ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" muutmine
Keskkonnaminister 17.09.2021 määrus number 44; jõustumiskuupäev 01.10.2021

redaktsioon 01.10.2021 [RT I, 22.09.2021, 1]

Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" muutmine

Vastu võetud 17.09.2021 nr 44

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 128 lõike 7, § 129 lõike 5 ja § 130 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruses nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

"(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud saasteainete lisamisena ei käsitata analüüsitulemuste erinevust jahutusveeks võetava vee ning suublasse juhitava vee vahel, kui need erinevad saasteainete poolest mitte rohkem kui 20% ning pH puhul mitte rohkem kui 0,2 pH ühikut. Kui jahutusveeks võetavas vees jääb tulemus alla määramispiiri, siis arvestatakse erinevust määramispiiri väärtuse suhtes.

(32) Jahutusvee saasteainete kogus määratakse suublasse juhitava jahutusvee ning jahutusveeks võetud vee saasteainete kontsentratsioonide vahe ning ärajuhitava jahutusvee vooluhulga põhjal.

(33) Kui jahutusveeks võetud vee saasteainete sisaldused ületavad käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud piirväärtusi ning jahutusvesi juhitakse samasse suublasse, kust jahutusvesi võeti, ei loeta ärajuhitavat jahutusvett nõuetele mittevastavaks, kui saasteainete sisaldus suublasse juhitavas jahutusvees vastab võetava vee saasteainete sisaldusele.";

2) paragrahvi 14 lõikes 10 asendatakse tekstiosa "EVS 848:2013" tekstiosaga "EVS 848".

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2021. aastal.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

avalikgif