ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
101 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 346 09.10.2020 12.10.2020
102 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 60 09.10.2020 13.10.2020
103 Komisjoni määrus (EL) 2020/1434, 9. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16 Euroopa Komisjon m 1434 09.10.2020 13.10.2020
104 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1435, 9. oktoober 2020, registreerijate kohustuse kohta ajakohastada oma registreerimistaotlust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)  Euroopa Komisjon m 1435 09.10.2020 11.12.2020
105 Veealuse kultuuripärandi kaitse konventsiooni heakskiitmine VV k 342 08.10.2020 08.10.2020
106 Nõusolek Kaitseliidule kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks VV k 343 08.10.2020 08.10.2020
107 Raha eraldamine VV k 344 08.10.2020 08.10.2020
108 Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aasta II poolaastal VV k 345 08.10.2020 08.10.2020
109 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1424, 8. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1017 seoses 2020. aastaks Belgias, Bulgaarias, Taanis, Horvaatias, Luksemburgis ja Portugalis teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavate eelarve ülemmääradega Euroopa Komisjon m 1424 08.10.2020 29.10.2020
110 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1425, 8. oktoober 2020, millega antakse liidu luba biotsiidipere "PeridoxRTU Product Family" jaoks  Euroopa Komisjon m 1425 08.10.2020 29.10.2020
111 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 36 08.10.2020 16.10.2020
112 Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 "Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 35 07.10.2020 12.10.2020
113 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus Maaelumin m 63 07.10.2020 12.10.2020
114 Komisjoni määrus (EL) 2020/1419, 7. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamisega edasiseks töötlemiseks ettenähtud valgetel köögiviljadel  Euroopa Komisjon m 1419 07.10.2020 28.10.2020
115 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1429, 7. oktoober 2020, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 puhanguga  Euroopa Parlament m 1429 07.10.2020 13.10.2020
116 Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 "Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine" muutmine Rahandusmin m 35 07.10.2020 01.01.2021
117 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1503, 7. oktoober 2020, mis käsitleb ettevõtjatele Euroopa ühisrahastusteenuse osutajaid ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 ja direktiivi (EL) 2019/1937  Euroopa Parlament m 1503 07.10.2020 09.11.2020
118 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1426 7. oktoober 2020, mis käsitleb raadiospektri sagedusala 5 875 - 5 935 MHz ühtlustatud kasutamist ohutusega seotud intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) rakenduste jaoks ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/671/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6773 all)   Euroopa Komisjon o 1426 07.10.2020
119 Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 75 "Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal" muutmine Keskkonnamin m 48 06.10.2020 10.10.2020
120 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1407, 6. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198 Euroopa Komisjon m 1407 06.10.2020 08.10.2020
121 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1408, 6. oktoober 2020, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Indoneesiast, Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit kuumvaltsitud roostevabade teraslehtede ja -rullide impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks Euroopa Komisjon m 1408 06.10.2020 08.10.2020
122 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1418, 6. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) kasutamiseks broilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähemtähtsate kodulinnuliikide munalindude söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1418 06.10.2020 28.10.2020
123 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1469, 6. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Malostonska kamenica" (KPN) Euroopa Komisjon m 1469 06.10.2020 02.11.2020
124 Nõukogu otsus (EL) 2020/1430, 6. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes  Euroopa Nõukogu o 1430 06.10.2020 06.10.2020
125 Nõukogu otsus (EL) 2020/1486, 6. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes Euroopa Nõukogu o 1486 06.10.2020 06.10.2020
126 Nõukogu otsus (EL) 2020/1487, 6. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes Euroopa Nõukogu o 1487 06.10.2020 06.10.2020
127 Nõukogu otsus (EL) 2020/1488, 6. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes  Euroopa Nõukogu o 1488 06.10.2020 06.10.2020
128 Nõukogu otsus (EL) 2020/1489, 6. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes Euroopa Nõukogu o 1489 06.10.2020 06.10.2020
129 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1395, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 broilerite söödalisandina ja antakse luba selle kasutamiseks munakanade puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1292/2008 (loa hoidja: Evonik Nutrition & Care GmbH)  Euroopa Komisjon m 1395 05.10.2020 26.10.2020
130 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1396, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist geraniooli, tsitraali, 3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-ooli, (Z)-nerooli, geranüülatsetaadi, geranüülbutüraadi, geranüülformiaadi, geranüülpropionaadi, nerüülpropionaadi, nerüülformiaadi, nerüülatsetaadi, nerüülisobutüraadi, geranüülisobutüraadi ja prenüülatsetaadi kasutamiseks söödalisandina kõikide loomade puhul peale mereloomade  Euroopa Komisjon m 1396 05.10.2020 26.10.2020
131 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1397, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Escherichia coli FERM ABP-10641 abil toodetud L-isoleutsiini kõikide loomaliikide söödalisandina ja laiendatakse selle ulatust, antakse luba Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 abil toodetud L-isoleutsiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 348/2010  Euroopa Komisjon m 1397 05.10.2020 26.10.2020
132 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1398, 5. oktoober 2020, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 preparaati hobuste söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 886/2009 (loa hoidja: All-Technology Ireland Ltd.)  Euroopa Komisjon m 1398 05.10.2020 26.10.2020
133 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1399, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist butüülhüdroksüanisooli kasutamiseks söödalisandina kõikide loomade puhul peale kasside  Euroopa Komisjon m 1399 05.10.2020 26.10.2020
134 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1400, 5. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist β-apo-8'-karoteenhappe etüülestri kasutamiseks broilerite, munakanade ning vähemtähtsate kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1400 05.10.2020 26.10.2020
135 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1433, 5. oktoober 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Pouligny-Saint-Pierre" (KPN) Euroopa Komisjon m 1433 05.10.2020 01.11.2020
136 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1402, 5. oktoober 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6914 all)   Euroopa Komisjon o 1402 05.10.2020
137 Nõukogu otsus (EL) 2020/1422, 5. oktoober 2020, mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi projektidest vabanenud rahaliste vahendite eraldamist Aafrika rahutagamisrahastu vahendite täiendamiseks Euroopa Nõukogu o 1422 05.10.2020 06.10.2020
138 2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine Kaitsemin m 14 04.10.2020 09.10.2020
139 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1387, 2. oktoobri 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 Euroopa Nõukogu m 1387 02.10.2020 02.10.2020
140 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses struktuuritoetuse andmise ja tagasinõudmisega VV m 79 02.10.2020 09.10.2020
141 "Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Haridus- ja teadusmin m 34 02.10.2020 09.10.2020
142 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1406, 2. oktoober 2020, millega kehtestatakse pädevate asutuste, ESMA, komisjoni ja muude üksuste vahelise teabevahetuse ja koostöö korra ja vormide rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 (mis käsitleb turukuritarvitusi) artikli 24 lõikele 2 ja artiklile 25  Euroopa Komisjon m 1406 02.10.2020 27.10.2020
143 Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 "Kohtute infosüsteemi põhimäärus" muutmine Justiitsmin m 17 02.10.2020 12.10.2020
144 Komisjoni määrus (EL) 2020/1417, 2. oktoober 2020, millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele hariliku pikklesta püügi keeld NAFO 3NO püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 1417 02.10.2020 09.10.2020
145 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1388, 2. oktoobri 2020, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 1388 02.10.2020 02.10.2020
146 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1391, 2. oktoober 2020, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6889 all)   Euroopa Komisjon o 1391 02.10.2020
147 Nõukogu Otsus (EL) 2020/1392, 2. oktoober 2020, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2020 kuni 20. septembrini 2025 ning tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu 18. septembril 2020 vastuvõetud otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2020 kuni 20. septembrini 2025 Euroopa Nõukogu o 1392 02.10.2020 02.10.2020
148 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1401, 2. oktoober 2020, millega nähakse ette ajutine erand nõukogu direktiivist 66/401/EMÜ seoses sertifitseeritud seemne turustamise nõuetega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6651 all)   Euroopa Komisjon o 1401 02.10.2020
149 Riiklike hariduspreemiate määramine VV k 338 01.10.2020 01.10.2020
150 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 339 01.10.2020 01.10.2020

avalikgif