ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
251 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 11.01.2000 24.01.2000 12 VV m
252 Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 11.12.2019 23.12.2019 68 Keskkonnamin m
253 Pakendiaktsiisi seadus PakAS 19.12.1996 01.03.1997 RK s
254 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS 12.06.2013 01.09.2013 RK s
255 Kohtutäiturimäärustik KTM 15.12.2009 01.01.2010 42 Justiitsmin m
256 Sordiregistri põhimäärus 08.03.2019 15.03.2019 22 Maaelumin m
257 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS 16.06.2016 15.07.2016 RK s
258 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2020 01.01.2021 RK s
259 Erastamisseadus ErS 17.06.1993 24.07.1993 RK s
260 Tagatisfondi seadus TFS 20.02.2002 01.07.2002 RK s
261 Hasartmängumaksu seadus HasMMS 22.04.2009 01.06.2009 RK s
262 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
263 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 11.01.2000 24.01.2000 13 VV m
264 Omanikujärelevalve tegemise kord 02.07.2015 06.07.2015 80 Majandus- ja taristusmin m
265 Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 196 "Välisministeeriumi põhimäärus" muutmine 13.05.2021 01.07.2021 47 VV m
266 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS 07.04.2004 01.05.2004 RK s
267 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 07.12.2022 01.02.2023 RK s
268 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord 25.06.2009 01.07.2009 110 VV m
269 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 22.02.2011 01.07.2011 12 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
270 COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused 16.04.2021 20.04.2021 38 VV m
271 Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord 07.06.2021 12.06.2021 32 Majandus- ja taristusmin m
272 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine 03.02.2022 11.02.2022 3 Kultuurimin m
273 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine 04.05.2023 14.05.2023 12 Haridus- ja teadusmin m
274 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS 05.05.1993 01.09.1993 RK s
275 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 08.02.2022 09.02.2022 31 VV k
276 Eluruumile esitatavad nõuded 02.07.2015 06.07.2015 85 Majandus- ja taristusmin m
277 Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 10.06.2021 21.06.2021 30 Keskkonnamin m
278 Erakorralise seisukorra seadus ErSS 10.01.1996 16.02.1996 RK s
279 Kalmistuseadus KalmS 23.02.2011 01.01.2012 RK s
280 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS 12.02.2002 01.07.2002 RK s
281 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 20.03.2001 01.10.2001 105 VV m
282 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord 16.06.2011 01.07.2011 77 VV m
283 Teadmussiirde ja teavituse toetus 01.01.2036 17.06.2015 22.06.2015 68 Maaelumin m
284 Süsteemse riski puhvri arvutamise kord 02.06.2021 12.06.2021 9 EP president m
285 Riigikontrolli seadus RKS 29.01.2002 04.03.2002 RK s
286 Kättetoimetamisportaali teenuse nõuded 06.07.2022 10.07.2022 18 Justiitsmin m
287 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS 18.11.2004 01.01.2005 RK s
288 Huvikooli seadus HuviKS 21.12.2006 01.09.2007 RK s
289 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 14.04.2021 18.04.2021 RK s
290 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine 17.09.1997 25.09.1997 176 VV m
291 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS 14.09.2003 06.01.2004 rahvahääletus s
292 Meditsiiniseadme seadus MSS 13.10.2004 01.12.2004 RK s
293 Vandetõlgi seadus VTS 11.12.2013 01.01.2014 RK s
294 Meretöö seadus MTööS 11.06.2014 01.07.2014 RK s
295 Võlaõigusseaduse muutmise seadus (üürisuhted) 16.12.2020 14.01.2021 RK s
296 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2023 01.01.2024 RK s
297 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused 26.01.1999 05.02.1999 38 VV m
298 Notariaadimäärustik 19.06.2009 03.07.2009 23 Justiitsmin m
299 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus 01.03.2018 12.03.2018 19 VV m
300 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus 07.12.2018 01.01.2019 62 Majandus- ja taristusmin m