ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
451 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/713, 27. mai 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 713 27.05.2020 29.05.2020
452 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/734, 27. mai 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Rheinisches Apfelkraut" (KGT)] Euroopa Komisjon m 734 27.05.2020 23.06.2020
453 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/711, 27. mai 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/47 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3556 all)   Euroopa Komisjon o 711 27.05.2020
454 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/726, 27. mai 2020, millega lükatakse tagasi geograafilise tähise nimetuse kaitse taotlus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõikele 4 [Commune de Champagne (KGT)] (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3323 all) Euroopa Komisjon o 726 27.05.2020
455 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/737, 27. mai 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta teatud postiteenustega seotud tegevuste sooritamiseks sõlmitud lepingute suhtes Taanis (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3335 all)   Euroopa Komisjon o 737 27.05.2020
456 Nõukogu otsus (EL) 2020/752, 27. mai 2020, Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 752 27.05.2020 27.05.2020
457 Nõukogu otsus (EL) 2020/751, 27. mai 2020, Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 751 27.05.2020 27.05.2020
458 Maardu linna infoturbepoliitika Maardu Lv m 4 26.05.2020 02.06.2020
459 Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" muutmine Keskkonnamin m 29 26.05.2020 30.05.2020
460 Komisjoni määrus (EL) 2020/703, 26. mai 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormidega kirssides või nende pinnal Euroopa Komisjon m 703 26.05.2020 16.06.2020
461 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/704, 26. mai 2020, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "INSECTICIDES FOR HOME USE" Euroopa Komisjon m 704 26.05.2020 16.06.2020
462 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/705, 26. mai 2020, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Korea Vabariigist pärit teatava raske termopaberi impordi suhtes Euroopa Komisjon m 705 26.05.2020 28.05.2020
463 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/706, 26. mai 2020, millega muudetakse 314. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 706 26.05.2020 27.05.2020
464 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määruse nr 46 "Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
465 Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 "Ravimiameti põhimäärus" muutmine Sotsiaalmin m 27 26.05.2020 01.06.2020
466 Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" muutmine Sotsiaalmin m 28 26.05.2020 01.06.2020
467 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/725, 26. mai 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 725 26.05.2020 22.06.2020
468 Nõukogu otsus (EL) 2020/729, 26. mai 2020, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise staatust käsitleva kokkuleppe (Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevuse kohta Montenegros) sõlmimist Euroopa Nõukogu o 729 26.05.2020 26.05.2020
469 Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 13 25.05.2020 29.05.2020
470 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/696, 25. mai 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta seoses COVID-19 pandeemiaga Euroopa Parlament m 696 25.05.2020 28.05.2020
471 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/697, 25. mai 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2017/352, et võimaldada sadama pidajal või pädeval asutusel olla paindlik sadamataristu kasutustasude nõudmisel seoses COVID-19 puhanguga Euroopa Parlament m 697 25.05.2020 28.05.2020
472 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/698, 25. mai 2020, milles sätestatakse seoses COVID‐19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades  Euroopa Parlament m 698 25.05.2020 28.05.2020
473 Nõukogu Määrus (EL) 2020/699, 25. mai 2020, mis käsitleb Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutisi meetmeid Euroopa Nõukogu m 699 25.05.2020 28.05.2020
474 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/712, 25. mai 2020, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa Euroopa Komisjon m 712 25.05.2020 18.06.2020
475 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/740, 25. mai 2020, mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajate märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 Euroopa Parlament m 740 25.05.2020 25.06.2020
476 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/741, 25. mai 2020, mis käsitleb vee taaskasutuse miinimumnõudeid  Euroopa Parlament m 741 25.05.2020 25.06.2020
477 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/707, 25. mai 2020, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 2019. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3267 all) Euroopa Komisjon o 707 25.05.2020
478 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/701, 25. mai 2020, mis käsitleb makromajandusliku finantsabi andmist laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID‐19 pandeemia kontekstis Euroopa Parlament o 701 25.05.2020 28.05.2020
479 Nõukogu otsus (EL) 2020/710, 25. mai 2020, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Latvijas Banka välisaudiitorite osas Euroopa Nõukogu o 710 25.05.2020
480 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/715, 25. mai 2020, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2019. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3260 all) Euroopa Komisjon o 715 25.05.2020
481 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00" muutmine VV k 180 21.05.2020 21.05.2020
482 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine ja karantiini kehtestamine riigipiiri ületamisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 181 21.05.2020 21.05.2020
483 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 182 21.05.2020 21.05.2020
484 "Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta" muutmise protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 177 21.05.2020 21.05.2020
485 Keskkonnamõju hindamata jätmine Eesti Vabariigi idapiiri maismaaosa taristu ehitamiseks VV k 173 21.05.2020 21.05.2020
486 Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. a VV k 178 21.05.2020 21.05.2020
487 Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 179 21.05.2020 21.05.2020
488 Keskkonnaministri 5. novembri 2017. a määruse nr 44 "Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 28 21.05.2020 29.05.2020
489 Keskkonnaministri 10. mai 2016. a määruse nr 12 "Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta" lisa muutmine Keskkonnamin m 27 21.05.2020 29.05.2020
490 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 301 "Raadioside piiramise kord" muutmine VV m 37 21.05.2020 29.05.2020
491 Liigid ja liikide rühmad, millele avaldatav ebasoodne muutus loetakse vee kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende osadele tekitatud kahjuks veeseaduse § 144 lõike 1 tähenduses Keskkonnamin m 25 21.05.2020 29.05.2020
492 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus Rahandusmin m 23 21.05.2020 25.05.2020
493 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine ja haridus- ja teadusministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 71 "Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 18 21.05.2020 25.05.2020
494 Maksustatava lasti kohta andmete esitamise kord ja aruande vorm Keskkonnamin m 26 21.05.2020 25.05.2020
495 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate eelnevatel kalendriaastatel kogunenud kasutamata vahendite määr 2020. aastal VV m 38 21.05.2020 25.05.2020
496 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi perioodiliste ajakirjandusväljaannete tellijatele edastamise toetamiseks Kultuurimin m 12 20.05.2020 24.05.2020
497 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 26 20.05.2020 25.05.2020
498 Komisjoni määrus (EL) 2020/685, 20. mai 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses perkloraadi piirnormidega teatavates toiduainetes Euroopa Komisjon m 685 20.05.2020 16.06.2020
499 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/709, 20. mai 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Jambon de Bayonne" (KGT)] Euroopa Komisjon m 709 20.05.2020 17.06.2020
500 Nõukogu otsus (EL) 2020/702, 20. mai 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ja otsusega (EL) 2020/556 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 702 20.05.2020 20.05.2020

avalikgif