ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
401 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1217, 25. august 2020, milles käsitletakse erandi tegemist rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses perekondadesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja perekonna Pinus L. teatavatesse liikidesse kuuluvate Jaapanist pärit taimede istutamiseks ettenähtud looduslike või aretatud kääbusvormide sissetoomisega liitu ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2002/887/EÜ Euroopa Komisjon m 1217 25.08.2020 15.09.2020
402 Komisjoni otsus (EL) 2020/1236, 25. august 2020, millega lubatakse Madalmaadel pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklites 2 ja 3 sätestatud teatavaid tähtaegu (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5745 all) Euroopa Komisjon o 1236 25.08.2020
403 Komisjoni otsus (EL) 2020/1237, 25. august 2020, millega lubatakse Ühendkuningriigil pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklites 3 ja 11 sätestatud teatavaid tähtaegu (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5757 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) Euroopa Komisjon o 1237 25.08.2020
404 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 50 24.08.2020 31.08.2020
405 Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristusmin m 51 24.08.2020 31.08.2020
406 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1216, 24. augusti 2020 millega tühistatakse arved, mille on väljastanud Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd, rikkudes rakendusmäärusega (EL) 2017/1570 kehtetuks tunnistatud hinnakohustust Euroopa Komisjon m 1216 24.08.2020 26.08.2020
407 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1222, 24. august 2020, millega kiidetakse heaks tõhusad valgusdiood-välisvalgustid kui innovatiivsed tehnoloogialahendused sisepõlemismootoriga väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks uue Euroopa sõidutsükli tingimustele tuginedes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631  Euroopa Komisjon o 1222 24.08.2020 16.09.2020
408 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1213, 21. august 2020, milles käsitletakse fütosanitaarmeetmeid teatavate rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisast välja jäetud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liitu Euroopa Komisjon m 1213 21.08.2020 27.08.2020
409 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1214, 21. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liigi Ulmus L. puidu ja teatavate Iisraelist pärit liikide Albizia julibrissin Durazzini ja Robinia pseudoacacia L. istutamiseks ettenähtud taimedega Euroopa Komisjon m 1214 21.08.2020 27.08.2020
410 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1215, 21. august 2020, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit pressitud alumiiniumi impordi registreerimise nõue Euroopa Komisjon m 1215 21.08.2020 25.08.2020
411 Komisjoni otsus (EL) 2020/1240, 21. august 2020, millega lubatakse Bulgaarial pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklis 3 sätestatud tähtaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5674 all) Euroopa Komisjon o 1240 21.08.2020
412 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1220, 21. august 2020, mis käsitleb kavandatava Euroopa kodanikualgatuse "Õigus ravile" registreerimistaotlust (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5705 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) Euroopa Komisjon o 1220 21.08.2020
413 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1211, 20. august 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5802 all) Euroopa Komisjon o 1211 20.08.2020
414 Komisjoni otsus (EL) 2020/1219, 20. august 2020, millega lubatakse Itaalial pikendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698 artiklis 2 sätestatud teatavaid tähtaegu Euroopa Komisjon o 1219 20.08.2020
415 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud VV k 282 19.08.2020 19.08.2020
416 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1206, 19. august 2020, millega muutetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1323 muna- ja kodulinnulihasektori erakorraliste turutoetusmeetmete kohta Itaalias Euroopa Komisjon m 1206 19.08.2020 23.08.2020
417 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1207, 19. august 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 kohaldamiseks seoses ühtsete kirjeldustega ühekordselt kasutatavate seadmete taastöötlemiseks Euroopa Komisjon m 1207 19.08.2020 09.09.2020
418 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1210, 19. august 2020, millega kehtestatakse pärast Üldkohtu otsust kohtuasjas T-650/17 uuesti lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit ja Jinan Meide Castings Co., Ltd toodetud tempermalmist ja keragrafiitmalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes Euroopa Komisjon m 1210 19.08.2020 22.08.2020
419 Vabariigi Valitsuse 16. juuli 2020. a korralduse nr 257 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele" muutmine VV k 281 18.08.2020 19.08.2020
420 Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 "Starditoetus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 49 18.08.2020 28.08.2020
421 Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus Maaelumin m 57 18.08.2020 01.01.2021
422 Logistika erialade riiklik õppekava Haridus- ja teadusmin m 29 17.08.2020 22.08.2020
423 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine Sotsiaalmin m 36 15.08.2020 28.08.2020
424 Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 "Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind" muutmine Sotsiaalmin m 37 15.08.2020 01.09.2020
425 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1201, 14. august 2020, Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta Euroopa Komisjon m 1201 14.08.2020 20.08.2020
426 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1202, 14. august 2020, millega lõpetatakse dumpinguvastane menetlus Hiina Rahvavabariigist pärit kinnitusviikide ja klambrite impordi suhtes ning võetakse Hiina Rahvavabariigist pärit kinnitusviikide ja klambrite import jälgimise alla Euroopa Komisjon o 1202 14.08.2020 18.08.2020
427 Raha eraldamine VV k 276 13.08.2020 13.08.2020
428 "Eesti maaelu arengukava 2014-2020" muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine VV k 277 13.08.2020 13.08.2020
429 "Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja" kinnitamine VV k 278 13.08.2020 13.08.2020
430 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 279 13.08.2020 13.08.2020
431 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 280 13.08.2020 13.08.2020
432 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 275 13.08.2020 13.08.2020
433 Kultuuriministri 27. veebruari 2020. a määruse nr 4 "Eesti spordiregistri põhimäärus" muutmine Kultuurimin m 21 13.08.2020 17.08.2020
434 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1199, 13. august 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses teatavate Argentinast pärit viljade liitu sissetoomise ajutise keelamisega, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine Euroopa Komisjon m 1199 13.08.2020 15.08.2020
435 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu VV m 64 13.08.2020 01.09.2020
436 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1209, 13. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1352/2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis Euroopa Komisjon m 1209 13.08.2020 10.09.2020
437 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1194, 12. august 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1 Euroopa Nõukogu m 1194 12.08.2020 13.08.2020
438 Majandus- ja taristuministri 03.05.2019. a määruse nr 32 "Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 48 12.08.2020 21.08.2020
439 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1195, 12. august 2020, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1195 12.08.2020 13.08.2020
440 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1190, 11. august 2020, millega parandatakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/983 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ kohase Euroopa kutsekaardi väljastamise menetluse ja hoiatusmehhanismi kohaldamise kohta Euroopa Komisjon m 1190 11.08.2020 01.09.2020
441 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1191, 11. august 2020, millega kehtestatakse meetmed, et hoida ära taimeviiruse tomati-pruunmädaniku liitu sissetoomine ja seal levimine ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2019/1615 Euroopa Komisjon m 1191 11.08.2020 15.08.2020
442 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1192, 11. august 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 12. augustist 2020 Euroopa Komisjon m 1192 11.08.2020 12.08.2020
443 Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. a määruse nr 38 "Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri" muutmine Sotsiaalmin m 35 11.08.2020 17.08.2020
444 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1200, 10. august 2020, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus ("Berthoud" (GTT)) Euroopa Komisjon m 1200 10.08.2020 06.09.2020
445 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1185, 10. august 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5559 all) Euroopa Komisjon o 1185 10.08.2020
446 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1175, 7. august 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80180 ja Escherichia coli KCCM 80181 abil kääritamise teel saadud L-tsüsteiinvesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 1175 07.08.2020 30.08.2020
447 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1176, 7. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1387 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 1176 07.08.2020 11.08.2020
448 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1177, 7. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/469 seoses teatavate meetmete kohaldamise kuupäevade edasilükkamisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 1177 07.08.2020 11.08.2020
449 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1171, 7. august 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 3 Euroopa Nõukogu m 1171 07.08.2020 10.08.2020
450 Komisjoni määrus (EL) 2020/1181, 7. august 2020, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) teatavaid keeleversioone, komisjoni määruse (EL) nr 582/2011 (millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ I ja III lisa) teatavaid keeleversioone ning komisjoni määruse (EL) 2017/2400 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu kindlaksmääramisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011) taanikeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 1181 07.08.2020 01.09.2020

avalikgif