ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
101 Raha eraldamine VV k 461 23.12.2020 23.12.2020
102 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220, 23. detsember 2020, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega Euroopa Parlament m 2220 23.12.2020 29.12.2020
103 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2221, 23. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID 19 pandeemiaga seotud kriisi ja selle sotsiaalsete tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT EU) Euroopa Parlament m 2221 23.12.2020 29.12.2020
104 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2222, 23. detsember 2020, raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses piiriülese taristuga, mis ühendab liitu ja Ühendkuningriiki La Manche’i väina püsiühenduse kaudu  Euroopa Parlament m 2222 23.12.2020 29.12.2020
105 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2223, 23. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega Euroopa Parlament m 2223 23.12.2020 17.01.2021
106 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2224, 23. detsember 2020, mis käsitleb ühiseid reegleid, et tagada põhiline veoseveo- ja sõitjate autoveoühendus pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu  Euroopa Parlament m 2224 23.12.2020 29.12.2020
107 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2225, 23. detsember 2020, mis käsitleb ühiseid reegleid, et tagada põhiline lennuühendus pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu  Euroopa Parlament m 2225 23.12.2020 29.12.2020
108 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2226, 23. detsember 2020, teatavate lennundusohutuse aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppemisega  Euroopa Parlament m 2226 23.12.2020 29.12.2020
109 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2227, 23. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes Euroopa Parlament m 2227 23.12.2020 29.12.2020
110 Siseministri 6. mai 2015. aasta määruse nr 28 "Riigipiiri valvamist, piirikontrolli ja piirirežiimi tagamist hõlbustavate märkide kuju, konstruktsioonid, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord" muutmine Sisemin m 49 23.12.2020 09.01.2020
111 Ministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 60 23.12.2020 09.01.2021
112 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2239, 23. detsember 2020, milles käsitletakse WHO soovitatud koostisega nr 2 kätedesinfektsioonivahendite turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme kehtivusaja pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 Euroopa Komisjon o 2239 23.12.2020
113 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2240, 23. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1742 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Ühendkuningriigis) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9624 all) Euroopa Komisjon o 2240 23.12.2020
114 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2241, 23. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9626 all)   Euroopa Komisjon o 2241 23.12.2020
115 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2242, 23. detsember 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga Ühendkuningriigis (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9628 all)   Euroopa Komisjon o 2242 23.12.2020
116 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/2228, 23. detsember 2020, mis käsitleb Euroopa raudteeaastat (2021) Euroopa Parlament o 2228 23.12.2020 29.12.2020
117 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/2229, 23. detsember 2020, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede "Euroopa kultuuripealinnad" aastateks 2020-2033  Euroopa Parlament o 2229 23.12.2020 28.12.2020
118 Nõukogu otsus (EL) 2020/2233, 23. detsember 2020, mis käsitleb AKV riikide investeerimisrahastu raames 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi rahastamistoimingutest tagasisaadavate vahendite sidumist kulukohustustega Euroopa Nõukogu o 2233 23.12.2020 29.12.2020
119 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2021/8, 23. detsember 2020, millega volitatakse komisjoni hääletama Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt Euroopa Parlament o 8 23.12.2020 08.01.2021
120 Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu Majandus- ja taristusmin m 96 22.12.2020 26.12.2020
121 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2198, 22. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1628, millega kehtestatakse liidu tagasiulatuv järelevalve kütusena kasutatava taastuvallikatest toodetud etanooli importimise suhtes Euroopa Komisjon m 2198 22.12.2020 24.12.2020
122 Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 "Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine" muutmine Rahandusmin m 57 22.12.2020 01.01.2021
123 Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" muutmine Justiitsmin m 25 22.12.2020 01.01.2021
124 Sotsiaalministri määruste muutmine seoses SA Eesti Akrediteerimiskeskus tegevuse lõpetamisega Sotsiaalmin m 59 22.12.2020 01.01.2021
125 Haridus- ja teadusministri 16. juuni 2020. a määruse nr 19 "Haridus- ja Noorteameti põhimäärus" muutmine Haridus- ja teadusmin m 40 22.12.2020 01.01.2021
126 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 58 22.12.2020 01.01.2021
127 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2202, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, kust on lubatud Euroopa Liitu importida vesiviljelusloomade partiisid  Euroopa Komisjon m 2202 22.12.2020 31.12.2020
128 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2203, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende riikide territooriumide osade loetelus, kust on lubatud hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote saadetisi liitu tuua  Euroopa Komisjon m 2203 22.12.2020 31.12.2020
129 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2204, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 206/2010 I ja II lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha  Euroopa Komisjon m 2204 22.12.2020 31.12.2020
130 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2205, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisa Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkonda Guernseyd käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide või piirkondade loetelus, millest on lubatud liitu tuua või vedada läbi liidu kodulindude ja linnukasvatussaaduste saadetisi  Euroopa Komisjon m 2205 22.12.2020 31.12.2020
131 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2206, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 119/2009 I lisa Ühendkuningriiki käsitleva kande osas selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu tuua looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha saadetisi  Euroopa Komisjon m 2206 22.12.2020 31.12.2020
132 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2207, 22. detsember 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 605/2010 I lisa Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatooteid, ternespiima ja ternespiimapõhiseid tooteid  Euroopa Komisjon m 2207 22.12.2020 31.12.2020
133 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2208, 22. detsember 2020, Ühendkuningriigile kui sellisele kolmandale riigile osutamise kohta, millest on lubatud liitu importida heina- ja põhusaadetisi  Euroopa Komisjon m 2208 22.12.2020 31.12.2020
134 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2209, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/626 I, II ja III lisa Ühendkuningriiki ja Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelus, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu  Euroopa Komisjon m 2209 22.12.2020 31.12.2020
135 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2210, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 III, VI, VII, IX, X, XI ja XII lisa Põhja-Iirimaa kaitstavat piirkonda käsitlevate nõuete ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide Ühendkuningriigist liitu sissetoomise keeldude ja nõuete osas  Euroopa Komisjon m 2210 22.12.2020 31.12.2020
136 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2211, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa Ühendkuningriigi osas Euroopa Komisjon m 2211 22.12.2020 31.12.2020
137 Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 "Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord" muutmine Rahandusmin m 59 22.12.2020 01.02.2021
138 Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 § 4 lõike 2 punkti 6 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 22.12.2020 22.12.2020
139 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2201, 22. detsember 2020, millega nimetatakse lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide täitmiseks ametisse võrgu haldusnõukogu ning Euroopa lennunduskriiside koordineerimisüksuse teatavad liikmed ja nende asendusliikmed  Euroopa Komisjon o 2201 22.12.2020 24.01.2020
140 Nõukogu otsus (EL) 2020/2187, 22. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2021. aasta eelarve vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2187 22.12.2020 22.12.2020
141 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2188, 22. detsember 2020, millega muudetakse ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks Euroopa Nõukogu o 2188 22.12.2020 22.12.2020
142 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2238, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9620 all)   Euroopa Komisjon o 2238 22.12.2020
143 Nõukogu otsus (EL) 2020/2232, 22. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses vastuvõetava otsusega, millega kehtestatakse nimekiri 25 isikust, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liikmena, ning varunimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad töötada lepinguga loodud vahekohtu liidupoolse liikmena Euroopa Nõukogu o 2232 22.12.2020 22.12.2020
144 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2212, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Ühendkuningriigi ja Briti krooni sõltkonna Jersey BSE staatuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9453 all)   Euroopa Komisjon o 2212 22.12.2020
145 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2213, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu importida teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9547 all)   Euroopa Komisjon o 2213 22.12.2020
146 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2214, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2012/137/EL I lisa Ühendkuningriiki käsitleva kande osas selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu importida kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9551 all)   Euroopa Komisjon o 2214 22.12.2020
147 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2215, 22. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitlevate kannete osas selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, kust on lubatud liitu importida koduveiste spermat (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9552 all)   Euroopa Komisjon o 2215 22.12.2020
148 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2216, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa Ühendkuningriiki ja teatavaid Briti krooni sõltkondi käsitleva kande osas selliste kolmandate riikide loetelus, kust on lubatud liitu importida veiseembrüoid  Euroopa Komisjon o 2216 22.12.2020
149 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2217, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa Ühendkuningriiki käsitleva kande osas selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludes, kust on lubatud liitu importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9554 all)   Euroopa Komisjon o 2217 22.12.2020
150 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2218, 22. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2011/163/EL lisa seoses Ühendkuningriigi ja Briti trooni sõltkondade esitatud jääkide kontrolli kavade heakskiitmisega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9556 all) Euroopa Komisjon o 2218 22.12.2020

avalikgif