ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
401 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta 28.08.1991 28.08.1991 161 VV m
402 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine 30.06.1998 09.07.1998 144 VV m
403 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele 13.06.2011 01.07.2011 42 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
404 Ehitisregistri põhimäärus 19.06.2015 01.07.2015 69 VV m
405 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 25.06.2015 01.07.2015 73 Majandus- ja taristusmin m
406 Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded 26.06.2015 01.07.2015 74 Majandus- ja taristusmin m
407 Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded 25.08.2021 30.08.2021 40 Keskkonnamin m
408 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS 01.06.1994 01.07.1994 RK s
409 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS 03.04.1996 03.05.1996 RK s
410 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS 15.12.1999 10.01.2000 RK s
411 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 09.06.2016 16.06.2016 RK s
412 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus 02.06.2015 01.07.2015 RK s
413 Riikliku statistika seadus RStS 10.06.2010 01.08.2010 RK s
414 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
415 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2016 01.11.2016 RK s
416 Jäätmeseaduse muutmise seadus 16.11.2016 05.12.2016 RK s
417 Ehitusseadustiku muutmise seadus 23.01.2019 01.03.2019 RK s
418 Kõrgharidusseadus KHaS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
419 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 16.04.2021 RK s
420 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 134 VV k
421 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 135 VV k
422 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 01.04.2021 01.04.2021 137 VV k
423 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist 01.04.2021 01.04.2021 138 VV k
424 Kohtutäiturimäärustik KTM 15.12.2009 01.01.2010 42 Justiitsmin m
425 Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 "Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad" muutmine 31.03.2021 09.04.2021 5 Haridus- ja teadusmin m
426 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega 21.04.2021 25.04.2021 16 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
427 Tartu Ülikooli seadus TÜKS 16.02.1995 21.03.1995 RK s
428 Rahvaraamatukogu seadus RaRS 12.11.1998 10.12.1998 RK s
429 Väärismetalltoodete seadus VMTS 22.01.2003 15.04.2004 RK s
430 Konsulaarseadus KonS 20.05.2009 01.07.2009 RK s
431 Veeseaduse muutmise seadus 29.10.2015 16.11.2015 RK s
432 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.05.2016 30.05.2016 RK s
433 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2016 01.01.2017 RK s
434 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
435 Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu 23.02.2022 23.02.2022 RK a
436 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 11.06.2009 01.07.2009 94 VV m
437 Võrgueeskiri 26.06.2003 01.07.2003 184 VV m
438 Kohtute infosüsteemi põhimäärus 15.02.2006 26.02.2006 5 Justiitsmin m
439 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 05.06.2015 01.07.2015 57 Majandus- ja taristusmin m
440 Kohtu registriosakonna kodukord 19.12.2012 31.12.2012 60 Justiitsmin m
441 Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused 17.12.2015 25.12.2015 133 VV m
442 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) GDPR 27.04.2016 24.05.2016 679 Euroopa Parlament m
443 Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruse nr 50 "Vanglate osakonna põhimäärus" muutmine 01.02.2022 16.02.2022 3 Justiitsmin m
444 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega 22.06.2023 08.07.2023 59 VV m
445 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadus 12.05.1993 10.06.1993 RK s
446 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES 11.12.1996 18.01.1997 RK s
447 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS 25.11.1998 21.12.1998 RK s
448 Postiseadus PostiS 06.04.2006 01.07.2006 RK s
449 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 17.01.2018 01.01.2019 RK s
450 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.04.2022 01.08.2022 RK s