ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
401 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/746, 4. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/947 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 746 04.06.2020 06.06.2020
402 Komisjoni määrus (EL) 2020/749, 4. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloraadijääkide piirnormidega  Euroopa Komisjon m 749 04.06.2020 28.06.2020
403 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/758, 4. juuni 2020, Ühendkuningriigi võetavate meetmete kohta seoses taimekahjustajatega Xylella fastidiosa ja Ceratocystis platani (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3604 all) Euroopa Komisjon o 758 04.06.2020
404 Põllumajandusministri määruste muutmine Maaelumin m 35 03.06.2020 01.07.2020
405 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/730, 3. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 730 03.06.2020 03.06.2020
406 Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 "Kutselise kalapüügi registri põhimäärus" muutmine Maaelumin m 36 03.06.2020 08.06.2020
407 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) RK s 03.06.2020 01.08.2020
408 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (massilise sisserände tõkestamine) RK s 03.06.2020 27.06.2020
409 Välismaalaste seaduse muutmise seadus RK s 03.06.2020 01.07.2020
410 Komisjoni määrus (EL) 2020/735, 2. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses liha-kondijahu kasutamisega kütusena põletustehastes  Euroopa Komisjon m 735 02.06.2020 23.06.2020
411 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/736, 2. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid  Euroopa Komisjon m 736 02.06.2020 04.06.2020
412 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/738, 2. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1286, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Indiast pärit polüetüleentereftalaadi impordi suhtes Euroopa Komisjon m 738 02.06.2020 05.06.2020
413 R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine Vabariigi President o 583 02.06.2020 02.06.2020
414 L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine Vabariigi President o 584 02.06.2020 02.06.2020
415 H. Tiido tagasikutsumine Vabariigi President o 585 02.06.2020 02.06.2020
416 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/732, 2. juuni 2020, millega toetatakse ÜRO peasekretäri rakendatavat keemia- ja bioloogiliste või toksiinrelvade väidetava kasutamise uurimismehhanismi Euroopa Nõukogu o 732 02.06.2020 02.06.2020
417 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/733, 2. juuni 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 733 02.06.2020 03.06.2020
418 Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate saasteainete heitkoguste määramise meetodid Keskkonnamin m 31 01.06.2020 05.06.2020
419 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 30 01.06.2020 06.06.2020
420 Komisjoni määrus (EL) 2020/747, 1. juuni 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele rannalähedase püügi laevadele kehtestatakse hariliku tuuni püügi keeld konkreetsetes saarestikes Euroopa Komisjon m 747 01.06.2020 09.06.2020
421 Komisjoni määrus (EL) 2020/748, 1. juuni 2020, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse merikuratlaste püügi keeld 8.c, 9. ja 10. püügipiirkonnas ning CECAFi 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 748 01.06.2020 09.06.2020
422 Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 "Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded" muutmise määrus Majandus- ja taristusmin m 29 29.05.2020 05.06.2020
423 Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 25 muutmine Kultuurimin m 15 29.05.2020 06.06.2020
424 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/727, 29. mai 2020, millega lõpetatakse Bahreinist ja Egiptusest pärit klaasfilamentkiust toodete importi käsitlev dumpinguvastane menetlus Euroopa Komisjon o 727 29.05.2020 03.06.2020
425 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/728, 29. mai 2020, millega kiidetakse heaks teatavates sõiduautodes ja väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud 12-voldiste mootor-generaatorite suure kasuteguriga generaatorifunktsioon kui innovatiivne tehnoloogialahendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631  Euroopa Komisjon o 728 29.05.2020 22.06.2020
426 Nõukogu otsus (EL) 2020/742, 29. mai 2020, Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 742 29.05.2020 29.05.2020
427 Nõukogu otsus (EL) 2020/765, 29. mai 2020, rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni muutmise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 765 29.05.2020 29.05.2020
428 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 189 28.05.2020 01.06.2020
429 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 190 28.05.2020 28.05.2020
430 Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine VV k 183 28.05.2020 28.05.2020
431 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 184 28.05.2020 28.05.2020
432 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 185 28.05.2020 28.05.2020
433 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 186 28.05.2020 01.01.2021
434 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 187 28.05.2020 28.05.2020
435 Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 "Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 33 28.05.2020 01.06.2020
436 Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 34 28.05.2020 01.06.2020
437 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks Kultuurimin m 14 28.05.2020 01.06.2020
438 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele Keskkonnamin m 30 28.05.2020 01.06.2020
439 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite täiendav määr 2020. aastal VV m 40 28.05.2020 01.06.2020
440 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 "Tööhõiveprogramm 2017-2020" muutmine VV m 39 28.05.2020 02.06.2020
441 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 "Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused" muutmine VV m 41 28.05.2020 02.06.2020
442 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/714, 28. mai 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/466 seoses elektroonilise dokumentatsiooni kasutamisega ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemiseks ning ajutiste meetmete kohaldamise perioodiga  Euroopa Komisjon m 714 28.05.2020 01.06.2020
443 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/717, 28. mai 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 3 Euroopa Nõukogu m 717 28.05.2020 29.05.2020
444 Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine VV m 42 28.05.2020 12.06.2020
445 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/866, 28. mai 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/101, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega usaldusväärse hindamise kohta  Euroopa Komisjon m 866 28.05.2020 26.06.2020
446 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/718, 28. mai 2020, millega nimetatakse ametisse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) ELi vägede juhataja Euroopa Nõukogu o 718 28.05.2020 28.05.2020
447 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/720, 28. mai 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 720 28.05.2020 29.05.2020
448 Nõukogu otsus (EL) 2020/731, 28. mai 2020, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja Hispaania Kuningriigi esitatud asendusliige Euroopa Nõukogu o 731 28.05.2020 28.05.2020
449 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 28 27.05.2020 31.05.2020
450 Eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetuste taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord usulistele ühendustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele Rahvastikumin m 18 27.05.2020 01.06.2020

avalikgif