ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
451 Võrgueeskiri 26.06.2003 01.07.2003 184 VV m
452 Kohtute infosüsteemi põhimäärus 15.02.2006 26.02.2006 5 Justiitsmin m
453 Kohtu kinnistusosakonna kodukord 30.06.2010 12.07.2010 24 Justiitsmin m
454 Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri HÕNTE 22.12.2011 01.01.2012 180 VV m
455 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused 17.12.2015 25.12.2015 133 VV m
456 Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused 26.01.2017 30.01.2017 16 VV m
457 Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 "Vanglate osakonna põhimäärus" muutmine 01.02.2022 16.02.2022 3 Justiitsmin m
458 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega 22.06.2023 08.07.2023 59 VV m
459 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES 11.12.1996 18.01.1997 RK s
460 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS 25.11.1998 21.12.1998 RK s
461 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018 01.01.2019 RK s
462 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2022 01.08.2022 RK s
463 Päästeteenistuse seadus PäästeTS 31.01.2008 01.03.2008 RK s
464 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS 29.01.2015 01.03.2015 RK s
465 Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadus 11.02.2015 01.07.2015 RK s
466 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 11.05.2021 01.06.2021 RK s
467 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 19.05.2021 07.06.2021 RK s
468 Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
469 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) 11.05.2022 06.06.2022 RK s
470 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2023 16.07.2023 RK s
471 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine 04.02.2022 04.02.2022 28 VV k
472 Munitsipaalhaldusse kuuluvate territoriaal- ja sisevete haldusaladeks jaotamise kohta 20.04.1992 20.04.1992 123 VV m
473 Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta 01.01.2031 16.07.1992 01.07.1992 206 VV m
474 Joobeseisundile viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid 26.06.2014 01.07.2014 37 Sotsiaalmin m
475 Põhikooli riiklik õppekava 06.01.2011 17.01.2011 1 VV m
476 Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord 19.05.2004 15.06.2004 194 VV m
477 Arestimaja sisekorraeeskiri 27.09.2011 24.10.2011 21 Sisemin m
478 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord 06.02.2015 13.02.2015 16 VV m
479 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm 19.06.2015 01.07.2015 67 VV m
480 Metallijäätmete täpsustatud nimistu 19.08.2016 26.08.2016 26 Keskkonnamin m
481 Immuniseerimiskava 02.03.2017 01.01.2018 9 Tervise- ja töömin m
482 Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused 25.05.2017 03.06.2017 88 VV m
483 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 04.04.2019 12.04.2019 24 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
484 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine 04.06.2021 01.07.2021 16 Rahandusmin m
485 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest 22.06.2023 08.07.2023 63 VV m
486 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2017 01.07.2017 RK s
487 Säästva arengu seadus SäAS 22.02.1995 01.04.1995 RK s
488 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2020 01.03.2021 RK s
489 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 21.11.2018 01.07.2019 RK s
490 Raskeveokimaksu seadus RVMS 18.10.2000 01.01.2003 RK s
491 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS 16.12.2009 01.01.2012 RK s
492 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 22.11.2016 12.12.2016 RK s
493 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 25.01.2023 20.02.2023 RK s
494 Turvategevuse seadus TurvaTS 08.02.2023 01.07.2024 RK s
495 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 09.09.2021 15.09.2021 317 VV k
496 Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord 03.03.2011 01.07.2011 19 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
497 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 02.06.2015 01.07.2015 51 Majandus- ja taristusmin m
498 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine 18.11.2010 29.11.2010 75 Sotsiaalmin m
499 Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine 11.10.2017 19.10.2017 72 Riigihalduse min m
500 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine 30.03.2021 01.01.2022 3 EP president m