ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
351 Nõukogu otsus (EL) 2020/2078, 10. detsember 2020, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ELi-Kanada ühises tollikoostöö komitees seoses Kanada programmi "Partners in Protection" ja Euroopa Liidu volitatud ettevõtjate programmi vastastikust tunnustamist käsitleva otsuse vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2078 10.12.2020 10.12.2020
352 Nõukogu otsus (EL) 2020/2134, 10. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppega moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse kokkuleppe II lisa ("Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine") muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2134 10.12.2020 10.12.2020
353 Nõukogu otsus (EL) 2020/2135, 10. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu VI lisa ("Sotsiaalkindlustus") muutmisega  Euroopa Nõukogu o 2135 10.12.2020 10.12.2020
354 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2016 9. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisa Ühendkuningriiki, Guernseyd, Mani saart ja Jerseyt käsitlevaid kandeid  Euroopa Komisjon m 2016 09.12.2020 13.12.2020
355 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2017 9. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/878 lisa 2. osa Ühendkuningriiki käsitlevat kannet seoses Põhja-Iirimaaga  Euroopa Komisjon m 2017 09.12.2020 13.12.2020
356 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2018 9. detsember 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus (Mozzarella di Gioia del Colle (KPN)) Euroopa Komisjon m 2018 09.12.2020 30.12.2020
357 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 "Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 85 09.12.2020 01.01.2021
358 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2036, 9. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 seoses lennumeeskonna pädevusele ja koolitusmeetoditele esitatavate nõuetega ning teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu Euroopa Komisjon m 2036 09.12.2020 31.12.2020
359 Riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruse nr 7 "Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 50 09.12.2020 18.12.2020
360 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2080, 9. detsember 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 2080 09.12.2020 04.01.2021
361 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2095, 9. detsember 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Aceite de la Comunitat Valenciana" (KPN)] Euroopa Komisjon m 2095 09.12.2020 05.01.2021
362 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2149, 9. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, et lisada liidu asutuste nimekirja Itaalia ja võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust Euroopa Komisjon m 2149 09.12.2020 19.12.2020
363 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2019, 9. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8984 all)   Euroopa Komisjon o 2019 09.12.2020
364 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 148 09.12.2020 09.12.2020
365 Kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 150 09.12.2020 09.12.2020
366 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2039, 9. detsember 2020, millega tehakse teatavatele liikmesriikidele erandid komisjoni rakendusmääruste (EL) 2019/2240 ja (EL) 2019/2241 kohaldamisest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8602 all) Euroopa Komisjon o 2039 09.12.2020
367 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2124 9. detsember 2020, millega jäetakse andmata liidu luba biotsiidiperele "Contec Hydrogen Peroxide" (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8394 all) Euroopa Komisjon o 2124 09.12.2020
368 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2165, 9. detsember 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1861 rakenduseeskirjad seoses andmete kvaliteedi miinimumstandarditega ning tehniliste kirjeldustega fotode ja daktüloskoopiliste andmete sisestamiseks Schengeni infosüsteemi (SIS) piirikontrolli ja tagasisaatmise valdkonnas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8599 all) Euroopa Komisjon o 2165 09.12.2020
369 Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud otsus (EL) 2021/4, 9. detsember 2020, Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskuse asukoha kohta EL Liikmesriikide Valitsuste Esi o 4 09.12.2020 07.01.2021
370 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus RK s 09.12.2020 27.12.2020
371 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seadus RK s 09.12.2020 27.12.2020
372 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus RK s 09.12.2020 27.12.2020
373 2021. aasta riigieelarve seadus RK s 09.12.2020 01.01.2021
374 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 09.12.2020 01.01.2021
375 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus RK s 09.12.2020 01.01.2021
376 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2006 8. detsember 2020, millega tehakse mahaarvamised teatavate kalavarude 2020. aasta püügikvootidest muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmistel aastatel ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1247 Euroopa Komisjon m 2006 08.12.2020 16.12.2020
377 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2007, 8. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1-dekanooli, 1,4-dimetüülnaftaleeni, 6-bensüüladeniini, atsekinotsüüli, Adoxophyes orana granuloosviiruse, alumiiniumsulfaadi, amisulbroomi, Aureobasidium pullulans’i tüvede DSM 14940 ja DSM 14941, asadiraktiini, Bacillus pumilus’e tüve QST 2808, benalaksüül-M-i, biksafeeni, bupirimaadi, Candida oleophila tüve O, kloorantraniliprooli, dinaatriumfosfonaadi, ditianooni, dodiini, emamektiini, flubeendiamiidi, fluometurooni, fluksapüroksaadi, flutriafooli, heksütiasoksi, imasamoksi, ipkonasooli, isoksabeeni, L-askorbiinhappe, lubiväävli, apelsiniõli, Paecilomyces fumosoroseus’e tüve FE 9901, pendimetaliini, penflufeeni, pentiopüraadi, kaaliumfosfonaatide, prosulfurooni, Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134, püridalüüli, püriofenooni, pürokssulaami, kvinmeraagi, S-abstsiishappe, sedaksaani, sintofeeni, naatriumhõbetiosulfaadi, spinetoraami, spirotetramaadi, Streptomyces lydicus’e tüve WYEC 108, τ-fluvalinaadi, tebufenosiidi, tembotriooni, tieenkarbasooni, valifenalaadi ja tsinkfosfiidi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega Euroopa Komisjon m 2007 08.12.2020 12.12.2020
378 Komisjoni määrus (EL) 2020/2008 8. detsember 2020, millega muudetakse määrusi (EL) nr 702/2014, (EL) nr 717/2014 ja (EL) nr 1388/2014 seoses nende kohaldamisajaga ja tehakse muid asjakohaseid kohandusi  Euroopa Komisjon m 2008 08.12.2020 10.12.2020
379 Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse min m 49 08.12.2020 13.12.2020
380 Rahandusministri määruste muutmine Rahandusmin m 47 08.12.2020 01.01.2021
381 Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 "Kohustusliku pensionifondi osakute kord" muutmine Rahandusmin m 48 08.12.2020 01.01.2021
382 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2079, 8. detsember 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus (Münchener Kümmel) Euroopa Komisjon m 2079 08.12.2020 04.01.2021
383 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2010 8. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8910 all)   Euroopa Komisjon o 2010 08.12.2020
384 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/2048, 8. detsember 2020, millega pikendatakse Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu vaatlusmissiooni (EUMM Georgia) juhi volitusi (EUMM GEORGIA/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 2048 08.12.2020 08.12.2020
385 Nõukogu otsus (EL) 2020/2077, 8. detsember 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 10 kohta Euroopa Nõukogu o 2077 08.12.2020
386 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/2199, 8. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Malis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) juht (EUCAP Sahel Mali/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 2199 08.12.2020 08.12.2020
387 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 08.12.2020 29.12.2020
388 Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus Keskkonnamin m 57 07.12.2020 11.12.2020
389 Keskkonnaministri 11.12.2019 määruse nr 69 "Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Keskkonnamin m 58 07.12.2020 11.12.2020
390 Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2021. aastaks Maaelumin m 71 07.12.2020 01.01.2021
391 Nõukogu määrus (EL) 2020/1998 7. detsember 2020, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 1998 07.12.2020 08.12.2020
392 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2002, 7. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses liidusisese loetellu kantud taudidest teavitamise ja neid käsitleva liidu aruandlusega, liidu seireprogrammide ja likvideerimisprogrammide esitamise ja neid käsitleva aruandluse ning taudivaba staatuse tunnustamise taotlemise vormingu ja korraga ning elektroonilise teabesüsteemiga Euroopa Komisjon m 2002 07.12.2020 28.12.2020
393 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2003 7. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga Euroopa Komisjon m 2003 07.12.2020 09.12.2020
394 Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 91 "Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta" muutmine Maaelumin m 70 07.12.2020 14.12.2020
395 Kultuuriministri 19. märtsi 2019. a määruse nr 9 "Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 30 07.12.2020 14.12.2020
396 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2035, 7. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013 kohase meetmete võtmise taotluse vormi osas, et näha ette võimalus taotleda meetmete võtmist Põhja-Iirimaal Euroopa Komisjon m 2035 07.12.2020 31.12.2020
397 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2192, 7. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses identifitseerimismärgiga, mida teatavate loomsete toodete puhul tuleb Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kasutada  Euroopa Komisjon m 2192 07.12.2020 26.12.2020
398 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/37, 7. detsember 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Mongoolia kustutamisega lisa I punkti tabelist  Euroopa Komisjon m 37 07.12.2020 07.02.2021
399 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1999 7. detsember 2020, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1999 07.12.2020 08.12.2020
400 Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis RK o 07.12.2020 07.12.2020

avalikgif