ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
351 Nõukogu otsus (EL) 2020/1253, 4. september 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556, (EL) 2020/702 ja (EL) 2020/970 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 1253 04.09.2020 04.09.2020
352 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1260, 4. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/1855, mille kohaselt lubatakse Rumeenial kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 Euroopa Nõukogu o 1260 04.09.2020
353 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1261, 4. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/2408, millega lubatakse Läti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 Euroopa Nõukogu o 1261 04.09.2020
354 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1262 4. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust 2012/232/EL, millega lubatakse Rumeenial kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 Euroopa Nõukogu o 1262 04.09.2020
355 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 290 03.09.2020 04.09.2020
356 Raha eraldamine VV k 297 03.09.2020 03.09.2020
357 Raha eraldamine VV k 298 03.09.2020 03.09.2020
358 Kallaste sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 299 03.09.2020 03.09.2020
359 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 300 03.09.2020 03.09.2020
360 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 301 03.09.2020 03.09.2020
361 Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise valitsuskomisjoni moodustamine VV k 302 03.09.2020 03.09.2020
362 Komisjoni määrus (EL) 2020/1258, 3. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse musterrai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 1258 03.09.2020 10.09.2020
363 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1249, 2. september 2020, millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1267 Hiina Rahvavabariigist pärinevate volframelektroodide impordile kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Laosest ja Taist lähetatud volframelektroodide impordile, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Laosest ja Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse uurimine Indiast lähetatud impordi suhtes, olenemata sellest, kas volframelektroodid on deklareeritud Indiast pärinevana või mitte Euroopa Komisjon m 1249 02.09.2020 05.09.2020
364 Komisjoni määrus (EL) 2020/1245, 2. september 2020, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta  Euroopa Komisjon m 1245 02.09.2020 23.09.2020
365 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1246, 2. september 2020, milles käsitletakse toimeaine fenamifossi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1246 02.09.2020 23.09.2020
366 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1247, 2. september 2020, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2020. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra Euroopa Komisjon m 1247 02.09.2020 10.09.2020
367 Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruse nr 41 "Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Keskkonnamin m 43 02.09.2020 07.09.2020
368 Rakvere Riigigümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 30 02.09.2020 07.09.2020
369 Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" muutmine Haridus- ja teadusmin m 31 02.09.2020 07.09.2020
370 Komisjoni määrus (EL) 2020/1252, 2. september 2020, millega Hispaania lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse tursapüügikeeld 1. ja 2. püügipiirkonna Norra vetes Euroopa Komisjon m 1252 02.09.2020 08.09.2020
371 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2020/1251, 2. september 2020, millega nimetatakse ametisse kolm Euroopa Kohtu kohtunikku ja üks kohtujurist EL Liikmesriikide Valitsuste Esi o 1251 02.09.2020 07.09.2020
372 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1278, 2. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust 2014/190/EL seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelisest eraldisest saadud vahendite iga-aastase jaotusega liikmesriikide vahel ja seoses rahastamiskõlblike piirkondade loeteluga (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5891 all) Euroopa Komisjon o 1278 02.09.2020
373 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1242, 1. september 2020, millega pikendatakse erandit nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses Hispaania Murcia autonoomse piirkonna territoriaalvetes väikese plankmudila (Aphia minuta) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel Euroopa Komisjon m 1242 01.09.2020 03.09.2020
374 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1243, 1. september 2020, millega pikendatakse erandit, mis tehti nõukogu määrusest (EÜ) nr 1967/2006 seoses teatavates Hispaania (Baleaari saared) territoriaalvetes väikese plankmudila (Aphia minuta), ferreri mudila (Pseudaphia ferreri) ja smariidi (Spicara smaris) püüdmiseks kasutatavate paadinootade miinimumkaugusega rannikust ja vee miinimumsügavusega nende kasutamisel Euroopa Komisjon m 1243 01.09.2020 03.09.2020
375 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1244, 1. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 Hispaaniale 2020. ja 2023. aastaks eraldatud püügikvootidest mahaarvamiste osas Euroopa Komisjon m 1244 01.09.2020 05.09.2020
376 Järelevalvetasu määra kehtestamine Audiitorkogu 2020/2021. majandusaastaks Rahandusmin m 33 01.09.2020 06.09.2020
377 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1250, 1. september 2020, millega nimetatakse ametisse Kesk-Aafrika Vabariigis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP sõjalise väljaõppemissiooni (EUTM RCA) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/1113 (EUTM RCA/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1250 01.09.2020 01.09.2020
378 Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 "Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020" muutmine Majandus- ja taristusmin m 54 31.08.2020 06.09.2020
379 Komisjoni otsus (EL) 2020/1282, 31. august 2020, millega lubatakse Prantsusmaal pikendada teatavaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklites 11, 16 ja 17 sätestatud tähtaegu (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6027 all) Euroopa Komisjon o 1282 31.08.2020
380 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 283 28.08.2020 28.08.2020
381 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 284 28.08.2020 28.08.2020
382 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 285 28.08.2020 28.08.2020
383 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 286 28.08.2020 28.08.2020
384 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 287 28.08.2020 28.08.2020
385 Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2019. a korralduse nr 82 "Statistikanõukogu moodustamine" muutmine VV k 288 28.08.2020 28.08.2020
386 Nõusolek riigivara mitterahalise sissemaksena üleandmiseks Sihtasutusele Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus VV k 289 28.08.2020 28.08.2020
387 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses olukorraga Valgevenes VV m 65 28.08.2020 31.08.2020
388 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1241, 28. august 2020, millega liikmesriikidel lubatakse teha teatavaid erandeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5797 all) Euroopa Komisjon o 1241 28.08.2020
389 Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 52 27.08.2020 05.09.2020
390 Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 53 27.08.2020 05.09.2020
391 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1231, 27. august 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 22 ja 23 sätestatud uuringute tulemusi käsitlevate aastaaruannete vormi ja juhiste ning mitmeaastaste uuringukavade vormi ja praktilise korra kohta Euroopa Komisjon m 1231 27.08.2020 17.09.2020
392 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1232, 27. august 2020, millega kiidetakse heaks sõiduautodes ja väikestes tarbesõidukites, sealhulgas teatavates hübriidelektrisõidukites ja alternatiivkütustel töötada saavates sõidukites kasutamiseks ette nähtud 12-voldiste mootor-generaatorite suure kasuteguriga generaatorifunktsioon kui innovatiivne tehnoloogialahendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631  Euroopa Komisjon o 1232 27.08.2020 17.09.2020
393 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1233, 27. august 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5948 all)   Euroopa Komisjon o 1233 27.08.2020
394 Siseministri 12. septembri 2012. aasta määruse nr 10 "Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale" muutmine Sisemin m 32 26.08.2020 31.08.2020
395 Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Sisemin m 33 26.08.2020 01.10.2020
396 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1221, 26. august 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 27. augustist 2020 Euroopa Komisjon m 1221 26.08.2020 27.08.2020
397 Komisjoni otsus (EL) 2020/1235, 26. august 2020, millega lubatakse Kreekal pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklis 4 sätestatud teatavaid tähtaegu (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5742 all) Euroopa Komisjon o 1235 26.08.2020
398 Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes RK a 25.08.2020 25.08.2020
399 Tervise- ja tööministri 15. novembri 2018. a määruse nr 48 "Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg" muutmine Sotsiaalmin m 38 25.08.2020 31.08.2020
400 Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 39 25.08.2020 04.09.2020

avalikgif