ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
151 Kaubamärgiseadus KaMS 22.05.2002 01.05.2004 RK s
152 Hasartmänguseadus HasMS 15.10.2008 01.01.2009 RK s
153 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS 06.06.2018 01.07.2018 RK s
154 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS 27.01.1999 01.01.2000 RK s
155 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS 14.05.1992 01.07.1992 ÜN s
156 Keskkonnavastutuse seadus KeVS 14.11.2007 16.12.2007 RK s
157 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS 06.06.2001 07.07.2001 RK s
158 Kriminaalhooldusseadus KrHS 17.12.1997 01.05.1998 RK s
159 Maagaasiseadus MGS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
160 Ohvriabi seadus OAS 17.12.2003 01.02.2004 RK s
161 Kutseseadus KutS 22.05.2008 01.09.2008 RK s
162 Keskkonnaseire seadus KeSS 04.05.2016 01.01.2017 RK s
163 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS 13.12.2006 01.02.2007 RK s
164 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS 11.12.2008 01.01.2009 RK s
165 Lennundusseadus LennS 17.02.1999 01.09.1999 RK s
166 Turvaseadus TurvaS 08.10.2003 01.05.2004 RK s
167 Riigikaitseseadus RiKS 11.02.2015 01.01.2016 RK s
168 Elamuseadus ES 23.04.1992 01.07.1992 ÜN s
169 Maamaksuseadus MaaMS 06.05.1993 01.07.1993 RK s
170 Maa hindamise seadus MHS 09.02.1994 05.03.1994 RK s
171 Kohtuekspertiisiseadus KES 30.05.2001 01.01.2002 RK s
172 Õiguskantsleri seadus ÕKS 25.02.1999 01.06.1999 RK s
173 Ametiühingute seadus AÜS 14.06.2000 23.07.2000 RK s
174 Meresõiduohutuse seadus MSOS 12.12.2001 01.01.2003 RK s
175 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS 25.01.2007 01.01.2008 RK s
176 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS 08.02.2012 04.03.2012 RK s
177 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
178 Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas 06.05.2021 11.05.2021 14 Haridus- ja teadusmin m
179 Turismiseadus TurS 15.11.2000 01.03.2001 RK s
180 Kooseluseadus KooS 09.10.2014 01.01.2016 RK s
181 Abieluvararegistri seadus AVRS 09.11.1995 01.09.1996 RK s
182 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS 18.02.1999 27.03.1999 RK s
183 Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks 10.06.2003 10.06.2003 376 VV k
184 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS 14.05.1992 01.07.1992 ÜN s
185 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS 14.06.2000 01.01.2001 RK s
186 Spordiseadus SpS 06.04.2005 01.01.2006 RK s
187 Kindlustustegevuse seadus KindlTS 10.06.2015 01.01.2016 RK s
188 Nõuded ehitusprojektile 17.07.2015 21.07.2015 97 Majandus- ja taristusmin m
189 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS 15.06.2016 01.01.2017 RK s
190 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
191 Toiduseadus ToiduS 25.02.1999 01.01.2000 RK s
192 Nimeseadus NS 15.12.2004 31.03.2005 RK s
193 Sihtasutuste seadus SAS 15.11.1995 01.10.1996 RK s
194 Metsaseadus MS 07.06.2006 01.01.2007 RK s
195 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS 12.10.2016 26.10.2016 RK s
196 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS 28.01.2003 01.05.2004 RK s
197 Päästeseadus PäästeS 05.05.2010 01.09.2010 RK s
198 Ruumiandmete seadus RAS 17.02.2011 10.03.2011 RK s
199 Strateegilise kauba seadus StrKS 07.12.2011 01.01.2012 RK s
200 Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele 23.11.2021 27.11.2021 31 Riigihalduse min m