ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
351 Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse 07.02.2022 11.02.2022 5 Riigihalduse min m
352 M. Millingule riikliku autasu andmine 07.02.2022 07.02.2022 63 Vabariigi President o
353 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas 08.04.2022 09.04.2022 42 VV m
354 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS 16.12.1997 01.05.1998 RK s
355 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS 11.02.2003 17.03.2003 RK s
356 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus PSTS 14.09.2003 06.01.2004 rahvahääletus s
357 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS 28.06.2004 25.07.2004 RK s
358 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS 12.01.2005 11.02.2005 RK s
359 Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord 07.02.2006 26.02.2006 17 Põllumajandusmin m
360 Sorditunnistuse ja kaitsealuse sordi tunnistuse sisu nõuded 17.04.2006 01.05.2006 46 Põllumajandusmin m
361 Riigi Teataja seadus RTS 22.04.2010 01.06.2010 RK s
362 Avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2015 16.01.2016 RK s
363 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.04.2017 08.05.2017 RK s
364 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus 30.05.2018 01.01.2019 RK s
365 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1195, 12. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta 12.08.2020 13.08.2020 1195 Euroopa Nõukogu o
366 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 136 VV k
367 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 21.05.2021 25.05.2021 49 VV m
368 Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" muutmine 13.08.2021 17.08.2021 82 VV m
369 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 31.08.2021 31.08.2021 138 RK juhatus o
370 Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
371 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2023 RK s
372 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) 25.01.2023 01.04.2023 RK s
373 Majandus- ja taristuministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri, väliskaubandus- ja ettevõtlusministri ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest 22.06.2023 08.07.2023 36 m
374 Kohalike maksude seadus KoMS 21.09.1994 24.10.1994 RK s
375 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS 26.03.1997 02.05.1997 RK s
376 Piirirežiimi eeskirja kinnitamine 17.09.1997 25.09.1997 176 VV m
377 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS 18.12.2002 23.01.2003 RK s
378 Taimekaitseseadus TaimKS 21.04.2004 01.05.2004 RK s
379 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS 19.05.2004 01.07.2004 RK s
380 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord 17.09.2008 26.09.2008 53 Sotsiaalmin m
381 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS 25.02.2009 28.03.2009 RK s
382 Noorsootöö seadus NTS 17.06.2010 01.09.2010 RK s
383 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020 04.06.2014 01.07.2014 RK s
384 Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord 30.12.2014 09.01.2015 12 Kultuurimin m
385 Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded 03.07.2015 10.07.2015 87 Majandus- ja taristusmin m
386 Riigivaraseaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
387 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s
388 Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus FiMS 01.06.2022 01.07.2022 RK s
389 Makse- ja arveldussüsteemide seadus MAS 08.02.2023 11.03.2023 RK s
390 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seadus 14.06.2023 01.01.2024 RK s
391 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK 09.12.1991 01.03.1992 RK sdk
392 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS 18.11.1997 11.01.1998 RK s
393 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS 15.12.1999 10.01.2000 RK s
394 Väärismetalltoodete seadus VMTS 22.01.2003 15.04.2004 RK s
395 Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord 15.12.2011 01.01.2012 114 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
396 Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine 14.07.2014 21.07.2014 22 Justiitsmin m
397 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS 18.02.2015 29.03.2015 RK s
398 Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded 09.07.2015 13.07.2015 88 Majandus- ja taristusmin m
399 Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord 14.07.2015 18.07.2015 91 Majandus- ja taristusmin m
400 Veeseaduse muutmise seadus 16.12.2015 16.01.2016 RK s