ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
251 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS 22.02.1995 27.03.1995 RK s
252 Pakendiaktsiisi seadus PakAS 19.12.1996 01.03.1997 RK s
253 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 11.01.2000 24.01.2000 13 VV m
254 Hasartmängumaksu seadus HasMMS 22.04.2009 01.06.2009 RK s
255 Kaitseliidu seadus KaLS 28.02.2013 01.04.2013 RK s
256 Omanikujärelevalve tegemise kord 02.07.2015 06.07.2015 80 Majandus- ja taristusmin m
257 Tööhõiveprogramm 2021-2023 01.01.2024 19.11.2020 01.01.2021 87 VV m
258 Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 196 "Välisministeeriumi põhimäärus" muutmine 13.05.2021 01.07.2021 47 VV m
259 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS 05.05.1993 01.09.1993 RK s
260 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 08.12.1999 01.01.2000 377 VV m
261 Sadamaseadus SadS 15.06.2009 10.07.2009 RK s
262 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord 25.06.2009 01.07.2009 110 VV m
263 Tööstusheite seadus THS 24.04.2013 01.06.2013 RK s
264 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS 12.06.2013 01.09.2013 RK s
265 COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused 16.04.2021 20.04.2021 38 VV m
266 Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord 07.06.2021 12.06.2021 32 Majandus- ja taristusmin m
267 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine 03.02.2022 11.02.2022 3 Kultuurimin m
268 Erakorralise seisukorra seadus ErSS 10.01.1996 16.02.1996 RK s
269 Riigikogu valimise seadus RKVS 12.06.2002 18.07.2002 RK s
270 Eluruumile esitatavad nõuded 02.07.2015 06.07.2015 85 Majandus- ja taristusmin m
271 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2020 01.01.2021 RK s
272 Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 10.06.2021 21.06.2021 30 Keskkonnamin m
273 Statistikaameti 2022.−2026. aastal tehtavate statistikatööde loetelu 07.02.2022 07.02.2022 30 VV k
274 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 08.02.2022 09.02.2022 31 VV k
275 Töötajate tervisekontrolli kord 01.01.2023 24.04.2003 01.07.2003 74 Sotsiaalmin m
276 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS 07.04.2004 01.05.2004 RK s
277 Kalmistuseadus KalmS 23.02.2011 01.01.2012 RK s
278 Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord 16.06.2011 01.07.2011 77 VV m
279 Teadmussiirde ja teavituse toetus 01.01.2036 17.06.2015 22.06.2015 68 Maaelumin m
280 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS 16.06.2016 15.07.2016 RK s
281 Süsteemse riski puhvri arvutamise kord 02.06.2021 12.06.2021 9 EP president m
282 Riigikontrolli seadus RKS 29.01.2002 04.03.2002 RK s
283 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS 12.02.2002 01.07.2002 RK s
284 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS 18.11.2004 01.01.2005 RK s
285 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS 18.12.2014 01.01.2015 RK s
286 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 14.04.2021 18.04.2021 RK s
287 Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine 06.11.1996 12.11.1996 267 VV m
288 Meditsiiniseadme seadus MSS 13.10.2004 01.12.2004 RK s
289 Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 20.03.2001 01.10.2001 105 VV m
290 Huvikooli seadus HuviKS 21.12.2006 01.09.2007 RK s
291 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus 19.11.2008 01.01.2009 RK s
292 Terviseameti põhimäärus 06.11.2009 01.01.2010 82 Sotsiaalmin m
293 Vandetõlgi seadus VTS 11.12.2013 01.01.2014 RK s
294 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogu põhimäärus 01.03.2018 12.03.2018 19 VV m
295 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS 21.11.2018 17.12.2018 RK s
296 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus 07.12.2018 01.01.2019 62 Majandus- ja taristusmin m
297 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS 20.02.2019 01.01.2020 RK s
298 Kasuliku mudeli seadus KasMS 16.03.1994 23.05.1994 RK s
299 Eesti Haigekassa seadus HKS 14.06.2000 01.01.2001 RK s
300 Tagatisfondi seadus TFS 20.02.2002 01.07.2002 RK s