ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
51 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/16, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse liidu veterinaarravimite andmebaasi (liidu ravimite andmebaasi) jaoks vajalikud meetmed ja praktiline kord Euroopa Komisjon m 16 08.01.2021 31.01.2021
52 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/17, 8. jaanuar 2021, millega kehtestatakse selliste muudatuste loetelu, mis ei vaja hindamist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/6  Euroopa Komisjon m 17 08.01.2021 31.01.2021
53 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/18, 8. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 154 all)   Euroopa Komisjon o 18 08.01.2021
54 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President o 113 08.01.2021 08.01.2021
55 Eesti Haigekassa 2021. aasta eelarve kinnitamine Haigekassa nõukogu o 2 08.01.2021 08.01.2021
56 Raha eraldamine VV k 2 07.01.2021 07.01.2021
57 Volitus siseministrile halduslepingu sõlmimiseks VV k 3 07.01.2021 07.01.2021
58 1949. aasta Genfi teeliikluse konventsiooniga ühinemine VV k 4 07.01.2021 07.01.2021
59 Eesti Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi salastatud teabe kaitse kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 5 07.01.2021 07.01.2021
60 Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine Sotsiaalmin m 1 07.01.2021 11.01.2021
61 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/11, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 498/2012 Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta Euroopa Komisjon m 11 07.01.2021 28.01.2021
62 Siseministri 14. jaanuari 2019. aasta määruse nr 3 "Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud" muutmine Rahvastikumin m 1 07.01.2021 01.02.2021
63 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/14, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse otsust 2014/219/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Malis (EUCAP Sahel Mali) Euroopa Nõukogu o 14 07.01.2021 07.01.2021
64 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/15, 7. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 112 all) Euroopa Komisjon o 15 07.01.2021
65 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/27, 7. jaanuar 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus "Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise keelustamiseks" (teatavaks tehtud numbri C(2021) 32 all) Euroopa Komisjon o 27 07.01.2021
66 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/9, 6. jaanuar 2021, millega kehtestatakse Türgist pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete suhtes ajutine dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 9 06.01.2021 08.01.2021
67 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus Maaelumin m 2 06.01.2021 11.01.2021
68 Keskkonnaministri 02. jaanuari 2013. a määruse nr 1 "Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 62 06.01.2021 11.01.2021
69 Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine Vabariigi President kk 112 06.01.2021 06.01.2021
70 2021. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus Maaelumin m 1 05.01.2021 10.01.2021
71 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/7, 5. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Soome ohutus- ja kemikaaliameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 7 all) Euroopa Komisjon o 7 05.01.2021
72 Raha eraldamine VV k 1 04.01.2021 04.01.2021
73 Nõukogu otsus (EL) 2021/13, 4. jaanuar 2021, millega nimetatakse ametisse üks Iirimaa esitatud Regioonide Komitee liige ja kaks Iirimaa esitatud asendusliiget Euroopa Nõukogu o 13 04.01.2021 04.01.2021
74 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 473 30.12.2020 01.01.2021
75 Raha eraldamine VV k 474 30.12.2020 30.12.2020
76 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine VV m 103 30.12.2020 08.01.2021
77 Põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 163 30.12.2020 30.12.2020
78 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 463 29.12.2020 30.12.2020
79 Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduse nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine VV k 464 29.12.2020 29.12.2020
80 Raha eraldamine VV k 465 29.12.2020 29.12.2020
81 Rahandusministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine VV k 466 29.12.2020 29.12.2020
82 Toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus 2021. aastal VV k 467 29.12.2020 29.12.2020
83 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 468 29.12.2020 29.12.2020
84 Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 97 29.12.2020 02.01.2021
85 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2254, 29. detsember 2020, milles käsitletakse tarnija deklaratsioonide alusel päritolukinnituste koostamist sooduskorra alusel Ühendkuningriiki suunduva ekspordi korral üleminekuperioodil Euroopa Komisjon m 2254 29.12.2020 01.01.2021
86 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 "Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused" muutmine Sotsiaalmin m 62 29.12.2020 10.01.2021
87 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 160 29.12.2020 29.12.2020
88 Nõukogu otsus (EL) 2020/2252, 29. detsember 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja nende ajutise kohaldamise kohta Euroopa Nõukogu o 2252 29.12.2020 29.12.2020
89 Nõukogu otsus (Euratom) 2020/2253, 29. detsember 2020, millega kiidetakse heaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahumeelset kasutamist käsitleva lepingu sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel sõlmimine Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Nõukogu o 2253 29.12.2020 29.12.2020
90 Komisjoni otsus (Euratom) 2020/2255, 29. detsembri 2020, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt ja selle ajutise kohaldamise kohta ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ja selle ajutise kohaldamise kohta Euroopa Komisjon o 2255 29.12.2020 29.12.2020
91 2021. aasta sisserände piirarvu jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi Sisemin m 50 28.12.2020 01.01.2021
92 Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal Keskkonnamin m 61 28.12.2020 01.01.2021
93 Tervise- ja tööministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 61 28.12.2020 09.01.2021
94 Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" muutmine Haridus- ja teadusmin m 41 28.12.2020 09.01.2021
95 Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 "Hajaasustuse programm" muutmine Riigihalduse min m 60 28.12.2020 10.01.2021
96 Sõjaväeliste auastmete andmine Vabariigi President kk 111 24.12.2020 24.12.2020
97 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 462 23.12.2020 24.12.2020
98 Raha eraldamine VV k 458 23.12.2020 23.12.2020
99 Raha eraldamine VV k 459 23.12.2020 23.12.2020
100 Raha eraldamine VV k 460 23.12.2020 23.12.2020

avalikgif