ning need määravad ära, millises ulatuses ning millisele osale õigusinfoteenusest on kliendil juurdepääsuõigus. Kasutusõigused võivad olla õigusinfoteenuse sisu, kasutajate hulga või muu tunnuse järgi koondatud teenusepakettidesse või olla lepitud kokku pidaja ja kliendi vahel eraldi.

2.12. sätete kommentaarid ja selgitused. Sätete kommentaarid ja selgitused on seaduste tervikteksti sätete juures olevad selgitused (kommentaarid), mis põhinevad peamiselt õigusaktide eelnõude seletuskirjadel ja kohtupraktikal;

2.13. annotatsioonid. Annotatsioonid on kohtulahendite ja teadustööde praktikule olulised tsitaadid ja refereeringud, mis lisatakse asjassepuutuva paragrahvi juurde õigusteabe kasutamise lihtsustamiseks;

2.14. käsiraamatud. Käsiraamatud on praktilise ja akadeemilise suunitlusega õppematerjalid ja abivahendid igapäevaste tööülesannete täitmisel. Käsiraamatud annavad nii üldise ülevaate õigusvaldkonnast, aga ka praktilisi juhiseid, skeeme, näiteid ja muid materjale, mis abistavad tegutsevat juristi või spetsialisti oma ülesannete täitmisel;

2.15. õigusaktide kogumikud. Õigusaktide kogumikud sisaldavad õigusvaldkonna õigusaktide tekste ja nende sisukorda. Õigusaktide kogumikule võib olla lisatud eessõna, sissejuhatus, terminid, selgitused ja kommentaarid, annotatsioonid, teemakohane artikkel või muu õigusteave. Õigusaktide kogumikke on võimalik osta trükisena või e-raamatuna või kasutada õigusinfoteenuse osana;

2.16. tõlkekogumikud. Tõlkekogumikud on eesti-vene, eesti-inglise, vene-inglise või inglise-vene keeltes õigusaktide kogumikud, mis sisaldavad õigusvaldkonna õigusaktide paralleeltekste ning nende sisukorda kahes keeles. Tõlkekogumikule võib olla lisatud eessõna, sissejuhatus, terminid, teemakohane artikkel või muu õigusteave. Tõlkekogumikke on võimalik osta trükisena või e-raamatuna või kasutada õigusinfoteenuse osana;

2.17. teavitamisteenused. Teavitamisteenused annavad kliendile ülevaate õigusaktide muudatustest, kohtulahenditest, eelnõudest ja muust olulisest õigusteabest. Sõltuvalt teavitamisteenusest on kliendil võimalik valida teavitamisteenuse sisu ja perioodi;

2.18. õigusaktide tõlked. Õigusaktide tõlked on pidaja koostatud õigusaktide tekstide võõrkeelsed versioonid, mille pidaja avaldab enda peetavas andmekogus õigusinfoteenuse osana. Õigusakti tõlge on pidaja poolt loodud teos, mille autoriks on pidaja ning millele kohalduvad isiklikud ja varalised autorõigused kuuluvad kogu ulatuses pidajale;

2.19. õigustekstide tõlkimine. Pidaja tõlgib kliendi taotlusel tasu eest õigusaktid, mida ei ole andmebaasis tõlgitud, vene- või inglise keelde ning edastab need kliendile. Pidaja korraldab kliendi tellimusel muude õigusdokumentide tõlkimist ning tagab terminoloogia vastavuse õigusinfosüsteemis olevate õigusaktide tõlgete terminoloogiale.

2.20. õigusinfoteenuse arveldusperiood. Õigusinfoteenuse arveldusperiood on pidaja ja kliendi poolt lepingus kokku lepitud ajavahemik, mille jooksul osutatud teenuse eest esitab pidaja kliendile arve.

II osa
Tellimuse muutmine, kontaktisik ja kliendiinfo haldamine

3. Klient määrab kontaktisiku, kellel on õigus esindada klienti pidaja suhtes lepingu täitmise küsimustes. Klient võib igal ajal muuta kontaktisikut, esitades selleks pidajale kirjaliku avalduse. Pidaja teeb kliendi avalduse alusel muudatused kontaktisiku kohta. Pidaja ja kliendi poolt lepingus kokku lepitud kontaktisik loetakse muudetuks pidaja ja kliendi vahel vastava kirjaliku lepingumuudatuse sõlmimisega.

4. Kui pidaja ja klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, on kontaktisikul pidaja suhtes kliendi esindamisel järgmised õigused:

4.1. õigusinfoteenuse tellimuse muutmise avalduse esitamine, sealhulgas õigusinfoteenuse, arveldusperioodi ja kasutajate maksimaalset arvu muutumise avalduse esitamine;

4.2. õigusinfoteenuse tellimuse peatamise avalduse ja selle lõpetamise avalduse esitamine;

4.3. kontaktisiku muutmise avalduse esitamine;

4.4. kliendiinfo haldamine, sealhulgas uute kasutajate lisamine, kasutajate õiguste muutmine ja kasutajate kustutamine, samuti kasutajaandmete haldamine;

4.5. võtta vastu pidaja esitatud arveid ja pidada läbirääkimisi lepingu täitmise küsimustes;

4.6. lepingu lõpetamise avalduse esitamine, sealhulgas lepingu korralise ülesütlemise avalduse esitamine.

5. Klient võib kuni arveldamisperioodi lõpuni esitada kirjaliku avalduse õigusinfoteenuse tellimuse muutmiseks, sealhulgas tellitud teenuse, arveldusperioodi ja maksimaalse kasutajate arvu muutmiseks. Pidaja teeb kliendi avalduse alusel muudatused tellimuses uue arveldusperioodi kohta. Pidaja ja kliendi poolt lepingus kokku lepitud tellimus loetakse muudetuks pidaja ja kliendi vahel vastava kirjaliku lepingumuudatuse sõlmimisega.

6. Klient võib kuni arveldusperioodi lõpuni esitada kirjaliku avalduse uuel arveldusperioodil õigusinfoteenuse tellimuse peatamiseks. Tellimuse peatamise avalduses märgib klient kalendrikuu, mille lõpuni on tellimus peatatud (tellimuse peatamise tähtaeg). Pidaja teeb kliendi avalduse alusel vastava muudatuse ning peatab tellimuse hiljemalt avalduse tegemisele vahetult järgneva uue arveldusperioodi esimesel kalendripäeval või kui klient on avalduses soovinud tellimust peatada mõnel hilisemal tuleviku arveldusperioodil, siis vastava perioodi esimesel kalendripäeval. Pidaja ja kliendi poolt lepingus kokku lepitud tellimus loetakse peatatuks pidaja ja kliendi vahel vastava kirjaliku lepingumuudatuse sõlmimisega.

7. Arveldusperioodil, mil tellimus on peatatud, ei osuta pidaja õigusinfoteenust (sealhulgas piirab kliendi ja tema kasutajate juurdepääsu õigusinfoteenusele) ega võta õigusinfoteenuse eest tasu (sealhulgas ei esita kliendile arvet). Tellimuse peatamine lõppeb peatamise avalduses märgitud tellimuse peatamise tähtajale järgneva kalendrikuu esimesel kalendripäeval, millest alates tagab pidaja kliendile ja tema kasutajatele tasu eest juurdepääsu õigusinfoteenusele vastavalt enne peatamist kehtinud tellimusele (esitades vastava arve).

8. Klient võib igal ajal esitada enne tellimuse peatamise tähtaja lõppemist kirjaliku avalduse tellimuse peatamise ennetähtaegseks lõpetamiseks, märkides seejuures avalduses, kas ta soovib jätkata enne tellimuse peatamist kehtinud tellimusega või muuta tellimust vastavalt käesolevas lepingus tellimuse muutmise kohta käivatele sätetele. Pidaja lõpetab kliendi avalduse alusel tellimuse peatamise hiljemalt avalduse esitamisele vahetult järgneva kalendrikuu esimesel kalendripäeval või kui klient on avalduses soovinud tellimuse peatamist lõpetada mõnel hilisemal kalendrikuul, siis hiljemalt vastava kalendrikuu esimesel kalendripäeval. Tellimuse peatamine loetakse lõpetatuks pidaja ja kliendi vahel vastava kirjaliku lepingumuudatuse sõlmimisega.

 

9. Pidajal on õigus õigusinfoteenuseid ja nende kirjeldusi ühepoolselt muuta, sealhulgas lisada tellimuse osaks olevaid uusi teenuseid, teavitades sellest klienti e-posti teel ning enda veebilehel www.estlex.ee. Uued õigusinfoteenuse kirjeldused rakenduvad kliendile hiljemalt järgmisest arveldusperioodist või kui pidaja on soovinud uusi õigusinfoteenuse kirjeldusi rakendada mõnel kindlal kuupäeval, siis rakenduvad need vastaval kuupäeval.

10. Pidaja võimaldab õigusinfoteenuste pakkumisel kliendil ning tema kontaktisikul hallata temaga seotud teavet ja teenusega seotud funktsioone, sealhulgas lisada uusi kasutajaid, muuta kasutajate õigusi ja kasutajaid kustutada. Kliendiinfo haldamine toimub pidajast sõltumatult ega eelda eelnevalt avalduse esitamist. Kui pidaja ja klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, jagunevad kliendiinfo haldamisel pidaja ja kliendi õigused andmete töötlemisel järgmiselt*:

 

Pidaja

Klient

Kontaktisik

Kasutaja

1) kliendi nimi, registrikood, aadressi- ja sideandmed, pangakonto andmed, arvete vastuvõtmise e-post ja e-arvete esitamise andmed;

vaadata ja muuta

vaadata ja esitada muutmise avaldus

vaadata ja esitada muutmise avaldus

vaadata kliendi nime

2) kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni number ja e-posti aadress;

vaadata ja muuta

vaadata ja esitada muutmise avaldus

vaadata ja esitada muutmise avaldus

Vaadata kontaktisiku ees- ja perekonnanime, telefoni numbrit ja e-posti aadressi

3) kliendilepingu andmed, sh number, kuupäev, soodustused ja arvete andmed;

vaadata ja muuta

vaadata ja esitada muutmise avalduse

vaadata

-

4) kehtivas tellimuses märgitud õigusinfoteenus (sh õigusinfoteenuse pakettide ja -teenuste andmed) ja kasutajate arv, tellimuse arveldusperiood, samuti tellimuse peatamise ja selle lõppemise andmed (sh aeg);

vaadata ja muuta

vaadata ja esitada muutmise avaldus

vaadata ja esitada muutmise avaldus

vaadata

5) kasutajate andmed, sh ees- ja perekonnanimi, isikukood ja sidevahendite andmed, kasutajanimi ja -õigused ning juurdepääsuõigused;

vaadata

vaadata ja muuta pidajast sõltumatult

vaadata ja muuta pidajast sõltumatult

vaadata kasutajate ees- ja perekonnanimesid, oma andmeid vaadata ja muuta

6) kliendi kasutusstatistika andmed ning kasutusandmed kõigi kliendi kasutajate kohta;

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata enda kasutuse kohta

7) kasutajaandmed, sh kasutajate märkused õigusaktide tekstides, sh teiste kasutajatega jagatud märkused, ning koostatud dokumendid;

-

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata kasutaja jagatud teavet

vaadata ja muuta enda loodud teavet

8) andmed kliendi ja kasutajate pöördumiste ja nende lahendamise kohta, sh kliendi ja kasutajate pöördumised ja pidaja poolt nendele pöördumistele antud vastused;

vaadata ja muuta

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata kõigi kasutajate kohta

vaadata

9) kliendi täiendavad andmed tema majandus- ja kutsetegevuse või avaliku võimu ülesannete või õppe- ja teadustöö kohta ja muud teenustega seotud andmed;

vaadata ja muuta

vaadata ja muuta pidajast sõltumatult

vaadata ja muuta pidajast sõltumatult

vaadata

10) andmed kasutaja eelistuste kohta (sh keele, otsingute eelistused, kuvade eelistused jms);

-

-

-

enda kasutaja osas muuta

* Sõltuvalt kliendi valitud õigusinfoteenusest võivad kliendi juurdepääsud ja muutmise õigused oma kliendiinfole olla piiratud.

III osa
Teenuse maksumus ja arveldamise kord

11. Klient maksab õigusinfoteenuse eest tasu, mille suurus määratakse kindlaks pidaja kehtestatud hinnakirja alusel ning vastavalt lepingus, sealhulgas kliendi tellimuses, kokku lepitud teenusele, arveldusperioodile ning maksimaalselt lubatud kasutajate arvule, samuti arvestades kliendi ja pidaja vahel kokku lepitud erandeid ja soodustusi.

12. Pidajal on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti e-posti teel ning enda veebilehel www.estlex.ee. Uued hinnad rakenduvad kliendile hiljemalt järgmisest arveldusperioodist.

13. Õigusinfoteenuste ja ostetud kaupade eest on klient kohustatud maksma pidajale tasu vastavalt pidaja esitatud arvele sellel märgitud maksetähtajaks. Pidaja esitab kliendile arve üldjuhul lepingus kokku lepitud arveldusperioodi alguses õigusinfoteenuse eest ette. Pidaja väljastab kliendile arve(d) elektrooniliselt e-posti teel või elektrooniliselt e-arvena. Kui pidaja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti, siis paberkandjal arveid ei esitata. Arve tasumisega seotud pangaoperatsioonide teenustasud maksab klient. Lepingu kehtivuse ajal õigusinfoteenuse kasutamata jätmine kliendi poolt ei vabasta arve tasumise kohustusest.

14. Kui klient on teinud ettemaksu pikema arveldusperioodi kohta, kui lepingus sätestatud, ja kui ettemakstud arveldusperioodi jooksul klient soovib muuta teenust, arveldusperioodi või suurimat lubatud kasutajate arvu, siis teeb pidaja ettemaksu summa arvel tasaarvelduse ning vajadusel esitab kliendile uue arve. See kehtib ka hinna muutmisel.

15. Pidajal on õigus teha kõikide kliendi poolt pidajale täitmisele kuuluvate rahaliste kohustuste suhtes ühtset ja terviklikku kliendikohast võlaarvestust ning seda ka juhul, kui pidaja väljastab kliendile mitu erinevat arvet. Kui klient teeb pidajale rahalisi makseid, siis on pidajal õigus lugeda kliendi poolt täidetuks ajaliselt varem tekkinud kliendi kohustused. Kui kliendil on pidaja ees erinevaid kohustusi, on pidajal õigus lugeda õigusinfoteenuse eest tasumisele kuuluvad rahalised kohustused täidetuks viimases järjekorras.

16. Kui klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on pidajal õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist:

16.1. tarbijalt kolmekordses seaduses sätestatud viivisemääras. Seaduses sätestatud määraks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär, millele lisandub 8% aastas;

16.2. juriidiliselt isikult 0,15% päevas.

17. Lepingu lõppemisel esitab pidaja kliendile lõpparve ning kliendil tuleb arve tasuda sellel märgitud maksetähtajaks. Kui klient esitab avalduse lepingu üles ütlemiseks enne arveldusperioodi lõppemist, kuulub tasumisele arve kogu arveldusperioodi eest ning klient ei saa nõuda arveldusperioodi alguses õigusteenuse kasutamise eest ette esitatud arve alusel tasutud summa tagastamist.

18. Kui leping lõpetatakse pidaja algatusel, siis tagastatakse kliendile kasutamata osas teenuse tasu ja kasutamata ettemaks. Kui lepingu lõpetamise põhjuseks on lepingu rikkumine kliendi poolt ja pidaja otsustab rakendada leppetrahvi, siis tasaarveldatakse ettemaksu kasutamata osa leppetrahvi koosseisus.

IV osa
Poolte õigused ja kohustused

19. Klient võib kasutada õigusinfoteenuseid (sealhulgas andmekogus olevaid andmeid ning õigusinfoteenuste kaudu kliendile üleantud õigusteavet) enda kutse- ja majandustegevuses või avaliku võimu teostamisel või õppe- ja teadustöös kooskõlas käesoleva lepinguga, sealhulgas viisil ja ulatuses, mis ei lähe vastuollu käesoleva lepingus nimetatud õigusinfoteenuse eesmärgiga.

20. Klient on enda majandus- ja kutsetegevuses või avaliku võimu teostamisel või õppe- ja teadustöös pidajast sõltumatu. Klient võib vabalt ja pidaja nõusolekuta pakkuda kolmandatele isikutele kaupu ja teenuseid, mis põhinevad õigusinfoteenustel või mille üheks osaks on õigusinfoteenused (nt kasutada õigusinfosüsteemis olevat õigusteavet õigusnõustamisel, analüüsi koostamisel, õigusdokumendi koostamisel vms või kasutada pidajalt konsultatsiooni käigus saadud teavet enda kliendi nõustamisel vms). Kliendi poolt õigusinfoteenuse abil kolmandatele isikutele osutatud teenuste ja müüdud kaupade tulu (õigus- ja reaalvili) kuulub kliendile (välja arvatud õigusinfosüsteemi ja -teenuste kuritarvitamise korral).

21. Pidaja on kohustatud tagama kliendile juurdepääsu õigusinfoteenusele, sealhulgas andma kliendile õigusinfoteenustele juurdepääsuks vajalikud juurdepääsuõigused ja -vahendid ning tagama õigusinfoteenuste kättesaadavuse kogu kliendilepingu kehtivuse perioodi vältel. Juurdepääs õigusinfoteenusele tagatakse eelkõige kasutajate isikukoodi kandmisega andmebaasi, mis võimaldab kasutajal siseneda andmebaasi isikutunnistuse abil, ning kasutajale individuaalse kasutajanime ja parooli väljastamisega.

22. Lepingu rikkumiseks ei loeta aega, millal õigusinfosüsteem ei ole ajutiselt kättesaadav kliendile korraliste ja planeeritud uuendus- ja korrastustööde ajal, kui sellest on pidaja veebilehe www.estlex.ee või e-posti teel teatatud ette vähemalt 5 päeva. Lepingu rikkumiseks ei loeta ajutisi tõrkeid õigusinfosüsteemi kasutamisel, mille pidaja kõrvaldab kuni 24 tunni jooksul tõrkest või veast teavitamisest või teada saamisest.

23. Pidaja tagab, et andmete töötlemine toimub üldises vastavuses infosüsteemide turvameetmete nõuetega. Andmete töötlemisel on tagatud keskmine turvalisuse tase järgmiste kriteeriumite osas:

23.1. töökindlus – 90% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ ööpäev); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – tunnid (1÷10) (hiljemalt 01.01.2021 „töökindlus – 99% (lubatud summaarne seisak nädalas ~ 2 tundi); lubatav nõutava reaktsiooniaja kasv tippkoormusel – minutid (1÷10);“);

23.2.  andmete terviklikkus - info allikas, selle muutmise ja hävitamise fakt peavad olema tuvastatavad; info õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse kontroll erijuhtudel ja vastavalt vajadusele;

23.3. andmete konfidentsiaalsus - info asutusesiseseks kasutamiseks: juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral (hiljemalt 01.01.2021 „andmete konfidentsiaalsus - salajane info: info kasutamine on lubatud ainult teatud kindlatele kasutajate gruppidele, juurdepääs teabele on lubatav juurdepääsu taotleva isiku õigustatud huvi korral;“).

24. Lepingu rikkumiseks ei loeta aega, millal õigusinfoteenus ei ole kättesaadav kliendile ettenägematute asjaolude esinemise korral. Ettenägematute asjaolude korral, mis teevad pidajale võimatuks lepingu nõuetekohase täitmise, peab pidaja teatama nimetatud asjaolude tekkimise ja möödumise ajast kliendile põhjendamatu viivituseta. Kliendi arveldusperiood pikeneb ettenägematu asjaolu püsimise aja võrra.

25. Pidaja ei kanna vastutust mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud õigusinfoteenuse (sealhulgas andmekogu) kasutamisest ning selles sisalduva informatsiooni võimalikust mittetäielikkusest või seal esinevatest ebatäpsustest. Pidaja tegutsemis- ja hüvitamiskohustus piirdub vea parandamisega.

26. Klient on kohustatud järgima järgmisi tingimusi ja piiranguid:

26.1. klient ei või õigusinfoteenuseid kuritarvitada ega pakkuda õigusinfosüsteemi ja õigusinfoteenuste abil tasu eest või tasuta kolmandatele isikutele õigusinfoteenusega kattuvat teenust või kaupa, sealhulgas teenust või kaupa, mis olemuslikult langeb kokku pidaja õigusinfoteenusega (sealhulgas ei või klient teha õigusinfoteenust või selle osa kättesaadavaks kolmandatele isikutele– näiteks teha avalikult tasuta või tasu eest kättesaadavaks pidaja koostatud õigusaktide tõlked, käsiraamatuid, õigusaktide kogumikke, tõlkekogumikke, sätete kommentaare ja selgitusi või annotatsioone);

26.2. klient ei tohi teadlikult kahjustada pidaja õigustatud huve ega kahjustada pidaja mainet, sealhulgas ei või klient pidaja kohta levitada valeinfot ega pidajaga seotud isikut laimata või solvata. Kliendi või kasutaja poolt teadlikult kolmandale isikule või avalikkusele tõele mitte vastava faktilise teabe levitamist ning põhjendamatu halvustava hinnangu andmist peetakse pidaja maine kahjustamiseks sõltumata sellest, kas see kahjustas pidaja majandustegevust või kas selline kahju oli tegevuse eesmärgiks. Samuti pidaja töötaja, juhatuse liikme või muu seotud isiku laimamist või solvamist peetakse pidaja maine kahjustamiseks sõltumata sellest, kas selle tõttu muutus kellegi hinnang pidajale või mitte;

26.3. klient ei või õigusinfoteenust kasutada õigusrikkumise toimepanemiseks, sealhulgas ei või klient teha mistahes toimingut, kus õigusinfoteenus on vahetult seotud või seostatav kliendi poolt süüteo või muu õigusrikkumise toimepanemisega (selliseks seoseks võib olla andmete ülekandmine või teenuse mingite osade taasesitamine – näiteks pidaja veebilehega sarnase lehe kasutamine kelmuse toimepanemiseks, pidaja andmebaasis sisalduvate andmete keelatud muutmine või kustutamine, pidaja andmebaasi osaks oleva dokumendi võltsimine jne);

26.4. klient on kohustatud hoidma saladuses ja mitte avaldama kolmandatele isikutele õigusinfoteenusele juurdepääsuks vajalikku kasutajanime ja parooli;

26.5. klient rakendab vajalikke meetmeid, et kasutaja kasutaks õigusinfoteenust üksnes isiklikult ega annaks õigusinfoteenuste kasutamiseks vajalikke juurdepääsuvahendeid (isikutunnistus, kasutajanimi ja salasõna vms) üle teisele isikule;

26.6. klient ei või teha õigusinfoteenusest ega selle osast koopiat, välja arvatud konkreetsete õigusaktide, kohtulahendite, annotatsioonide või sätte selgituste koopiaid ja väljavõtteid viisil ja mahus, mis on kooskõlas käesoleva lepinguga, sealhulgas säilitades pidaja poolt lisatud õigusinfoteenuse kujunduselemendid;

26.7. klient peab õigusinfoteenust (sealhulgas andmebaasi) kasutama kooskõlas käesoleva lepingu punktides 28 – 34 kokku lepitud autoriõiguste ja viitamise nõuetega;

26.8. klient hoiab saladuses õigusinfosüsteemis sisalduvaid isikuandmeid ja ärisaladust, teavet kliendilepingu üksikasjade kohta (eelkõige konkreetsele kliendile tehtud soodustuste, hinnaalanduste, lisateenuste vms kohta) ning õigusinfoteenuse üksikasjade (sealhulgas üksikasjalik ülesehitus, teenuste korraldus, esinevad vead ja ebatäpsused jt), välja arvatud kui andmete avaldamine on vajalik käesolevast lepingust tuleneva õigusvaidluse lahendamiseks või andmeid nõuab seaduse järgi pädev järelevalve- või kohtuasutus;

27. Klient saab aidata kaasa teenuse parendamisele järgmiselt:

27.1. teavitab pidajat kõigist vigadest, puudustest või ebatäpsustes õigusinfosüsteemi andmebaasis, rakenduses või pidaja veebilehel (märkima, milles seisneb viga, puudus või ebatäpsus, viitama veebilingiga sellele kohale õigusaktis, tõlkes või muus tekstis või tegema kuvatõmmise kohast, kus esineb viga või muu puudus), ning vajadusel osutab, kuidas viga parandada;

27.2. teavitab pidajat kõigist tõrgetest päringute tegemisel, saadud vastustes ning andmebaasi kasutamisel, sealhulgas edastab võimalusel veakoodi või kuvatõmmise tõrkest, tõrke aja ja kirjeldama toiminguid, millega seoses tõrge esines;

27.3. teeb ettepanekuid ja annab soovitusi õigusinfosüsteemis teabe paremaks, kiiremaks ja lihtsamaks esitamiseks, täiendava teabe lisamiseks või süstematiseerimise aluste muutmiseks või õigusteabe asja- ja ajakohasemaks esitamiseks tema kutse- või majandustegevuse või teostatava avaliku võimu valdkonnas.

V osa
Õigusinfoteenuse autoriõigused

28. Õigusinfoteenuse (sealhulgas andmekogu ja selle rakenduse) ja selle osa, sellesse kuuluva teose autoriõigused kuuluvad pidajale.

29. Autoriõigusega kaitstud õigusinfoteenuse osad ja sellesse kuuluvad teosed on eelkõige õigusaktide tõlked, käsiraamatud, õigusaktide kogumikud, tõlkekogumikud, sätete kommentaarid, ja selgitused, annotatsioonid, artiklid ning teised sellised teosed ja nende töötlused. Autoriõigusega kaitstud teosteks ei ole eelkõige õigusaktide ametlikud tekstid ega õigusinfoteenuses kasutatavad muutmata kujul avaandmed.

30. Pidaja annab kliendile lihtlitsentsi autoriõigustega kaitstud õigusinfoteenuse (sealhulgas andmekogu ja selle rakenduse) ja selle osade ning sellesse kuuluva teose kasutamiseks. Kui pidaja ja klient ei ole leppinud kokku teisiti, siis annab lihtlitsents õiguse kasutada teoseid Eesti territooriumil majandus- ja kutsetegevuse, õigusteenuste osutamise, avaliku võimu teostamise, ettevõtte või asutuse sisemise õigusnõustamise ja juhtimise ning õppe- ja teadustöö eesmärgil.

 

31. Õigusinfoteenuse (sealhulgas andmekogu ja selle rakenduse) ja selle osa või sellesse kuuluva autoriõigusega kaitstud teose kasutamisel peab märkima selgelt ja arusadavalt viite, et kasutatud allikas pärineb pidaja õigusinfoteenusest, sealhulgas kooskõlas käesoleva lepinguga koopiate tegemisel, eraldi väljatrüki, faili või muu teavikuna tuleb säilitada selle kujunduselemendid (sealhulgas pidaja kaubamärk, kontaktandmed ja andmed autoriõiguste kohta) ning kujundus.

32. Õigusinfoteenuse kaudu saadud materjalide kasutamisel ja neile viitamisel tuleb märkida materjalide või andmebaasi autorina Estlex OÜ, välja arvatud juhul, kui konkreetsel tõlkel, artiklil vms allikal on andmekogus märgitud teine autor. Viitamisel andmekogule, märgitakse andmekogu nimeks „ESTLEX õigusinfoteenus“ ning veebilehe aadressiks www.estlex.ee. Muus osas tuleb viitamisel järgida üldlevinud viitamistava ja õppeasutuse viitamisnõudeid.

33. Õigusinfoteenuse (sealhulgas andmekogu ja selle rakenduse) ja selle osa või sellesse kuuluva autoriõigusega kaitstud teose kasutamisel pidaja kujunduselementide eemaldamine ning viite märkimata jätmine on lubatud, kui pidaja on andnud selleks eelnevalt kirjaliku nõusoleku.

34. Pidaja autoriõiguste rikkumiseks on muuhulgas õigusinfosüsteemi ja õigusinfoteenuste abil saadud autoriõigusega kaitstava teoses või teoste kogumikus sisalduva originaalse teabe tsiteerimine, refereerimine või muu taaskasutamine ilma pidaja autoriõigustele viitamata või teose sisu või välimuse omavoliline muutmine (õigusinfoteenuse osaks olevate teoste loomevargus ehk plagiaat), välja arvatud autoriõiguse seadusega või muu seadusega lubatud juhtudel.

VI osa
Lepingu täitmise tagamine

35. Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste olulisel rikkumisel võib lepingu pool lepingu erakorraliselt ilma etteteatamise tähtajata üles öelda ning nõuda lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Sõltumata rikkumise ulatusest, kestvusest või korduvusest on olulised järgmised rikkumised:

35.1. käesoleva lepingu punktis 21 nimetatud kohustuse rikkumine, välja arvatud juhul, kui rikkumine on välistatud lepingu punktide 22 ja 24 alusel;

35.2. käesoleva lepingu punktis 26 nimetatud kohustuste rikkumine.

36. Käesoleva lepingu punkti 26 alapunktides 26.1 – 26.8 nimetatud kohustuse rikkumisel peab klient maksma leppetrahvi summas kuni 15000,00 EUR ning hüvitama pidaja otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ja kõik nõude sissenõudmise kulud, mis ületavad leppetrahvi summat. Klient on kohustatud hüvitama kulud proportsioonis pidajale tekitatud kahju ja rikkumise raskusega.

VII osa
Kliendilepingu lõppsätted

37. Leping kehtib alates selle sõlmimise kuupäevast ning on sõlmitud tähtajatult. Kui klient on tellinud tähtajalise õigusinfoteenuse ning ei ole teatanud punktis 41 sätestatud korras lepingu lõpetamisest ega ole muutnud või peatanud tellimust, loetakse senine tellimus pikendatuks samale arveldusperioodile teenusetingimustes ja hinnakirjas sätestatud tingimustel.

38. Lepingu sõlmimisel on kliendil võlaõigusseaduses (VÕS § 46§ 51) sätestatud tingimustel õigus lepingust 14 päeva jooksul taganeda (taganemisõigus). Kui klient on lepingu sõlmimisel maksnud tasu õigusinfoteenuse eest, siis tagastab pidaja lepingust taganemisel kliendi poolt makstud tasu. Kui klient ei ole lepingu sõlmimisel maksnud õigusinfoteenuse eest tasu, siis väljastatakse talle arve teenuse eest pärast taganemisõiguse lõppemist.

39. Taganemisõigust ei ole võlaõigusseaduses (VÕS § 47 lg 1 – 4) sätestatud juhtudel ning järgmistel juhtudel:

39.1. klient muudab õigusinfoteenuse kasutustingimusi (teenusepaketti, kasutajate hulka vms);

39.2. raamatu, tõlke või muu teaviku ostmisel (trükis, e-raamat, veebiväljaanne);

39.3. analüüsi, päringu, konsultatsiooni vms teenuse tellimisel kuni lähteülesande kinnitamiseni;

39.4. muudel seaduses, lepingus või teenuse tellimisel selgelt väljendatud juhtudel.

40. Taganemisperioodil võivad kliendile olla mõned funktsioonid autoriõiguste kaitseks piiratud. Kui klient annab teenuse tellimisel või taganemisperioodil võlaõigusseaduse (VÕS § 47 lg 3 p 13) alusel vastava selgesõnalise taganemisõigusest loobumise kinnituse, siis eemaldatakse kõik teenuse kasutamise piirangud.

41. Pooled võivad lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikus vormis ette. Üles ütlemise korral loetakse leping lõppenuks alates üles ütlemise avalduse tegemise kalendrikuule vahetult järgneva kalendrikuu esimesest kalendripäevast. Lepingu lõppemisel on klient kohustatud hävitama või tagastama õigusinfoteenusega seotud teabe, millele juurdepääs on ajaliselt määratletud (andmebaasis olevad andmed, sealhulgas käsiraamatud, õigusaktide kogumikud, tõlkekogumikud, sätete kommentaarid ja selgitused, annotatsioonid jms).

42. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtus. Pooled ei ole leppinud kokku kohtualluvuse erisusi ega vaidluse lahendamises vahekohtus. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse võlaõigusseaduses (VÕS § 339 - § 360) rendilepingu kohta sätestatut ning juhindutakse õigusaktidest ning hea usu põhimõttest.

43. Käesolev üldtingimuste redaktsioon jõustub 14.09.2020, muutes kehtetuks Estlex OÜ üldtingimuste varasema redaktsiooni.