ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
451 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1198, 7. august 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Piave" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1198 07.08.2020 03.09.2020
452 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1187, 7. august 2020, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "Iodine based products - CID LINES NV"  Euroopa Komisjon m 1187 07.08.2020 03.09.2020
453 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1208, 7. august 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999 kohaselt liikmesriikide esitatava teabe struktuuri, vormi, esitamise ja ülevaatamise ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 749/2014 kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Komisjon m 1208 07.08.2020 15.09.2020
454 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1172, 7. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1172 07.08.2020 10.08.2020
455 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 268 06.08.2020 06.08.2020
456 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 269 06.08.2020 06.08.2020
457 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 270 06.08.2020 06.08.2020
458 Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduse nr 6 "2020. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine VV k 271 06.08.2020 06.08.2020
459 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 28 06.08.2020 10.08.2020
460 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 32 06.08.2020 10.08.2020
461 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1163, 6. august 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule D2-vitamiini sisaldav seenepulber ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 1163 06.08.2020 27.08.2020
462 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1164, 6. august 2020, millega nähakse ette ajutine erand rakendusmääruse (EL) 2019/2072 teatavatest sätetest seoses meetmetega, millega hoitakse ära taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest liitu sissetoomine ja seal levimine Euroopa Komisjon m 1164 06.08.2020 10.08.2020
463 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1165, 6. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/353, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit terasrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks Euroopa Komisjon m 1165 06.08.2020 08.08.2020
464 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1166, 6. august 2020, millega muudetakse seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Ameerika Ühendriike käsitlevat kannet selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 1166 06.08.2020 10.08.2020
465 Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord Majandus- ja taristusmin m 47 06.08.2020 14.08.2020
466 Komisjoni määrus (EL) 2020/1189, 6. august 2020, millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele meriahvenapüügikeeld NAFO 3M püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1189 06.08.2020 13.08.2020
467 Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/1167, 6. august 2020, millega kiidetakse heaks tavapärase sisepõlemismootoriga sõiduautodes ja väikestes tarbesõidukites ning teatavates hübriidajamiga elektrilistes sõiduautodes ja väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud, 48 V/12 V alalispingemuunduriga ühendatud 48-voldises suure kasuteguriga mootoris-generaatoris rakendatav tehnoloogialahendus kui innovatiivne tehnoloogialahendus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631  Euroopa Komisjon o 1167 06.08.2020 27.08.2020
468 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1168, 6. august 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/587 teatavatel alternatiivkütustel töötada saavatesse sõiduautodesse paigaldatud tõhusate valgusdiood-välisvalgustite osas  Euroopa Komisjon o 1168 06.08.2020 27.08.2020
469 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1179, 6. august 2020, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Soome Ahvenamaa maakonna staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) seireprogrammi suhtes, Eesti staatusega viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) seire- ja likvideerimisprogrammi suhtes, Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) suhtes ja teatavate Ühendkuningriigi piirkondade staatusega Bonamia ostreae nakkuse suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5303 all) Euroopa Komisjon o 1179 06.08.2020
470 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1188, 6. august 2020, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga Euroopa Nõukogu o 1188 06.08.2020 13.08.2020
471 Komisjoni otsus (EL) 2020/1205, 6. august 2020, fosforväetiste kaadmiumisisaldust käsitlevate siseriiklike normide kohta, millest Slovaki Vabariik on teatanud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5285 all) Euroopa Komisjon o 1205 06.08.2020
472 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1158, 5. august 2020, kolmandatest riikidest pärit toidu ja sööda imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid  Euroopa Komisjon m 1158 05.08.2020 09.08.2020
473 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1159, 5. augustil 2020, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1321/2014 ja (EL) 2015/640 seoses uute täiendavate lennukõlblikkusnõuete kehtestamisega Euroopa Komisjon m 1159 05.08.2020 26.08.2020
474 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1160, 5. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumsilikaadi, verejahu, kaltsiumkarbonaadi, süsinikdioksiidi, teepuuekstrakti, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, küüslauguekstrakti, giberelliinhappe, giberelliinide, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, kiiselguuri (kobediatomiit), taimeõlide/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaadi, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide, tebukonasooli ja uurea heakskiidu kehtivusaja pikendamisega  Euroopa Komisjon m 1160 05.08.2020 07.08.2020
475 Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 "Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames" muutmine Keskkonnamin m 42 05.08.2020 10.08.2020
476 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1156, 4. august 2020, millega laiendatakse komisjoni rakendusmäärusega (EÜ) 2018/186 (teatava Hiina Rahvavabariigist pärit korrosioonikindla terase impordi kohta) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatava väheste muudatustega korrosioonikindla terase suhtes Euroopa Komisjon m 1156 04.08.2020 06.08.2020
477 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1161, 4. august 2020, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5205) all) Euroopa Komisjon o 1161 04.08.2020
478 Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 31 03.08.2020 08.08.2020
479 Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted Majandus- ja taristusmin m 46 03.08.2020 08.08.2020
480 Komisjoni määrus (EL) 2020/1149, 3. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa diisotsüanaatide osas  Euroopa Komisjon m 1149 03.08.2020 24.08.2020
481 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1174, 3. august 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Ελαιόλαδο Μάκρης" (Elaiolado Makris) (KPN) Euroopa Komisjon m 1174 03.08.2020 30.08.2020
482 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1150, 3. august 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5454 all)   Euroopa Komisjon o 1150 03.08.2020
483 Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 "Kallemäe Kooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 27 31.07.2020 01.09.2020
484 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 56 31.07.2020 08.08.2020
485 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1147, 31. juuli 2020, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile "ClearKlens product based on IPA"  Euroopa Komisjon m 1147 31.07.2020 24.08.2020
486 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1148, 31. juuli 2020, millega kehtestatakse tarbijahindade harmoneeritud indeksite ja eluaseme hinnaindeksi metoodilised ja tehnilised spetsifikatsioonid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/792  Euroopa Komisjon m 1148 31.07.2020 24.08.2020
487 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1145, 31. juuli 2020, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. juunist 2020 kuni 29. septembrini 2020 Euroopa Komisjon m 1145 31.07.2020 04.08.2020
488 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1146, 31. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 teatavaid majapidamisseadmeid, soojuslinke, televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmeid, kaitselüliteid, kaarlahenduse kustutamisseadmeid ja kaarkeevitusseadmeid, kohtkindlates paigaldistes püsivaks ühendamiseks ette nähtud paigaldus-pistikühendusi, trafosid, reaktoreid, elektritoiteplokke ja nende kombinatsioone, elektrisõidukite juhtivuslikku laadimissüsteemi, juhtmeköidiseid ja juhistikke, juhtimisahelaseadmeid ja lülituselemente, hädavalgustust, valgustitega kasutatavaid elektronahelaid ning lahenduslampe käsitlevate harmoneeritud standardite osas Euroopa Komisjon o 1146 31.07.2020 03.08.2020
489 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 267 30.07.2020 01.08.2020
490 Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks VV k 262 30.07.2020 30.07.2020
491 Raha eraldamine VV k 263 30.07.2020 30.07.2020
492 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks VV k 264 30.07.2020 30.07.2020
493 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 265 30.07.2020 30.07.2020
494 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 266 30.07.2020 30.07.2020
495 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 55 30.07.2020 08.08.2020
496 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1197, 30. juuli 2020, milles sätestatakse tehnilised spetsifikatsioonid ja kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks 10 ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti  Euroopa Komisjon m 1197 30.07.2020 07.09.2020
497 Nõukogu otsus (EL) 2020/1152, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse kaks Kreeka Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget Euroopa Nõukogu o 1152 30.07.2020 30.07.2020
498 Nõukogu otsus (EL) 2020/1153, 30. juuli 2020, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed Euroopa Nõukogu o 1153 30.07.2020 30.07.2020
499 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 131 29.07.2020 29.07.2020
500 Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 63 29.07.2020 03.08.2020

avalikgif