ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
251 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 90 22.09.2020 22.09.2020
252 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuste kinnitamine RK juhatus o 91 22.09.2020 22.09.2020
253 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1309, 21. september 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2 Euroopa Nõukogu m 1309 21.09.2020 21.09.2020
254 Nõukogu määrus (EL) 2020/1311, 21. september 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis Euroopa Nõukogu m 1311 21.09.2020 23.09.2020
255 Nõukogu määrus (EL) 2020/1323, 21. september 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2020/123 teatavate 2020. aasta püügivõimaluste osas liidu vetes ja teatavates vetes väljaspool liitu Euroopa Nõukogu m 1323 21.09.2020 26.09.2020
256 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1337, 21. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Casatella Trevigiana" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1337 21.09.2020 18.10.2020
257 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1338, 21. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Pecorino Siciliano" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1338 21.09.2020 18.10.2020
258 Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1310, 21. september 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 1310 21.09.2020 21.09.2020
259 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1308, 21. september 2020, millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all) Euroopa Komisjon o 1308 21.09.2020 23.09.2020
260 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1316, 21. september 2020 millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all)   Euroopa Komisjon o 1316 21.09.2020
261 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1312, 21. september 2020, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1312 21.09.2020 23.09.2020
262 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1313, 21. september 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks Euroopa Nõukogu o 1313 21.09.2020 21.09.2020
263 Nõukogu otsus (EL) 2020/1324, 21. september 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga Euroopa Nõukogu o 1324 21.09.2020 21.09.2020
264 Nõukogu Otsus (EL) 2020/1325, 21. september 2020, mis käsitleb Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/510 Euroopa Nõukogu o 1325 21.09.2020 21.09.2020
265 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1327, 18. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Akasztói szikiponty" (KPN) Euroopa Komisjon m 1327 18.09.2020 15.10.2020
266 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1328, 18. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Fraise du Périgord" (KGT)) Euroopa Komisjon m 1328 18.09.2020 15.10.2020
267 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 630 18.09.2020 18.09.2020
268 L. Uibo nimetamine Vabariigi President o 631 18.09.2020 18.09.2020
269 S. Sakkovi nimetamine Vabariigi President o 632 18.09.2020 18.09.2020
270 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1305, 18. september 2020, millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mida kohaldatakse üleminekuperioodil liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas Euroopa Nõukogu o 1305 18.09.2020
271 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 310 17.09.2020 17.09.2020
272 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 311 17.09.2020 17.09.2020
273 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1297, 17. september 2020, millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 1297 17.09.2020 17.09.2020
274 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" muutmine VV m 74 17.09.2020 25.09.2020
275 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1321, 17. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Aydın Kestanesi" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1321 17.09.2020 14.10.2020
276 Komisjoni otsus (EL) 2020/1301, 17. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus Euroopa Komisjon o 1301 17.09.2020
277 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 87 17.09.2020 17.09.2020
278 Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus" muutmine Kultuurimin k 23 16.09.2020 01.10.2020
279 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1295, 16. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu  Euroopa Komisjon m 1295 16.09.2020 07.10.2020
280 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1296, 16. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest Euroopa Komisjon m 1296 16.09.2020 18.09.2020
281 Komisjoni määrus (EL) 2020/1315, 16. september 2020, millega Hispaania lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse musterrai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 1315 16.09.2020 23.09.2020
282 Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 137 16.09.2020 02.10.2020
283 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1292, 15. september 2020, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa Euroopa Komisjon m 1292 15.09.2020 06.10.2020
284 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1293, 15. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega  Euroopa Komisjon m 1293 15.09.2020 06.10.2020
285 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1294, 15. september 2020, liidu taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta Euroopa Komisjon m 1294 15.09.2020 07.10.2020
286 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1326, 15. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Mojama de Isla Cristina" (KGT) Euroopa Komisjon m 1326 15.09.2020 15.10.2020
287 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 629 15.09.2020 15.09.2020
288 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 85 15.09.2020 15.09.2020
289 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1331, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/936 (EKP/2020/39) Euroopa Keskpank o 1331 15.09.2020 01.10.2020
290 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1332, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/937 (EKP/2020/40) Euroopa Keskpank o 1332 15.09.2020 01.10.2020
291 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1333, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid omavahendite kohta ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2018/547 (EKP/2020/41) Euroopa Keskpank o 1333 15.09.2020 01.10.2020
292 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1334, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/323 (EKP/2020/42) Euroopa Keskpank o 1334 15.09.2020 01.10.2020
293 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1335, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuse juhte tegema delegeeritud otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2020/43) Euroopa Keskpank o 1435 15.09.2020 01.10.2020
294 Ohverdamiskoha "Hiieotsa" kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 132 15.09.2020 02.10.2020
295 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1281, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  Euroopa Komisjon m 1281 14.09.2020 05.10.2020
296 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1280 14.09.2020 05.10.2020
297 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord Sotsiaalmin m 43 14.09.2020 25.09.2020
298 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1283, 14. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6353 all) Euroopa Komisjon o 1283 14.09.2020
299 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a korralduse nr 589 "Narva Linnasadama ja Kulgu sadama akvatooriumi piiride määramine" muutmine VV k 208 12.09.2020
300 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 308 11.09.2020 14.09.2020

avalikgif