ID-kaart

Meie teenus

Estlex õigusinfoteenus

Välkkiire seaduste tõlgendamine & tõhus oskusteabe kasutamine.

Oleme suurima kogemusega Eesti ettevõte legal technology & knowledge management teenuste turul.

Pakume kaasaegseid töövahendeid õigusnormidega töötamisel.

Meil on terviklik ja süsteemne ettevõtte tööd lihtsustav seaduse tõlgendamise ja õigusinfo haldamise andmebaas. Seetõttu on mitmed tuntud ettevõtted ja asutused Estlex`i teenuste tellijaks. Vaata referentse siin.

Pakume häid tööriistu ning loome asjatundlikku sisu. Koostame seaduse sätete selgitusi ning käsiraamatuid ning hoiame neid pidevalt ajakohastena. Tõlgime Eesti õigusakte vene keelde ja hoiame tõlkeid pidevalt ajakohastena. Oleme loonud tööriistad ja rakendused ettevõtte või asutuse õigusteabe lihtsaks haldamiseks.

Meie teenuse abil saad lugeda kogu vajalikku õigusteavet otse asjakohase seaduse paragrahvi juures. Vaata video SIIN.

Õigusinfoteenust saab kasutada Estlex OÜ veebilehel www.estlex.ee või Google Chrome laienduse abil. Laienduse kasutamisel kuvatakse Estlex õigusinfoteenuse täiendav teave e-Riigi Teataja lehel sätte täiendavate andmetena.

Kasuta võimalust ja lihtsusta oma ettevõtte tööd tervikliku, süsteemse ja asjakohase õigusteabega!Estlex plugin

Estlex plugina abil saad Riigi Teatajas lugeda kogu vajalikku õigusteavet otse asjakohase seaduse paragrahvi juures.

✓ Sätete kommentaarid ja annotatsioonid;
✓ Paralleeltõlked inglise ja vene keelde;
✓ Normide seletuskirjad;
✓ Seotud kohtulahendid;
✓ Majasiseste märkuste jagamine;
✓ Palju teisi kasulikke funktsioone.

Kuidas kasutada?
 • Lae alla plugin Google Chrome´le siit.
 • Kasuta õigusinfoteenust otse sätte juures.

Kohtulahendid ja muu õigusalane info

Käesolev Estlexi funktsioon võimaldab vaadata, kuidas kohtud ja muud institutsioonid on õigusnormi tõlgendanud. Kogu vajalik kohtupraktika ja muu õigusalane info kuvatakse otse asjakohase paragrahvi juures. Võimalus on vaadata ka lõikepõhist kohtupraktikat.

Meie andmebaasis on järgmised otsingud:
✓ Eesti kohtupraktika;
✓ Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid;
✓ Euroopa kohtuotsused;
✓ Raamatupidamise Toimkonna juhendid;
✓ Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsused;
✓ Tallinna üürikomisjoni otsused;
✓ Tarbijavaidluste komisjoni otsused;
✓ Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused;
✓ Töövaidluskomisjoni otsused;
✓ Õiguskantsleri seisukohad.

Käsiraamatud

Estlex`i käsiraamatutest saab veebiväljaandena tervikliku ülevaate õigusvaldkonnas kehtivatest õigusnormidest, kohtupraktikast ning selle õigusvaldkonna teooriast ja dogmaatikast. Käsiraamatute eesmärk on toetada õigusvaldkonna asjatundjaid, olles peamiselt suunatud praktikutele teatud õigusvaldkonnast tervikliku ning süsteemse ülevaate saamiseks. Samuti aitavad käsiraamatud leida lahendusi konkreetsetele praktilistele õigusküsimustele. Käsiraamatuid saab kasutada õppematerjalina või täienduskoolitust toetava materjalina. Raamatud püsivad ajakohased ning muudatusi viiakse sisse jooksvalt (kohaldub käsiraamatu elektroonilisele versioonidele).

Esmakordselt Eestis oleme väljaandnud järgmised käsiraamatud:

„Haldusõiguse alused“;

„Haldusorganisatsioon“;

„Haldusmenetlus“;

„Haldustäitemenetlus“;

„Ohutõrjeõigus“;

„Riigivastutus“.

Ilmumas on:

„Halduskohtumenetlus“;

„Majandushaldusõigus“;

„Avalik ehitusõigus“;

„Keskkonnaõigus“.

 1. „Haldusõiguse alused“

Käsiraamatus antakse ülevaade haldusõiguse põhimõtetest ning era- ja avaliku õiguse eristamisest. Haldusõiguse ülesanne on konkretiseerida riigiõigust ning määratleda täpsemalt isiku ja riigi vaheline õigussuhe. Riik ja teised halduskandjad võivad tegutseda ja sageli ka tegutsevad eraõiguslikus vormis või kasutavad eraõiguslikke isikuid oma ülesannete täitmiseks. Seejuures jäävad halduskandjad seotuks seadusliku aluse, mõõdupärasuse, põhiõiguste kaitse, võrdse kohtlemise ja teiste põhiseaduslike põhimõtetega. Halduskandja valitud tegutsemise vorm määrab kindlaks ka volitused, menetluskorra ja õiguskaitsevahendid.

Kokku 7 peatükki sisulist käsitlust haldusõiguse põhimõistetest ning era- ja avaliku õiguse eristamisest:

Haldusõiguse üldised alused;

Põhiseaduslikud suunised haldusele;

Haldusõiguse ja eraõiguse piiritlemine;

Haldusõiguse allikad;

Halduse seaduslikkuse põhimõte;

Diskretsioon ja määratlemata õigusemõiste;

Subjektiivne avalik-õiguslik nõudeõigus.

 1. „Haldusorganisatsioon“

Käsiraamatus antakse ülevaade avalik-õiguslike isikute korraldusest, haldusasutustest, ülesannete täitmiseks volitamisest ning ülesannete täitmisele kaasamisest. Avalik haldus on korraldatud selliselt, et haldusülesandeid täidavad riik ning tema loodud teised avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning volitatud füüsilised isikud (halduskandjad). Halduskandjad tegutsevad enda organite, asutuste ja teenistujate kaudu. Haldusülesannete täitmisel teevad halduskandjad koostööd ja annavad vastastikku ametiabi, aga lisaks võivad ka volitada ülesande eraõiguslikule isikule või kaasata teise halduskandja organi enda ülesannete täitmisesse.

Kokku 7 peatükki sisulist käsitlust haldusorganisatsioonist:

Sissejuhatus;

Haldusorganisatsiooni õigusallikad;

Valitsuskorralduse alused;

Haldusorganisatsiooni alused;

Riigihaldus;

Omahaldus;

Haldusülesande täitmine eraõiguslikus vormis;

Järelevalve haldusülesannete täitmise üle;

Halduskoostöö.

 1. „Haldusmenetlus“

Käsiraamatus antakse ülevaade haldusmenetluse põhimõtetest, menetluskorrast, ja -toimingutest ning nendega seotud õiguskaitsest. Haldusmenetlus on haldusorgani tegevus haldusülesande täitmisel, mis väljendub haldusakti andmises, toimingu sooritamises või halduslepingu sõlmimises. Seadusliku aluse nõudest tulenevalt peab haldusorgan enne haldusakti andmist, toimingu sooritamist või halduslepingu sõlmimist selgitama välja, kas esinevad õiguslik ja faktiline alus ning kavandatav haldusakt on mõõdupärane ja õigesti kaalutletud. Inimväärikuse põhimõtte tagamiseks ning otsustamise eelduseks olevate asjaolude väljaselgitamiseks tuleb kaasata asjassepuutuvad isikud ja nad enne otsustamist ära kuulata. Haldusmenetlus ja selles tehtud lahend peavad olema sisuliselt kohtulikult kontrollitavad ja isikule arusaadavad.

Kokku 10 peatükki sisulist käsitlust haldusmenetlusest:

Sissejuhatus;

Haldusakt;

Haldusakti kõrvaltingimused;

Haldusakti õiguspärasus;

Haldusakti kehtivus;

Haldusakti kehtetuks tunnistamine;

Vaidemenetlus;

Haldusleping;

Määruse õiguspärasus ja kehtivus;

Toimingu õiguspärasus;

 1. „Haldustäitemenetlus“

Käsiraamatus antakse ülevaade sunniraha ja asendustäitmise kohaldamisest, vahetu sunni rakendamisest ja avalik-õiguslike rahaliste nõuete sundtäitmisest. Haldusmenetlus on eesmärgipärane üksnes siis, kui see lõpptulemusena viib selle tulemuse, mis oli haldusmenetluse alustamise ajendiks, tegeliku saavutamiseni. Seega ei saa haldusorgan piirduda pelgalt õigusliku üksikotsustuse tegemisega (ettekirjutus, üldkorraldus, korraldus, keeld vms), vaid peab ka tagama, et selle otsustusega kindlaks määratud õiguslik tulem ka tegelikus elus realiseeruks. Haldustäitemenetlus on töövahendiks, mille abil haldusorgan tagab, et tema poolt üksikjuhtumil kindlaks määratud õiguslikud tagajärjed ka tegelikult realiseeruvad.

Kokku 6 peatükki sisulist käsitlust haldustäitemenetlusest:

Haldustäite üldised alused;

Sunnivahendite liigid haldustäitemenetluses;

Haldussunni õiguspärasus;

Haldussunni õiguspärasus lühimenetluses;

Avalik-õiguslike rahaliste nõuete sundtäitmine;

Haldussunni rakendamise tüüpjuhtumid.

 1. „Ohutõrjeõigus“

Käsiraamatus antakse ülevaade korrakaitsest ning riikliku järelevalve teostamise õiguslikest alustest. Iga isik peab tagama, et tema tegevus vastaks avalikule korrale, sh ei rikuks kehtivaid õigusakte ega nendega tagatud õigushüvesid. Kui isik seda ei tee, ei suuda seda teha või vastutav isik puudub, siis haldusorganile antud avaliku korra tagamiseks riikliku järelevalve volitused. Riikliku järelevalve üld- ja standardmeetmed määratakse kindlaks KorS’is ja erimeetmed valdkondlikes eriseadustest. Riikliku järelevalve meetme kohaldamise eelduseks on oht avalikule korrale või korrarikkumine. Reeglina peab oht olema konkreetne, kuid ohu ennetamiseks võib riikliku järelevalve meetmeid kohaldada ka abstraktse ohu korral. Iga riikliku järelevalve meetme kohaldamine seisneb materiaalses mõttes ettekirjutuse tegemises ning peab olema mõõdupärane.

Kokku 9 peatükki sisulist käsitlust kõikidel olulistel korrakaitse- ja ohutõrjeõiguse teemadel:

Korrakaitseõiguse alused;

Ohutõrje eristamine süüteomenetluses;

Ohutõrjeõiguse põhimõisted;

Korrakaitse ja haldusorganisatsioon;

Korrakaitselise tegevuse vormid;

Korrakaitseõiguslik üldvolitus;

Vastutus avaliku korra eest;

Avalikus kohas käitumise üldnõuded;

Avalikud kogunemised.


 1. „Riigivastutus"

Käsiraamatus antakse ülevaade riigivastutuse esmastest nõuetest (haldusakti kehtetuks tunnistamine, jätkuva koormava toimingu lõpetamine, haldusaktist või toimingust hoidumien ja haldakti andmiseks või toimingu sooritamiseks kohustamine), kahju hüvitamisest, tagajärje kõrvaldamisest, aluseta rikastumisest ja tagasinõude teostamisest ning riigivastutuse ja tsiviilvastutuse eristamisest. Riigivastutus on vaide- ja halduskohtumenetluse materiaalõiguslik sisu, st riigivastutusega määratakse kindlaks millistel tingimustel saab isik esmase nõude, kahju hüvitamise või aluseta rikastusmise nõude esitada. Arvestades, et riik ja teised halduskandjad tegutsevad avaliku võimu teostamisel tugevamalt postitsioonilt, eeldatakse nende süüd või ei ole süü vastutuse eelduseks. See tagab isikule tõhusa õiguskaitse temast oluliselt tugevamal positsioonil oleva vastustaja suhtes (erandiks on õigustloova akti ja kohtumenetluses tekitatud kahju, mille hüvitamine on reeglina välistatud). Haldusülesannete eraõiguslikule isikule täitmiseks volitamisel jääb halduskandja isiku ees õiguslikult vastutavaks tekitatud kahju eest. Riigivastutuse käsiraamat  

Tõlkekogumikud

Estlex’i tõlkekogmikest saab tervikliku ülevaate ühe õigusvaldkonna õigusaktidest eesti, vene või inglise keeles (kakskeelse paralleeltekstina). Tõlkekogumiku eesmärk on abistada õigusala asjatundjat, kes peab oma majandus- ja kutsetegevuses või avaliku võimu teostamisel nõustama klienti, tõlkima või koostama teksti või dokumenti või täitma muud ülesannet vene või inglise keeles. Samuti toetavad tõlkekogumikud erialase võõrkeele omandamist õppetöös.

Sätete selgitused ja annotatsioonid

Seaduse tervikteksti sätete juures olevad selgitused (kommentaarid).

Selgitused põhinevad seletuskirjadel, autoriteetsel õiguskirjandusel ja kohtupraktikal.

Rakendus võimaldab kiiresti ja efetiivselt lugeda §-i tõlgendust.

Enamik paragrahvide selgitusi algab üldiste märkustega sätte kujunemise ja eesmärgi kohta.

Meie õigusinfosüsteemist leiad järgimiste seaduste selgitused:

Asendustäitmise ja sunniraha seadus

Hädaolukorra seadus

Isikuandmete kaitse seadus

Jahiseadus

Keeleseadus

Keskkonnajärelevalve seadus

Keskkonnaregistri seadus

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Keskkonnaseire seadus

Keskkonnavastutuse seadus

Kohtutäituri seadus

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Lastekaitseseadus

Looduskaitseseadus

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Perekonnaseadus

Perekonnaseisutoimingute seadus

Riigivastutuse seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Tarbijakaitseseadus

Töölepingu seadus

Töötajate usaldusisiku seadus

Töövaidluse lahendamise seadus

Veeseadus

Väärteomenetluse seadustik

Õiguskantsleri seadus

Selgitustega seaduste nimekiri täieneb pidevalt! ✒️

Sätete selgitused on kasutajale kättesaadavad nii estlex.ee kodulehe kui ka Chrome`i laienduse abil riigiteataja.ee kaudu.

Töötame läbi avaldatud Ringkonnakohtu ja Riigikohtu kohtupraktika ning ülikoolides kaitstud teadustööd. Koostame kohtulahendite kohta annotatsioonid asjakohase seaduse paragrahvi juurde.

 

Estlex´i andmebaasis on ligi 10 000 annotatsiooni otse asjakohase paragrahvi juures! Annotatsioonide arv täieneb pidevalt! ✒️

Paralleeltõlked inglise ja vene keelde

Estlex’i paralleeltõlke funktsioon võimaldab konkreetse paragrahvi juures kuvada selle tõlkeid inglise ja vene keelde. Kuvatakse ainult konkreetse redaktsiooni tõlkeid. Liikudes seaduse varasemale redaktsioonile on võimalik näha selle sätete tõlkeid.

Estlex´i andmebaasis on kokku 3766 venekeelset seaduse tõlget!

Tõlgete vaatamiseks:

1) Leia asjakohane säte ning vajuta nuppu „Tõlked“. Programm kuvab redaktsioonile vastava tehniliselt korras tõlke. Väljumiseks vajuta sama nuppu;

2) Seaduse kogu teksti tõlgete kuvamiseks vajuta vasakmenüüs „Paralleeltekstid“.

Kontorifunktsioon õigusbüroodele (klientide ja juhtumite haldamiseks koos ajaarvestusega)

Estlex’i kontorihaldusel on järgmised funktsioonid:

 1. Tööaja mõõtmine ja arvestus

Kontorihaldus võimaldab keskenduda põhitööle mitte tööaja arvestamisele. Programm pakub mugavat ja lihtsat keskkonda tööaja mõõtmiseks.

 1. Arvete väljastamine ja haldamine

Juhtumi, ülesannete ja ajatabeli põhjal arvete kiire koostamine. Arveblankette on võimalik seadistada vastavalt kliendi vajadustele.

 1. Klientide arvestus ja haldus

Abimees klientide haldamiseks. Lisa kõik klientidega seotud andmed andmebaasi, s.h kliendilepingutega seotud andmed.

 1. Ülesannete ja juhtumite haldamine

Loo kliendiga seotud juhtumeid, jälgi töövoogu, määra vastutajad, ülesanded, tähtajad, meeldetuletused, teenuste hinnad ja kulud. Kõik tööd on kontrolli alla.

 1. Kulunimekirjade koostamine

Saab juhtumi, ülesannete ja ajatabelite teabe põhjal kiiresti luua kohtukulude nimekirja. Nimekirjas näidatakse tehtud tööd, kulud teenuste kaupa ja väljastatud arved.

 1. Dokumentide koostamine ja mudeldokumentide haldamine

Dokumendihaldus aitab luua kontoris korda ja efektiivsust, samal ajal vähendades kulusid ning frustratsiooni.

 1. Statistika väljavõtted

Programm võimaldab vaadata statistilisi väljavõtteid ajatabelite, klientide, arvete ning juhtumite ja ülesannete kohta.

Sätete redaktsioonide võrdlus

Käesolev funktsioon võimaldab konkreetse paragrahvi juures kuvada selle redaktsioonide võrdlusi (kuni 25 redaktsiooni). Kuvatakse ainult konkreetse paragrahvi redaktsioonid – võimalik on liikuda ühelt redaktsioonilt teisele või neid omavahel võrrelda.

Paragrahvi redaktsioonide kerimiseks ja võrdlemiseks:

1) Leia asjakohane säte ning vajuta nuppu „Paragrahvi kerimine“. Programm kuvab paragrahvi redaktsioonid. Väljumiseks vajuta sama nuppu;

2) Võrdlemiseks vajuta nuppu „Võrdle“ ning vali, milliseid redaktsioone omavahel võrrelda.

Märkmete lisamine ja jagamine

Käesolev funktsioon võimaldab seadusele, kohtulahenditele või paragrahvile lisada märkmeid. Märkmeid on võimalik jagada asutuse ja ettevõtte siseselt.

Märkmete salvestamine asjakohase sätte juurde tagab, et märkmed on kättesaadavad just siis, kui kasutaja neid vajab. Kasutaja võib lisada märkmeid sätte juurde kas ainult enda või jagada oma märkmeid teiste kasutajatega.

Märkmete lisamiseks:

1) Leia asjakohane säte ning vajuta funktsiooni nuppu. Vali „Lisa märge“ – avaneb aken märkme lisamiseks;

2) Vali, kas soovid märget jagada asutusega, kindlate inimestega või jätta märkme isiklikku kasutusse.

Arutelud ja külastajate kaasamine

Käesolev funktsioon võimaldab seaduse, kohtulahendi või paragrahvi suhtes algatada arutelu ning kaasata sellesse ka külastajaid. Osalejad saavad teate e-postiga.

Arutelud võimaldavad koguda mõtteid ja teavet kolleegidelt ning kaasata külastajaid. Varasemad arutelud talletuvad sätte juures ning on sealt ka pika aja pärast kergelt leitavad.

Arutelu algatamiseks:

1) Leia asjakohane säte ning vajuta funktsiooni nuppu. Vali „Arutelu“;

2) Koosta esimene postitus, määra adressaadid, teavitused ja muutmise võimalused;

3) Kõik teavituse saamiseks märgitud adressaadid saavad e-posti teel teavitused;

4) Adressaadid saavad sisse logides vastata.

Õigusterminid

Õigusterminite leksikoni funktsioon on mõeldud abiks õigusaktide paremaks ning kiiremaks mõistmiseks ja tõlgendamiseks.

→ Käesolev funktsioon võimaldab lugeda terminite tähendusi otse asjakohase seaduse §-i juures. Seosed terminitega on ära toodud asjakohase sätte juures, kus konkreetset terminit on mainitud. Seadusetekstis on vastavale terminile joon alla tõmmatud.

→ Termini vaatamiseks:

1) Vajuta vasaku klikiga allajoonitud terminile. Programm kuvab kasti sees soovitud termini tähenduse;

   

2) Vajuta vasaku klikiga §-i juures asuvale info nupule. Programm kuvab kõik mõisted, mis on ära seotud konkreetse §-iga.

 

→ Kõigi terminite juurde on lisatud allikaviited, mis näitavad termini päritolu;

→ Terminid on eesti, inglise ja vene keeles.

→ Õigusterminite rakenduse funktsiooni on võimalik vastavalt soovile ja vajadusele sisse/välja lülitada.

→ Estlex´i andmebaasis on ligi 800 õigustermini definitsiooni. Terminite arv täieneb pidevalt! ✒️

Paragrahvi otsingud

Käesolev funktsioon võimaldab põhiotsingus kliendil otsida õigusakti kindlat paragrahvi. Selleks tuleb sisestada seaduse lühend, pluss ning paragarahvi number (nt hms+55). Kui paragrahvis on ülamärk, sis eraldatakse see tähega „b“ (nt tms+63b1).

Perioodiliste teavituste tellimine

Käesolev funktsioon võimaldab kasutajal valida perioodilist teavitust seaduste ja kohtulahendite kohta. Teavituse perioodid on päev, nädal ja kuu.

Käesolev funktsioon võimaldab tellida järgmisi teavitusi:

1) Täielik teavitus sisaldab avaldatud ja jõustunud aktide nimekirja, tõlkeid, annotatsioone ning avaldatud kohtulahendeid ja menetlusse võetud eelnõusid.  Õigusaktide list ei ole piiratud.

2) Kogumik Keskkonnaõigus sisaldab avaldatud ja jõustunud aktide nimekirja, tõlkeid, annotatsioone ning menetlusse võetud eelnõusid.  Õigusaktide list on piiratud keskkonnaõiguse valdkonda kuuluvate õigusaktidega.

3) Kogumik ISO 14001 (keskkond) sisaldab avaldatud ja jõustunud aktide nimekirja, tõlkeid, annotatsioone ning menetlusse võetud eelnõusid. Õigusaktide list on piiratud ISO 14001 standardile vastavate õigusaktidega.

4) Kogumik ISO 14001:2015 sisaldab avaldatud ja jõustunud aktide nimekirja, tõlkeid, annotatsioone ning menetlusse võetud eelnõusid. Õigusaktide list on piiratud ISO 14001:2015 standardile vastavate õigusaktidega.

5) Kogumik maksud ja raamatupidamine sisaldab avaldatud ja jõustunud aktide nimekirja, tõlkeid, annotatsioone ning menetlusse võetud eelnõusid. Õigusaktide listis kuvatakse maksude ja raamatupidamise valdkonda kuuluvaid õigusakte.

6) Minu õigusaktide teavitus Koosta vajalikest õigusaktidest teavituste nimekiri, mida soovid jälgida.

Teavitused Teavitused

Teavituse kuva Teavituse kuva