ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
51 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS 23.02.2011 01.07.2014 RK sdk
52 Riigivastutuse seadus RVastS 02.05.2001 01.01.2002 RK s
53 Looduskaitseseadus LKS 21.04.2004 10.05.2004 RK s
54 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
55 Planeerimisseadus PlanS 28.01.2015 01.07.2015 RK s
56 Maakatastriseadus MaaKatS 12.10.1994 08.11.1994 RK s
57 Tarbijakaitseseadus TKS 09.12.2015 01.03.2016 RK s
58 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
59 Raamatupidamise seadus RPS 20.11.2002 01.01.2003 RK s
60 Reklaamiseadus RekS 12.03.2008 01.11.2008 RK s
61 Vangla sisekorraeeskiri VSkE 30.11.2000 31.12.2000 72 Justiitsmin m
62 Halduskoostöö seadus HKTS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
63 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS 16.02.2011 01.08.2014 RK s
64 Kinnistusraamatuseadus KRS 15.09.1993 01.12.1993 RK s
65 Maapõueseadus MaaPS 27.10.2016 01.01.2017 RK s
66 Advokatuuriseadus AdvS 21.03.2001 19.04.2001 RK s
67 Sotsiaalhoolekande seadus SHS 09.12.2015 01.01.2016 RK s
68 Korruptsioonivastane seadus KVS 06.06.2012 01.04.2013 RK s
69 Elektrituruseadus ELTS 11.02.2003 01.07.2003 RK s
70 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS 05.12.2001 01.01.2002 RK s
71 Kohtutäituri seadus KTS 09.12.2009 01.01.2010 RK s
72 Politsei ja piirivalve seadus PPVS 06.05.2009 01.01.2010 RK s
73 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS 19.11.2014 01.01.2015 RK s
74 Töötuskindlustuse seadus TKindlS 13.06.2001 01.01.2002 RK s
75 Notari tasu seadus NotTS 20.03.1996 19.04.1996 RK s
76 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS 10.11.2004 10.12.2004 RK s
77 Ravimiseadus RavS 16.12.2004 01.03.2005 RK s
78 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS 05.11.2014 01.05.2015 RK s
79 Finantsinspektsiooni seadus FIS 09.05.2001 01.06.2001 RK s
80 Liikluskindlustuse seadus LKindlS 26.03.2014 01.10.2014 RK s
81 Jahiseadus JahiS 25.04.2013 01.06.2013 RK s
82 Autoriõiguse seadus AutÕS 11.11.1992 12.12.1992 RK s
83 Lõhkematerjaliseadus LMS 07.06.2017 04.07.2017 RK s
84 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS 15.02.1999 01.01.2000 RK s
85 Ravikindlustuse seadus RaKS 19.06.2002 01.10.2002 RK s
86 Tuleohutuse seadus TuOS 05.05.2010 01.09.2010 RK s
87 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS 28.09.2005 01.01.2006 RK s
88 Krediidiasutuste seadus KAS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
89 Karistusregistri seadus KarRS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
90 Hooneühistuseadus HÜS 09.06.2004 01.01.2005 RK s
91 Ühistranspordiseadus ÜTS 18.02.2015 01.10.2015 RK s
92 Tõestamisseadus TõS 14.11.2001 01.02.2002 RK s
93 Vabariigi Valitsuse seadus VVS 13.12.1995 01.01.1996 RK s
94 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS 09.06.2010 01.09.2010 RK s
95 Sotsiaalmaksuseadus SMS 13.12.2000 01.01.2001 RK s
96 Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord 26.05.2021 06.06.2021 25 Majandus- ja taristusmin m
97 Notariaadiseadus NotS 06.12.2000 01.02.2002 RK s
98 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS 20.05.2009 01.07.2010 RK s
99 Seadme ohutuse seadus SeOS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
100 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS 22.02.2005 03.04.2005 RK s

avalikgif