ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1546, 23. oktoober 2020, millega kehtestatakse rahvamajanduse kogutulu koondnäitajate ja nende komponentide koostamiseks kasutatavate allikate ja meetodite nimistu struktuur ja üksikasjalik kord kooskõlas Euroopa arvepidamise süsteemiga (ESA 2010)  Euroopa Komisjon m 1546 23.10.2020 15.11.2020
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1547, 23. oktoober 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2018/274 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide ja teadete kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad asjakohaste kontrollide kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/561) poolakeelset versiooni Euroopa Komisjon m 1547 23.10.2020 15.11.2020
4 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1550, 23. oktoober 2020, millega kehtestatakse aastateks 2021-2025 mitmeaastane kontrollikava, mille alusel komisjoni eksperdid teevad liikmesriikides liidu toidutarneahela alaste õigusaktide kohaldamise kontrolli Euroopa Komisjon o 1550 23.10.2020 15.11.2020
5 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1556, 23. oktoober 2020, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1556 23.10.2020 27.10.2020
6 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1536, 22. oktoober 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796 piiravate meetmete kohta, illega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid Euroopa Nõukogu m 1536 22.10.2020 22.10.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1540, 22. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793 Indiast pärit seesamiseemnete osas  Euroopa Komisjon m 1540 22.10.2020 26.10.2020
8 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1537, 22. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid Euroopa Nõukogu o 1537 22.10.2020 22.10.2020
9 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1549, 22. oktoober 2020, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/200/EÜ melon-maavitsa mosaiikviiruse ühendusse sissetoomise ja seal levimise vältimise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7139 all) Euroopa Komisjon o 1549 22.10.2020
10 Nõukogu otsus (EL) 2020/1555, 22. oktoober 2020, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ajavahemikuks 21. septembrist 2020 kuni 20. septembrini 2025 Euroopa Nõukogu o 1555 22.10.2020 22.10.2020
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1527, 21. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Aceite de Ibiza" / "Oli d’Eivissa" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1527 21.10.2020 10.11.2020
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1534, 21. oktoober 2020, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate töödeldud ja konserveeritud tsitrusviljade (mandariinid jne) impordi suhtes Euroopa Komisjon m 1534 21.10.2020 23.10.2020
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1530, 21. oktoober 2020, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/798 seoses raudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamisega La Manche’i väina püsiühenduse suhtes Euroopa Parlament m 1530 21.10.2020 23.10.2020
14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1542, 21. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021-2023 Euroopa Parlament m 1542 21.10.2020 15.11.2020
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1543, 21. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega Euroopa Parlament m 1543 21.10.2020 27.10.2020
16 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1535, 21. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7388 all)   Euroopa Komisjon o 1535 21.10.2020
17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1531, 21. oktoober 2020, millega antakse Prantsusmaale luba pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega täiendatakse Prantsusmaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelist lepingut, mis käsitleb La Manche’i väina püsiühenduse ehitamist ja käitamist eraõiguslike kontsessionääride poolt, ning see allkirjastada ja sõlmida Euroopa Parlament o 1531 21.10.2020
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1544, 21. oktoober 2020, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas Euroopa Parlament o 1544 21.10.2020 15.11.2020
19 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. juuni 2011. a määruse nr 52 "Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 62 19.10.2020 24.10.2020
20 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1524, 19. oktoober 2020, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatava Korea Vabariigist pärineva raske termopaberi impordile ja nõutakse lõplikult sisse kõnealusele impordile kehtestatud ajutine tollimaks Euroopa Komisjon m 1524 19.10.2020 21.10.2020
21 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1515, 19. oktoober 2020, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2016/2382 Euroopa Nõukogu o 1515 19.10.2020 19.10.2020
22 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1516, 19. oktoober 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1516 19.10.2020 21.10.2020
23 Nõukogu otsus (EL) 2020/1517, 19. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Põhja-Atlandi lõhekaitsekonventsiooniga asutatud Põhja-Atlandi lõhekaitseorganisatsiooni nõukogus seoses Ühendkuningriigi taotlusega ühineda selle konventsiooniga, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/937 Euroopa Nõukogu o 1517 19.10.2020 19.10.2020
24 A kaebus Sotsiaalkindlustusameti otsuse tühistamiseks Riigikohtu ÜK o 19.10.2020 19.10.2020
25 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama  Euroopa Komisjon m 1224 16.10.2020 23.09.2020
26 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1510, 16. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist tsinnamüülalkoholi, 3-fenüülpropaan-1-ooli, 2-fenüülpropanaali, 3-(p-kumenüül)-2-metüülpropioonaldehüüdi, α-metüülkaneelaldehüüdi, 3-fenüülpropanaali, kaneelhappe, tsinnamüülatsetaadi, tsinnamüülbutüraadi, 3-fenüülpropüülisobutüraadi, tsinnamüülisovaleraadi, tsinnamüülisobutüraadi, etüültsinnamaadi, metüültsinnamaadi ja isopentüültsinnamaadi kasutamiseks söödalisandina kõikide loomade puhul peale mereloomade  Euroopa Komisjon m 1510 16.10.2020 08.11.2020
27 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1511, 16. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, pikloraami, prosulfokarbi, väävli, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 1511 16.10.2020 20.10.2020
28 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1507, 16. oktoober 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9 Euroopa Nõukogu m 1507 16.10.2020 20.10.2020
29 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1538, 16. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Pampepato di Terni" / "Panpepato di Terni" (KGT) Euroopa Komisjon m 1538 16.10.2020 12.10.2020
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1539, 16. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Sainte-Maure de Touraine" (KPN) Euroopa Komisjon m 1539 16.10.2020 12.10.2020
31 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1509, 16. oktoober 2020, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1509 16.10.2020 20.10.2020
32 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1525, 16. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2013/764/EL (loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 7008 all) Euroopa Komisjon o 1525 16.10.2020
33 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 00.00 kuni 10.00 VV k 348 15.10.2020 15.10.2020
34 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 360 15.10.2020 19.10.2020
35 Raha eraldamine VV k 347 15.10.2020 15.10.2020
36 Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine VV k 354 15.10.2020 15.10.2020
37 Volitus osaühingu Rail Baltic Estonia osakapitali suurendamiseks VV k 355 15.10.2020 15.10.2020
38 Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a korralduse nr 346 "Vabariigi Valitsuse loenduskomisjoni moodustamine" muutmine VV k 357 15.10.2020 15.10.2020
39 Volitus aktsiaseltsi Saarte Liinid aktsiakapitali suurendamiseks VV k 356 15.10.2020 15.10.2020
40 Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamine VV k 358 15.10.2020 15.10.2020
41 Volitus Aktsiaseltsi Nordic Aviation Group aktsiakapitali suurendamiseks ja laenu andmine VV k 359 15.10.2020 15.10.2020
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1497, 15. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 ja Escherichia coli KCCM 80 096 abil toodetud L-metioniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1497 15.10.2020 05.10.2020
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1498, 15. oktoober 2020, milles käsitletakse toimeaine metüültiofanaadi heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1498 15.10.2020 19.10.2020
44 Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 "Kaitseväe põhimäärus" muutmine VV m 81 15.10.2020 23.10.2020
45 Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 "Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid" muutmine Keskkonnamin m 50 15.10.2020 23.10.2020
46 Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 "Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis" muutmine Rahandusmin m 37 15.10.2020 01.01.2021
47 Komisjoni määrus (EL) 2020/1518, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse hariliku merikeele püügi keeld 7.h, 7.j ja 7.k püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1518 15.10.2020 21.10.2020
48 Komisjoni määrus (EL) 2020/1519, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse atlandi merilesta püügi keeld 7.h, 7.j ja 7.k püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1519 15.10.2020 21.10.2020
49 Komisjoni määrus (EL) 2020/1520, 15. oktoober 2020, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse atlandi merilesta püügi keeld 7.h, 7.j ja 7.k püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1520 15.10.2020 21.10.2020
50 Komisjoni määrus (EL) 2020/1521, 15. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse pollakipüügi keeld 8.a, 8.b, 8.d ja 8.e püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1521 15.10.2020 21.10.2020

avalikgif