ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
451 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 21.11.2018 01.07.2019 RK s
452 Kõrgharidusseadus KHaS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
453 Proviisorite ja farmatseutide registri põhimäärus 05.03.2019 15.03.2019 11 Tervise- ja töömin m
454 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 04.04.2019 12.04.2019 24 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
455 Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks 16.05.2020 18.05.2020 169 VV k
456 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine 04.06.2021 01.07.2021 16 Rahandusmin m
457 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal 01.01.2023 25.11.2021 01.12.2021 52 Keskkonnamin m
458 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine 04.02.2022 04.02.2022 28 VV k
459 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
460 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
461 Vabariigi presidendi ametihüve seadus 26.06.1996 01.10.1996 RK s
462 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused 26.01.1999 05.02.1999 38 VV m
463 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
464 Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord 19.05.2004 15.06.2004 194 VV m
465 Kohtu kinnistusosakonna kodukord 30.06.2010 12.07.2010 24 Justiitsmin m
466 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
467 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 02.06.2015 01.07.2015 51 Majandus- ja taristusmin m
468 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm 19.06.2015 01.07.2015 67 VV m
469 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
470 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
471 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
472 Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus 08.03.2019 15.03.2019 21 Tervise- ja töömin m
473 Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus 08.03.2019 15.03.2019 23 Tervise- ja töömin m
474 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
475 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine 30.03.2021 01.01.2022 3 EP president m
476 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 "Riigikantselei põhimäärus" muutmine 27.05.2021 01.06.2021 53 VV m
477 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o
478 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 09.09.2021 15.09.2021 317 VV k
479 Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine 08.02.2022 14.02.2022 6 Rahandusmin m
480 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
481 Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
482 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord 16.07.1992 01.07.1992 207 VV m
483 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
484 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine 17.09.1997 25.09.1997 176 VV m
485 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
486 Raskeveokimaksu seadus RVMS 18.10.2000 01.01.2003 RK s
487 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
488 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS 29.10.2009 10.11.2009 RK s
489 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
490 Kutseseaduse muutmise seadus 14.01.2015 01.03.2015 RK s
491 Jäätmeseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
492 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord 06.02.2015 13.02.2015 16 VV m
493 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
494 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 05.06.2015 01.07.2015 57 Majandus- ja taristusmin m
495 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
496 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.02.2016 21.03.2016 RK s
497 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
498 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) GDPR 27.04.2016 24.05.2016 679 Euroopa Parlament m
499 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 22.11.2016 12.12.2016 RK s
500 Immuniseerimiskava 02.03.2017 01.01.2018 9 Tervise- ja töömin m

avalikgif