ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
351 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine 03.09.1996 14.09.1996 226 VV m
352 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS 16.12.1997 01.05.1998 RK s
353 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS 28.06.2004 25.07.2004 RK s
354 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS 12.01.2005 11.02.2005 RK s
355 Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord 07.02.2006 26.02.2006 17 Põllumajandusmin m
356 Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded 17.04.2006 01.05.2006 46 Põllumajandusmin m
357 Kaitseväe korralduse seadus KKS 19.06.2008 01.01.2009 RK s
358 Arhiivieeskiri 22.12.2011 01.01.2012 181 VV m
359 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2015 16.01.2016 RK s
360 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.04.2017 08.05.2017 RK s
361 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1195, 12. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 12.08.2020 13.08.2020 1195 Euroopa Nõukogu o
362 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 136 VV k
363 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 49 VV m
364 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" muutmine 13.08.2021 17.08.2021 82 VV m
365 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 31.08.2021 31.08.2021 138 RK juhatus o
366 Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
367 Erastamisseadus ErS 17.06.1993 24.07.1993 RK s
368 Kohalike maksude seadus KoMS 21.09.1994 24.10.1994 RK s
369 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS 26.03.1997 02.05.1997 RK s
370 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS 11.02.2003 17.03.2003 RK s
371 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS 14.09.2003 06.01.2004 rahvahääletus s
372 Taimekaitseseadus TaimKS 21.04.2004 01.05.2004 RK s
373 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS 19.05.2004 01.07.2004 RK s
374 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord 17.09.2008 26.09.2008 53 Sotsiaalmin m
375 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS 25.02.2009 28.03.2009 RK s
376 Riigi Teataja seadus RTS 22.04.2010 01.06.2010 RK s
377 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020 04.06.2014 01.07.2014 RK s
378 Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord 30.12.2014 09.01.2015 12 Kultuurimin m
379 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded 03.07.2015 10.07.2015 87 Majandus- ja taristusmin m
380 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 30.05.2018 01.01.2019 RK s
381 Riigivaraseaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
382 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
383 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS 18.11.1997 11.01.1998 RK s
384 Täitmisplaan 25.03.2008 15.04.2008 9 Justiitsmin m
385 Noorsootöö seadus NTS 17.06.2010 01.09.2010 RK s
386 Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord 15.12.2011 01.01.2012 114 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
387 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS 18.02.2015 29.03.2015 RK s
388 Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded 09.07.2015 13.07.2015 88 Majandus- ja taristusmin m
389 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord 14.07.2015 18.07.2015 91 Majandus- ja taristusmin m
390 Veeseaduse muutmise seadus 16.12.2015 16.01.2016 RK s
391 Arenguseire seadus ASeS 14.06.2016 29.06.2016 RK s
392 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 07.12.2016 01.01.2017 RK s
393 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2023 RK s
394 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta 28.08.1991 28.08.1991 161 VV m
395 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS 01.06.1994 01.07.1994 RK s
396 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS 03.04.1996 03.05.1996 RK s
397 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine 30.06.1998 09.07.1998 144 VV m
398 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS 15.12.1999 10.01.2000 RK s
399 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS 18.12.2002 23.01.2003 RK s
400 Riikliku statistika seadus RStS 10.06.2010 01.08.2010 RK s