ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/981, 7. juuli 2020, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Kosovot käsitleva kandega selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, millest on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning kõnealuse otsuse III lisa seoses näidissertifikaadiga kõnealuste toodete importimiseks kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4433 all)
Euroopa Komisjon 07.07.2020 otsus number 981; jõustumiskuupäev

redaktsioon

9.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 220/4


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/981,

7. juuli 2020,

millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Kosovot (*) käsitleva kandega selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, millest on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning kõnealuse otsuse III lisa seoses näidissertifikaadiga kõnealuste toodete importimiseks kolmandatest riikidest

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 4433 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1) eriti selle artikli 8 sissejuhatavat lauset, artikli 8 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 8 lõiget 4 ning artikli 9 lõike 2 punkti b ja artikli 9 lõike 4 punkte b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/777/EÜ (2) on sätestatud looma- ja inimtervishoiu nõuded, mida tuleb täita selliste saadetiste liitu importimisel, mis sisaldavad teatavaid lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, mida on töödeldud ühel kõnealuse määruse II lisa 4. osas sätestatud töötlemisviisil (edaspidi „kaubad“).

(2)

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osas on esitatud loetelu kolmandatest riikidest või nende osadest, millest lubatakse liitu kaupu tuua, tingimusel et need kaubad on läbinud ühe kõnealuse otsuse II lisa 2. osas osutatud töötlustest. Kõnealuse lisa 4. osas on sätestatud muu kui eritöötlus A ning eritöötlemisviisid B–F, mis on loetletud alanevas järjekorras vastavalt loomaterviseriskile, mida kavatsetakse kõrvaldada.

(3)

Lisaks on otsuse 2007/777/EÜ III lisas sätestatud näidissertifikaat, mis peaks liitu toodavate saadetistega kaasas olema.

(4)

Kosovo on esitanud taotluse, et ta kantaks otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osa loetellu kolmanda riigina, kust lubatakse liitu tuua kaupu, mis on saadud kodulindudelt ja tehistingimustes peetavatelt uluklindudelt (v.a silerinnalised linnud) ning mis on läbinud eritöötluse C või D; Kosovo on esitanud asjakohase teabe. Eelkõige on Kosovo esitanud tagatise, et kodulindudelt saadud tooraine on pärit kas liikmesriikidest või kolmandatest riikidest, kellel on lubatud kõnealust toorainet liitu eksportida, ning kinnitanud, et kõnealuseid tooteid töödeldakse vastavalt nõuetele.

(5)

Komisjon on teinud Kosovos auditi, et hinnata liitu eksportimiseks ettenähtud kodulinnulihatoodete tootmise kontrollisüsteeme. Arvestades kõnealuse auditi soodsaid tulemusi ja Kosovo antud tagatisi lihatoodete tootmiseks kasutatava kodulinnuliha päritolu ja töötlemise kohta, on asjakohane kanda Kosovo otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osa tabelisse, et ta saaks tuua liitu kodulindudest ja tehistingimustes peetavatest jahilindudest (v.a silerinnalised linnud) valmistatud lihatooteid, mis on läbinud eritöötluse C või D.

(6)

Lihatoodete, töödeldud magude, põite ja soolte impordi veterinaarsertifikaadi näidises, mis on sätestatud otsuse 2007/777/EÜ III lisas, osutatakse lihatoodetele, mis on valmistatud liikmesriigist pärit kodulinnulihast või mis vastavad komisjoni määruses (EÜ) nr 798/2008 (3) sätestatud liitu importimise loomatervishoiunõuetele, ning sertifikaadi näidises on sätestatud, et kõnealune liha peab läbima otsuse 2007/777/EÜ II lisa 4. osas sätestatud muu kui eritöötluse A.

(7)

Veterinaarsertifikaadi nõuetes ei viidata siiski kodulinnulihale, mis on pärit liikmesriigist või mis vastab määruses (EÜ) nr 798/2008 sätestatud loomatervishoiunõuetele liitu importimiseks ja mis peab läbima ühe otsuse 2007/777/EÜ II lisa 4.osas sätestatud eritöötlustest. Võttes arvesse, et toote eritöötlust tuleb kohaldada sõltumata lihatoodete valmistamisel kasutatava värske liha päritolust ning et selline teguviis ei too kodulindude tervise osas kaasa märkimisväärset riski, peaks otsuse 2007/777/EÜ III lisas sätestatud lihatoodete, töödeldud magude, põite ja soolte veterinaarsertifikaadi näidis sisaldama kõnealust konkreetset olukorda käsitlevat sätet.

(8)

Seega tuleks otsust 2007/777/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Veterinaarsertifikaatide muudetud näidiste kohustuslikuks muutmisele peaks eelnema neljakuuline üleminekuaeg, et liikmesriigid ja tööstusharu saaksid uute nõuetega kohaneda.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Otsuse 2007/777/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

2.   Otsuse 2007/777/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 2

Üleminekuperioodil kuni 10. novembrini 2020 lubavad liikmesriigid jätkuvalt tuua liitu lihatoodete, töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi, millega on kaasas näidissertifikaat, mis on välja antud vastavalt otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud näidisele ja enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi, eeldusel et kõnealune sertifikaat on väljastatud hiljemalt 10. oktoobril 2020.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. juuli 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(*)  Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(1)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(2)  Komisjoni 29. novembri 2007. aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, 30.11.2007, lk 49).

(3)  Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1).


I LISA

Otsuse 2007/777/EÜ II lisa 2. osa muudetakse järgmiselt.

1)

Uruguayd ja Lõuna-Aafrikat käsitleva kande vahele lisatakse järgmine Kosovot käsitlev kanne:

ISO kood

Päritoluriik või selle osa

1. Koduveised

2. Tehistingimustes peetavad uluksõralised (v.a sigalased)

Kodulambad ja -kitsed

1. Kodusead

2. Tehistingimustes peetavad sõralised ulukid (sigalased)

Kodukabjalised

1. Kodulinnud

2. Tehistingimustes peetavad uluklinnud (v. a silerinnalised linnud)

Tehistingimustes peetavad silerinnalised linnud

Koduküülikud ja tehistingimustes peetavad jäneslased

Looduslikud sõralised ulukid (v.a sigalased)

Metssead

Looduslikud kabjalised

Looduslikud jäneslased (küülikud ja jänesed)

Looduslikud uluklinnud

Looduslikud imetajad (v.a kabiloomad, kabjalised ja jäneslased)

„XK

Kosovo(*****)(4)

XXX

XXX

XXX

XXX

C või D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX“

2)

Tabeli lõppu joonealuse märkuse 3 ja joonealuse märkuse (*) vahele lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(4)

Värskest lihast valmistatud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte puhul, mis on pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest ja vastavad direktiivi 2002/99/EÜ artikli 3 nõuetele või mis on pärit kolmandatest riikidest, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 798/2008 (kodulinnuliha liitu importimise kohta) I lisa 1. osas.“

3)

Tabeli lõppu joonealuse märkuse (****) ja joonealuse märkuse XXX vahele lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(*****)

Selline nimekasutus ei mõjuta Kosovo staatuse küsimuses võetud seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.“


II LISA

Otsuse 2007/777/EÜ III lisa muudetakse järgmiselt:

Kolmandatest riikidest Euroopa Liitu saatmiseks ettenähtud teatavate lihatoodete, töödeldud magude, põite ja soolte veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidises lisatakse osa II.1 punktis II.1.3 kolmanda variandi järele järgmine tekst:

 

„(2) või

[II.1.3.1.

on läbinud asjaomasest kolmandast riigist või selle osast pärit asjaomaste liikide liha suhtes otsuse 2007/777/EÜ II lisa (vastavalt vajadusele) 2. või 3. osas sätestatud eritöötluse kooskõlas II lisa 4. osas koodide B, C või D kohta esitatud selgitusega ning

 

(2) kas

[II.1.3.1.1.

on pärit Euroopa Liidu liikmesriigist ja vastab direktiivi 2002/99/EÜ artiklis 3 sätestatud nõuetele;]

 

(2) või

[II.1.3.1.1.

on pärit määruse (EÜ) nr 798/2008 (kodulinnuliha liitu importimise kohta) I lisa 1. osas osutatud kolmandast riigist, on pärit ettevõtetest, või looduslike jahilindude puhul on tapetud territooriumil, mille ümber ei ole 10 km raadiuses, mis hõlmab vajaduse korral naaberriigi territooriumi, vähemalt viimase 30 päeva jooksul esinenud kõrge patogeensusega linnugripi ega Newcastle’i haiguse puhangut.]“


Top

avalikgif