ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
401 Arenguseire seadus ASeS 14.06.2016 29.06.2016 RK s
402 Jäätmeseaduse muutmise seadus 16.11.2016 05.12.2016 RK s
403 Ehitusseadustiku muutmise seadus 23.01.2019 01.03.2019 RK s
404 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 16.04.2021 RK s
405 Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded 25.08.2021 30.08.2021 40 Keskkonnamin m
406 Rahvaraamatukogu seadus RaRS 12.11.1998 10.12.1998 RK s
407 Täitmisplaan 25.03.2008 15.04.2008 9 Justiitsmin m
408 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS 25.02.2009 28.03.2009 RK s
409 Konsulaarseadus KonS 20.05.2009 01.07.2009 RK s
410 Notariaadimäärustik 19.06.2009 03.07.2009 23 Justiitsmin m
411 Veeseaduse muutmise seadus 29.10.2015 16.11.2015 RK s
412 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.05.2016 30.05.2016 RK s
413 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2016 01.01.2017 RK s
414 Muinsuskaitseseadus MuKS 20.02.2019 01.05.2019 RK s
415 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
416 Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 "Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad" muutmine 31.03.2021 09.04.2021 5 Haridus- ja teadusmin m
417 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 134 VV k
418 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 135 VV k
419 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 01.04.2021 01.04.2021 137 VV k
420 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist 01.04.2021 01.04.2021 138 VV k
421 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega 21.04.2021 25.04.2021 16 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
422 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK 09.12.1991 01.03.1992 RK sdk
423 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES 11.12.1996 18.01.1997 RK s
424 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS 25.11.1998 21.12.1998 RK s
425 Võrgueeskiri 26.06.2003 01.07.2003 184 VV m
426 Kohtule dokumentide esitamise kord 28.12.2005 14.01.2006 59 Justiitsmin m
427 Kohtute infosüsteemi põhimäärus 15.02.2006 26.02.2006 5 Justiitsmin m
428 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused 16.01.2007 29.01.2007 4 Keskkonnamin m
429 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 11.06.2009 01.07.2009 94 VV m
430 Kohtutäiturimäärustik KTM 15.12.2009 01.01.2010 42 Justiitsmin m
431 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS 29.01.2015 01.03.2015 RK s
432 Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadus 11.02.2015 01.07.2015 RK s
433 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018 01.01.2019 RK s
434 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 11.05.2021 01.06.2021 RK s
435 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 19.05.2021 07.06.2021 RK s
436 Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
437 Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 "Vanglate osakonna põhimäärus" muutmine 01.02.2022 16.02.2022 3 Justiitsmin m
438 Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu 23.02.2022 23.02.2022 RK a
439 Munitsipaalhaldusse kuuluvate territoriaal- ja sisevete haldusaladeks jaotamise kohta 20.04.1992 20.04.1992 123 VV m
440 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS 01.06.1994 01.07.1994 RK s
441 Tartu Ülikooli seadus TÜKS 16.02.1995 21.03.1995 RK s
442 Säästva arengu seadus SäAS 22.02.1995 01.04.1995 RK s
443 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 05.05.2000 01.07.2000 144 VV m
444 Postiseadus PostiS 06.04.2006 01.07.2006 RK s
445 Päästeteenistuse seadus PäästeTS 31.01.2008 01.03.2008 RK s
446 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS 16.12.2009 01.01.2012 RK s
447 Jahieeskiri 28.05.2013 01.06.2013 32 Keskkonnamin m
448 Metallijäätmete täpsustatud nimistu 19.08.2016 26.08.2016 26 Keskkonnamin m
449 Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused 26.01.2017 30.01.2017 16 VV m
450 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2017 01.07.2017 RK s

avalikgif