ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
101 Sotsiaalmaksuseadus SMS 13.12.2000 01.01.2001 RK s
102 Elektroonilise side seadus ESS 08.12.2004 01.01.2005 RK s
103 Notariaadiseadus NotS 06.12.2000 01.02.2002 RK s
104 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
105 Seadme ohutuse seadus SeOS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
106 Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord 26.05.2021 06.06.2021 25 Majandus- ja taristusmin m
107 Tolliseadus TS 31.05.2017 01.07.2017 RK s
108 Riigivaraseadus RVS 11.11.2009 01.01.2010 RK s
109 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS 17.12.2009 22.01.2010 RK s
110 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS 22.02.2005 03.04.2005 RK s
111 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS 05.06.2002 01.07.2002 RK s
112 Kohtute seadus KS 19.06.2002 29.07.2002 RK s
113 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS 12.12.2018 01.01.2019 RK s
114 Väärtpaberituru seadus VPTS 17.10.2001 01.01.2002 RK s
115 Keskkonnatasude seadus KeTS 07.12.2005 01.01.2006 RK s
116 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS 27.03.2002 01.07.2002 RK s
117 Kalandusturu korraldamise seadus KTKS 01.01.2023 19.11.2014 01.01.2015 RK s
118 Tulundusühistuseadus TÜS 19.12.2001 01.02.2002 RK s
119 Kodakondsuse seadus KodS 19.01.1995 01.04.1995 RK s
120 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ÜVVKS 10.02.1999 23.03.1999 RK s
121 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS 20.05.2010 01.10.2010 RK s
122 Riigipiiri seadus RiPS 30.06.1994 31.07.1994 RK s
123 Audiitortegevuse seadus AudS 27.01.2010 08.03.2010 RK s
124 Perehüvitiste seadus PHS 15.06.2016 01.01.2017 RK s
125 Töövõimetoetuse seadus TVTS 19.11.2014 01.07.2016 RK s
126 Kogumispensionide seadus KoPS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
127 Kemikaaliseadus KemS 29.10.2015 01.12.2015 RK s
128 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS 09.12.2015 01.01.2016 RK s
129 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS 27.03.2002 06.05.2002 RK s
130 Pakendiseadus PakS 21.04.2004 01.06.2004 RK s
131 Biotsiidiseadus BS 14.05.2009 19.06.2009 RK s
132 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS 23.03.1992 30.03.1992 ÜN s
133 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
134 Maaparandusseadus MaaParS 16.05.2018 01.01.2019 RK s
135 Maakorraldusseadus MaaKS 25.01.1995 20.02.1995 RK s
136 Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 26.07.2016 01.08.2016 16 Justiitsmin m
137 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS 14.06.2017 01.01.2018 RK s
138 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS 18.02.2015 29.03.2015 RK s
139 Mõõteseadus MõõteS 09.05.2018 01.01.2019 RK s
140 Tallinna Vangla põhimäärus 06.12.2001 01.01.2002 92 Justiitsmin m
141 Vedelkütuse seadus VKS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
142 Loomakaitseseadus LoKS 13.12.2000 01.07.2001 RK s
143 Kaugkütteseadus KKütS 11.02.2003 01.07.2003 RK s
144 Mittetulundusühingute seadus MTÜS 06.06.1996 01.10.1996 RK s
145 Rahvatervise seadus RTerS 14.06.1995 21.07.1995 RK s
146 Prokuratuuriseadus ProkS 22.04.1998 20.05.1998 RK s
147 Saneerimisseadus SanS 04.12.2008 26.12.2008 RK s
148 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 14.04.2021 18.04.2021 RK s
149 Lepitusseadus LepS 18.11.2009 01.01.2010 RK s
150 Investeerimisfondide seadus IFS 14.12.2016 10.01.2017 RK s