ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
301 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 309 11.09.2020 14.09.2020
302 Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine Justiitsmin m 16 11.09.2020 18.09.2020
303 Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine Keskkonnamin m 44 11.09.2020 18.09.2020
304 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1276, 11. september 2020, milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1276 11.09.2020 17.09.2020
305 Komisjoni määrus (EL) 2020/1285, 11. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust Euroopa Komisjon m 1285 11.09.2020 17.09.2020
306 Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine EP president m 5 11.09.2020 20.09.2020
307 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1299, 11. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Szilvásváradi pisztráng" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1299 11.09.2020 08.10.2020
308 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1300, 11. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Asiago" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1300 11.09.2020 08.10.2020
309 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1270, 11. september 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)   Euroopa Komisjon o 1270 11.09.2020
310 Nõukogu otsus (EL) 2020/1271, 11. september 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta Euroopa Nõukogu o 1271 11.09.2020 11.09.2020
311 Raha eraldamine VV k 304 10.09.2020 10.09.2020
312 Riigivara valitseja määramine VV k 305 10.09.2020 10.09.2020
313 Raha eraldamine VV k 307 10.09.2020 10.09.2020
314 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 68 10.09.2020 15.09.2020
315 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1263, 10. september 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011  Euroopa Komisjon m 1263 10.09.2020 01.10.2020
316 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1267, 10. september 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 1267 10.09.2020 12.09.2020
317 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 59 10.09.2020 18.09.2020
318 Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine Maaelumin m 60 10.09.2020 18.09.2020
319 Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine" muutmine VV m 69 10.09.2020 18.09.2020
320 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021-2024 VV m 70 10.09.2020 01.01.2021
321 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal VV m 71 10.09.2020 01.01.2021
322 Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord" muutmine VV m 72 10.09.2020 18.09.2020
323 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine VV m 73 10.09.2020 18.09.2020
324 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 41 10.09.2020 01.10.2020
325 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 42 10.09.2020 01.10.2020
326 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1269, 10. september 2020, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 1269 10.09.2020 12.09.2020
327 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusmin m 32 09.09.2020 01.09.2021
328 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 58 09.09.2020 14.09.2020
329 Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine VV m 67 09.09.2020 14.09.2020
330 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 55 09.09.2020 18.09.2020
331 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1279, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1279 09.09.2020 05.10.2020
332 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1286, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Scotch Whisky] Euroopa Komisjon m 1286 09.09.2020 17.09.2020
333 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1287, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Hierbas de Mallorca] Euroopa Komisjon m 1287 09.09.2020 06.10.2020
334 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1288, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1288 09.09.2020 06.10.2020
335 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1289, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1289 09.09.2020 06.10.2020
336 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1290, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1290 09.09.2020 06.10.2020
337 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1291, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1291 09.09.2020 06.10.2020
338 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1317, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1317 09.09.2020 13.10.2020
339 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1264, 8. september 2020, millega muudetakse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2020/38) Euroopa Keskpank o 1264 09.09.2020 16.09.2020
340 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1265, 9. september 2020, millega võimaldatakse Saksamaal anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikku sisaldavaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6028 all) Euroopa Komisjon o 1265 09.09.2020
341 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1266, 9. september 2020, millega võimaldatakse Taanil anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikku sisaldavaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6030 all) Euroopa Komisjon o 1266 09.09.2020
342 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1277, 9. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust 2013/680/EL, millega lubatakse Taani Kuningriigil ja Rootsi Kuningriigil pikendada erimeetme kohaldamist, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168, 169, 170 ja 171 Euroopa Nõukogu o 1277 09.09.2020
343 Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale" muutmine Kultuurimin m 22 08.09.2020 12.09.2020
344 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1259, 8. september 2020, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi puhul alates 9. septembrist 2020 kohaldatav imporditollimaks Euroopa Komisjon m 1259 08.09.2020 09.09.2020
345 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 40 08.09.2020 13.09.2020
346 Komisjoni Määrus (EL) 2020/1255, 7. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega traditsiooniliselt suitsutatud liha ja suitsulihatoodete ning traditsiooniliselt suitsutatud kala ja suitsutatud kalandustoodete puhul ning kehtestatakse polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormid jookide valmistamiseks kasutatavate taimse toidu pulbrite puhul  Euroopa Komisjon m 1255 07.09.2020 28.09.2020
347 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1256, 7. september 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa Malaisiast pärit elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise osas  Euroopa Komisjon m 1256 07.09.2020 11.09.2020
348 Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 "Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine VV m 66 07.09.2020 01.10.2020
349 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1257, 7. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6199 all)   Euroopa Komisjon o 1257 07.09.2020
350 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1254, 7. september 2020, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) Euroopa Nõukogu o 1254 07.09.2020 07.09.2020

avalikgif