ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
201 Erakooliseadus EraKS 03.06.1998 06.07.1998 RK s
202 Riigikogu valimise seadus RKVS 12.06.2002 18.07.2002 RK s
203 Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele 23.11.2021 27.11.2021 31 Riigihalduse min m
204 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS 28.01.2003 01.05.2004 RK s
205 Katastriüksuse moodustamise kord 14.08.2018 20.08.2018 30 Keskkonnamin m
206 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine 06.05.2021 11.05.2021 22 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
207 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS 28.06.1992 03.07.1992 2 rahvahääletus s
208 Kollektiivlepingu seadus KLS 14.04.1993 16.05.1993 RK s
209 Abipolitseiniku seadus APolS 24.11.2010 01.01.2011 RK s
210 Riigieelarve seadus RES 19.02.2014 23.03.2014 RK s
211 Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord 22.02.2007 20.03.2007 15 Justiitsmin m
212 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord 03.04.2008 19.04.2008 75 VV m
213 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
214 Rahvastikuregistri seadus RRS 25.10.2017 01.01.2019 RK s
215 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS 20.02.2019 01.01.2020 RK s
216 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 11.06.2009 01.07.2009 91 VV m
217 Vanglate osakonna põhimäärus 08.07.2003 21.07.2003 50 Justiitsmin m
218 Arhiiviseadus ArhS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
219 Veterinaarseadus VS 27.10.2021 01.12.2021 RK s
220 Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo, müügiloata ravimi turustamise loa taotlemise ning ravimite kaasavõtmise ja saatmise tingimused 15.02.2024 23.02.2024 9 Tervise- ja töömin m
221 Kommertspandiseadus KomPS 05.06.1996 01.01.1997 RK s
222 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS 13.03.2002 01.07.2002 RK s
223 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS 22.01.2003 01.07.2003 RK s
224 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS 12.06.2002 01.09.2002 RK s
225 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS 17.03.2004 01.05.2004 RK s
226 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS 19.06.2008 01.08.2008 RK s
227 Tervise- ja tööministri määruste muutmine 01.02.2022 11.02.2022 15 Tervise- ja töömin m
228 Patendiseadus PatS 16.03.1994 23.05.1994 RK s
229 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS 27.01.1998 23.02.1998 RK s
230 Eesti lipu seadus ELS 23.03.2005 01.01.2006 RK s
231 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS 15.06.2005 01.01.2006 RK s
232 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS 05.05.1993 07.06.1993 RK s
233 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS 23.09.1997 01.01.1998 RK s
234 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS 19.06.2008 01.07.2008 RK s
235 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS 16.09.2010 01.01.2011 RK s
236 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine 03.09.1996 14.09.1996 226 VV m
237 Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded 20.06.2011 01.07.2011 84 VV m
238 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS 17.05.2006 01.08.2006 RK s
239 Söödaseadus SöS 11.01.2007 01.02.2007 RK s
240 Tööstusheite seadus THS 24.04.2013 01.06.2013 RK s
241 Küberturvalisuse seadus KüTS 09.05.2018 23.05.2018 RK s
242 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 08.12.1999 01.01.2000 377 VV m
243 Erakonnaseadus EKS 11.05.1994 16.06.1994 RK s
244 Laeva asjaõigusseadus LAÕS 11.03.1998 01.07.1998 RK s
245 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord 05.02.1993 05.02.1993 36 VV m
246 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS 22.02.1995 27.03.1995 RK s
247 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.10.2021 01.11.2021 RK s
248 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele 16.07.2015 21.07.2015 95 Majandus- ja taristusmin m
249 Kaitseliidu seadus KaLS 28.02.2013 01.04.2013 RK s
250 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS 18.12.2014 01.01.2015 RK s