ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
251 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2193, 16. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses lennumeeskonna pädevusele ja koolitusmeetoditele esitatavate nõuetega ning seoses tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamise, nende analüüsi ja järelmitega Euroopa Komisjon m 2193 16.12.2020 12.01.2021
252 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2194, 16. detsember 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ("Milas Zeytinyağı" (KPN)) Euroopa Komisjon m 2194 16.12.2020 12.01.2021
253 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2195, 16. detsember 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Monti Iblei" (KPN)) Euroopa Komisjon m 2195 16.12.2020 12.01.2021
254 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2125, 16. detsember 2020, millega tunnustatakse Nunavuti valitsust asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega hülgetoodete liidu turule laskmise korral tõendatakse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1007/2009 Euroopa Komisjon o 2125 16.12.2020 06.01.2021
255 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2126, 16. detsember 2020, milles määratakse kindlaks liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikul 2021-2030 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842  Euroopa Komisjon o 2126 16.12.2020 06.01.2021
256 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2127, 16. detsember 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2019/541 Singapuris heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 600/2014  Euroopa Komisjon o 2127 16.12.2020 20.12.2020
257 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2128, 16. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9356 all)   Euroopa Komisjon o 2128 16.12.2020
258 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2109, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuseid 93/52/EMÜ, 2003/467/EÜ, 2004/558/EÜ ja 2008/185/EÜ seoses selliste liikmesriikide ja nende piirkondade loeteluga, mis on tunnistatud mitmest maismaaloomahaigusest ametlikult vabaks (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9301 all)   Euroopa Komisjon o 2109 16.12.2020
259 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2110, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa Ühendkuningriigi taudivaba staatuse osas seoses Põhja-Iirimaaga teatavate veeloomadel esinevate taudide puhul (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9303 all)   Euroopa Komisjon o 2110 16.12.2020
260 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2111, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga viitamise osas, et kiita heaks teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju piiravad riiklikud meetmed kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9302 all)   Euroopa Komisjon o 2111 16.12.2020
261 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2112, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuste 93/455/EMÜ, 1999/246/EÜ ja 2007/24/EÜ lisasid Ühendkuningriigi situatsiooniplaanide heakskiitmise osas seoses Põhja-Iirimaaga suu- ja sõrataudi, sigade klassikalise katku, lindude gripi ja Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse tõrjeks (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9307 all)   Euroopa Komisjon o 2112 16.12.2020
262 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2113, 16. detsember 2020, millega muudetakse Ühendkuningriiki käsitleva kande osas otsuse 2004/3/EÜ (millega lubatakse seemnekartuli turustamise puhul teatavate liikmesriikide territooriumil või nende territooriumide osadel rangemaid meetmeid teatavate haiguste vastu, kui on sätestatud nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisas) I lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9306 all)   Euroopa Komisjon o 2113 16.12.2020
263 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 155 16.12.2020 16.12.2020
264 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/22, 16. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 22 16.12.2020 16.12.2020
265 Meetrikonventsiooniga ühinemise seadus RK s 16.12.2020 01.01.2021
266 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 16.12.2020 01.04.2021
267 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 16.12.2020 01.01.2021
268 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) RK s 16.12.2020 10.01.2021
269 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 16.12.2020 01.05.2021
270 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) RK s 16.12.2020 14.01.2021
271 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) RK s 16.12.2020 01.04.2021
272 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 16.12.2020 01.02.2021
273 Komisjoni määrus (EL) 2020/2096, 15. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/745 hõlmatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete ja seadmete ning püsivate orgaaniliste saasteainete, teatavate vedelate ainete või segude, nonüülfenooli ja asovärvainete katsemeetodite osas ( 1 ) Euroopa Komisjon m 2096 15.12.2020 05.01.2021
274 Komisjoni määrus (EL) 2020/2097, 15. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4  Euroopa Komisjon m 2097 15.12.2020 05.01.2021
275 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2098, 15. detsember 2020, millega algatatakse nõukogu rakendusmääruste (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011 (millega laiendatakse vastavalt lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte) läbivaatamine, et teha kindlaks võimalus vabastada üks Kanada eksportiv tootja nende meetmete kohaldamisest, ning tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuselt eksportivalt tootjalt pärineva impordi suhtes ja kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärineva impordi registreerimise nõue Euroopa Komisjon m 2098 15.12.2020 17.12.2020
276 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2099, 15. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/386 selliste tariifikvootide jaotamise erieeskirjade osas, mille kvoodi kehtivusaeg on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamise alguse kuupäeval pooleli Euroopa Komisjon m 2099 15.12.2020 17.12.2020
277 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2100, 15. detsember 2020, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes Euroopa Komisjon m 2100 15.12.2020 17.12.2020
278 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2101, 15. detsember 2020, millega pikendatakse toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 2101 15.12.2020 05.01.2021
279 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2102, 15. detsember 2020, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi tehtavad puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollid ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga Euroopa Komisjon m 2102 15.12.2020 17.12.2020
280 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2103, 15. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1295/2008 humala importimise kohta kolmandatest riikidest Euroopa Komisjon m 2103 15.12.2020 17.12.2020
281 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2104, 15. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine parafiinõli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 2104 15.12.2020 17.12.2020
282 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2105, 15. detsember 2020, millega pikendatakse toimeaine etoksasooli kui asendamisele kuuluva aine heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 2105 15.12.2020 05.01.2021
283 Maaeluministri 7. oktoobri 2020. a. määruse nr 63 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus" muutmine Maaelumin m 76 15.12.2020 20.12.2020
284 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2177, 15. detsember 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Haricot de Castelnaudary" (KGT)] Euroopa Komisjon m 2177 15.12.2020 29.12.2020
285 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2178, 15. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1433, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Pouligny-Saint-Pierre" (KPN)) Euroopa Komisjon m 2178 15.12.2020 23.12.2020
286 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 152 15.12.2020 15.12.2020
287 Nõukogu otsus (EL) 2020/2137, 15. detsember 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepinguga moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees võetav seisukoht seoses teenuste erikomitee moodustamisega Euroopa Nõukogu o 2137 15.12.2020 15.12.2020
288 Nõukogu otsus (EL) 2020/2138, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepinguga asutatud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2138 15.12.2020 15.12.2020
289 Nõukogu otsus (EL) 2020/2139, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2139 15.12.2020 15.12.2020
290 Nõukogu otsus (EL) 2020/2140, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2140 15.12.2020 15.12.2020
291 Nõukogu otsus (EL) 2020/2141, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2141 15.12.2020 15.12.2020
292 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/2164, 15. detsember 2020, millega pikendatakse Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) juhi volitusi (EUCAP Somalia/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 2164 15.12.2020 15.12.2020
293 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/5, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/783 (BiH/31/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 5 15.12.2020 15.01.2021
294 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/6, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 6 15.12.2020 12.01.2021
295 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 15.12.2020 01.03.2021
296 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus RK s 15.12.2020 10.01.2021
297 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 15.12.2020 02.01.2021
298 Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2021. aastal Maaelumin m 73 14.12.2020 01.01.2021
299 Komisjoni määrus (EL) 2020/2081, 14. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses tätoveerimistindis ja püsimeigis kasutatavate ainetega  Euroopa Komisjon m 2081 14.12.2020 04.01.2021
300 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2082, 14. detsember 2020, milles sätestatakse mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/2116 Euroopa Komisjon m 2082 14.12.2020 04.01.2021

avalikgif