ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
301 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS 07.08.2003 01.09.2003 RK s
302 Haldusreformi seadus HRS 07.06.2016 01.07.2016 RK s
303 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 29.05.2018 22.06.2018 RK s
304 Nakkushaiguste registri põhimäärus 12.03.2019 16.03.2019 25 Tervise- ja töömin m
305 Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 "Turuarendustoetus" muutmine 04.02.2022 11.02.2022 8 Maaelumin m
306 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS 19.05.1993 15.06.1993 RK s
307 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine 03.09.1996 14.09.1996 226 VV m
308 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS 11.06.1997 17.07.1997 RK s
309 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 27.02.2001 01.06.2001 26 Sotsiaalmin m
310 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013 07.12.2006 01.01.2007 RK s
311 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS 14.06.2007 14.07.2007 RK s
312 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord 20.12.2007 01.01.2008 262 VV m
313 Meediateenuste seadus MeeTS 16.12.2010 16.01.2011 RK s
314 Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord 09.01.2015 16.01.2015 4 VV m
315 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 20.02.2019 15.03.2019 RK s
316 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 01.04.2021 01.04.2021 133 VV k
317 Töötasu hüvitise maksmise jätkamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.05.2021 11.05.2021 45 VV m
318 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 28.05.2021 31.05.2021 213 VV k
319 Süsteemse riski puhvri nõude tunnustamise kord 02.06.2021 12.06.2021 10 EP president m
320 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine sõiduki teisaldamise kulude piirmäära ja alarmsõidukite tähistamise korra muutmise tõttu 04.02.2022 11.02.2022 15 VV m
321 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine 24.05.2022 30.05.2022 17 Haridus- ja teadusmin m
322 Eesti Panga seadus EPS 18.05.1993 18.06.1993 RK s
323 Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus 24.08.1994 24.09.1994 RK s
324 Kohanimeseadus KNS 05.11.2003 01.07.2004 RK s
325 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS 13.04.2005 01.01.2006 RK s
326 Täitmisplaan 25.03.2008 15.04.2008 9 Justiitsmin m
327 Kaitseväe korralduse seadus KKS 19.06.2008 01.01.2009 RK s
328 Meretöö seadus MTööS 11.06.2014 01.07.2014 RK s
329 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS 19.06.2017 01.01.2018 RK s
330 Muinsuskaitseseadus MuKS 20.02.2019 01.05.2019 RK s
331 Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi põhimäärus 09.03.2022 14.03.2022 20 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
332 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord 05.02.1993 05.02.1993 36 VV m
333 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS 11.02.1998 01.07.1998 RK s
334 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS 05.06.2002 01.10.2002 RK s
335 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS 28.01.2003 01.05.2003 RK s
336 Vereseadus VereS 09.02.2005 01.05.2005 RK s
337 Kiirgusseadus KiS 08.06.2016 01.11.2016 RK s
338 Turuarendustoetus 23.01.2018 29.01.2018 4 Maaelumin m
339 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1194, 12. august 2020, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1 12.08.2020 13.08.2020 1194 Euroopa Nõukogu m
340 Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord 27.05.2021 01.06.2021 54 VV m
341 Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord 19.09.2002 01.10.2002 109 Sotsiaalmin m
342 Vedelkütusevaru seadus VKVS 17.02.2005 09.03.2005 RK s
343 Kutselise kalapüügi võimalused 2006. aastaks 21.10.2005 30.10.2005 272 VV m
344 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS 08.12.2005 01.01.2006 RK s
345 Kohtule dokumentide esitamise kord 28.12.2005 14.01.2006 59 Justiitsmin m
346 Arhiivieeskiri 22.12.2011 01.01.2012 181 VV m
347 Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus 30.01.2019 11.02.2019 2 Sotsiaalkaitsemin m
348 Pandikirjaseadus PandiKS 13.02.2019 01.03.2019 RK s
349 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) 11.03.2020 06.11.2020 RK s
350 2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine 15.01.2021 15.01.2021 11 VV k