ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
401 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1469, 10. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/2235 seoses uue sertifikaadi näidise lisamisega, mida kasutatakse selliste loomsete saaduste puhul, mis on pärit liidust, mida viiakse kolmandasse riiki või territooriumile ja saadetakse pärast nimetatud kolmandas riigis või territooriumil mahalaadimist, ladustamist ja uuesti pealelaadimist liitu tagasi, ja millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/404 seoses selliste kolmandate riikide loeteluga, millest on lubatud liitu tuua loomseid saadusi, mis on pärit liidust ja mida saadetakse kolmandast riigist või kolmandalt territooriumilt liitu tagasi, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/405 seoses selliste kolmandate riikide või nende piirkondade loeteluga, millest on lubatud liitu tuua loomseid saadusi ja teatavaid kaupu, mis on pärit liidust ja mida saadetakse kolmandast riigist või selle piirkonnast liitu tagasi ( 1 ) 10.09.2021 14.09.2021 1469 Euroopa Komisjon m
402 Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määruse nr 89 "Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks" muutmine 10.09.2021 17.09.2021 87 VV m
403 Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 "Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord" muutmine 10.09.2021 17.09.2021 88 VV m
404 Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele 10.09.2021 17.09.2021 36 Sotsiaalkaitsemin m
405 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1470, 10. september 2021, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 10.09.2021 14.09.2021 1470 Euroopa Nõukogu o
406 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1470, 10. september 2021, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega 10.09.2021 14.09.2021 1470 Euroopa Nõukogu o
407 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 09.09.2021 15.09.2021 317 VV k
408 Raha eraldamine 09.09.2021 09.09.2021 316 VV k
409 Volitus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamiseks Sihtasutusega KredEx 09.09.2021 09.09.2021 318 VV k
410 Raha eraldamine 09.09.2021 09.09.2021 319 VV k
411 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale 09.09.2021 13.09.2021 49 Maaelumin m
412 Keskkonnaministri 28. detsembri 2020. a määruse nr 61 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal" muutmine 09.09.2021 13.09.2021 43 Keskkonnamin m
413 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1460, 9. september 2021, millega muudetakse 322. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 09.09.2021 1460 Euroopa Komisjon m
414 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1460, 9. september 2021, millega muudetakse 322. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 09.09.2021 11.09.2021 1460 Euroopa Komisjon m
415 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruse nr 3 "Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord" muutmine 09.09.2021 17.09.2021 55 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
416 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2022-2025 01.01.2026 09.09.2021 01.01.2022 85 VV m
417 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2022. aastal 01.01.2023 09.09.2021 01.01.2022 86 VV m
418 Peaministri 27. jaanuari 2021. a korralduse nr 10 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine 08.09.2021 08.09.2021 113 Peaminister k
419 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine 08.09.2021 01.10.2021 35 Tervise- ja töömin m
420 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1461, 8. september 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Euroopa Kohtu kohtujuristi 08.09.2021 10.09.2021 1461 Euroopa Nõukogu o
421 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1461, 8. september 2021, millega nimetatakse ametisse kaks Euroopa Kohtu kohtujuristi 08.09.2021 10.09.2021 1461 Euroopa Nõukogu o
422 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1462, 8. september 2021, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik 08.09.2021 10.09.2021 1462 Euroopa Nõukogu o
423 Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/1462, 8. september 2021, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunik 08.09.2021 10.09.2021 1462 Euroopa Nõukogu o
424 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1484, 8. september 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Tagada ühise kaubanduspoliitika vastavus ELi aluslepingutele ja kooskõla rahvusvahelise õigusega“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6607 all) 08.09.2021 1484 Euroopa Komisjon o
425 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1484, 8. september 2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Tagada ühise kaubanduspoliitika vastavus ELi aluslepingutele ja kooskõla rahvusvahelise õigusega“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6607 all) 08.09.2021 1484 Euroopa Komisjon o
426 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1458, 7. september 2021, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi suhtes alates 8. septembrist 2021 kohaldatav imporditollimaks 07.09.2021 08.09.2021 1458 Euroopa Komisjon m
427 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1458, 7. september 2021, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi suhtes alates 8. septembrist 2021 kohaldatav imporditollimaks 07.09.2021 08.09.2021 1458 Euroopa Komisjon m
428 Maaeluministri määruste muutmine 07.09.2021 13.09.2021 48 Maaelumin m
429 Keskkonnaministri 9. märtsi 2021. a määruse nr 16 "Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmine 07.09.2021 20.09.2021 42 Keskkonnamin m
430 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine 07.09.2021 01.10.2021 34 Tervise- ja töömin m
431 Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 "Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine 07.09.2021 01.04.2022 23 Rahandusmin m
432 Keskkonnakomisjoni, maaelukomisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine 07.09.2021 07.09.2021 141 RK juhatus o
433 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1486, 7. september 2021, millega võetakse vastu sise-eeskirjad andmesubjektide õiguste piiramise kohta seoses Euroopa Keskpanga ülesannetega krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvel, (EKP/2021/42) 07.09.2021 06.10.2021 1486 Euroopa Keskpank o
434 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1486, 7. september 2021, millega võetakse vastu sise-eeskirjad andmesubjektide õiguste piiramise kohta seoses Euroopa Keskpanga ülesannetega krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvel, (EKP/2021/42) 07.09.2021 06.10.2021 1486 Euroopa Keskpank o
435 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1455, 6. september 2021, millega kiidetakse heaks madala riskiastmega toimeaine Bacillus amyloliquefaciens’i tüvi AH2 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 ) 06.09.2021 27.09.2021 1455 Euroopa Komisjon m
436 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1455, 6. september 2021, millega kiidetakse heaks madala riskiastmega toimeaine Bacillus amyloliquefaciens’i tüvi AH2 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 ) 06.09.2021 27.09.2021 1455 Euroopa Komisjon m
437 Merekõlblikkuse tunnistusele ja sõidukõlblikkuse tunnistusele kantavate andmete loetelu 06.09.2021 11.09.2021 52 Majandus- ja taristusmin m
438 Reisijateveo tunnistusele ja siseveelaeva reisijateveo tunnistusele kantavate andmete loetelu 06.09.2021 11.09.2021 53 Majandus- ja taristusmin m
439 Ajaloolise laeva tunnistusele kantavate andmete loetelu 06.09.2021 11.09.2021 54 Majandus- ja taristusmin m
440 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1468, 6. september 2021, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Marrone di Castel del Rio“ (KGT) 06.09.2021 03.10.2021 1468 Euroopa Komisjon m
441 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1468, 6. september 2021, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Marrone di Castel del Rio“ (KGT) 06.09.2021 03.10.2021 1468 Euroopa Komisjon m
442 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1454, 6. september 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6614 all)  ( 1 ) 06.09.2021 1454 Euroopa Komisjon o
443 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1454, 6. september 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6614 all)  ( 1 ) 06.09.2021 1454 Euroopa Komisjon o
444 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1446, 3. september 2021, millega parandatakse rakendusmäärusi (EL) nr 540/2011 ja (EL) nr 563/2014 seoses põhiaine kitosaanvesinikkloriidi CASi numbriga ( 1 ) 03.09.2021 06.09.2021 1446 Euroopa Komisjon m
445 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1446, 3. september 2021, millega parandatakse rakendusmäärusi (EL) nr 540/2011 ja (EL) nr 563/2014 seoses põhiaine kitosaanvesinikkloriidi CASi numbriga ( 1 ) 03.09.2021 06.09.2021 1446 Euroopa Komisjon m
446 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1447, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1534, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate töödeldud ja konserveeritud tsitrusviljade (mandariinid jne) impordi suhtes 03.09.2021 07.09.2021 1447 Euroopa Komisjon m
447 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1447, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1534, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate töödeldud ja konserveeritud tsitrusviljade (mandariinid jne) impordi suhtes 03.09.2021 07.09.2021 1447 Euroopa Komisjon m
448 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1448, 3. september 2021, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine kaltsiumkarbonaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1448 Euroopa Komisjon m
449 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1448, 3. september 2021, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine kaltsiumkarbonaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ) 03.09.2021 26.09.2021 1448 Euroopa Komisjon m
450 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1449, 3. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, triallaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 ) 03.09.2021 09.09.2021 1449 Euroopa Komisjon m

avalikgif