ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
51 Komisjoni määrus (EL) 2020/1522, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse euroopa merluusi püügi keeld 8.a, 8.b, 8.d ja 8.e püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1522 15.10.2020 21.10.2020
52 Komisjoni määrus (EL) 2020/1523, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse hariliku merikeele püügi keeld 8.a ja 8.b püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1523 15.10.2020 21.10.2020
53 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1533, 15. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Limone dell’Etna" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1533 15.10.2020 11.11.2020
54 Komisjoni otsus (EL) 2020/1502, 15. oktoober 2020, millega nähakse ette sise-eeskirjad andmesubjektide teavitamise ja nende teatavate õiguste piiramise kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/452 loodud koostöömehhanismi raames toimuva komisjonipoolse isikuandmete töötlemisega Euroopa Komisjon o 1502 15.10.2020 19.10.2020
55 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1513, 15. oktoober 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7014 all) Euroopa Komisjon o 1513 15.10.2020
56 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni, põhiseaduskomisjoni, riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 105 15.10.2020 15.10.2020
57 Vinni mõisa talli kultuurimälestiseks olemise lõpetamine Kultuurimin kk 149 15.10.2020 15.10.2020
58 Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/1477, 14. oktoober 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 seoses erakorraliste meetmete ajutise pikendamisega COVID-19 pandeemia tagajärgede likvideerimiseks  Euroopa Komisjon m 1477 14.10.2020 16.10.2020
59 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1478, 14. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1375 keeritsusside (Trichinella) esinemise suhtes tehtavate kontrollimistega seonduvate proovide võtmise, avastamise võrdlusmeetodi ja imporditingimuste osas  Euroopa Komisjon m 1478 14.10.2020 04.11.2020
60 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1480, 14. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 1480 14.10.2020 15.10.2020
61 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1481, 14. oktoober 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2 Euroopa Nõukogu m 1481 14.10.2020 15.10.2020
62 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1528, 14. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Pimientos del Piquillo de Lodosa" (KPN)) Euroopa Komisjon m 1528 14.10.2020 10.11.2020
63 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1529, 14. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Colatura di alici di Cetara" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1529 14.10.2020 10.11.2020
64 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1479, 14. oktoober 2020, millega kehtestatakse prioriteetide nimekirjad võrgueeskirjade ja suuniste väljatöötamiseks elektri jaoks aastatel 2020-2023 ja gaasi jaoks aastal 2020  Euroopa Komisjon o 1479 14.10.2020 04.11.2020
65 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1482, 14. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1482 14.10.2020 15.10.2020
66 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1483, 14. oktoober 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 1483 14.10.2020 15.10.2020
67 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1501, 14. oktoober 2020, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1139 kohast hindamist seoses Saksamaa tehtud ajutise erandiga komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 teatavatest sätetest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6891 all)   Euroopa Komisjon o 1501 14.10.2020
68 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1473, 13. oktoober 2020, millega muudetakse 317. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 1473 13.10.2020 13.10.2020
69 Komisjoni määrus (EL) 2020/1474, 13. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 360/2012 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja tähtajaliste erandite tegemisega raskustes olevatele ettevõtjatele, et võtta arvesse COVID-19 pandeemia mõju  Euroopa Komisjon m 1474 13.10.2020 03.11.2020
70 Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruse nr 28 "Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid" muutmine Sisemin m 36 13.10.2020 19.10.2020
71 Nõukogu otsus (EL) 2020/1484, 13. oktoober 2020, kirjavahetuse vormis lepingu, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Kuuba Vabariigi vahel üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXVIII kohaselt ning milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel allkirjastamise kohta Euroopa Nõukogu o 1484 13.10.2020 13.10.2020
72 Nõukogu otsus (EL) 2020/1495, 13. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga moodustatud tollikomitees seoses päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva protokolli artikli 27 kohaldamise soovitusega Euroopa Nõukogu o 1495 13.10.2020 13.10.2020
73 Nõukogu otsus (EL) 2020/1496, 13. oktoober 2020, kirjavahetuse vormis lepingu (mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahel üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXVIII kohaselt ning milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) liidu nimel allkirjastamise kohta Euroopa Nõukogu o 1496 13.10.2020 13.10.2020
74 Nõukogu otsus (EL) 2020/1512, 13. oktoober 2020, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta Euroopa Nõukogu o 1512 13.10.2020
75 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1541, 13. oktoober 2020, Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni EUPOL COPPS juhi ametisse nimetamise kohta (EUPOL COPPS/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1541 13.10.2020 13.10.2020
76 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1548, 13. oktoober 2020, Rafahi piiriületuspunktis läbiviidava Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM Rafah) juhi ametisse nimetamise kohta (EU BAM Rafah/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1548 13.10.2020 13.10.2020
77 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1470, 12. oktoober 2020, mis käsitleb riikide ja territooriumide nomenklatuuri Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika jaoks ja geograafilist jaotust muu ettevõtlusstatistika jaoks  Euroopa Komisjon m 1470 12.10.2020 01.01.2021
78 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1471, 12. oktoober 2020, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2021. eelarveaastaks Euroopa Komisjon m 1471 12.10.2020 16.10.2020
79 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1427, 12. oktoober 2020, millega laiendatakse rakendusmäärusega (EL) 2015/83 Hiina Rahvavabariigist pärit naatriumvesinikglutamaadi impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Hiina Rahvavabariigist pärit naatriumvesinikglutamaadi impordile segus või lahuses Euroopa Komisjon m 1427 12.10.2020 14.10.2020
80 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1428, 12. oktoober 2020, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit pressitud alumiiniumi impordi suhtes Euroopa Komisjon m 1428 12.10.2020 14.10.2020
81 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1463, 12. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 1463 12.10.2020 14.10.2020
82 Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 80 12.10.2020 24.10.2020
83 Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 "Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid" muutmine Maaelumin m 64 12.10.2020 01.01.2021
84 Nõukogu määrus (EL) 2020/1485, 12. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2019/2236, millega määratakse kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused 2020. aastaks Euroopa Nõukogu m 1485 12.10.2020 16.10.2020
85 Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristusmin m 61 12.10.2020 23.10.2020
86 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1436, 12. oktoober 2020, millega lubatakse Saksamaal kohaldada elektrimaksu vähendatud määra sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 kohaselt Euroopa Nõukogu o 1436 12.10.2020
87 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1464, 12. oktoober 2020, tulemusliku relvaekspordi kontrolli edendamise kohta Euroopa Nõukogu o 1464 12.10.2020 12.10.2020
88 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1465, 12. oktoober 2020, mis käsitleb Euroopa Liidu meedet ÜRO kontrolli- ja inspekteerimismehhanismi toetamiseks Jeemenis Euroopa Nõukogu o 1465 12.10.2020 12.10.2020
89 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1466, 12. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1466 12.10.2020 14.10.2020
90 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1467, 12. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas Euroopa Nõukogu o 1467 12.10.2020 14.10.2020
91 Nõukogu otsus (EL) 2020/1468, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga, 12. oktoober 2020, millega nimetatakse ametisse Euroopa Komisjoni liige Euroopa Nõukogu o 1468 12.10.2020 12.10.2020
92 Nõukogu otsus (EL) 2020/1490, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vaidluste lahendamise korra ja vahekohtunike käitumisjuhendi vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 1490 12.10.2020 12.10.2020
93 Nõukogu otsus (EL) 2020/1491, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga moodustatud majanduspartnerluslepingu komitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 1491 12.10.2020 12.10.2020
94 Nõukogu otsus (EL) 2020/1492, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses ühiste töömenetluste vastuvõtmisega  Euroopa Nõukogu o 1492 12.10.2020 12.10.2020
95 Nõukogu otsus (EL) 2020/1493, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmise ning ühenduse tehnilise standardi vastuvõtmisega  Euroopa Nõukogu o 1493 12.10.2020 12.10.2020
96 Nõukogu otsus (EL) 2020/1494, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooniga (TIR-konventsioon) loodud halduskomitees seoses konventsiooni teatavate muudatustega Euroopa Nõukogu o 1494 12.10.2020 12.10.2020
97 Nõukogu otsus (EL) 2020/1508, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta siseveeliikluse standardite (CESNI) koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis (CCNR) seoses siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlevate standardite vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 1508 12.10.2020 12.10.2020
98 Nõukogu otsus (EL) 2020/1532, 12. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi komitee 66. istungil seoses klassifitseerimise arvamuste, klassifitseerimise otsuste, harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muudatuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete ning harmoneeritud süsteemi ühetaolist tõlgendamist harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel tagavate soovituste vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 1532 12.10.2020 12.10.2020
99 Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus RK s 12.10.2020 15.10.2020
100 Komisjoni määrus (EL) 2020/1476, 10. oktoober 2020, millega Iirimaa lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse põhjapoolse pikkuim-tuuni püügi keeld Atlandi ookeanis, põhja pool 5° põhjalaiust Euroopa Komisjon m 1476 10.10.2020 16.10.2020

avalikgif