ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
301 Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 "Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri" muutmine 15.02.2024 23.02.2024 7 Majandus- ja taristusmin m
302 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS 13.04.2005 01.01.2006 RK s
303 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus KPMS 19.11.2008 01.01.2009 RK s
304 Haldusreformi seadus HRS 07.06.2016 01.07.2016 RK s
305 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS 21.11.2018 17.12.2018 RK s
306 Täitmisplaan 25.03.2008 15.04.2008 9 Justiitsmin m
307 Nakkushaiguste registri põhimäärus 12.03.2019 16.03.2019 25 Tervise- ja töömin m
308 Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 "Turuarendustoetus" muutmine 04.02.2022 11.02.2022 8 Maaelumin m
309 Kasuliku mudeli seadus KasMS 16.03.1994 23.05.1994 RK s
310 Tervisekassa seadus TerKS 14.06.2000 01.01.2001 RK s
311 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS 05.06.2002 01.10.2002 RK s
312 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS 18.12.2002 23.01.2003 RK s
313 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS 07.08.2003 01.09.2003 RK s
314 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 29.05.2018 22.06.2018 RK s
315 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 133 VV k
316 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 28.05.2021 31.05.2021 213 VV k
317 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 27.02.2001 01.06.2001 26 Sotsiaalmin m
318 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord 20.12.2007 01.01.2008 262 VV m
319 Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord 09.01.2015 16.01.2015 4 VV m
320 Töötasu hüvitise maksmise jätkamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.05.2021 11.05.2021 45 VV m
321 Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord 02.06.2021 12.06.2021 10 EP president m
322 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine sõiduki teisaldamise kulude piirmäära ja alarmsõidukite tähistamise korra muutmise tõttu 04.02.2022 11.02.2022 15 VV m
323 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine 24.05.2022 30.05.2022 17 Haridus- ja teadusmin m
324 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS 19.05.1993 15.06.1993 RK s
325 Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus 24.08.1994 24.09.1994 RK s
326 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS 11.06.1997 17.07.1997 RK s
327 Meediateenuste seadus MeeTS 16.12.2010 16.01.2011 RK s
328 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS2007_2013 07.12.2006 01.01.2007 RK s
329 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS 14.06.2007 14.07.2007 RK s
330 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 20.02.2019 15.03.2019 RK s
331 Asendustäitmise ja sunniraha seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 07.02.2024 01.03.2024 RK s
332 Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi põhimäärus 09.03.2022 14.03.2022 20 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
333 Eesti Panga seadus EPS 18.05.1993 18.06.1993 RK s
334 Kohanimeseadus KNS 05.11.2003 01.07.2004 RK s
335 Kaitseväe korralduse seadus KKS 19.06.2008 01.01.2009 RK s
336 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS 19.06.2017 01.01.2018 RK s
337 Muinsuskaitseseadus MuKS 20.02.2019 01.05.2019 RK s
338 Kohtule dokumentide esitamise kord 28.12.2005 14.01.2006 59 Justiitsmin m
339 Turuarendustoetus 23.01.2018 29.01.2018 4 Maaelumin m
340 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1194, 12. august 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1 12.08.2020 13.08.2020 1194 Euroopa Nõukogu m
341 Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord 27.05.2021 01.06.2021 54 VV m
342 Regionaalministri 29. septembri 2023. a määruse nr 64 "Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord" muutmine 14.02.2024 23.02.2024 13 Regionaalmin m
343 M. Millingule riikliku autasu andmine 07.02.2022 07.02.2022 63 Vabariigi President o
344 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS 11.02.1998 01.07.1998 RK s
345 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS 28.01.2003 01.05.2003 RK s
346 Vereseadus VereS 09.02.2005 01.05.2005 RK s
347 Kiirgusseadus KiS 08.06.2016 01.11.2016 RK s
348 Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) 06.03.2024 01.04.2024 RK s
349 2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine 15.01.2021 15.01.2021 11 VV k
350 Ajutise töövõimetuse hüvitise määramine ja maksmine 19.09.2002 01.10.2002 109 Sotsiaalmin m