ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
351 Arhiivieeskiri 22.12.2011 01.01.2012 181 VV m
352 Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded 09.07.2015 13.07.2015 88 Majandus- ja taristusmin m
353 Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus 30.01.2019 11.02.2019 2 Sotsiaalkaitsemin m
354 Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse 07.02.2022 11.02.2022 5 Riigihalduse min m
355 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas 08.04.2022 09.04.2022 42 VV m
356 Kutselise kalapüügi võimalused 2006. aastaks 21.10.2005 30.10.2005 272 VV m
357 Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamise tingimused ja kord 16.12.2022 20.12.2022 22 Kultuurimin m
358 Vedelkütusevaru seadus VKVS 17.02.2005 09.03.2005 RK s
359 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS 08.12.2005 01.01.2006 RK s
360 Pandikirjaseadus PandiKS 13.02.2019 01.03.2019 RK s
361 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) 11.03.2020 06.11.2020 RK s
362 Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus FiMS 01.06.2022 01.07.2022 RK s
363 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 136 VV k
364 Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord 07.02.2006 26.02.2006 17 Põllumajandusmin m
365 Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded 17.04.2006 01.05.2006 46 Põllumajandusmin m
366 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 49 VV m
367 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" muutmine 13.08.2021 17.08.2021 82 VV m
368 Majandus- ja taristuministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri, väliskaubandus- ja ettevõtlusministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest 22.06.2023 08.07.2023 36 m
369 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1195, 12. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 12.08.2020 13.08.2020 1195 Euroopa Nõukogu o
370 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 31.08.2021 31.08.2021 138 RK juhatus o
371 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS 16.12.1997 01.05.1998 RK s
372 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS 11.02.2003 17.03.2003 RK s
373 Taimekaitseseadus TaimKS 21.04.2004 01.05.2004 RK s
374 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS 28.06.2004 25.07.2004 RK s
375 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS 12.01.2005 11.02.2005 RK s
376 Riigi Teataja seadus RTS 22.04.2010 01.06.2010 RK s
377 Noorsootöö seadus NTS 17.06.2010 01.09.2010 RK s
378 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2015 16.01.2016 RK s
379 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.04.2017 08.05.2017 RK s
380 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 30.05.2018 01.01.2019 RK s
381 Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
382 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2023 RK s
383 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) 25.01.2023 01.04.2023 RK s
384 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 14.06.2023 01.01.2024 RK s
385 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord 17.09.2008 26.09.2008 53 Sotsiaalmin m
386 Kohtu registriosakonna kodukord 19.12.2012 31.12.2012 60 Justiitsmin m
387 Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord 30.12.2014 09.01.2015 12 Kultuurimin m
388 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded 26.06.2015 01.07.2015 74 Majandus- ja taristusmin m
389 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded 03.07.2015 10.07.2015 87 Majandus- ja taristusmin m
390 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord 14.07.2015 18.07.2015 91 Majandus- ja taristusmin m
391 Kohalike maksude seadus KoMS 21.09.1994 24.10.1994 RK s
392 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS 26.03.1997 02.05.1997 RK s
393 Väärismetalltoodete seadus VMTS 22.01.2003 15.04.2004 RK s
394 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS 19.05.2004 01.07.2004 RK s
395 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS 25.02.2009 28.03.2009 RK s
396 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020 04.06.2014 01.07.2014 RK s
397 Riigivaraseaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
398 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
399 Makse- ja arveldussüsteemide seadus MAS 08.02.2023 11.03.2023 RK s
400 Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord 15.12.2011 01.01.2012 114 Majandus-ja kommunikatsioonimin m