ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
201 Erakooliseadus EraKS 03.06.1998 06.07.1998 RK s
202 Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele 23.11.2021 27.11.2021 31 Riigihalduse min m
203 Riigikogu valimise seadus RKVS 12.06.2002 18.07.2002 RK s
204 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS 28.01.2003 01.05.2004 RK s
205 Katastriüksuse moodustamise kord 14.08.2018 20.08.2018 30 Keskkonnamin m
206 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine 06.05.2021 11.05.2021 22 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
207 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS 28.06.1992 03.07.1992 2 rahvahääletus s
208 Abipolitseiniku seadus APolS 24.11.2010 01.01.2011 RK s
209 Riigieelarve seadus RES 19.02.2014 23.03.2014 RK s
210 Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord 22.02.2007 20.03.2007 15 Justiitsmin m
211 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord 03.04.2008 19.04.2008 75 VV m
212 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
213 Rahvastikuregistri seadus RRS 25.10.2017 01.01.2019 RK s
214 Vanglate osakonna põhimäärus 08.07.2003 21.07.2003 50 Justiitsmin m
215 Kollektiivlepingu seadus KLS 14.04.1993 16.05.1993 RK s
216 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS 22.01.2003 01.07.2003 RK s
217 Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo, müügiloata ravimi turustamise loa taotlemise ning ravimite kaasavõtmise ja saatmise tingimused 15.02.2024 23.02.2024 9 Tervise- ja töömin m
218 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS 12.06.2002 01.09.2002 RK s
219 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS 17.03.2004 01.05.2004 RK s
220 Arhiiviseadus ArhS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
221 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS 19.06.2008 01.08.2008 RK s
222 Tervise- ja tööministri määruste muutmine 01.02.2022 11.02.2022 15 Tervise- ja töömin m
223 Patendiseadus PatS 16.03.1994 23.05.1994 RK s
224 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS 27.01.1998 23.02.1998 RK s
225 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS 13.03.2002 01.07.2002 RK s
226 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS 05.05.1993 07.06.1993 RK s
227 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS 23.09.1997 01.01.1998 RK s
228 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS 15.06.2005 01.01.2006 RK s
229 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS 19.06.2008 01.07.2008 RK s
230 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS 16.09.2010 01.01.2011 RK s
231 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 11.06.2009 01.07.2009 91 VV m
232 Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded 20.06.2011 01.07.2011 84 VV m
233 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS 17.05.2006 01.08.2006 RK s
234 Tööstusheite seadus THS 24.04.2013 01.06.2013 RK s
235 Küberturvalisuse seadus KüTS 09.05.2018 23.05.2018 RK s
236 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 08.12.1999 01.01.2000 377 VV m
237 Kommertspandiseadus KomPS 05.06.1996 01.01.1997 RK s
238 Laeva asjaõigusseadus LAÕS 11.03.1998 01.07.1998 RK s
239 Söödaseadus SöS 11.01.2007 01.02.2007 RK s
240 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord 05.02.1993 05.02.1993 36 VV m
241 Eesti lipu seadus ELS 23.03.2005 01.01.2006 RK s
242 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele 16.07.2015 21.07.2015 95 Majandus- ja taristusmin m
243 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS 18.12.2014 01.01.2015 RK s
244 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS 20.02.2019 01.01.2020 RK s
245 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.10.2021 01.11.2021 RK s
246 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 11.01.2000 24.01.2000 12 VV m
247 Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 11.12.2019 23.12.2019 68 Keskkonnamin m
248 Erakonnaseadus EKS 11.05.1994 16.06.1994 RK s
249 Pakendiaktsiisi seadus PakAS 19.12.1996 01.03.1997 RK s
250 Kaitseliidu seadus KaLS 28.02.2013 01.04.2013 RK s