ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1800, 30. november 2020, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1800; jõustumiskuupäev 21.12.2020

redaktsioon 21.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1800,

30. november 2020,

milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“.

(4)

Taotleja taotles söödalisandi kasutamise lubamist ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 siiski ei võimalda lubada maitse- ja/või lõhnaaine kasutamist joogivees. Seepärast ei tohiks lubada Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi kasutamist joogivees. Asjaolu, et söödalisandi kasutamine joogivees lõhna- ja maitseainena ei ole lubatud, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 19. märtsi 2020. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaat kahjulikku mõju loomade ja tarbijate tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et söödalisand ei ole sissehingamisel mürgine, ei ärrita nahka ega silmi ning ei ole naha sensibilisaator. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et naatriumvesinikglutamaadi mõju toidu maitse parandamisele on hästi tõestatud ja seetõttu ei ole vaja selle tõhusust söödas täiendavalt tõendada. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(6)

Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel toodetud naatriumvesinikglutamaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(7)

Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad piirangud ja tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandi etiketil esitada soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu etiketil esitada konkreetne teave.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(4):6085.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg toimeainet 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b621i

Naatriumvesinikglutamaat

Söödalisandi koostis:

Naatriumvesinikglutamaat

Toimeaine kirjeldus:

Naatriumvesinik L-glutamaat,

mis on saadud Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 abil kääritamise teel

Puhtus: ≥ 99 % määramise alusel

Keemiline valem:

C5H8NaNO4•H2O

CASi number 6106-04-3

Analüüsimeetod (1):

Naatriumvesinik L-glutamaadi kvalitatiivne määramine söödalisandis: Food Chemical Codex’i „Monosodium L-glutamate monograph“.

Naatriumvesinik L-glutamaadi sisalduse määramine söödalisandis: ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS), nagu on kirjeldatud komisjoni määruses (EÜ) nr 152/2009 (III lisa F osa)

Naatriumvesinik L-glutamaadi sisalduse määramine eelsegus: ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS), nagu on kirjeldatud komisjoni määruses (EÜ) nr 152/2009  (2) (III lisa F osa)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: 25 mg/kg“.

4.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist väärtust: 25 mg/kg

21.12.2030


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisjoni 27. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).


Top

avalikgif