ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
151 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2219, 22. detsember 2020, Ühendkuningriigis toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne, ning puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude samaväärsuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9590 all)   Euroopa Komisjon o 2219 22.12.2020
152 Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord Keskkonnamin m 60 21.12.2020 01.01.2021
153 Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine Sisemin m 48 21.12.2020 30.12.2020
154 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2197, 21. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga Euroopa Komisjon m 2197 21.12.2020 24.12.2020
155 Haridus- ja teadusministri 5. septembri 2019. a määruse nr 43 "Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 39 21.12.2020 01.01.2021
156 Majandus- ja taristuministri 24. septembri 2020. a määruse nr 57 "Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 92 21.12.2020 01.01.2021
157 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. augusti 2019. a määruse nr 49 "Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 93 21.12.2020 01.01.2021
158 Majandus- ja taristuministri 28. juuli 2017. a määruse nr 41 "Gaasituru toimimise võrgueeskiri" muutmine Majandus- ja taristusmin m 94 21.12.2020 01.01.2020
159 Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 18 "Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused" muutmine Sisemin m 46 21.12.2020 01.01.2021
160 Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisega Sisemin m 47 21.12.2020 01.01.2021
161 Ettevõtlusministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 28 "Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 95 21.12.2020 09.01.2021
162 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2183, 21. detsember 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses SARS-CoV-2 nakkusest teatamisega naaritsate ja muude sugukonna Mustelidae loomade ning kährikute puhul (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9531 all) Euroopa Komisjon o 2183 21.12.2020
163 Kohustusliku keskse hankija määramine riigi keskse isikukaitsevahendite varuga seotud riigihangete korraldamiseks ja ülesande panemine riigihalduse ministrile VV k 457 18.12.2020 18.12.2020
164 Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 101 18.12.2020 15.02.2021
165 Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2021. aastal VV m 100 18.12.2020 01.01.2021
166 Komisjoni määrus (EL) 2020/2160, 18. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa seoses ainerühmaga 4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud (hõlmab täpselt määratletud aineid ja tundmatu või muutuva koostisega aineid, kompleksseid reaktsioonisaadusi ja bioloogilist päritolu materjale, polümeere ja homolooge)  Euroopa Komisjon m 2160 18.12.2020 22.12.2020
167 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2161, 18. detsember 2020, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Tai kaudu lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue Euroopa Komisjon m 2161 18.12.2020 22.12.2020
168 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2162, 18. detsember 2020, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Tai kaudu lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue Euroopa Komisjon m 2162 18.12.2020 22.12.2020
169 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2163, 18. detsember 2020, liidu kaubanduse sooduskorras sätestatud päritolureeglite rakendamise kohta Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga Euroopa Komisjon m 2163 18.12.2020 22.12.2020
170 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2180, 18. detsember 2020, millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1429 (millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 puhanguga) vaatlusperioodi  Euroopa Komisjon m 2180 18.12.2020 23.12.2020
171 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 "Maksukohustuslaste registri põhimäärus" muutmine VV m 99 18.12.2020 01.01.2021
172 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu VV m 98 18.12.2020 01.01.2021
173 Nõukogu määrus (EL) 2020/2230, 18. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine Euroopa Nõukogu m 2230 18.12.2020 29.12.2020
174 Nõukogu määrus (EL) 2020/2231, 18. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine Euroopa Nõukogu m 2231 18.12.2020 29.12.2020
175 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 261 "Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord" muutmine VV m 102 18.12.2020 01.01.2021
176 Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 12 "Konsulipatendi vorm ja andmise kord" muutmine Välismin m 6 18.12.2020 08.01.2021
177 Kohtunikuks nimetamine Vabariigi President o 672 18.12.2020 18.12.2020
178 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2182, 18. detsember 2020, millega sätestatakse liidu lõplik impordivastus teatavate kemikaalide edaspidise importimise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 kohaselt ning muudetakse komisjoni 15. mai 2014. aasta rakendusotsust, millega võeti vastu kõnealuse määruse kohased liidu impordiotsused teatavate kemikaalide kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8977 all) Euroopa Komisjon o 2182 18.12.2020
179 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/2189, 18. detsember 2020, mille kohaselt lubatakse Madalmaadel kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168 ja 168a Euroopa Nõukogu o 2189 18.12.2020
180 Nõukogu otsus (EL) 2020/2185, 18. detsember 2020, Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu liidu nimel allkirjastamise kohta Euroopa Nõukogu o 2185 18.12.2020 18.12.2020
181 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/19, 18. detsember 2020, millega kehtestatakse korduskasutusest teatamise ühtne metoodika ja vorm kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/98/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8976 all)   Euroopa Komisjon o 19 18.12.2020
182 Asulakohtade ja muistsete põllujäänuste kultuurimälestiseks tunnistamine ning ühise kaitsevööndi kehtestamine Kultuurimin kk 190 18.12.2020 01.01.2021
183 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele VV k 455 17.12.2020 01.01.2021
184 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 456 17.12.2020 18.12.2020
185 Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade arvu ülempiiri ajutine muutmine VV k 441 17.12.2020 17.12.2020
186 Raha eraldamine VV k 442 17.12.2020 17.12.2020
187 Raha eraldamine VV k 443 17.12.2020 17.12.2020
188 Raha eraldamine VV k 444 17.12.2020 17.12.2020
189 Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2013. a korralduse nr 456 "Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine VV k 454 17.12.2020 17.12.2020
190 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/2129, 17. detsember 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 Euroopa Nõukogu m 2129 17.12.2020 17.12.2020
191 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta  Euroopa Komisjon m 2151 17.12.2020 07.01.2021
192 Nõukogu määrus (EL) 2020/2132, 17. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2020/123 norra tursiku püügi võimaluste osas 2020. aastal Euroopa Nõukogu m 2132 17.12.2020 19.12.2020
193 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/2133, 17. detsember 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9 Euroopa Nõukogu m 2133 17.12.2020 18.12.2020
194 Maaeluministri 8. novembri 2017. a määruse nr 72 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus" muutmine Maaelumin m 77 17.12.2020 01.01.2021
195 Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal Maaelumin m 78 17.12.2020 01.01.2021
196 Majandus- ja taristuministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 1 "Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 88 17.12.2020 25.12.2020
197 Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 87 "Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 89 17.12.2020 25.12.2020
198 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. novembri 2012. a määruse nr 72 "Ohutusjuurdluse kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 90 17.12.2020 25.12.2020
199 Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri VV m 97 17.12.2020 01.01.2021
200 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 "Kalapüügieeskiri" muutmine VV m 96 17.12.2020 01.01.2021

avalikgif