ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
451 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/2090, 4. detsember 2020, millega muudetakse otsust EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2020/60) Euroopa Keskpank o 2090 04.12.2020 04.01.2021
452 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 427 03.12.2020 05.12.2020
453 Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja määramine VV k 424 03.12.2020 03.12.2020
454 Riigi kultuuripreemiate komisjoni koosseisu kinnitamine VV k 425 03.12.2020 03.12.2020
455 Raha eraldamine VV k 426 03.12.2020 03.12.2020
456 Välismaalaste seaduse alusel sisserände piirarvu alla arvatavate välismaalaste 2021. aasta sisserände piirarvu kehtestamine VV k 428 03.12.2020 01.01.2021
457 Eesti Vabariigi ja Iirimaa vahelise direktiivi 2009/28/EÜ eesmärkide saavutamiseks taastuvenergia statistilise ülekandmise raamkokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine VV k 423 03.12.2020 03.12.2020
458 Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2018. a määruse nr 34 "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord" muutmine VV m 92 03.12.2020 01.01.2021
459 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2021. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine VV m 90 03.12.2020 07.12.2020
460 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 "Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 91 03.12.2020 01.01.2021
461 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 51 03.12.2020 01.01.2021
462 Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 "Notarite Koja põhikirja kinnitamine" muutmine Justiitsmin m 23 03.12.2020 01.01.2021
463 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 52 03.12.2020 01.01.2021
464 Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 "Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord" muutmine Justiitsmin m 22 03.12.2020 11.12.2020
465 Meresõidutunnistuse vorm, tehniline kirjeldus ja sõidutunnistusele kantavate andmete loetelu Sisemin m 41 03.12.2020 01.01.2021
466 Meremehe teenistusraamatu vorm, tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu Sisemin m 42 03.12.2020 01.01.2021
467 Transpordiameti põhimäärus Majandus- ja taristusmin m 82 03.12.2020 01.01.2021
468 Ohutusjuhtimise süsteem, ohutusnäitajad, raudteeinfrastruktuuri, -liikluse korralduse ja -ohutuse nõuetele vastavuse kontrollimine, nende aruandlus, vormid ning tähtajad ja raudteeohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine Majandus- ja taristusmin m 83 03.12.2020 12.12.2020
469 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1834, 3. detsember 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta liikmesriikides 2018. aastal Euroopa Komisjon o 1834 03.12.2020 04.12.2020
470 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1835, 3. detsember 2020, milles käsitletakse harmoneeritud standardeid akrediteerimise ja vastavushindamise kohta Euroopa Komisjon o 1835 03.12.2020 04.12.2020
471 Vabariigi Valimiskomisjoni töökord Valimiskom o 2 03.12.2020 03.12.2020
472 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1990 3. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia) Euroopa Nõukogu o 1990 03.12.2020 03.12.2020
473 Komisjoni määrus (EL) 2020/1819, 2. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses lõheasendajates värvainete kasutamisega  Euroopa Komisjon m 1819 02.12.2020 23.12.2020
474 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1820, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kuivatatud vetikas Euglena gracilis ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1820 02.12.2020 23.12.2020
475 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1821, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule taimede Panax notoginseng’i ja Astragalus membranaceus’e ekstrakt ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1821 02.12.2020 23.12.2020
476 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1822, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1822 02.12.2020 23.12.2020
477 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1823, 2. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 234/2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus) rakendamise kohta  Euroopa Komisjon m 1823 02.12.2020 23.12.2020
478 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1824, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu  Euroopa Komisjon m 1824 02.12.2020 23.12.2020
479 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1825, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 artikleid 7 ja 8 seoses ajutiste meetmetega teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks Euroopa Komisjon m 1825 02.12.2020 23.12.2020
480 Rahandusministri 23. mai 2018. a määruse nr 25 "Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord" muutmine Rahandusmin m 45 02.12.2020 01.01.2021
481 Rahandusministri 4. aprilli 2017. a määruse nr 21 "Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad" muutmine Rahandusmin m 46 02.12.2020 01.01.2021
482 Justiitsministri 20. veebruari 2019. a määruse nr 3 "Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord" muutmine Justiitsmin m 21 02.12.2020 11.12.2020
483 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1992 2. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid  Euroopa Komisjon m 1992 02.12.2020 08.12.2020
484 Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega Sotsiaalmin m 50 02.12.2020 01.01.2021
485 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1811, 1. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses Põhja-Iirimaa ettevõtjate identifitseerimisega Euroopa Komisjon m 1811 01.12.2020 01.01.2020
486 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1812, 1. detsember 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 kohase veebipõhise andmevahetuse ja ELi tüübikinnitustest teatamise eeskirjad Euroopa Komisjon m 1812 01.12.2020 22.12.2020
487 Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 2020/2011, 1. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1409/2013 maksete statistika kohta (EKP/2013/43) (EKP/2020/59) Euroopa Keskpank m 2011 01.12.2020 31.12.2020
488 Riikliku autasu andmine Vabariigi President o 665 01.12.2020 01.12.2020
489 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1826, 1. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1826 01.12.2020 01.12.2020
490 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 110 01.12.2020 01.12.2020
491 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1795, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1795 30.11.2020 21.12.2020
492 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1796, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1796 30.11.2020 21.12.2020
493 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1797, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1797 30.11.2020 21.12.2020
494 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1798, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum DSM 32932 abil saadud L-lüsiinmonovesinikkloriidi ja Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 abil saadud L-lüsiinsulfaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1798 30.11.2020 21.12.2020
495 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1799, 30. november 2020, milles käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja teiste munalindude söödalisandina (loa hoidja: Andrés Pintaluba S.A)  Euroopa Komisjon m 1799 30.11.2020 21.12.2020
496 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1800, 30. november 2020, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1800 30.11.2020 21.12.2020
497 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1801, 30. november 2020, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2020. kalendriaastaks Euroopa Komisjon m 1801 30.11.2020 08.12.2020
498 Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisega Sisemin m 40 30.11.2020 01.01.2021
499 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 140 30.11.2020 30.11.2020
500 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1808, 30. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1698 teatavate lapsehooldustarbeid, lastemööblit, statsionaarset treenimisvarustust ja sigarettide süütamisvõimet käsitlevate Euroopa standardite osas  Euroopa Komisjon o 1808 30.11.2020 01.12.2020

avalikgif