ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
501 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1809, 30. november 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8591 all) Euroopa Komisjon o 1809 30.11.2020
502 Nõukogu otsus (EL) 2020/1831, 30. november 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga moodustatud ühisnõukogus seoses teatavate kõnealuse lepingu IV lisas loetletud kvootide kohandamisega Euroopa Nõukogu o 1831 30.11.2020 30.11.2020
503 Simmu talu vesiveski kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 179 30.11.2020 14.12.2020
504 Rannalautri kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 180 30.11.2020 14.12.2020
505 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 420 27.11.2020 27.11.2020
506 Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 "Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks" muutmine VV k 421 27.11.2020 01.01.2021
507 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1777, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta  Euroopa Komisjon m 1777 27.11.2020 20.12.2020
508 Justiitsministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 3 "Vanglaametniku teeneteristi ja teenistusmedali kirjeldus ning nende andmise ja kandmise kord" muutmine Justiitsmin m 20 27.11.2020 04.12.2020
509 Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks VV m 89 27.11.2020 04.12.2020
510 Sotsiaalministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 49 27.11.2020 04.12.2020
511 Allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehniliste kirjelduste kohaldamise kord, kasutusele võtmise tingimused, nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning oluliste nõuete loetelu Majandus- ja taristusmin m 80 27.11.2020 06.12.2020
512 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1991, 27. novembrini 2020, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "perform-IPA"  Euroopa Komisjon m 1991 27.11.2020 27.12.2020
513 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1779, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 seoses teatavaid majapidamis- ja muid taolisi elektriseadmeid, valgustite elektritoitesüsteeme, hädavalgustust, kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lüliteid, kaitselüliteid, läheduslüliteid, kaarkeevituse energiaallikaid ning mõõte-, juhtimis- ja laboriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standarditega Euroopa Komisjon o 1779 27.11.2020 30.11.2020
514 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1780, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8541 all)   Euroopa Komisjon o 1780 27.11.2020
515 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 138 27.11.2020 27.11.2020
516 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 139 27.11.2020 27.11.2020
517 Komisjoni otsus (EL) 2020/1802, 27. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8151 all) Euroopa Komisjon o 1802 27.11.2020
518 Komisjoni otsus (EL) 2020/1803, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all)   Euroopa Komisjon o 1803 27.11.2020
519 Komisjoni otsus (EL) 22020/1804, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise andmise kriteeriumid kuvaritele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8156 all)   Euroopa Komisjon o 1804 27.11.2020
520 Komisjoni otsus (EL) 2020/1805, 27. november 2020, millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8152 all)   Euroopa Komisjon o 1805 27.11.2020
521 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1807, 27. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8158 all) Euroopa Komisjon o 1807 27.11.2020
522 Nõukogu otsus (EL) 2020/1786, 27. november 2020, Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 1786 27.11.2020 27.11.2020
523 Nõukogu otsus (EL) 2020/1830, 27. november 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsiooni (Berni konventsioon) alalise komitee 40. istungil Euroopa Nõukogu o 1830 27.11.2020 27.11.2020
524 Nõukogu otsus (EL) 2020/2000, 27. november 2020, Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020-2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 2000 27.11.2020 27.11.2020
525 Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine Keskkonnamin m 56 26.11.2020 30.11.2020
526 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ Euroopa Komisjon m 1770 26.11.2020 17.12.2020
527 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1771, 26. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe ja peroksüoktaanhappe reaktsioonimassi kasutamine tooteliikidesse 2, 3 ja 4 kuuluvates biotsiidides Euroopa Komisjon m 1771 26.11.2020 17.12.2020
528 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1772, 26. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2469, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (mis käsitleb uuendtoitu) artiklis 10 osutatud taotluste haldus- ja teadusnõuded  Euroopa Komisjon m 1772 26.11.2020 27.12.2020
529 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1773, 26. november 2020, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega  Euroopa Komisjon m 1773 26.11.2020 17.12.2020
530 Vedelkütusevaru maksemäär Majandus- ja taristusmin m 78 26.11.2020 01.01.2021
531 Raudteetöötaja tervisenõuded ja tervisekontrolli kord Majandus- ja taristusmin m 79 26.11.2020 04.12.2020
532 Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2020/2004, 26. november 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2020/58) Euroopa Keskpank m 2004 26.11.2020 12.12.2020
533 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1778, 26. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi BIOBOR JF turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku ministeeriumi poolt võetud meetme kehtivuse pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8133 all) Euroopa Komisjon o 1778 26.11.2020
534 Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 137 26.11.2020 26.11.2020
535 Riigikaitsekomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 135 26.11.2020 26.11.2020
536 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1813, 26. november 2020, millega uuendatakse Vahemerel läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (EUNAVFOR MED IRINI) volitusi (EUNAVFOR MED IRINI/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1813 26.11.2020 26.11.2020
537 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 179 25.11.2020 25.11.2020
538 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1760, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 25841 preparaadi kasutamiseks kõikide sealiikide, sealhulgas emiste, välja arvatud imetavad emised (piimapõrsaste kasuks), söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1760 25.11.2020 16.12.2020
539 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1761, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80109 ja KCCM 80197 abil kääritamise teel saadud L-tsüsteiinvesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1761 25.11.2020 16.12.2020
540 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1762, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 ja Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparaadi kasutamiseks kõikide kodulinnuliikide nuum-, muna- või aretuslindude söödalisandina (loa hoidja Chr. Hansen A/S)  Euroopa Komisjon m 1762 25.11.2020 16.12.2020
541 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1763, 25. november 2020, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine formaldehüüdi kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 1763 25.11.2020 16.12.2020
542 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1764, 25. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium stationis KCCM 80161 abil kääritamise teel saadud dinaatrium-5′-inosinaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1764 25.11.2020 16.12.2020
543 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1768, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 1768 25.11.2020 27.11.2020
544 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1769, 25. november 2020, 2020. eelarveaastast üle kantud assigneeringute tagasimaksmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 5 Euroopa Komisjon m 1769 25.11.2020 27.11.2020
545 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1781, 25. november 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses püügivõimsuse vähendamisega Läänemeres ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa, Läänemere lääneosa tursa ja Läänemere lääneosa räime püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega Euroopa Parlament m 1781 25.11.2020 01.12.2020
546 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1810, 25. november 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Figue de Solliès" (KPN) Euroopa Komisjon m 1810 25.11.2020 22.12.2020
547 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1783, 25. november 2020, mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) Euroopa Parlament m 1783 25.11.2020 22.12.2020
548 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1784, 25. november 2020, mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) Euroopa Parlament m 1784 25.11.2020 22.12.2020
549 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 132 25.11.2020 25.11.2020
550 Muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse koosseisus Vabariigi President o 656 25.11.2020 25.11.2020

avalikgif