ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
451 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused 17.12.2015 25.12.2015 133 VV m
452 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018 01.01.2019 RK s
453 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus 11.05.2021 01.06.2021 RK s
454 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 19.05.2021 07.06.2021 RK s
455 Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
456 Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 "Vanglate osakonna põhimäärus" muutmine 01.02.2022 16.02.2022 3 Justiitsmin m
457 Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu 23.02.2022 23.02.2022 RK a
458 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2022 01.08.2022 RK s
459 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) 11.05.2022 06.06.2022 RK s
460 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2023 16.07.2023 RK s
461 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega 22.06.2023 08.07.2023 59 VV m
462 Munitsipaalhaldusse kuuluvate territoriaal- ja sisevete haldusaladeks jaotamise kohta 20.04.1992 20.04.1992 123 VV m
463 Säästva arengu seadus SäAS 22.02.1995 01.04.1995 RK s
464 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 05.05.2000 01.07.2000 144 VV m
465 Raskeveokimaksu seadus RVMS 18.10.2000 01.01.2003 RK s
466 Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord 19.05.2004 15.06.2004 194 VV m
467 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS 16.12.2009 01.01.2012 RK s
468 Põhikooli riiklik õppekava 06.01.2011 17.01.2011 1 VV m
469 Jahieeskiri 28.05.2013 01.06.2013 32 Keskkonnamin m
470 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord 06.02.2015 13.02.2015 16 VV m
471 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm 19.06.2015 01.07.2015 67 VV m
472 Metallijäätmete täpsustatud nimistu 19.08.2016 26.08.2016 26 Keskkonnamin m
473 Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused 26.01.2017 30.01.2017 16 VV m
474 Immuniseerimiskava 02.03.2017 01.01.2018 9 Tervise- ja töömin m
475 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2017 01.07.2017 RK s
476 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 21.11.2018 01.07.2019 RK s
477 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 04.04.2019 12.04.2019 24 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
478 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine 04.06.2021 01.07.2021 16 Rahandusmin m
479 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine 04.02.2022 04.02.2022 28 VV k
480 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 25.01.2023 20.02.2023 RK s
481 Turvategevuse seadus TurvaTS 08.02.2023 01.07.2024 RK s
482 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest 22.06.2023 08.07.2023 63 VV m
483 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
484 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
485 Vabariigi presidendi ametihüve seadus 26.06.1996 01.10.1996 RK s
486 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused 26.01.1999 05.02.1999 38 VV m
487 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
488 Välissuhtlemisseadus VäSS 15.06.2006 01.01.2007 RK s
489 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
490 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 02.06.2015 01.07.2015 51 Majandus- ja taristusmin m
491 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
492 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
493 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 22.11.2016 12.12.2016 RK s
494 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
495 Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine 11.10.2017 19.10.2017 72 Riigihalduse min m
496 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
497 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus 30.09.2020 01.12.2020 RK s
498 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine 30.03.2021 01.01.2022 3 EP president m
499 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 "Riigikantselei põhimäärus" muutmine 27.05.2021 01.06.2021 53 VV m
500 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o