ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
251 Kaitseliidu seadus KaLS 28.02.2013 01.04.2013 RK s
252 Sordiregistri põhimäärus 08.03.2019 15.03.2019 22 Maaelumin m
253 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS 16.06.2016 15.07.2016 RK s
254 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2020 01.01.2021 RK s
255 Erastamisseadus ErS 17.06.1993 24.07.1993 RK s
256 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS 22.02.1995 27.03.1995 RK s
257 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS 12.06.2013 01.09.2013 RK s
258 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
259 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 11.01.2000 24.01.2000 13 VV m
260 Omanikujärelevalve tegemise kord 02.07.2015 06.07.2015 80 Majandus- ja taristusmin m
261 Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 196 "Välisministeeriumi põhimäärus" muutmine 13.05.2021 01.07.2021 47 VV m
262 Hasartmängumaksu seadus HasMMS 22.04.2009 01.06.2009 RK s
263 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS 07.04.2004 01.05.2004 RK s
264 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord 25.06.2009 01.07.2009 110 VV m
265 COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused 16.04.2021 20.04.2021 38 VV m
266 Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord 07.06.2021 12.06.2021 32 Majandus- ja taristusmin m
267 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine 03.02.2022 11.02.2022 3 Kultuurimin m
268 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine 04.05.2023 14.05.2023 12 Haridus- ja teadusmin m
269 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS 05.05.1993 01.09.1993 RK s
270 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 08.02.2022 09.02.2022 31 VV k
271 Eluruumile esitatavad nõuded 02.07.2015 06.07.2015 85 Majandus- ja taristusmin m
272 Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 10.06.2021 21.06.2021 30 Keskkonnamin m
273 Erakorralise seisukorra seadus ErSS 10.01.1996 16.02.1996 RK s
274 Kalmistuseadus KalmS 23.02.2011 01.01.2012 RK s
275 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS 12.02.2002 01.07.2002 RK s
276 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord 16.06.2011 01.07.2011 77 VV m
277 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 22.02.2011 01.07.2011 12 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
278 Teadmussiirde ja teavituse toetus 01.01.2036 17.06.2015 22.06.2015 68 Maaelumin m
279 Süsteemse riski puhvri arvutamise kord 02.06.2021 12.06.2021 9 EP president m
280 Riigikontrolli seadus RKS 29.01.2002 04.03.2002 RK s
281 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2022 01.02.2023 RK s
282 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS 18.11.2004 01.01.2005 RK s
283 Huvikooli seadus HuviKS 21.12.2006 01.09.2007 RK s
284 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 14.04.2021 18.04.2021 RK s
285 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 20.03.2001 01.10.2001 105 VV m
286 Meditsiiniseadme seadus MSS 13.10.2004 01.12.2004 RK s
287 Vandetõlgi seadus VTS 11.12.2013 01.01.2014 RK s
288 Meretöö seadus MTööS 11.06.2014 01.07.2014 RK s
289 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 16.12.2020 14.01.2021 RK s
290 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2023 01.01.2024 RK s
291 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine 03.09.1996 14.09.1996 226 VV m
292 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused 26.01.1999 05.02.1999 38 VV m
293 Notariaadimäärustik 19.06.2009 03.07.2009 23 Justiitsmin m
294 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus 01.03.2018 12.03.2018 19 VV m
295 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus 07.12.2018 01.01.2019 62 Majandus- ja taristusmin m
296 Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 "Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri" muutmine 15.02.2024 23.02.2024 7 Majandus- ja taristusmin m
297 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS 14.09.2003 06.01.2004 rahvahääletus s
298 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS 13.04.2005 01.01.2006 RK s
299 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus 19.11.2008 01.01.2009 RK s
300 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS 21.11.2018 17.12.2018 RK s