ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
51 Hädaolukorra seadus HOS 08.02.2017 01.07.2017 RK s
52 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS 23.02.2011 01.07.2014 RK sdk
53 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
54 Raamatupidamise seadus RPS 20.11.2002 01.01.2003 RK s
55 Veeseadus VeeS 30.01.2019 01.10.2019 RK s
56 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS 12.02.2003 01.11.2003 RK s
57 Korruptsioonivastane seadus KVS 06.06.2012 01.04.2013 RK s
58 Vangla sisekorraeeskiri VSkE 30.11.2000 31.12.2000 72 Justiitsmin m
59 Planeerimisseadus PlanS 28.01.2015 01.07.2015 RK s
60 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS 09.05.2001 01.01.2002 RK s
61 Sotsiaalhoolekande seadus SHS 09.12.2015 01.01.2016 RK s
62 Kinnistusraamatuseadus KRS 15.09.1993 01.12.1993 RK s
63 Elektrituruseadus ELTS 11.02.2003 01.07.2003 RK s
64 Tarbijakaitseseadus TKS 09.12.2015 01.03.2016 RK s
65 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS 05.11.2014 01.05.2015 RK s
66 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS 16.02.2011 01.08.2014 RK s
67 Politsei ja piirivalve seadus PPVS 06.05.2009 01.01.2010 RK s
68 Kalapüügieeskiri 16.06.2016 01.01.2017 65 VV m
69 Advokatuuriseadus AdvS 21.03.2001 19.04.2001 RK s
70 Halduskoostöö seadus HKTS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
71 Ravimiseadus RavS 16.12.2004 01.03.2005 RK s
72 Liikluskindlustuse seadus LKindlS 26.03.2014 01.10.2014 RK s
73 Reklaamiseadus RekS 12.03.2008 01.11.2008 RK s
74 Tuleohutuse seadus TuOS 05.05.2010 01.09.2010 RK s
75 Maapõueseadus MaaPS 27.10.2016 01.01.2017 RK s
76 Kohtutäituri seadus KTS 09.12.2009 01.01.2010 RK s
77 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS 09.06.2010 01.09.2010 RK s
78 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS 05.12.2001 01.01.2002 RK s
79 Jahiseadus JahiS 25.04.2013 01.06.2013 RK s
80 Vabariigi Valitsuse seadus VVS 13.12.1995 01.01.1996 RK s
81 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS 15.02.1999 01.01.2000 RK s
82 Lõhkematerjaliseadus LMS 07.06.2017 04.07.2017 RK s
83 Notari tasu seadus NotTS 20.03.1996 19.04.1996 RK s
84 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS 10.11.2004 10.12.2004 RK s
85 Ravikindlustuse seadus RaKS 19.06.2002 01.10.2002 RK s
86 Autoriõiguse seadus AutÕS 11.11.1992 12.12.1992 RK s
87 Töötuskindlustuse seadus TKindlS 13.06.2001 01.01.2002 RK s
88 Tolliseadus TS 31.05.2017 01.07.2017 RK s
89 Krediidiasutuste seadus KAS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
90 Karistusregistri seadus KarRS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
91 Riigivaraseadus RVS 11.11.2009 01.01.2010 RK s
92 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS 20.05.2009 01.07.2010 RK s
93 Lastekaitseseadus LasteKS 19.11.2014 01.01.2016 RK s
94 Finantsinspektsiooni seadus FIS 09.05.2001 01.06.2001 RK s
95 Tõestamisseadus TõS 14.11.2001 01.02.2002 RK s
96 Mittetulundusühingute seadus MTÜS 06.06.1996 01.10.1996 RK s
97 Maakorraldusseadus MaaKS 25.01.1995 20.02.1995 RK s
98 Konkurentsiseadus KonkS 05.06.2001 01.10.2001 RK s
99 Kaubamärgiseadus KaMS 22.05.2002 01.05.2004 RK s
100 Loomakaitseseadus LoKS 13.12.2000 01.07.2001 RK s