ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
201 Nõukogu otsus (EU) 2020/949, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 949 26.06.2020 26.06.2020
202 Nõukogu otsus (EL) 2020/950, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 950 26.06.2020 26.06.2020
203 Nõukogu otsus (EL) 2020/951, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 951 26.06.2020 26.06.2020
204 Nõukogu otsus (EL) 2020/952, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 952 26.06.2020 26.06.2020
205 Nõukogu otsus (EL) 2020/953, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 953 26.06.2020 26.06.2020
206 Nõukogu otsus (EL) 2020/963, 26. juuni 2020, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa-Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 963 26.06.2020 26.06.2020
207 Nõukogu otsus (EL) 2020/964, 26. juuni 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus võetav seisukoht seoses oliiviõlide ja oliivijääkõlide suhtes kohaldatavate kaubandusstandarditega Euroopa Nõukogu o 964 26.06.2020 26.06.2020
208 T. Riisalo puhkuse katkestamine Vabariigi President kk 105 26.06.2020 26.06.2020
209 Raha eraldamine VV k 224 25.06.2020 25.06.2020
210 2020/2021. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta VV k 225 25.06.2020 25.06.2020
211 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 226 25.06.2020 25.06.2020
212 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 227 25.06.2020 25.06.2020
213 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 228 25.06.2020 25.06.2020
214 Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 229 25.06.2020 25.06.2020
215 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/881, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 881 25.06.2020 27.06.2020
216 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/882, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 882 25.06.2020 27.06.2020
217 Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu" lisa muutmine Keskkonnamin m 34 25.06.2020 30.06.2020
218 Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 50 25.06.2020 07.07.2020
219 Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord VV m 51 25.06.2020 30.06.2020
220 Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määruse nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine" kehtetuks tunnistamine VV m 52 25.06.2020 30.06.2020
221 Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine Justiitsmin m 14 25.06.2020 30.06.2020
222 Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 "Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 38 25.06.2020 03.07.2020
223 Maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 "Maaparandushoiutööde nõuded" muutmine Maaelumin m 45 25.06.2020 03.07.2020
224 Nõukogu määrus (EL) 2020/900, 25. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2019/1838 teatavate 2020. aasta kalapüügivõimaluste osas Läänemeres ja muudetakse määrust (EL) 2020/123 teatavate 2020. aasta kalapüügivõimaluste osas liidu vetes ja väljaspool liitu Euroopa Nõukogu m 900 25.06.2020 01.07.2020
225 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/913, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Mojama de Barbate" (KGT)] Euroopa Komisjon m 913 25.06.2020 22.07.2020
226 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/914, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Brie de Meaux" (KPN)] Euroopa Komisjon m 914 25.06.2020 22.07.2020
227 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/915, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Riso Nano Vialone Veronese" (KGT)) Euroopa Komisjon m 915 25.06.2020 22.07.2020
228 "Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine Vabariigi President o 599 25.06.2020 25.06.2020
229 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/883, 25. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4375 all)   Euroopa Komisjon o 883 25.06.2020
230 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/895, 25. juuni 2020, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/401 (ATALANTA/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 895 25.06.2020 26.08.2020
231 Nõukogu otsus (EL) 2020/954, 25. juuni 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis võetav seisukoht vabatahtlikust osalemisest teatamise kohta rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteemis (CORSIA) alates 1. jaanuarist 2021 ning lennukikäitajate kompenseerimisnõuete arvutamiseks ajavahemikul 2021-2023 valitud võimaluse kohta Euroopa Nõukogu o 954 25.06.2020 25.06.2020
232 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/870, 24. juuni 2020, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Egiptusest pärit klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tasakaalustav tollimaks ning kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Egiptusest pärit klaasfilameD ntkiust toodete registreeritud impordi suhtes Euroopa Komisjon m 870 24.06.2020 26.06.2020
233 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/880, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 880 24.06.2020 26.06.2020
234 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/872, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmetega Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks Euroopa Parlament m 872 24.06.2020 26.06.2020
235 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/873, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Euroopa Parlament m 873 24.06.2020 27.06.2020
236 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/908, 24. juuni 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Pomme de terre de Noirmoutier" (KGT) Euroopa Komisjon m 908 24.06.2020 21.07.2020
237 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/879, 23. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 897/2014 erisätete osas, et viia Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega Euroopa Komisjon m 879 23.06.2020 27.06.2020
238 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/890, 23. juuni 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Mele del Trentino" (KGT)] Euroopa Komisjon m 890 23.06.2020 20.07.2020
239 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/871, 23. juuni 2020, millega kinnitatakse Leedus kasutatavad searümpade liigitusmeetodid Euroopa Komisjon o 871 23.06.2020
240 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/888, 23. juuni 2020, millega pikendatakse Malis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) juhi volitusi (EUCAP Sahel Mali/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 888 23.06.2020 23.06.2020
241 Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnamin m 36 22.06.2020 29.06.2020
242 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine Rahandusmin m 24 22.06.2020 01.07.2020
243 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" muutmine seoses eriolukorraga Maaelumin m 44 22.06.2020 29.06.2020
244 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/864, 22. juuni 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 23. juunist 2020 Euroopa Komisjon m 864 22.06.2020 23.06.2020
245 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/863, 22. juuni 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) saksakeelset versiooni Euroopa Komisjon m 863 22.06.2020 14.07.2020
246 Keskkonnaministri 6. septembri 2016. a määruse nr 27 "Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad" muutmine Keskkonnamin m 37 22.06.2020 01.09.2020
247 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses eriolukorrast tulenevate mõjudega Haridus- ja teadusmin m 21 19.06.2020 23.06.2020
248 Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" muutmine Sisemin m 20 19.06.2020 01.07.2020
249 Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded Kaitsemin m 11 19.06.2020 01.01.2022
250 Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 "Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 35 19.06.2020 29.06.2020

avalikgif