ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 09.09.2021 15.09.2021 317 VV k
502 Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine 08.02.2022 14.02.2022 6 Rahandusmin m
503 Äriregistri seadus ÄRS 13.04.2022 01.02.2023 RK s
504 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
505 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) 11.05.2022 01.07.2022 RK s
506 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine 26.06.2023 70 VV m
507 Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
508 Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta 01.01.2031 16.07.1992 01.07.1992 206 VV m
509 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord 01.01.2037 16.07.1992 01.07.1992 207 VV m
510 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
511 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
512 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
513 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS 17.12.2003 01.01.2004 RK s
514 Tunnistajakaitse seadus TuKS 15.06.2005 21.07.2005 RK s
515 Maa munitsipaalomandisse andmise kord 02.06.2006 15.06.2006 133 VV m
516 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
517 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS 29.10.2009 10.11.2009 RK s
518 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine 18.11.2010 29.11.2010 75 Sotsiaalmin m
519 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
520 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 18.07.2011 25.07.2011 77 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
521 Arestimaja sisekorraeeskiri 27.09.2011 24.10.2011 21 Sisemin m
522 Kutseseaduse muutmise seadus 14.01.2015 01.03.2015 RK s
523 Jäätmeseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
524 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s
525 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks 06.05.2015 13.08.2015 RK s
526 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
527 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu 14.12.2015 01.01.2016 70 Keskkonnamin m
528 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.02.2016 21.03.2016 RK s
529 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
530 Tervise infosüsteemi põhimäärus 01.12.2016 01.01.2017 138 VV m
531 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
532 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
533 Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused 25.05.2017 03.06.2017 88 VV m
534 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
535 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
536 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus 12.05.2021 01.06.2021 RK s
537 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
538 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
539 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
540 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
541 Ehitusseadustiku muutmise seadus 17.11.2021 17.12.2021 RK s
542 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 15.12.2021 01.01.2022 RK s
543 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
544 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 28.12.2022 12.01.2023 RK s
545 Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks 20.06.2023 20.06.2023 49 Peaminister k
546 Eluruumide erastamise korraldamise kohta 01.07.1993 16.07.1993 198 VV m
547 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS 17.04.2001 01.09.2001 RK s
548 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
549 Välisteenistuse seadus VäTS 10.05.2006 01.01.2007 RK s
550 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m