ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
501 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
502 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
503 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seadus RK s 20.05.2020 12.06.2020
504 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 20.05.2020 13.06.2020
505 Nõukogu Määrus (EL) 2020/672, 19. mai 2020, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) Euroopa Nõukogu m 672 19.05.2020 20.05.2020
506 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 17 19.05.2020 24.05.2020
507 Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga Majandus- ja taristusmin m 25 19.05.2020 25.05.2020
508 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/708, 19. mai 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Brousse du Rove" (KPN) Euroopa Komisjon m 708 19.05.2020 17.06.2020
509 Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse RK o 19.05.2020 19.05.2020
510 Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine RK o 19.05.2020 27.05.2020
511 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 49 19.05.2020 19.05.2020
512 Nõukogu Otsus (EL) 2020/682, 19. mai 2020, millega nimetatakse ametisse Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige Euroopa Nõukogu o 682 19.05.2020 19.05.2020
513 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/695, 19. mai 2020, millega võetakse vastu kolmanda riigi panus Euroopa Liidu ÜJKP sõjalisse väljaõppemissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 695 19.05.2020 19.05.2020
514 Nõukogu otsus (EL) 2020/721, 19. mai 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 75. istungjärgul ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meresõiduohutuse komitee 102. istungjärgul seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa reeglite 2, 14 ja18 ning I ja VI liite, rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel II-1 peatüki A-1, B, B-1, B-2 kuni B-4 osa, gaaskütusel või muudel madala leekpunktiga kütustel töötavate laevade rahvusvahelise ohutuskoodeksi A-1 ja B-1 osa ning päästevahendites helkurmaterjali kasutamist ja paigaldamist käsitleva resolutsiooni A.658(16) muudatuste vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 721 19.05.2020 19.05.2020
515 Nõukogu otsus (EL) 2020/722, 19. mai 2020, seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees ajavahemikul 2020-2024 Euroopa Nõukogu o 722 19.05.2020 19.05.2020
516 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/666, 18. mai 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 920/2013 seoses teavitatud asutuste määramise uuendamise ning järelevalve ja seirega  Euroopa Komisjon m 666 18.05.2020 19.05.2020
517 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/684, 18. mai 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Kaki Ribera del Xúquer" (KPN)] Euroopa Komisjon m 684 18.05.2020 14.06.2020
518 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/694, 18. mai 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Tomme des Pyrénées" (KGT)] Euroopa Komisjon m 694 18.05.2020 15.06.2020
519 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/663, 18. mai 2020, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia) Euroopa Nõukogu o 663 18.05.2020 18.05.2020
520 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/664, 18. mai 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/2110 Euroopa Liidu ÜJKP nõuandemissiooni kohtaKesk-Aafrika Vabariigis (EUAM RCA) Euroopa Nõukogu o 664 18.05.2020 18.05.2020
521 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/668, 18. mai 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 toetuseks koostatud isikukaitsevahendite harmoneeritud standardite kohta Euroopa Komisjon o 668 18.05.2020 19.05.2020
522 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/669, 18. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsust 2013/801/EL seoses innovatsioonifondi rakendamise usaldamisega Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile Euroopa Komisjon o 669 18.05.2020 08.06.2020
523 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/676, 18. mai 2020, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattaosade suhtes kehtestatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3137 all) Euroopa Komisjon o 676 18.05.2020
524 Nõukogu otsus (EL) 2020/678, 18. mai 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) alusel loodud CETA ühiskomitees seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, millega määratakse kindlaks apellatsioonikohtu tegevusega seotud halduslikud ja korralduslikud üksikasjad Euroopa Nõukogu o 678 18.05.2020
525 Nõukogu Otsus (EL) 2020/679, 18. mai 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) alusel loodud CETA ühiskomitees seoses sellise otsuse vastuvõtmisega, mis käsitleb CETA artikli 8.31 lõike 3 ja artikli 8.44 lõike 3 punkti a kohase tõlgenduste vastuvõtmise korda ühiskomitee töökorra lisana Euroopa Nõukogu o 679 18.05.2020
526 Nõukogu otsus (EL) 2020/680, 18. mai 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) alusel loodud teenuste ja investeeringute komitees seoses kohtu ja apellatsioonikohtu liikmete ning vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 680 18.05.2020
527 Nõukogu otsus (EL) 2020/681, 18. mai 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) alusel loodud teenuste ja investeeringute komitees seoses vahendamise eeskirjade vastuvõtmisega, mida kasutavad investeeringuvaidlustes osalevad pooled Euroopa Nõukogu o 681 18.05.2020
528 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus RK s 18.05.2020 24.05.2020
529 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) RK s 18.05.2020 24.05.2020
530 Eriolukorra väljakuulutamise ja rakendamisega seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine VV k 168 16.05.2020 18.05.2020
531 Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks VV k 169 16.05.2020 18.05.2020
532 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud VV k 172 16.05.2020 18.05.2020
533 Peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamine Peaminister k 89 16.05.2020 18.05.2020
534 Riigihalduse ministri määruste muutmine Riigihalduse min m 22 16.05.2020 23.05.2020
535 COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord Riigihalduse min m 19 15.05.2020 19.05.2020
536 Noored Setomaale programm Riigihalduse min m 20 15.05.2020 19.05.2020
537 Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks toetuse eraldamise tingimused ja kord Riigihalduse min m 21 15.05.2020 19.05.2020
538 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/657, 15. mai 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2450 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega) teatavaid keeleversioone  Euroopa Komisjon m 657 15.05.2020 07.06.2020
539 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/658, 15. mai 2020, millega muudetakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 19 lõike 4 kohast vahepealset läbivaatamist rakendusmäärust (EL) 2015/309, millega kehtestatakse teatava Türgist pärit vikerforelli impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks Euroopa Komisjon m 658 15.05.2020 19.05.2020
540 Ministri määruste muutmise määrus Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 24 15.05.2020 24.05.2020
541 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/693, 15. mai 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 693 15.05.2020 15.06.2020
542 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/683, 15. aprill 2020, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858 seoses mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega Euroopa Komisjon m 683 15.05.2020 15.06.2020
543 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/724, 15. mai 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 724 15.05.2020 22.06.2020
544 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/659, 15. mai 2020, milles käsitletakse materjalide, osade ning elektri- ja elektroonikaseadmete hindamiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni ühtlustatud standardit, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL toetuseks Euroopa Komisjon o 659 15.05.2020 18.05.2020
545 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/660, 15. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1326 seoses elektromehaaniliste kontaktorite ja mootorikäivitite, kaarlahenduse kustutamisseadmete, tavaisikutele käsitsemiseks ette nähtud jaotuskilpide ja tööstuslike mootorkärude elektromagnetilise ühilduvusega Euroopa Komisjon o 660 15.05.2020 18.05.2020
546 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/661, 15. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/47 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3319 all)   Euroopa Komisjon o 661 15.05.2020
547 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/662, 15. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3321 all)   Euroopa Komisjon o 662 15.05.2020
548 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/674, 15. mai 2020, mis käsitleb kavandatud Euroopa kodanikualgatust "Tingimusteta põhisissetulek kogu ELis" (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3190 all) Euroopa Komisjon o 674 15.05.2020
549 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/675, 15. mai 2020, kavandatud Euroopa kodanikualgatuse "Vabadus jagada" kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3191 all) Euroopa Komisjon o 675 15.05.2020
550 Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 " Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" kehtetuks tunnistamine Peaminister k 87 14.05.2020 14.05.2020

avalikgif