ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
251 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/862, 19. juuni 2020, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2020. kalendriaastaks Euroopa Komisjon m 862 19.06.2020 29.06.2020
252 Alliklepa sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 212 18.06.2020 18.06.2020
253 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 215 18.06.2020 18.06.2020
254 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine VV k 213 18.06.2020 18.06.2020
255 Volitus Sihtasutuse Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Sihtasutuse Innove lõpetamise otsustamiseks VV k 216 18.06.2020 18.06.2020
256 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 218 18.06.2020 19.06.2020
257 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks VV k 217 18.06.2020 18.06.2020
258 Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine VV m 46 18.06.2020 29.06.2020
259 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 "Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 45 18.06.2020 01.08.2020
260 Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine VV m 47 18.06.2020 30.06.2020
261 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 20 18.06.2020 23.06.2020
262 Haldusüksuste piiride muutmine Rapla maakonna Märjamaa vallas ja Harju maakonna Saue vallas territooriumiosa üleandmisega VV m 48 18.06.2020 01.09.2020
263 Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 "Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted" muutmine VV m 49 18.06.2020 29.06.2020
264 Maaeluministri 3. märtsi 2020. a määruse nr 13 "Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 43 18.06.2020 29.06.2020
265 Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine Justiitsmin m 13 18.06.2020 01.07.2020
266 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/858, 18. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/732 selle kohaldamise kuupäeva edasilükkamise osas  Euroopa Komisjon m 858 18.06.2020 20.06.2020
267 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/847, 18. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 847 18.06.2020 20.06.2020
268 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/851, 18. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat  Euroopa Parlament m 851 18.06.2020 12.07.2020
269 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852, 18. juuni 2020, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088  Euroopa Parlament m 852 18.06.2020 12.07.2020
270 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/867, 18. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Aprutino Pescarese" (KPN)] Euroopa Komisjon m 867 18.06.2020 15.07.2020
271 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/868, 18. juuni 2020, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/1140 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 868 18.06.2020 26.06.2020
272 Komisjoni määrus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa  Euroopa Komisjon m 878 18.06.2020 16.07.2020
273 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/860, 18. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4177 all)   Euroopa Komisjon o 860 18.06.2020
274 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/849, 18. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 849 18.06.2020 20.06.2020
275 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/850, 18. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Euroopa Nõukogu o 850 18.06.2020 20.06.2020
276 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/853, 18. juuni 2020, millega antakse Saksamaale volitus muuta Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel Euroopa Parlament o 853 18.06.2020
277 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/854, 18. juuni 2020, millega antakse Itaaliale volitus pidada Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmida leping, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel Euroopa Parlament o 854 18.06.2020
278 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/986, 18. juuni 2020, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 - tehniline abi komisjoni algatusel) Euroopa Parlament o 986 18.06.2020 13.07.2020
279 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1076, 18. juuni 2020, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale Euroopa Parlament o 1076 18.06.2020 04.08.2020
280 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.07.2020
281 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 18.06.2020 13.07.2020
282 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.09.2020
283 Komisjoni määrus (EL) 2020/797, 17. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses nõuetega, mis käsitlevad loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu  Euroopa Komisjon m 797 17.06.2020 08.07.2020
284 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 34 17.06.2020 23.06.2020
285 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/857, 17. juuni 2020, millega nähakse ette Euroopa Komisjoni ja tippdomeeni .eu registri vahelises lepingus sätestatavad põhimõtted kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/517  Euroopa Komisjon m 857 17.06.2020 09.07.2020
286 Kohtunikuks nimetamine Vabariigi President o 592 17.06.2020 17.06.2020
287 R. Sõnna ja V. Tomsoni kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 593 17.06.2020 17.06.2020
288 Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/798, 17. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/47, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4134 all) Euroopa Komisjon o 798 17.06.2020
289 Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel RK o 17.06.2020 17.06.2020
290 M. Aava kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 598 17.06.2020 17.06.2020
291 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
292 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
293 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
294 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
295 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 14.07.2020
296 Riigipiiri seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.08.2020
297 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
298 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 18.07.2020
299 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 30.07.2020
300 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020

avalikgif