ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
501 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele Haridus- ja teadusmin m 26 29.07.2020 01.09.2020
502 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1154, 29. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego" (KPN) Euroopa Komisjon m 1154 29.07.2020 25.08.2020
503 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1499, 28. juuli 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL kohaldatavuse kohta taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tootmise ja hulgimüügi suhtes Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5026 all) Euroopa Komisjon o 1499 28.07.2020
504 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1500, 28. juuli 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL kohaldatavuse kohta elektrienergia tootmise ja hulgimüügiga seotud tegevuste sooritamiseks sõlmitud lepingute suhtes Leedus (teatavaks tehtud numbri C(2020) 5031 all)   Euroopa Komisjon o 1500 28.07.2020
505 Komisjoni otsus (EL) 2020/1178, 27. juuli 2020, väetiste kaadmiumisisaldust käsitlevate siseriiklike normide kohta, millest Taani Kuningriik on teatanud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 (teatavaks tehtud numbri C/2020 4988 all) Euroopa Komisjon o 1178 27.07.2020
506 Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine Keskkonnamin m 41 24.07.2020 01.08.2020
507 Keeleameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 25 24.07.2020 01.08.2020
508 Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine Sisemin m 31 24.07.2020 01.08.2020
509 R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine Vabariigi President o 620 24.07.2020 24.07.2020
510 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 621 24.07.2020 24.07.2020
511 L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine Vabariigi President o 622 24.07.2020 24.07.2020
512 I. Ameri nimetamine Vabariigi President o 623 24.07.2020 24.07.2020
513 C. Kuningas-Saagpaku nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine Vabariigi President o 624 24.07.2020 24.07.2020
514 J. Reinholdi nimetamine Vabariigi President o 625 24.07.2020 24.07.2020
515 M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine Vabariigi President o 626 24.07.2020 24.07.2020
516 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 627 24.07.2020 24.07.2020
517 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 107 24.07.2020 24.07.2020
518 Raha eraldamine VV k 258 23.07.2020 23.07.2020
519 Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 20 23.07.2020 31.07.2020
520 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks VV m 62 23.07.2020 01.08.2020
521 Narva vangilaagri kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 117 23.07.2020 07.08.2020
522 Viljandi Vana kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 118 23.07.2020 07.08.2020
523 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 34 22.07.2020 27.07.2020
524 Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega Sisemin m 30 22.07.2020 01.08.2020
525 Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 39 21.07.2020 01.10.2020
526 Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 40 21.07.2020 27.07.2020
527 Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Kultuurimin m 18 21.07.2020 27.07.2020
528 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 19 21.07.2020 27.07.2020
529 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 29 17.07.2020 21.07.2020
530 Komisjoni Otsus (EL) 2020/1184, 17. juuli 2020, fosforväetiste kaadmiumisisaldust käsitlevate siseriiklike normide kohta, millest Ungari on teatanud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4862 all) Euroopa Komisjon o 1184 17.07.2020
531 Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 255 16.07.2020 16.07.2020
532 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 60 16.07.2020 21.07.2020
533 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 61 16.07.2020 21.07.2020
534 Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus Majandus- ja taristusmin m 45 16.07.2020 21.07.2020
535 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1170, 16. juuli 2020, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/1397  Euroopa Komisjon m 1170 16.07.2020 01.09.2020
536 Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 "Kohaliku omaalgatuse programm" muutmine Riigihalduse min m 30 15.07.2020 21.07.2020
537 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1040, 15. juuli 2020, millega muudetakse määruse (EL) 2016/1628 üleminekusätteid, et võimaldada toime tulla COVID 19 kriisi mõjuga Euroopa Parlament m 1040 15.07.2020 17.07.2020
538 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1041, 15. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega Euroopa Parlament m 1041 15.07.2020 18.07.2020
539 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1042, 15. juuli 2020, milles sätestatakse COVID‐19 puhangust tingitud ajutised meetmed Euroopa kodanikualgatust käsitleva määrusega (EL) 2019/788 ettenähtud kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegade kohta Euroopa Parlament m 1042 15.07.2020 18.07.2020
540 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1043, 15. juuli 2020, mis käsitleb kliiniliste uuringute tegemist geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse (COVID-19) raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimist Euroopa Parlament m 1043 15.07.2020 18.07.2020
541 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1268, 15. juuli 2020, ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist Euroopa Parlament o 1268 15.07.2020 11.09.2020
542 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1302, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kolmandates riikides asutatud kesksetelt vastaspooltelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt võetavate tasudega  Euroopa Komisjon m 1302 14.07.2020 22.09.2020
543 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1303, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kriteeriumidega, mida ESMA peaks arvesse võtma, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi keskne vastaspool on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt oluline või võib tõenäoliselt selleks saada  Euroopa Komisjon m 1303 14.07.2020 22.09.2020
544 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1304, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega  Euroopa Komisjon m 1304 14.07.2020 22.09.2020
545 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1431, 14. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta seoses kõnealuste tasude inflatsioonimääraga kohandamisega Euroopa Komisjon m 1431 14.07.2020 01.11.2020
546 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1432, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates kindlaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise statistika valdkonna muutujate arvu ja nimetused vaatlusaastaks 2021  Euroopa Komisjon m 1432 14.07.2020 01.11.2020
547 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks Haridus- ja teadusmin m 24 13.07.2020 01.08.2020
548 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 29 13.07.2020 01.09.2020
549 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1298, 13. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 (millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik) lisa Euroopa Komisjon m 1298 13.07.2020 19.09.2020
550 Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 "Tootmis- ja turustamiskavade toetus" muutmine Maaelumin m 54 10.07.2020 17.07.2020

avalikgif