ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
502 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 05.06.2015 01.07.2015 57 Majandus- ja taristusmin m
503 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
504 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu 14.12.2015 01.01.2016 70 Keskkonnamin m
505 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.02.2016 21.03.2016 RK s
506 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
507 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) GDPR 27.04.2016 24.05.2016 679 Euroopa Parlament m
508 Immuniseerimiskava 02.03.2017 01.01.2018 9 Tervise- ja töömin m
509 Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused 25.05.2017 03.06.2017 88 VV m
510 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
511 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
512 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
513 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
514 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
515 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
516 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
517 Ehitusseadustiku muutmise seadus 17.11.2021 17.12.2021 RK s
518 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.12.2021 01.01.2022 RK s
519 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
520 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadus 12.05.1993 10.06.1993 RK s
521 Eluruumide erastamise korraldamise kohta 01.07.1993 16.07.1993 198 VV m
522 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
523 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
524 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
525 Arestimaja sisekorraeeskiri 27.09.2011 24.10.2011 21 Sisemin m
526 Kohtu registriosakonna kodukord 19.12.2012 31.12.2012 60 Justiitsmin m
527 Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord 30.05.2014 01.07.2014 19 Sisemin m
528 Kassalise teenindamise eeskiri 10.09.2014 20.09.2014 30 Rahandusmin m
529 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadus 11.02.2015 14.03.2015 RK s
530 Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
531 Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 29.03.2015 RK s
532 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2015 01.09.2015 RK s
533 Tee seisundinõuded 14.07.2015 18.07.2015 92 Majandus- ja taristusmin m
534 Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele 01.03.2016 05.03.2016 18 Majandus- ja taristusmin m
535 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 07.06.2016 01.08.2016 RK s
536 Veeseaduse muutmise seadus 16.06.2016 16.07.2016 RK s
537 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 10.01.2017 RK s
538 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
539 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
540 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 06.04.2017 28.04.2017 RK s
541 Riigihangete registri põhimäärus 31.08.2017 04.09.2017 137 VV m
542 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.10.2017 01.01.2018 RK s
543 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.05.2018 01.01.2019 RK s
544 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
545 Kaitseväe põhimäärus 21.06.2018 01.07.2018 45 VV m
546 Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded 18.12.2018 01.01.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
547 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 20.02.2019 01.07.2019 RK s
548 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
549 Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. a määruse nr 60 "Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 48 VV m
550 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 22.09.2021 10.10.2021 RK s