ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
501 Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 "Riigikantselei põhimäärus" muutmine 27.05.2021 01.06.2021 53 VV m
502 Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine 08.02.2022 14.02.2022 6 Rahandusmin m
503 E-veoselehe teenusearenduse toetamise tingimused ja kord 05.05.2022 09.05.2022 36 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
504 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine 26.06.2023 70 VV m
505 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta 17.10.1991 17.10.1991 ÜN o
506 Isamaa fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 01.06.2021 01.06.2021 115 RK juhatus o
507 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS 26.10.1993 28.11.1993 RK s
508 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS 20.09.1995 14.10.1995 RK s
509 Vabariigi Presidendi ametihüve seadus VPAS 26.06.1996 01.10.1996 RK s
510 Rahvahääletuse seadus RaHS 13.03.2002 06.04.2002 RK s
511 Välissuhtlemisseadus VäSS 15.06.2006 01.01.2007 RK s
512 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.11.2015 01.01.2016 RK s
513 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 19.02.2015 01.07.2015 RK s
514 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 23.03.2016 10.04.2016 RK s
515 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 16.03.2016 15.04.2016 RK s
516 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 05.04.2017 15.01.2018 RK s
517 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.06.2020 01.01.2021 RK s
518 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seadus 30.09.2020 01.12.2020 RK s
519 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eriteenistuste ühtlustamine) 11.05.2022 01.07.2022 RK s
520 Raha eraldamine 23.12.2020 23.12.2020 458 VV k
521 Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine 13.05.2021 13.05.2021 182 VV k
522 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine 17.06.2021 21.06.2021 231 VV k
523 Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks 20.06.2023 20.06.2023 49 Peaminister k
524 Narva Lasteaiale Pingviin 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppe- ja kasvatustegevuseks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 113 VV k
525 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus 25.04.2011 01.06.2011 28 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
526 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord 01.01.2037 16.07.1992 01.07.1992 207 VV m
527 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine 03.04.1995 19.04.1995 159 VV m
528 Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 30.11.1999 01.01.2000 75 Sotsiaalmin m
529 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord 18.07.2011 25.07.2011 77 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
530 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 03.08.2015 10.08.2015 101 Majandus- ja taristusmin m
531 Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 22.12.2005 01.01.2006 322 VV m
532 Maa munitsipaalomandisse andmise kord 02.06.2006 15.06.2006 133 VV m
533 Andmekaitse Inspektsiooni põhimäärus 14.02.2007 24.02.2007 10 Justiitsmin m
534 Ravimite piirhinnad 21.03.2007 01.04.2007 33 Sotsiaalmin m
535 Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu 14.12.2015 01.01.2016 70 Keskkonnamin m
536 Tervise infosüsteemi põhimäärus 01.12.2016 01.01.2017 138 VV m
537 Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika 20.12.2016 01.01.2017 73 Keskkonnamin m
538 Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad 12.01.2017 17.01.2017 7 Sisemin m
539 Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2019 29.11.2019 65 Majandus- ja taristusmin m
540 Elektri ja gaasi lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord 05.11.2021 09.11.2021 62 Majandus- ja taristusmin m
541 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx 21.12.2021 01.01.2022 32 Haridus- ja teadusmin m
542 Kohtunikuametist vabastamine 02.09.2021 02.09.2021 768 Vabariigi President o
543 Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta ASVES 15.06.1992 01.07.1992 ÜN s
544 Patendivoliniku seadus PatVS 21.02.2001 20.04.2001 RK s
545 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS 17.12.2003 01.01.2004 RK s
546 Tunnistajakaitse seadus TuKS 15.06.2005 21.07.2005 RK s
547 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS 29.10.2009 10.11.2009 RK s
548 Kutseseaduse muutmise seadus 14.01.2015 01.03.2015 RK s
549 Jäätmeseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
550 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.10.2015 RK s