ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Raha eraldamine VV k 19 19.01.2021 19.01.2021
3 Raha eraldamine VV k 20 19.01.2021 19.01.2021
4 Raha eraldamine VV k 21 19.01.2021 19.01.2021
5 2021. aastal "Eesti maaelu arengukava 2014-2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused Maaelumin m 7 19.01.2021 23.01.2021
6 Maaeluministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt toetuste andmise tingimused ja kord Maaelumin m 10 19.01.2021 23.01.2021
7 Nõukogu otsus (EL) 2021/42, 19. jaanuar 2021, millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige Euroopa Nõukogu o 42 19.01.2021 19.01.2021
8 Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusmin m 2 18.01.2021 22.01.2021
9 2021. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused Maaelumin m 6 18.01.2021 22.01.2021
10 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks Kultuurimin m 4 18.01.2021 22.01.2021
11 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/39, 18. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 353 all)   Euroopa Komisjon o 39 18.01.2021
12 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/40, 18. jaanuar 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 355 all)   Euroopa Komisjon o 40 18.01.2021
13 Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00 VV k 10 15.01.2021 15.01.2021
14 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 16 15.01.2021 18.01.2021
15 Raha eraldamine VV k 8 15.01.2021 15.01.2021
16 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine VV k 9 15.01.2021 15.01.2021
17 2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine VV k 11 15.01.2021 15.01.2021
18 Raha eraldamine VV k 12 15.01.2021 15.01.2021
19 Eesti Töötukassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine VV k 13 15.01.2021 15.01.2021
20 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga" ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine VV k 15 15.01.2021 15.01.2021
21 Raha eraldamine VV k 17 15.01.2021 15.01.2021
22 Raha eraldamine VV k 18 15.01.2021 15.01.2021
23 Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 1 15.01.2021 29.01.2021
24 Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnamin m 4 15.01.2021 22.01.2021
25 Maaeluministri 10. septembri 2018. a. määruse nr 54 "Toidu ekspordivõimaluste edendamine" muutmine Maaelumin m 5 15.01.2021 22.01.2021
26 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine VV m 2 15.01.2021 23.01.2021
27 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/38, 15. jaanuar 2021, millega kehtestatakse ühine lähenemisviis väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ekspordiga seotud lõppkasutaja sertifikaatide elementide suhtes Euroopa Nõukogu o 38 15.01.2021 31.12.2021
28 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/28, 14. jaanuar 2021, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 Mehhikost pärit banaanide suhtes kehtestatud liidu tariifikvoodi osas Euroopa Komisjon m 28 14.01.2021 16.01.2021
29 Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 2 14.01.2021 22.01.2021
30 Kultuuriministri 28. mai 2020. a. määruse nr 14 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks" muutmine Kultuurimin m 3 14.01.2021 22.01.2021
31 Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 "Turuarendustoetus" muutmine Maaelumin m 4 14.01.2021 23.01.2021
32 Kaja Kallase määramine peaministrikandidaadiks Vabariigi President o 689 14.01.2021 14.01.2021
33 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/33, 14. jaanuar 2021, seoses Hispaaniale loa andmisega mitte võtta käibemaksu omavahendite baasi arvutamisel 2024. aasta lõpuni arvesse teatavat liiki tehinguid autorite osutatud teenuste puhul (teatavaks tehtud numbri C(2021) 80 all) Euroopa Komisjon o 33 14.01.2021
34 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/24, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ühendkuningriiki käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu ja vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 24 13.01.2021 17.01.2021
35 Komisjoni määrus (EL) 2021/25, 13. jaanuar 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 4, 7, 9 ja 16  Euroopa Komisjon m 25 13.01.2021 03.02.2021
36 Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord" muutmine Keskkonnamin m 1 13.01.2021 22.01.2021
37 Keskkonnaministri 26. novembri 2020. a määruse nr 56 "Riigimetsa majandajatele aastateks 2021-2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine" muutmine Keskkonnamin m 2 13.01.2021 22.01.2021
38 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/31, 13. jaanuar 2021, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1862 rakenduseeskirjad seoses andmete kvaliteedi miinimumstandardite ja tehniliste kirjeldustega fotode, DNA-profiilide ja daktüloskoopiliste andmete sisestamiseks Schengeni infosüsteemi (SIS) politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1345 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9228 all) Euroopa Komisjon o 31 13.01.2021
39 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/32, 13. jaanuar 2021, milles käsitletakse biotsiidi BIOBOR JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Luksemburgi keskkonnaameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 13 all) Euroopa Komisjon o 32 13.01.2021
40 Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord Kultuurimin m 1 12.01.2021 18.01.2021
41 Nõukogu otsus (EL) 2021/26, 12. jaanuar 2021, millega pikendatakse täiendavalt otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556, (EL) 2020/702, (EL) 2020/970, (EL) 2020/1253 ja (EL) 2020/1659 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 26 12.01.2021 12.01.2021
42 Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 "Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 1 11.01.2021 18.01.2021
43 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 1 11.01.2021 18.01.2021
44 Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 "Väikesaarte programm" muutmine Riigihalduse min m 2 11.01.2021 18.01.2021
45 Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 ""Eesti maaelu arengukava 2014-2020" raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmine Maaelumin m 3 11.01.2021 18.01.2021
46 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 1 11.01.2021 18.01.2021
47 Põhiseaduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 2 11.01.2021 11.01.2021
48 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 3 11.01.2021 11.01.2021
49 Kultuurikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 4 11.01.2021 11.01.2021
50 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 6 08.01.2021 11.01.2021

avalikgif