ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2125, 16. detsember 2020, millega tunnustatakse Nunavuti valitsust asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega hülgetoodete liidu turule laskmise korral tõendatakse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1007/2009
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2125; jõustumiskuupäev 06.01.2021

redaktsioon 06.01.2021

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 426/56


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2125,

16. detsember 2020,

millega tunnustatakse Nunavuti valitsust asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega hülgetoodete liidu turule laskmise korral tõendatakse vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1007/2009

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõike 1a teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1007/2009 on kehtestatud ühtlustatud eeskirjad hülgetoodete turule laskmise kohta liidus. Kõnealuse määruse artikli 3 lõikes 1 on sätestatud selliste hülgetoodete turule laskmise tingimused, mis on saadud inuittide või teiste põlisrahvaste kogukondade poolt jahil kütitud hüljestest. Hülgetoodete turule laskmisel peab nendega kaasas olema dokument, millega tõendatakse määruse (EÜ) nr 1007/2009 artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist ning mille on välja andnud komisjoni poolt selleks tunnustatud asutus.

(2)

Otsusega C(2015) 5253 (2) tunnustas komisjon Nunavuti valitsuse keskkonnaministeeriumi asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega tõendatakse määruse (EÜ) nr 1007/2009 artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist hülgetoodete liidu turule laskmise korral.

(3)

Kuna määrust (EÜ) nr 1007/2009 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/1775 (3) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1850, (4) võttis komisjon lisaks otsusele C(2015) 5253 vastu otsuse C(2015) 7273 (5).

(4)

Komisjon sai 4. augustil 2020 Nunavuti majandusarengu ja transpordi ministeeriumilt 22. aprilli 2020 aasta kuupäeva kandva kirja, milles paluti Nunavuti valituses tehtud ümberkorralduste kajastamise eesmärgil muuta asjaomase tunnustatud asutuse nime.

(5)

Nunavuti majandusarengu ja transpordi ministeerium palus, et nimi „Nunavuti valitsuse keskkonnaministeerium“ muudetakse nimeks „Nunavuti valitsus“.

(6)

Nunavuti majandusarengu ja transpordi ministeerium selgitas, et nime muutmine ei mõjuta ega muuda tunnustatud asutuse ülesandeid ega rolli.

(7)

Asutus „Nunavuti valitsus“ vastab tunnustatud asutusele kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1007/2009 artikli 3 lõikes 1a ja rakendusmääruse (EL) 2015/1850 artikli 3 lõikes 1.

(8)

Seega on asjakohane tunnustada asutust „Nunavuti valitsus“ asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega tõendatakse määruse (EÜ) nr 1007/2009 artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Asutust „Nunavuti valitsus“ tunnustatakse asutusena, kellel on lubatud välja anda dokumente, millega tõendatakse määruse (EÜ) nr 1007/2009 artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmist.

Artikkel 2

Otsused C(2015) 5253 ja C(2015) 7273 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 286, 31.10.2009, lk 36.

(2)  Komisjoni 30. juuli 2015. aasta otsus C(2015) 5253, millega Nunavuti valitsuse keskkonnaministeeriumi tunnustatakse komisjoni 10. augusti 2010. aasta määruse (EL) nr 737/2010 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 6 tähenduses.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1775, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 737/2010 (ELT L 262, 7.10.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 13. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1850, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 271, 16.10.2015, lk 1).

(5)  Komisjoni 26. oktoobri 2015. aasta otsus C(2015) 7273, millega Nunavuti valitsuse keskkonnaministeeriumi tunnustatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1850 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 3 tähenduses.


Top

avalikgif