ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
201 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS 28.06.1992 03.07.1992 2 rahvahääletus s
202 Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord 09.04.2013 14.04.2013 26 Kaitsemin m
203 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine 06.05.2021 11.05.2021 22 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
204 Julgeolekuasutuste seadus JAS 20.12.2000 01.03.2001 RK s
205 Eluruumide erastamise seadus EES 06.05.1993 29.05.1993 RK s
206 Vanglate osakonna põhimäärus 08.07.2003 21.07.2003 50 Justiitsmin m
207 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine 18.05.2005 05.06.2005 73 Sotsiaalmin m
208 Abipolitseiniku seadus APolS 24.11.2010 01.01.2011 RK s
209 Riigieelarve seadus RES 19.02.2014 23.03.2014 RK s
210 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 30.03.2017 07.04.2017 17 Sisemin m
211 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS 12.02.1997 16.03.1997 RK s
212 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
213 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord 03.04.2008 19.04.2008 75 VV m
214 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS 19.06.2008 01.08.2008 RK s
215 Arhiiviseadus ArhS 17.02.2011 01.01.2012 RK s
216 Autoveoseadus AutoVS 19.01.2018 01.06.2018 RK s
217 Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2023. aastal 01.01.2024 21.11.2022 01.12.2022 54 Keskkonnamin m
218 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS 27.01.1998 23.02.1998 RK s
219 Tervise- ja tööministri määruste muutmine 01.02.2022 11.02.2022 15 Tervise- ja töömin m
220 Erakooliseadus EraKS 03.06.1998 06.07.1998 RK s
221 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS 12.06.2002 01.09.2002 RK s
222 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS 22.01.2003 01.07.2003 RK s
223 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS 17.03.2004 01.05.2004 RK s
224 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS 17.05.2006 01.08.2006 RK s
225 Katastriüksuse moodustamise kord 14.08.2018 20.08.2018 30 Keskkonnamin m
226 Laeva asjaõigusseadus LAÕS 11.03.1998 01.07.1998 RK s
227 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS 15.06.2005 01.01.2006 RK s
228 Söödaseadus SöS 11.01.2007 01.02.2007 RK s
229 Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord 22.02.2007 20.03.2007 15 Justiitsmin m
230 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 11.06.2009 01.07.2009 91 VV m
231 Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded 20.06.2011 01.07.2011 84 VV m
232 Rahvastikuregistri seadus RRS 25.10.2017 01.01.2019 RK s
233 Kollektiivlepingu seadus KLS 14.04.1993 16.05.1993 RK s
234 Kommertspandiseadus KomPS 05.06.1996 01.01.1997 RK s
235 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS 19.06.2008 01.07.2008 RK s
236 Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele 16.07.2015 21.07.2015 95 Majandus- ja taristusmin m
237 Küberturvalisuse seadus KüTS 09.05.2018 23.05.2018 RK s
238 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.10.2021 01.11.2021 RK s
239 Patendiseadus PatS 16.03.1994 23.05.1994 RK s
240 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 11.01.2000 24.01.2000 12 VV m
241 Eesti lipu seadus ELS 23.03.2005 01.01.2006 RK s
242 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS 16.09.2010 01.01.2011 RK s
243 Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri 11.12.2019 23.12.2019 68 Keskkonnamin m
244 Veterinaarseadus VS 27.10.2021 01.12.2021 RK s
245 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS 05.05.1993 07.06.1993 RK s
246 Sordiregistri põhimäärus 08.03.2019 15.03.2019 22 Maaelumin m
247 Erakonnaseadus EKS 11.05.1994 16.06.1994 RK s
248 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS 23.09.1997 01.01.1998 RK s
249 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS 13.03.2002 01.07.2002 RK s
250 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.12.2021 01.01.2022 RK s