ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
101 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1008, 9. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta Euroopa Nõukogu o 1008 09.07.2020 11.07.2020
102 Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/1005, 9. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa  Euroopa Komisjon o 1005 09.07.2020
103 Siseministri määruste muutmine Sisekaitseakadeemia politseiametnike ja päästeteenistujate ametikohtadele vastavate ametinimetuste ning päästeteenistujate palgamääruse muudatuste tõttu Sisemin m 28 08.07.2020 17.07.2020
104 Madis Avi kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 1 08.07.2020 08.07.2020
105 Raha eraldamine VV k 249 07.07.2020 07.07.2020
106 Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 41 07.07.2020 12.07.2020
107 Majandus- ja taristuministri 6. juuni 2018. a määruse nr 29 "Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm" muutmine Majandus- ja taristusmin m 42 07.07.2020 17.07.2020
108 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/979, 7. juuli 2020, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega Euroopa Nõukogu o 979 07.07.2020 07.07.2020
109 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/981, 7. juuli 2020, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Kosovot käsitleva kandega selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, millest on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning kõnealuse otsuse III lisa seoses näidissertifikaadiga kõnealuste toodete importimiseks kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4433 all) Euroopa Komisjon o 981 07.07.2020
110 Nõukogu otsus (EL) 2020/983, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 983 07.07.2020 07.07.2020
111 Nõukogu otsus (EL) 2020/984, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 984 07.07.2020 07.07.2020
112 Nõukogu otsus (EL) 2020/985, 7. juuli 2020, mis käsitleb São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimist Euroopa Nõukogu o 985 07.07.2020 07.07.2020
113 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 247 06.07.2020 06.07.2020
114 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 248 06.07.2020 06.07.2020
115 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/973, 6. juuli 2020, millega lubatakse muuta uuendtoidu seaneerust saadud valguekstrakti kasutustingimusi ja muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 973 06.07.2020 27.07.2020
116 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/974, 6. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ("Pecorino del Monte Poro" (KPN)) Euroopa Komisjon m 974 06.07.2020 27.07.2020
117 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/975, 6. juuli 2020, millega lubatakse veinisektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid turu stabiliseerimise meetmete kohta Euroopa Komisjon m 975 06.07.2020 08.07.2020
118 Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine Justiitsmin m 15 06.07.2020 01.08.2020
119 Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 52 06.07.2020 12.07.2020
120 Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruse nr 34 "Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus" muutmine Sisemin m 27 06.07.2020 01.08.2020
121 Nõukogu otsus (EL) 2020/976, 6. juuli 2020, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu teist osa Euroopa Nõukogu o 976 06.07.2020 07.07.2020
122 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/980, 6. juuli 2020, millega lubatakse Saksamaal kohaldada erandit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 II ja V lisas esitatud tehnilistest nõuetest reisilaevade "Innogy" ja "Alsterwasser" suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4435 all) Euroopa Komisjon o 980 06.07.2020
123 2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 51 03.07.2020 07.07.2020
124 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/967, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil) XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Komisjon m 967 03.07.2020 05.08.2020
125 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/968, 3. juuli 2020, millega pikendatakse toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa Euroopa Komisjon m 968 03.07.2020 26.07.2020
126 Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 "Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord" muutmine Rahvastikumin m 26 03.07.2020 10.07.2020
127 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristusmin m 39 03.07.2020 12.07.2020
128 Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded Majandus- ja taristusmin m 40 03.07.2020 12.07.2020
129 Komisjoni otsus (EL) 2020/969, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse andmekaitseametnikku, andmesubjektide õiguste piiranguid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/597/EÜ Euroopa Komisjon o 969 03.07.2020 26.07.2020
130 Nõukogu otsus (EL) 2020/970, 3. juuli 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 970 03.07.2020 03.07.2020
131 Raha eraldamine VV k 241 02.07.2020 02.07.2020
132 Raha eraldamine VV k 242 02.07.2020 02.07.2020
133 Volituse andmine Eesti Energia Aktsiaseltsi jagunemise otsustamiseks VV k 244 02.07.2020 02.07.2020
134 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 245 02.07.2020 02.07.2020
135 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 239 02.07.2020 02.07.2020
136 Eesti Vabariigi valitsuse, Mali Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse Eesti väeüksuse staatuse kindlaksmääramist selle siirmise ajal Mali Vabariigi territooriumile käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 240 02.07.2020 02.07.2020
137 Rahvusvahelise Valuutafondi poolt algatatud Somaalia võlakoorma kustutamise programmis osalemine VV k 243 02.07.2020 02.07.2020
138 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal Haridus- ja teadusmin m 23 02.07.2020 06.07.2020
139 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/959, 2. juuli 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 3. juulist 2020 Euroopa Komisjon m 959 02.07.2020 03.07.2020
140 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Maaeluministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 53 02.07.2020 01.08.2020
141 Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 "Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord" muutmine VV m 54 02.07.2020 15.07.2020
142 Komisjoni määrus (EL) 2020/972, 2. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega  Euroopa Komisjon m 972 02.07.2020 27.06.2020
143 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/962, 2. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses teatavate ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega Euroopa Komisjon o 962 02.07.2020 03.07.2020
144 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale Sisemin m 24 01.07.2020 15.07.2020
145 Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus Sisemin m 25 01.07.2020 01.09.2020
146 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/916, 1. juuli 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 laiendada ksülo-oligosahhariidide uuendtoiduna kasutamist ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 916 01.07.2020 22.07.2020
147 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/917, 1. juuli 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 917 01.07.2020 22.07.2020
148 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/918, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega Euroopa Komisjon m 918 01.07.2020 22.07.2020
149 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/966, 1. juuli 2020, millega lõpetatakse rakendusmääruse (EL) 2019/1379 läbivaatamine seoses uue eksportijaga, kehtestatakse ühele Hiina eksportivale tootjale Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, kehtestatakse kõnealuse tootja impordi suhtes tollimaks ja tühistatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue Euroopa Komisjon m 966 01.07.2020 07.07.2020
150 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 106 01.07.2020 01.07.2020

avalikgif