ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused 25.05.2017 03.06.2017 88 VV m
502 Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine 11.10.2017 19.10.2017 72 Riigihalduse min m
503 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
504 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
505 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
506 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
507 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
508 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
509 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
510 Ehitusseadustiku muutmise seadus 17.11.2021 17.12.2021 RK s
511 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.12.2021 01.01.2022 RK s
512 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
513 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadus 12.05.1993 10.06.1993 RK s
514 Eluruumide erastamise korraldamise kohta 01.07.1993 16.07.1993 198 VV m
515 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
516 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
517 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
518 Arestimaja sisekorraeeskiri 27.09.2011 24.10.2011 21 Sisemin m
519 Kohtu registriosakonna kodukord 19.12.2012 31.12.2012 60 Justiitsmin m
520 Kassalise teenindamise eeskiri 10.09.2014 20.09.2014 30 Rahandusmin m
521 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus 11.02.2015 14.03.2015 RK s
522 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
523 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 29.03.2015 RK s
524 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2015 01.09.2015 RK s
525 Tee seisundinõuded 14.07.2015 18.07.2015 92 Majandus- ja taristusmin m
526 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused 17.12.2015 25.12.2015 133 VV m
527 Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele 01.03.2016 05.03.2016 18 Majandus- ja taristusmin m
528 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.06.2016 01.08.2016 RK s
529 Veeseaduse muutmise seadus 16.06.2016 16.07.2016 RK s
530 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 10.01.2017 RK s
531 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
532 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
533 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 06.04.2017 28.04.2017 RK s
534 Riigihangete registri põhimäärus 31.08.2017 04.09.2017 137 VV m
535 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2017 01.01.2018 RK s
536 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.05.2018 01.01.2019 RK s
537 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
538 Kaitseväe põhimäärus 21.06.2018 01.07.2018 45 VV m
539 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 20.02.2019 01.07.2019 RK s
540 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
541 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 "Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 48 VV m
542 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s
543 Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 "Aianduserialade riiklik õppekava" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 4 Haridus- ja teadusmin m
544 Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" muutmine 15.02.2022 20.02.2022 8 Riigihalduse min m
545 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS 10.04.1996 18.05.1996 RK s
546 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine 08.08.1996 22.08.1996 211 VV m
547 Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 15.11.2000 01.03.2001 362 VV m
548 Tunnistajakaitse seadus TuKS 15.06.2005 21.07.2005 RK s
549 Välisteenistuse seadus VäTS 10.05.2006 01.01.2007 RK s
550 Välissuhtlemisseadus VäSS 15.06.2006 01.01.2007 RK s

avalikgif