ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
151 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 36 30.06.2020 04.07.2020
152 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/909, 30. juuni 2020, millega pärast nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Venemaalt ja Hiina Rahvavabariigist pärit ferrosiliitsiumi impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 909 30.06.2020 02.07.2020
153 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/910, 30. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 kolmandatest riikidest saabuva kauba ja posti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavate lennuettevõtjate, käitajate ja üksuste määramise osas ning teatavate küberjulgeolekut, taustakontrolli, lõhkeaine avastamissüsteemi seadmete standardeid ja lõhkeaine jälgede avastamise seadmeid käsitlevate regulatiivsete nõuete osas COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 910 30.06.2020 02.07.2020
154 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/911, 30. juuni 2020, millega määratakse kindlaks väikese levialaga traadita juurdepääsupunktide omadused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artikli 57 lõikele 2  Euroopa Komisjon m 911 30.06.2020 21.07.2020
155 Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 33 30.06.2020 06.07.2020
156 Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 "Energiaauditi miinimumnõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 37 30.06.2020 01.08.2020
157 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 38 30.06.2020 10.07.2020
158 Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruse nr 36 "Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 27 30.06.2020 20.07.2020
159 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1155, 30. juuli 2020, millega lisatakse 2020. aasta püügikvoodile teatavad 2019. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused Euroopa Komisjon m 1155 30.06.2020 12.08.2020
160 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/919, 30. juuni 2020, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Serbia BSE staatuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4236 all)   Euroopa Komisjon o 919 30.06.2020
161 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/955, 30. juuni 2020, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah) Euroopa Nõukogu o 955 30.06.2020 30.06.2020
162 Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/897, 29. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu m 897 29.06.2020 29.06.2020
163 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Maaelumin m 46 29.06.2020 04.07.2020
164 Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks Maaelumin m 47 29.06.2020 04.07.2020
165 Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord Maaelumin m 48 29.06.2020 04.07.2020
166 Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded Maaelumin m 49 29.06.2020 04.07.2020
167 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 22 29.06.2020 04.07.2020
168 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/892, 29. juuni 2020, milles käsitletakse toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 892 29.06.2020 20.07.2020
169 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/893, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (E) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa Komisjon m 893 29.06.2020 20.07.2020
170 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/894, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes Euroopa Komisjon m 894 29.06.2020 01.07.2020
171 Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega Maaelumin m 50 29.06.2020 06.07.2020
172 Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 22 29.06.2020 06.07.2020
173 Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused Sisemin m 23 29.06.2020 15.07.2020
174 Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega Sisemin m 21 29.06.2020 15.07.2020
175 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/898, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu o 898 29.06.2020 29.06.2020
176 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/901, 29. juuni 2020, liidu toetuse kohta Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) ettevalmistuskomisjoni tegevusele selle järelevalve- ja kontrollivõimekuse tugevdamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames Euroopa Nõukogu o 901 29.06.2020 29.06.2020
177 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/902, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) Euroopa Nõukogu o 902 29.06.2020 29.06.2020
178 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/903, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya) Euroopa Nõukogu o 903 29.06.2020 29.06.2020
179 Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/904, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1424 seoses kuupäevaga, mil kaotab kehtivuse toetus OSCE tegevusele, millega vähendatakse väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias Euroopa Nõukogu o 904 29.06.2020 29.06.2020
180 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/905, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon Euroopa Nõukogu o 905 29.06.2020 29.06.2020
181 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/906, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks Euroopa Nõukogu o 906 29.06.2020 29.06.2020
182 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/907, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas Euroopa Nõukogu o 907 29.06.2020 01.07.2020
183 Nõukogu otsus (Euratom) 2020/960, 29. juuni 2020, millega võetakse vastu Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatav, Petteni tihevooreaktorit käsitlev täiendav teadusprogramm aastateks 2020-2023 Euroopa Nõukogu o 960 29.06.2020 04.07.2020
184 Nõukogu otsus (EL) 2020/961, 29. juuni 2020, millega antakse Jeppe Tranholm-Mikkelsenile luba juurdepääsuks kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele Euroopa Nõukogu o 961 29.06.2020 01.07.2020
185 Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 13 26.06.2020 30.06.2020
186 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/885, 26. juuni 2020, Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta Euroopa Komisjon m 885 26.06.2020 02.07.2020
187 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/886, 26. juuni 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 (millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010) itaaliakeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 886 26.06.2020 19.07.2020
188 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/887, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/66 seoses istutamiseks ettenähtud taimede impordijärgse kontrolliga Euroopa Komisjon m 887 26.06.2020 19.07.2020
189 Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" muutmine Rahandusmin m 25 26.06.2020 03.07.2020
190 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/891, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 erisätete osas, et viia ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega Euroopa Komisjon m 891 26.06.2020 01.07.2020
191 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 26 26.06.2020 05.07.2020
192 Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 32 26.06.2020 17.07.2020
193 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 16 26.06.2020 05.07.2020
194 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/956, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 956 26.06.2020 23.07.2020
195 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/957, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 957 26.06.2020 23.07.2020
196 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/958, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 958 26.06.2020 23.07.2020
197 Nõukogu otsus (EL) 2020/865, 26. mai 2020, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 865 26.06.2020 26.06.2020
198 Nõukogu otsus (EL) 2020/899, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelist Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 899 26.06.2020 26.06.2020
199 Nõukogu otsus (EL) 2020/947, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 947 26.06.2020 26.06.2020
200 Nõukogu Otsus (EL) 2020/948, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 948 26.06.2020 26.06.2020

avalikgif