ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
451 Päästeteenistuse seadus PäästeTS 31.01.2008 01.03.2008 RK s
452 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS 16.12.2009 01.01.2012 RK s
453 Kohtu kinnistusosakonna kodukord 30.06.2010 12.07.2010 24 Justiitsmin m
454 Jahieeskiri 28.05.2013 01.06.2013 32 Keskkonnamin m
455 Metallijäätmete täpsustatud nimistu 19.08.2016 26.08.2016 26 Keskkonnamin m
456 Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused 26.01.2017 30.01.2017 16 VV m
457 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2017 01.07.2017 RK s
458 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 21.11.2018 01.07.2019 RK s
459 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord 04.04.2019 12.04.2019 24 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
460 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine 04.06.2021 01.07.2021 16 Rahandusmin m
461 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal 01.01.2023 25.11.2021 01.12.2021 52 Keskkonnamin m
462 Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmine 04.02.2022 04.02.2022 28 VV k
463 Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus FiMS 01.06.2022 01.07.2022 RK s
464 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
465 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
466 Vabariigi presidendi ametihüve seadus 26.06.1996 01.10.1996 RK s
467 Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused 26.01.1999 05.02.1999 38 VV m
468 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
469 Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord 19.05.2004 15.06.2004 194 VV m
470 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
471 Ehitise kasutamise otstarvete loetelu 02.06.2015 01.07.2015 51 Majandus- ja taristusmin m
472 Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm 19.06.2015 01.07.2015 67 VV m
473 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
474 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused 17.12.2015 25.12.2015 133 VV m
475 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
476 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 22.11.2016 12.12.2016 RK s
477 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
478 Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine 11.10.2017 19.10.2017 72 Riigihalduse min m
479 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
480 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine 30.03.2021 01.01.2022 3 EP president m
481 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 "Riigikantselei põhimäärus" muutmine 27.05.2021 01.06.2021 53 VV m
482 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o
483 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 09.09.2021 15.09.2021 317 VV k
484 Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine 08.02.2022 14.02.2022 6 Rahandusmin m
485 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
486 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) 11.05.2022 01.07.2022 RK s
487 Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
488 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord 16.07.1992 01.07.1992 207 VV m
489 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
490 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
491 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
492 Väärismetalltoodete seadus VMTS 22.01.2003 15.04.2004 RK s
493 Tunnistajakaitse seadus TuKS 15.06.2005 21.07.2005 RK s
494 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS 29.10.2009 10.11.2009 RK s
495 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
496 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 18.07.2011 25.07.2011 77 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
497 Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded 29.08.2013 02.09.2013 30 Haridus- ja teadusmin m
498 Kutseseaduse muutmise seadus 14.01.2015 01.03.2015 RK s
499 Jäätmeseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
500 Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord 06.02.2015 13.02.2015 16 VV m