ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
351 Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine VV k 209 11.06.2020 11.06.2020
352 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2016. a määruse nr 150 "Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja kasutatava varu suurus" muutmine VV m 44 11.06.2020 19.06.2020
353 Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 "Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" muutmine Keskkonnamin m 35 11.06.2020 19.06.2020
354 Komisjoni määrus (EL) 2020/771, 11. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine annaato, biksiini, norbiksiini (E 160b) osas Euroopa Komisjon m 771 11.06.2020 02.07.2020
355 Komisjoni määrus (EL) 2020/772, 11. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 I, VII ja VIII lisa kitsede ja ohustatud tõugude transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate likvideerimismeetmete osas  Euroopa Komisjon m 772 11.06.2020 02.07.2020
356 Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 "Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba" muutmine Maaelumin m 37 11.06.2020 01.09.2020
357 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 "Arhiivieeskiri" muutmine VV m 43 11.06.2020 22.06.2020
358 Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" muutmine Maaelumin m 38 11.06.2020 22.06.2020
359 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise määrus Sotsiaalmin m 29 11.06.2020 01.07.2020
360 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 30 11.06.2020 01.07.2020
361 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/773, 11. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4023 all) Euroopa Komisjon o 773 11.06.2020
362 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/792, 11. juuni 2020, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO) Euroopa Nõukogu o 792 11.06.2020 11.06.2020
363 Komisjoni määrus (EL) 2020/764, 10. juuni 2020, millega parandatakse määruse (EL) nr 68/2013 (söödamaterjalide kataloogi kohta) rootsikeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 764 10.06.2020 01.07.2020
364 Veeseaduse alusel antud määruste muutmine Keskkonnamin m 33 10.06.2020 01.07.2020
365 Vanglatega seotud justiitsministri määruste muutmine Justiitsmin m 12 10.06.2020 15.06.2020
366 Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 60 "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete nimistud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete nimistud" muutmine Keskkonnamin m 32 10.06.2020 22.06.2020
367 Siseministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 25 "Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014-2020" muutmine Sisemin m 19 10.06.2020 22.06.2020
368 Nõukogu Otsus (EL) 2020/769, 10. juuni 2020, milles määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses nimetatud lepingu muutmisega Euroopa Nõukogu o 769 10.06.2020 10.06.2020
369 Nõukogu otsus (EL) 2020/791, 10. juuni 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni tehniliste ekspertide komitee 13. istungjärgul seoses kaubavagunite, veeremi märgistuse ja veeremi müraga seotud ühtsete tehniliste eeskirjade muudatuste vastuvõtmisega ning hoolduse eest vastutavate üksuste sertifitseerimise ja auditeerimise eeskirjade ja riiklike veeremiregistrite kirjelduste täieliku läbivaatamise vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 791 10.06.2020 10.06.2020
370 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus RK s 10.06.2020 30.06.2020
371 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 10.06.2020 01.01.2021
372 Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 "Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord" muutmine Justiitsmin m 11 09.06.2020 15.06.2020
373 Komisjoni määrus (EL) 2020/762, 9. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses töötlemata lemmikloomatoidu mikrobioloogiliste normidega, tunnustatud ettevõtetega seotud nõuetega, Brookesi gaasistamismeetodi alternatiivmeetodi ja sulatatud rasvade hüdrolüüsi suhtes kohaldatavate tehniliste parameetritega ning töödeldud sõnniku, teatava vere, teatavate veretoodete ja vahetoodete ekspordiga  Euroopa Komisjon m 762 09.06.2020 30.06.2020
374 Komisjoni määrus (EL) 2020/763, 9. juuni 2020, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid) lisa seoses trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonidega  Euroopa Komisjon m 763 09.06.2020 30.06.2020
375 Komisjoni määrus (EL) 2020/785, 9. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kromafenosiidi, fluometurooni, pentsükurooni, sedaksaani, τ-fluvalinaadi ja triasoksiidi jääkide piirnormidega  Euroopa Komisjon m 785 09.06.2020 06.07.2020
376 Komisjoni määrus (EL) 2020/856, 9. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli, tsüasofamiidi, tsüprodiniili, fenpüroksimaadi, fludioksoniili, fluksapüroksaadi, imasaliili, isofetamiidi, metüülkresoksiimi, lufenurooni, mandipropamiidi, propamokarbi, püraklostrobiini, püriofenooni, püriproksüfeeni ja spinetoraami jääkide piirnormidega Euroopa Komisjon m 856 09.06.2020 09.07.2020
377 Nõukogu otsus (EL) 2020/768, 9. juuni 2020, millega muudetakse nõukogu otsust (EL) 2016/915 seoses CO2 heite kasvu mõõtmiseks ette nähtud võrdlusperioodiga, et võtta arvesse COVID-19 pandeemia tagajärgi CORSIA kontekstis Euroopa Nõukogu o 768 09.06.2020 09.06.2020
378 Nõukogu otsus (EL) 2020/788, 9. juuni 2020, Euroopa Ühenduse ja Ukraina valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta Euroopa Nõukogu o 788 09.06.2020 09.06.2020
379 Nõukogu otsus (EL) 2020/789, 9. juuni 2020, Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta Euroopa Nõukogu o 789 09.06.2020 09.06.2020
380 Nõukogu otsus (EL) 2020/790, 9. juuni 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga moodustatud ühiskomitees ning kaubanduse ja investeeringute allkomitees seoses ühiskomitee ning kaubanduse ja investeeringute allkomitee kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 790 09.06.2020 09.06.2020
381 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 09.06.2020 01.07.2020
382 Komisjoni määrus (EL) 2020/757, 8. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses teatavate loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete jälgitavusega  Euroopa Komisjon m 757 08.06.2020 29.06.2020
383 Komisjoni määrus (EL) 2020/770, 8. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses müklobutaniili, napropamiidi ja sintofeeni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal Euroopa Komisjon m 770 08.06.2020 02.07.2020
384 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/759, 8. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/588, et hõlmata teatavatel alternatiivkütustel töötada saavatesse sõiduautodesse paigaldatud 12-voldiste suure kasuteguriga vahelduvvoolugeneraatorite kasutamine  Euroopa Komisjon o 759 08.06.2020 29.06.2020
385 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/754, 8. juuni 2020, millega pikendatakse Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) juhi volitusi Euroopa Nõukogu o 754 08.06.2020 08.06.2020
386 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/755, 8. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/2383 liidu toetuse kohta Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri tegevusele tuumajulgeoleku valdkonnas ning massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamisel Euroopa Nõukogu o 755 08.06.2020 08.06.2020
387 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/774, 8. juuni 2020, millega antakse Soome Vabariigile luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 Euroopa Nõukogu o 774 08.06.2020
388 Nõukogu otsus (EL) 2020/766, 8. juuni 2020, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 Euroopa Nõukogu o 766 08.06.2020 08.06.2020
389 Nõukogu otsus (EL) 2020/767, 8. juuni 2020, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 10. lisa III köite 91. muudatuse vastuvõtmisega ning seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 14. lisa I köite 13. muudatuse, 6. lisa 40C muudatuse, 3. lisa 77B muudatuse ja 15. lisa 39B muudatuse kohaldamise alguskuupäevast erinevast kuupäevast teatamisega Euroopa Nõukogu o 767 08.06.2020 08.06.2020
390 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/750, 5. juuni 2020, millega kehtestatakse menetlus rakendusmääruses (EL) 2015/2447 sätestatud registreeritud eksportijate süsteemi kohaldamise üleminekuperioodi pikendamiseks teatavates üldise soodustuste süsteemi soodustatud riikides Euroopa Komisjon m 750 05.06.2020 08.06.2020
391 Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2016. a korralduse nr 347 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 191 04.06.2020 04.06.2020
392 Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a korralduse nr 364 "Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 192 04.06.2020 04.06.2020
393 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 193 04.06.2020 04.06.2020
394 Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 2020. aasta riigieelarvesse kantava summa kinnitamine VV k 194 04.06.2020 04.06.2020
395 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a korralduse nr 181 "Muuga vabatsoon" muutmine VV k 195 04.06.2020 04.06.2020
396 Raha eraldamine VV k 198 04.06.2020 04.06.2020
397 Raha eraldamine VV k 199 04.06.2020 04.06.2020
398 Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 "Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused" muutmine Majandus- ja taristusmin m 31 04.06.2020 08.06.2020
399 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/744, 4. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1800, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ  Euroopa Komisjon m 744 04.06.2020 25.06.2020
400 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/745, 4. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1042 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 745 04.06.2020 06.06.2020

avalikgif