ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu määrus (EL) 2023/154, 23. jaanuar 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes
Euroopa Liidu Nõukogu 23.01.2023 määrus number 154; jõustumiskuupäev 25.01.2023

redaktsioon

24.1.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/154,

23. jaanuar 2023,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2009/138/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 147/2003 (2) piiratakse Somaalias asuvatele isikutele, üksustele ja asutustele sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi andmist seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 17. novembril 2022 vastu resolutsiooni 2662 (2022). Eelkõige laiendatakse kõnealuse resolutsiooniga erandite kohaldamisala seoses relvaembargo ja sellega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abiga, mis on ette nähtud teatavatele vastuvõtjatele Somaalias.

(3)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2023 vastu otsuse (ÜVJP) 2023/160, (3) millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2662 (2022).

(4)

Mõned kõnealustest muudatustest kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamisalasse ja seetõttu on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldaksid majandustegevuses osalejad neid ühetaoliselt.

(5)

Määrust (EÜ) nr 147/2003 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 147/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2a jäetakse välja.

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Artiklit 1 ei kohaldata sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi pakkumiseks seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, mis on ette nähtud üksnes

a)

ÜRO töötajate, sealhulgas ÜRO Somaalia abimissiooni (UNSOM) toetuseks või nende poolt kasutamiseks;

b)

Aafrika Liidu üleminekumissiooni Somaalias (ATMIS) ja selle strateegiliste partnerite toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad üksnes Aafrika Liidu operatsioonide strateegilise kontseptsiooni alusel ning koostöös ja kooskõlas ATMISiga;

c)

Euroopa Liidu väljaõppe- ja toetustegevuse, Türgi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Ameerika Ühendriikide, toetuseks või nende poolt kasutamiseks, samuti mis tahes muu riigi jõudude toetuseks või nende poolt kasutamiseks, kes tegutsevad Somaalia üleminekukava raames või on Somaalia föderaalvalitsusega sõlminud vägede staatuse lepingu või vastastikuse mõistmise memorandumi, et täita ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2662 (2022) eesmärke, tingimusel et nad teavitavad sanktsioonide komiteed selliste lepingute sõlmimisest;

d)

Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks kohalikul ja riiklikul tasandil, et tagada Somaalia elanike julgeolek.

2.   Erandina lõike 1 punktist d kohaldatakse Somaalia julgeoleku- ja politseiasutuste arendamiseks sõjalise tegevusega seotud rahastamise, rahalise abi ja tehnilise abi pakkumise suhtes järgmist:

a)

IV lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia puhul ei ole sanktsioonide komitee teinud negatiivset otsust viie tööpäeva jooksul pärast seda, kui sanktsioonide komitee sai Somaalialt, liikmesriigilt või abi andvalt rahvusvaheliselt, piirkondlikult või allpiirkondlikult organisatsioonilt sellekohase teate;

b)

V lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia puhul on Somaalia, liikmesriigid või abi andvad rahvusvahelised, piirkondlikud ja allpiirkondlikud organisatsioonid teavitanud sanktsioonide komiteed teabe andmise eesmärgil viis tööpäeva ette.

3.   Käesoleva artikli lõike 2 punktide a ja b kohased Euroopa Liidu või liikmesriikide teated sisaldavad järgmist:

a)

relvade ja sõjalise varustuse tootja ja tarnija andmed, sealhulgas seerianumbrid;

b)

relvade ja laskemoona kirjeldus, sealhulgas nende liik, kaliiber ja kogus;

c)

kavandatav tarnekuupäev ja -koht ning

d)

kogu asjakohane teave kavandatavaks sihtpunktiks oleva üksuse või kavandatava ladustamiskoha kohta.

4.   Euroopa Liit või tarniv liikmesriik, kes annab rahastamise, rahalise abi või tehnilise abi vormis abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, esitab hiljemalt 30 päeva pärast relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimist sanktsioonide komiteele tarnejärgse teatise kirjaliku kinnitusena tarne lõpuleviimise kohta, sealhulgas tarnitud relvade ja nendega seotud materjalide seerianumbrid, veoteave, veokiri, lastimanifestid või pakkelehed ning konkreetne ladustamiskoht.

5.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

sellise kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja kiivrite müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Somaaliasse ÜRO töötajad, meediaesindajad ning humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes isiklikuks kasutamiseks;

b)

liikmesriikide või rahvusvaheliste, piirkondlike või allpiirkondlike organisatsioonide poolt sellise mittesurmava sõjavarustuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks.“

3)

Lisatakse IV lisa, mis on esitatud käesoleva määruse I lisas.

4)

Lisatakse V lisa, mis on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 17.

(2)  Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes (EÜT L 24, 29.1.2003, lk 2).

(3)  Nõukogu 23. jaanuari 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/160, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22).


I LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„IV LISA

ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKTIS a OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Pind-õhk-tüüpi juhitavad raketid, sealhulgas kaasaskantavad õhukaitsesüsteemid (MANPADS).

2)   

Üle 14,7 mm kaliibriga relvad, spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid ja nendega seotud laskemoon. (See ei hõlma õlaltlastavate tankitõrjerakettide laskesüsteeme, nagu RPGd või LAWid (kerged tankitõrjerelvad), püssigranaate ega granaadiheitjaid.)

3)   

Üle 82 mm kaliibriga miinipildujad ja nendega seotud laskemoon.

4)   

Juhitavad tankitõrjerelvad, sealhulgas juhitavad tankitõrjeraketid ning spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud laskemoon ja komponendid.

5)   

Laengud ja seadmed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks; miinid ja seonduvad materjalid.

6)   

Relvasihikud, millel on teisest põlvkonnast uuem öönägemissüsteem.

7)   

Püsitiibõhusõidukid, muudetava tiivakujuga, kaldrootoriga või kaldtiivaga õhusõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

8)   

„Laevad“ ja amfiibsõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks. (Mõiste „laev“ hõlmab kõiki laevu, õhkpadjal liikuvaid sõidukeid, väikese veeliinitasandi pindalaga sõidukeid, tiibureid ning laeva kere või selle osa.)

9)   

Mehitamata lahinguotstarbelised õhusõidukid (mis on loetletud ÜRO tavarelvastuse registri IV kategoorias).


II LISA

Lisatakse järgmine lisa:

„V LISA

ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKTIS b OSUTATUD ESEMETE LOETELU

1)   

Kuni 14,7 mm kaliibriga igat liiki relvad ja nendega seotud laskemoon.

2)   

RPG-7 ja tagasilöögita relvad ning nendega seotud laskemoon.

3)   

Relvasihikud, millel on teise või vanema põlvkonna öönägemissüsteem.

4)   

Tiivikõhusõidukid või helikopterid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

5)   

Soomusplaadiga soomusvestid, mis kaitsevad ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest, vähemalt III kaitseaste (NIJ 0101,06, juuli 2008) või võrreldava tasemega riiklik standard.

6)   

Maismaasõidukid, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.

7)   

Sidevarustus, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud sõjaliseks kasutuseks.


Top