ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
51 Raha eraldamine VV k 258 23.07.2020 23.07.2020
52 Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 20 23.07.2020 31.07.2020
53 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks VV m 62 23.07.2020 01.08.2020
54 Narva vangilaagri kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 117 23.07.2020 07.08.2020
55 Viljandi Vana kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 118 23.07.2020 07.08.2020
56 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 34 22.07.2020 27.07.2020
57 Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega Sisemin m 30 22.07.2020 01.08.2020
58 Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 39 21.07.2020 01.10.2020
59 Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 40 21.07.2020 27.07.2020
60 Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Kultuurimin m 18 21.07.2020 27.07.2020
61 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 19 21.07.2020 27.07.2020
62 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 29 17.07.2020 21.07.2020
63 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele VV k 257 16.07.2020 16.07.2020
64 Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 255 16.07.2020 16.07.2020
65 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 60 16.07.2020 21.07.2020
66 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 61 16.07.2020 21.07.2020
67 Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus Majandus- ja taristusmin m 45 16.07.2020 21.07.2020
68 Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 "Kohaliku omaalgatuse programm" muutmine Riigihalduse min m 30 15.07.2020 21.07.2020
69 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks Haridus- ja teadusmin m 24 13.07.2020 01.08.2020
70 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 29 13.07.2020 01.09.2020
71 Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 "Tootmis- ja turustamiskavade toetus" muutmine Maaelumin m 54 10.07.2020 17.07.2020
72 Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" muutmine Majandus- ja taristusmin m 44 10.07.2020 17.07.2020
73 Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 28 10.07.2020 20.07.2020
74 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 250 09.07.2020 15.07.2020
75 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 251 09.07.2020 09.07.2020
76 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 252 09.07.2020 09.07.2020
77 Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine VV k 253 09.07.2020 09.07.2020
78 Raha eraldamine VV k 254 09.07.2020 09.07.2020
79 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1006, 9. juuli 2020, millega peatatakse taotluste esitamine rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohase kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste saamiseks Euroopa Komisjon m 1006 09.07.2020 10.07.2020
80 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1007, 9. juuli 2020, millega peatatakse rakendusmääruse (EL) 2020/595 kohaste lamba- ja kitseliha eraladustamise toetuse taotluste esitamine Euroopa Komisjon m 1007 09.07.2020 10.07.2020
81 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/992, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Aspergillus niger’i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi lubamist kõigi linnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja BASF SE)  Euroopa Komisjon m 992 09.07.2020 30.07.2020
82 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/993, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi söödalisandina kasutamise lubamist kõigi linnuliikide muude nuumlindude puhul kui broilerid, dekoratiivlindude puhul, kõigi muude sealiikide kui kodusea võõrutatud põrsaste puhul ja kõigi muude sealiikide kui kodusea nuumloomade puhul (loa hoidja Berg und Schmidt GmbH Co. KG)  Euroopa Komisjon m 993 09.07.2020 30.07.2020
83 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/994, 9. juuli 2020, milles käsitletakse loa andmist monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamiseks nuumkalkunite, broilerite ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV)  Euroopa Komisjon m 994 09.07.2020 30.07.2020
84 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/995, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 26372) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamise lubamist imetavate emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda esindab DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)  Euroopa Komisjon m 995 09.07.2020 30.07.2020
85 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/996, 9. juuli 2020, milles käsitletakse karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi lubamist broilerite, noorkanade ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Biomin GmbH)  Euroopa Komisjon m 996 09.07.2020 30.07.2020
86 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/997, 9. juuli 2020, milles käsitletakse vedela L-lüsiini aluse, L-lüsiinsulfaadi ja tehnilise puhtusastmega L-lüsiinmonovesinikkloriidi kasutamise lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 997 09.07.2020 30.07.2020
87 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/998, 9. juuli 2020, millega pikendatakse luba kasutada astaksantiindimetüüldisuktsinaati kalade ja koorikloomade söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 393/2008 Euroopa Komisjon m 998 09.07.2020 30.07.2020
88 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/999, 9. juuli 2020, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 rakenduseeskirjad seoses veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning nende paljundusmaterjali jälgitavusega  Euroopa Komisjon m 999 09.07.2020 30.07.2020
89 Komisjoni määrus (EL) 2020/1000, 9. juuli 2020, millega parandatakse määruse (EL) nr 1253/2014 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas) teatavaid keeleversioone  Euroopa Komisjon m 1000 09.07.2020 30.07.2020
90 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1001, 9. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses moderniseerimisfondi tegevusega, millega toetatakse investeeringuid teatavate liikmesriikide energiasüsteemide moderniseerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks Euroopa Komisjon m 1001 09.07.2020 30.07.2020
91 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1002, 9. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega Euroopa Komisjon m 1002 09.07.2020 30.07.2020
92 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1003, 9. juuli 2020, millega pikendatakse Phlebiopsis gigantea tüvede VRA 1835, VRA 1984 ja FOC PG 410.3 kui madala riskiastmega toimeainete heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1003 09.07.2020 30.07.2020
93 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1004, 9. juuli 2020, millega kiidetakse heaks põhiaine lehmapiim vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1004 09.07.2020 30.07.2020
94 Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga Maaelumin m 53 09.07.2020 14.07.2020
95 Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 "Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad" muutmine Majandus- ja taristusmin m 43 09.07.2020 01.01.2021
96 Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 55 09.07.2020 24.07.2020
97 Kavilda ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 56 09.07.2020 24.07.2020
98 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud" muutmine VV m 57 09.07.2020 17.07.2020
99 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses eesti keele kui teise keele eksami sooritamise tingimustega põhikooli lõpetamisel VV m 58 09.07.2020 17.07.2020
100 Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 59 09.07.2020 24.07.2020

avalikgif