ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
401 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele 13.06.2011 01.07.2011 42 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
402 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
403 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus 02.06.2015 01.07.2015 RK s
404 Ehitisregistri põhimäärus 19.06.2015 01.07.2015 69 VV m
405 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 25.06.2015 01.07.2015 73 Majandus- ja taristusmin m
406 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded 26.06.2015 01.07.2015 74 Majandus- ja taristusmin m
407 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2016 01.11.2016 RK s
408 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 09.06.2016 16.06.2016 RK s
409 Jäätmeseaduse muutmise seadus 16.11.2016 05.12.2016 RK s
410 Ehitusseadustiku muutmise seadus 23.01.2019 01.03.2019 RK s
411 Kõrgharidusseadus KHaS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
412 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 16.04.2021 RK s
413 Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded 25.08.2021 30.08.2021 40 Keskkonnamin m
414 Tartu Ülikooli seadus TÜKS 16.02.1995 21.03.1995 RK s
415 Rahvaraamatukogu seadus RaRS 12.11.1998 10.12.1998 RK s
416 Konsulaarseadus KonS 20.05.2009 01.07.2009 RK s
417 Kohtutäiturimäärustik KTM 15.12.2009 01.01.2010 42 Justiitsmin m
418 Veeseaduse muutmise seadus 29.10.2015 16.11.2015 RK s
419 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.05.2016 30.05.2016 RK s
420 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2016 01.01.2017 RK s
421 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
422 Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 "Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad" muutmine 31.03.2021 09.04.2021 5 Haridus- ja teadusmin m
423 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 134 VV k
424 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 135 VV k
425 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 01.04.2021 01.04.2021 137 VV k
426 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist 01.04.2021 01.04.2021 138 VV k
427 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega 21.04.2021 25.04.2021 16 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
428 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK 09.12.1991 01.03.1992 RK sdk
429 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES 11.12.1996 18.01.1997 RK s
430 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS 25.11.1998 21.12.1998 RK s
431 Võrgueeskiri 26.06.2003 01.07.2003 184 VV m
432 Kohtule dokumentide esitamise kord 28.12.2005 14.01.2006 59 Justiitsmin m
433 Kohtute infosüsteemi põhimäärus 15.02.2006 26.02.2006 5 Justiitsmin m
434 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 11.06.2009 01.07.2009 94 VV m
435 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS 29.01.2015 01.03.2015 RK s
436 Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadus 11.02.2015 01.07.2015 RK s
437 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018 01.01.2019 RK s
438 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 11.05.2021 01.06.2021 RK s
439 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 19.05.2021 07.06.2021 RK s
440 Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
441 Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 "Vanglate osakonna põhimäärus" muutmine 01.02.2022 16.02.2022 3 Justiitsmin m
442 Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu 23.02.2022 23.02.2022 RK a
443 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2022 01.08.2022 RK s
444 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) 11.05.2022 06.06.2022 RK s
445 Munitsipaalhaldusse kuuluvate territoriaal- ja sisevete haldusaladeks jaotamise kohta 20.04.1992 20.04.1992 123 VV m
446 Säästva arengu seadus SäAS 22.02.1995 01.04.1995 RK s
447 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine 17.09.1997 25.09.1997 176 VV m
448 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 05.05.2000 01.07.2000 144 VV m
449 Raskeveokimaksu seadus RVMS 18.10.2000 01.01.2003 RK s
450 Postiseadus PostiS 06.04.2006 01.07.2006 RK s