ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
401 Õiguste deklaratsiooni näidisvormi kehtestamine 14.07.2014 21.07.2014 22 Justiitsmin m
402 Ehitisregistri põhimäärus 19.06.2015 01.07.2015 69 VV m
403 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) GDPR 27.04.2016 24.05.2016 679 Euroopa Parlament m
404 Haridus- ja teadusministri 5. aprilli 2023. a määruse nr 10 "Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine 19.03.2024 25.03.2024 11 Haridus- ja teadusmin m
405 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS 01.06.1994 01.07.1994 RK s
406 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS 18.11.1997 11.01.1998 RK s
407 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS 15.12.1999 10.01.2000 RK s
408 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 07.12.2016 01.01.2017 RK s
409 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS 18.02.2015 29.03.2015 RK s
410 Veeseaduse muutmise seadus 16.12.2015 16.01.2016 RK s
411 Arenguseire seadus ASeS 14.06.2016 29.06.2016 RK s
412 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus 20.06.2023 01.01.2024 RK s
413 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK 09.12.1991 01.03.1992 RK sdk
414 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta 28.08.1991 28.08.1991 161 VV m
415 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine 30.06.1998 09.07.1998 144 VV m
416 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele 13.06.2011 01.07.2011 42 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
417 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded 25.06.2015 01.07.2015 73 Majandus- ja taristusmin m
418 Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded 25.08.2021 30.08.2021 40 Keskkonnamin m
419 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS 03.04.1996 03.05.1996 RK s
420 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 09.06.2016 16.06.2016 RK s
421 Täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seadus 02.06.2015 01.07.2015 RK s
422 Riikliku statistika seadus RStS 10.06.2010 01.08.2010 RK s
423 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
424 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2016 01.11.2016 RK s
425 Jäätmeseaduse muutmise seadus 16.11.2016 05.12.2016 RK s
426 Ehitusseadustiku muutmise seadus 23.01.2019 01.03.2019 RK s
427 Kõrgharidusseadus KHaS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
428 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 16.04.2021 RK s
429 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 06.03.2024 21.03.2024 RK s
430 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 134 VV k
431 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 135 VV k
432 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 01.04.2021 01.04.2021 137 VV k
433 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist 01.04.2021 01.04.2021 138 VV k
434 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused 05.06.2015 01.07.2015 57 Majandus- ja taristusmin m
435 Jahieeskiri 28.05.2013 01.06.2013 32 Keskkonnamin m
436 Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses 22.11.2018 01.01.2019 50 Tervise- ja töömin m
437 Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 "Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad" muutmine 31.03.2021 09.04.2021 5 Haridus- ja teadusmin m
438 Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega 21.04.2021 25.04.2021 16 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
439 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades ratifitseerimise seadus 12.05.1993 10.06.1993 RK s
440 Tartu Ülikooli seadus TÜKS 16.02.1995 21.03.1995 RK s
441 Rahvaraamatukogu seadus RaRS 12.11.1998 10.12.1998 RK s
442 Postiseadus PostiS 06.04.2006 01.07.2006 RK s
443 Konsulaarseadus KonS 20.05.2009 01.07.2009 RK s
444 Veeseaduse muutmise seadus 29.10.2015 16.11.2015 RK s
445 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 11.05.2016 30.05.2016 RK s
446 Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2016 01.01.2017 RK s
447 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seadus 12.11.2020 04.12.2020 RK s
448 Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu 23.02.2022 23.02.2022 RK a
449 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 05.05.2000 01.07.2000 144 VV m
450 Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud 11.06.2009 01.07.2009 94 VV m