ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
101 Hooneühistuseadus HÜS 09.06.2004 01.01.2005 RK s
102 Sotsiaalmaksuseadus SMS 13.12.2000 01.01.2001 RK s
103 Elektroonilise side seadus ESS 08.12.2004 01.01.2005 RK s
104 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS 27.03.2002 01.07.2002 RK s
105 Ühistranspordiseadus ÜTS 18.02.2015 01.10.2015 RK s
106 Seadme ohutuse seadus SeOS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
107 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS 13.06.1991 20.06.1991 ÜN s
108 Notariaadiseadus NotS 06.12.2000 01.02.2002 RK s
109 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS 22.02.2005 03.04.2005 RK s
110 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
111 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS 17.12.2009 22.01.2010 RK s
112 Kohtute seadus KS 19.06.2002 29.07.2002 RK s
113 Tulundusühistuseadus TÜS 19.12.2001 01.02.2002 RK s
114 Keskkonnatasude seadus KeTS 07.12.2005 01.01.2006 RK s
115 Audiitortegevuse seadus AudS 27.01.2010 08.03.2010 RK s
116 Kogumispensionide seadus KoPS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
117 Laevavraki eemaldamise vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord 26.05.2021 06.06.2021 25 Majandus- ja taristusmin m
118 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS 05.06.2002 01.07.2002 RK s
119 Riigipiiri seadus RiPS 30.06.1994 31.07.1994 RK s
120 Väärtpaberituru seadus VPTS 17.10.2001 01.01.2002 RK s
121 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS 14.06.2017 01.01.2018 RK s
122 Kodakondsuse seadus KodS 19.01.1995 01.04.1995 RK s
123 Töövõimetoetuse seadus TVTS 19.11.2014 01.07.2016 RK s
124 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS 12.12.2018 01.01.2019 RK s
125 Investeerimisfondide seadus IFS 14.12.2016 10.01.2017 RK s
126 Perehüvitiste seadus PHS 15.06.2016 01.01.2017 RK s
127 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS 06.06.2018 01.07.2018 RK s
128 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS 20.05.2010 01.10.2010 RK s
129 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS 09.12.2015 01.01.2016 RK s
130 Sadamaseadus SadS 15.06.2009 10.07.2009 RK s
131 Kemikaaliseadus KemS 29.10.2015 01.12.2015 RK s
132 Pakendiseadus PakS 21.04.2004 01.06.2004 RK s
133 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS 18.02.2015 01.07.2015 RK s
134 Metsaseadus MS 07.06.2006 01.01.2007 RK s
135 Mõõteseadus MõõteS 09.05.2018 01.01.2019 RK s
136 Lepitusseadus LepS 18.11.2009 01.01.2010 RK s
137 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS 27.03.2002 06.05.2002 RK s
138 Kaugkütteseadus KKütS 11.02.2003 01.07.2003 RK s
139 Biotsiidiseadus BS 14.05.2009 19.06.2009 RK s
140 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS 23.03.1992 30.03.1992 ÜN s
141 Prokuratuuriseadus ProkS 22.04.1998 20.05.1998 RK s
142 Kooseluseadus KooS 09.10.2014 01.01.2016 RK s
143 Maaparandusseadus MaaParS 16.05.2018 01.01.2019 RK s
144 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS 12.02.1997 16.03.1997 RK s
145 Vedelkütuse seadus VKS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
146 Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 26.07.2016 01.08.2016 16 Justiitsmin m
147 Maa hindamise seadus MHS 09.02.1994 05.03.1994 RK s
148 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS 18.02.2015 29.03.2015 RK s
149 Saneerimisseadus SanS 04.12.2008 26.12.2008 RK s
150 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS 27.01.1999 01.01.2000 RK s