ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/898, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 898; jõustumiskuupäev 29.06.2020

redaktsioon 29.06.2020

29.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 205/6


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/898,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. novembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2074 (1) piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas.

(2)

Võttes arvesse Venezuelas valitsevat poliitilist, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarkriisi ning demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste austamist õõnestava tegevuse jätkumist, võttis nõukogu 11. novembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1893, (2) millega pikendati piiravate meetmete, sealhulgas loetelu kõigi kannete kehtivust.

(3)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) tegi 21. detsembril 2019 liidu nimel avalduse, milles märkis, et Venezuela ülemkohtu ja tunnustamata põhiseadusliku kogu otsus võtta neljalt rahvuskogu liikmelt põhiseadusega tagatud parlamentaarne puutumatus on põhiseaduse sätete, õigusriigi põhimõtte ning võimude lahususe demokraatliku põhimõtte raske rikkumine. Avalduses selgitati, et liit jälgib jätkuvalt olukorda ja on valmis kasutama oma olemasolevaid vahendeid demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste edendamiseks, sealhulgas sihipäraste meetmete abil, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda.

(4)

Kõrge esindaja tegi 9. jaanuaril 2020 liidu nimel avalduse, milles märkis, et hiljutine vaenutegevus Venezuela ainsa demokraatlikult valitud organi, st rahvuskogu ja paljude selle liikmete, sealhulgas rahvuskogu presidendi vastu, on Venezuela kriisi veelgi teravdanud ning et 5. jaanuaril 2020 tehtud katsed takistada jõuga rahvuskogu juhatuse õiguspärast valimist ning rahvuskogu presidendi ja mitme seadusandja pääsu rahvuskogusse on täiesti vastuvõetamatud. Nimetatud avalduses märgiti samuti, et Luis Parra niinimetatud valimisega päädinud hääletus ei ole õiguspärane, sest selles ei järgitud õiguslikke menetlusi ega demokraatlikke põhiseaduspõhimõtteid ning et rahvuskogu liikmetel peab olema võimalik täita Venezuela rahvalt saadud parlamendiliikme mandaati ilma igasuguse hirmutamise ja kättemaksuta. Lisaks, võttes arvesse selliseid tõsiseid demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi õõnestavaid tegusid ja otsuseid, on liit valmis alustama tööd sihipäraste meetmete kohaldamiseks nimetatud põhimõtete ja õiguste rikkumises osalevate isikute suhtes.

(5)

Kõrge esindaja tegi 4. juunil 2020 liidu nimel avalduse viimaste sündmuste kohta Venezuelas, mis hõlmab Venezuela ülemkohtu 26. mai 2020. aasta otsust kinnitada Luis Parra rahvuskogu presidendiks. Selles avalduses rõhutatakse liidu seisukohta, et Luis Parra niinimetatud valimisteni viinud hääletusvoor ei olnud õiguspärane, sest selle puhul ei austatud õiguslikku menetlust ega demokraatlikke põhiseaduslikke põhimõtteid. Avalduses märgitakse samuti, et viimased arengud on Venezuela pikka aega kestnud institutsioonilist ja poliitilist kriisi veelgi süvendanud ning kahandanud riigis demokraatlikku ja põhiseaduslikku tegutsemisruumi. Avalduses korrati liidu seisukohta, et kestliku lahenduse Venezuela kriisile toob üksnes tõeline ja kaasav poliitiline protsess, ning rõhutati, et liit on vastu igasugusele vägivallale, sealhulgas mis tahes sõjalisele või vägivaldsele sissetungile. Sellega seoses märkis liit, et hiljuti astuti samm õiges suunas, kui riiklikud osalejad jõudsid kokkuleppele humanitaarabi suhtes, ning rõhutas vajadust, et kõik osapooled peavad tegema üheskoos ja konstruktiivsel viisil tööd selle nimel, et leevendada Venezuela rahva äärmuslikke kannatusi, mida COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud.

(6)

Võttes arvesse, et olukord Venezuelas on jätkuvalt tõsine, tuleks otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisas sätestatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada üksteist isikut.

(7)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 13. novembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 295, 14.11.2017, lk 60).

(2)  Nõukogu 11. novembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1893, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas (ELT L 291, 12.11.2019, lk 42).


LISA

Otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud.

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

„26.

José Adelino Ornelas Ferreira

Teise nimega: Ornella Ferreira/Ornellas Ferreira

Sünniaeg: 14. detsember 1964

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7087964

Sugu: mees

Riikliku kaitsenõukogu peasekretär alates 26. juulist 2019, pealinna ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI Capital) endine komandör, Venezuela Bolívari riiklike relvajõudude operatiiv- ja strateegilise juhtimise üksuse (CEOFANB) endine staabiülem ja endine ülema asetäitja. Selles rollis on ta toetanud ja hõlbustanud Venezuela valitsuse tegevust ja poliitikat, mis on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. Vastutav inimõiguste raskete rikkumiste eest ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Venezuelas, mille seas oli humanitaarabi andmise takistamine ja ülemäärase jõu kasutamine tema alluvuses olevate Bolívari relvajõudude (FANB) ja nende alluvuses olevate vägede, sealhulgas ühtse strateegilise kaitsepiirkonna (REDI), ühtse kaitseoperatsioonide tsooni (ZODI) ja Bolívari rahvuskaardi ametnike poolt.

29.6.2020

27.

Gladys del Valle Requena

Sünniaeg: 9. november 1952

Sünnikoht: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-4114842

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu liige ja alates 26. oktoobrist 2018 selle teine asepresident. Tunnustamata põhiseadusliku kogu juhtivas rollis olles on ta õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

28.

Tania Valentina Diaz González

Sünniaeg: 18. juuni 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-6432672

Sugu: naine

Tunnustamata põhiseadusliku kogu liige ja alates 4. jaanuarist 2018 selle esimene asepresident. Tunnustamata põhiseadusliku kogu juhtivas rollis olles on ta õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, kirjutades muu hulgas alla dekreedile, millega võeti Venezuela rahvuskogu presidendilt Juan Guaidólt parlamentaarne puutumatus.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso

Sünniaeg: 4. august 1963

Sünnikoht: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-7659695

Sugu: mees

Riigikontrolör alates 23. oktoobrist 2018 ning tunnustamata põhiseadusliku kogu endine esimene ja teine asepresident. Tema tegevus on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, muu hulgas allkirjastas ta tunnustamata põhiseadusliku kogu juhina vihkamisvastase seaduse, millega anti õigus ametist kõrvaldada seaduslikult valitud opositsiooni kuuluv kuberner ning keelati Juan Guaidól kandideerida mis tahes avalikul ametikohal.

29.6.2020

30.

Juan José Mendoza Jover

Sünniaeg: 11. märts 1969

Sünnikoht: Trujillo, Venezuela

Aadress: Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo

Identifitseerimisnumber: V-9499372

Sugu: mees

Venezuela ülemkohtu (Tribunal Supremo de Justicia) teine aseesimees ja ülemkohtu põhiseaduskoja esimees alates 24. veebruarist 2017. Tema tegevus on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas on ta teinud mitu kohtuotsust, mis on viimase kahe aasta jooksul piiranud või kahjustanud Venezuela demokraatlikult valitud seadusandliku organi, rahvuskogu põhiseaduslikke volitusi.

29.6.2020

31.

Jorge Elieser Marquez Monsalve

Sünniaeg: 20. veebruar 1971

Sünnikoht: Caracas, Venezuela

Identifitseerimisnumber: V-8714253

Sugu: mees

Alates 7. augustist 2017 riikliku telekommunikatsioonikomisjoni (CONATEL) peadirektor. Tema tegevus on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas piiranud tõsiselt Venezuela rahva õigust ajakirjandusvabadusele, sõnavabadusele ja teabele. Ta kasutas CONATELi erivolitusi, et vaigistada režiimivastast kriitikat ja selle vastaseid dissidente, blokeerides, filtreerides ja tõkestades veebisaite ning tühistades olemasolevaid raadio- ja telejaamade litsentse ning keeldudes uute litsentside väljastamisest.

29.6.2020

32.

Farik Karin Mora Salcedo

Identifitseerimisnumber: V-8608523

Sugu: mees

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kes asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas on ta esitanud poliitiliselt motiveeritud süüdistusi, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

33.

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta

Sünniaeg: 14. jaanuar 1975

Identifitseerimisnumber: V-10002096

Sugu: naine

Venezuela esimese astme kohtu esimese erikohtu prokurör, kes asub sõjalise vastuluure peadirektoraadis (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Tema tegevus on õõnestanud Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, sealhulgas on ta esitanud poliitiliselt motiveeritud süüdistusi, mille tulemusel peeti meelevaldselt kinni rahvuskogu liikmeid ja teisi Maduro režiimi vastaseid ametnikke.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo Parra Rivero

Sünniaeg: 7. juuli 1978

Identifitseerimisnumber: V-14211633

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud president. Rahvuskogu liikmena lavastas ta oma valimise rahvuskogu presidendiks 5. jaanuaril 2020, õõnestades seeläbi Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme rahvuskogu ruumidesse sisenemise ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed korraldama oma tegevuse väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó presidendiks tagasi valida. Peatselt pärast Parra lavastatud valimisi tervitasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei PSUV (Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei) toetusel Parra valimist.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo Duarte

Sünniaeg: 15. mai 1977

Identifitseerimisnumber: V-3304045

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud esimene asepresident. Rahvuskogu liikmena lavastas ta oma valimise rahvuskogu esimeseks asepresidendiks 5. jaanuaril 2020, õõnestades seeläbi Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme rahvuskogu ruumidesse sisenemise ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed korraldama oma tegevuse väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó presidendiks tagasi valida. Peatselt pärast Duarte lavastatud valimisi tervitasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei PSUV (Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei) toetusel rahvuskogu juhatuse valimist.

29.6.2020

36.

José Gregorio Noriega Figueroa

Sünniaeg: 21. veebruar 1969

Identifitseerimisnumber: V-8348784

Sugu: mees

Rahvuskogu liige ja selle ebaseaduslikult valitud teine asepresident. Rahvuskogu liikmena lavastas ta oma valimise rahvuskogu teiseks asepresidendiks 5. jaanuaril 2020, õõnestades seeläbi Venezuelas demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. Valimised toimusid ajal, mil sõjaväepolitsei blokeeris mitme parlamendiliikme rahvuskogu ruumidesse sisenemise ja kvoorumit ei saavutatud. Seetõttu pidid opositsiooniliikmed korraldama oma tegevuse väljaspool rahvuskogu ruume, et Juan Guaidó presidendiks tagasi valida. Peatselt pärast Noriega lavastatud valimisi tervitasid Maduro ja tunnustamata põhiseaduslik kogu režiimi poliitilise partei PSUV (Venezuela Ühendatud Sotsialistliku Partei) toetusel rahvuskogu juhatuse valimist.

29.6.2020“


Top

avalikgif