ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/881, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes
Euroopa Komisjon 25.06.2020 määrus number 881; jõustumiskuupäev 27.06.2020

redaktsioon 27.06.2020

26.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/65


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/881,

25. juuni 2020,

millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“),

võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2019. aasta rakendusmäärust (EL) 2019/1198, millega kehtestatakse pärast määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (2) (edaspidi „algne määrus“), eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

A.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

13. mail 2013 kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 412/2013 (3) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu liitu imporditavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina“) pärit keraamiliste laua- ja kööginõude (edaspidi „vaatlusalune toode“) suhtes.

(2)

Alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaatamise järel pikendas komisjon 12. juulil 2019 rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 meetmete kehtivust veel viie aasta võrra.

(3)

Alusmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohase meetmetest kõrvalehoidmist käsitleva uurimise järel muutis komisjon 28. novembril 2019 komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2131 (4) määrust (EL) 2019/1198.

(4)

Algses uurimises kasutati Hiina eksportivate tootjate uurimiseks väljavõttelist uuringut vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artiklile 17.

(5)

Komisjon kehtestas valimisse kuulunud eksportivatele tootjatele vaatlusaluse toote impordi suhtes individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad vahemikus 13,1 % – 23,4 %. Valimisse kaasamata koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele kehtestati tollimaksumääraks 17,9 %. Valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2131 I lisas. Lisaks kehtestati üleriigiliseks tollimaksumääraks 36,1 % nende Hiina äriühingute poolt imporditava vaatlusaluse toote suhtes, kes ei andnud endast teada või ei teinud uurimise käigus koostööd.

(6)

Komisjon võib vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artiklile 2 kõnealuse määruse I lisa muuta ja määrata uuele eksportivale tootjale tollimaksumäära, mida kohaldatakse koostööd tegevate äriühingute suhtes, keda ei kaasatud valimisse või kellele ei võimaldata individuaalset kohtlemist, nimelt kaalutud keskmise tollimaksumäära 17,9 %, kui uus Hiina eksportiv tootja esitab komisjonile piisavad tõendid selle kohta, et:

a)

ta ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed on kehtestatud, st 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 (edaspidi „algne uurimisperiood“),

b)

ta ei ole seotud ühegi Hiinas tegutseva eksportija või tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse algse määrusega kehtestatud meetmeid, ning

c)

ta on vaatlusalust toodet pärast algse uurimisperioodi lõppu liitu tegelikult eksportinud või ta on võtnud endale tühistamatu lepingulise kohustuse eksportida liitu oluline kogus.

B.   UUE EKSPORTIVA TOOTJA REŽIIMI TAOTLUS

(7)

Seotud äriühingud Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China ja Kerun Ceramics Manufactory Ltd. (edaspidi „Huatai ja Kerun“ või „taotluse esitaja“) esitasid komisjonile taotluse, et nende suhtes kehtestataks uue eksportiva tootja režiim ning seega ka valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär 17,9 %. Taotluse esitaja väitis, et ta vastab kõigile kolmele algse määruse artiklis 2 sätestatud tingimusele.

(8)

Selleks et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab algse määruse artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele, saatis komisjon taotluse esitajale kõigepealt küsimustiku, nõudes tõendeid selle kohta, et taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele.

(9)

Pärast küsimustiku vastuste analüüsimist palus komisjon lisateavet ja tõendusmaterjali, mille taotluse esitaja ka esitas.

(10)

Komisjon soovis kontrollida kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks, et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele. Selleks analüüsis komisjon tõendeid, mis taotluse esitaja küsimustikule antud vastustes esitas, kasutades erinevaid veebipõhiseid andmebaase, sealhulgas Orbis (5) ja Qichacha, (6) ning võrreldes äriühinguid käsitlevat teavet varasemates juhtumites esitatud teabega. Samal ajal teavitas komisjon taotluse esitaja taotlusest ka liidu tootmisharu ja kutsus seda üles esitama vajaduse korral märkusi. Liidu tootmisharu märkusi ei esitanud.

C.   TAOTLUSE ANALÜÜS

(11)

Seoses algse määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed kehtestati, st 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 (edaspidi „algne uurimisperiood“), tegi komisjon kindlaks, et taotluse esitaja tõepoolest ei eksportinud esialgsel uurimisperioodil ELi. Huatai asutati 2010. aasta septembris keraamika omamaise müüjana. Äriühingu põhikiri näitab, et ta sai ekspordilitsentsi alles 2012. aasta märtsis ning ei saanud vaatlusalust toodet tootma hakata enne 2012. aasta detsembrit, st pärast uurimisperioodi lõppu. Kerun asutati 2004. aasta oktoobris. Ta sai vaatlusaluse toote tootmiseks vajaliku litsentsi alles 2018. aasta juulis ja ekspordilitsentsi alles 2019. aasta mais ehk mõlemad pärast uurimisperioodi lõppu. Seega täidab taotluse esitaja kõnealust tingimust.

(12)

Seoses algse määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja ei ole seotud ühegi eksportija ega tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse algse määrusega kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid, tegi komisjon kindlaks, et taotluse esitaja oli seotud ühe oma peamise kliendi, Malaisia kaubandusettevõtjaga Fluxline Trading SDN BHD. See äriühing ei asu aga Hiinas ning tema suhtes ei kohaldatud algse määrusega kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid. Muid komisjoni rakendusmääruses 2015/2447 (7) määratletud suhteid ei tuvastatud. Seega täidab taotluse esitaja seda tingimust.

(13)

Seoses algse määruse artikli 2 punktis c sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja on vaatlusalust toodet pärast algse uurimisperioodi lõppu liitu tegelikult eksportinud või on võtnud tühistamatu lepingulise kohustuse märkimisväärse koguse liitu eksportimiseks, tegi komisjon kindlaks, et taotluse esitaja oli eksportinud liitu 2019. aastal, seega pärast algset uurimisperioodi. Taotluse esitaja esitas arved, pakkelehe, veokirja ja maksekviitungi ühe Austria äriühingu poolt 2019. aastal esitatud tellimuse eest. Seega täidab taotluse esitaja seda tingimust.

(14)

Sellest tuleneval vastab taotluse esitaja kõigile kolmele algse määruse artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimusele, ning taotlus tuleks seetõttu heaks kiita. Sellest tulenevalt tuleks taotluse esitaja suhtes kehtestada valimisse kaasamata koostööd tegevate äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär 17,9 %.

D.   AVALIKUSTAMINE

(15)

Taotluse esitajat ja liidu tootmisharu teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel peeti asjakohaseks kehtestada äriühingute Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China ja Kerun Ceramics Manufactory Ltd. suhtes dumpinguvastane tollimaksumäär, mida kohaldatakse algses uurimises koostööd teinud, kuid valimisse kaasamata äriühingute suhtes.

(16)

Huvitatud isikutele anti võimalus esitada märkusi. Märkusi ei esitatud.

(17)

Määrus on kooskõlas alusmääruse artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni 12. juuli 2019. aasta rakendusmääruses (EL) 2019/1198 kasutatud valimisse kaasamata koostööd tegevate äriühingute loetellu ja konkreetselt rakendusmääruse (EL) 2019/1198 I lisasse lisatakse järgmine äriühing:

Äriühing

TARICi

lisakood

„Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China ja Kerun Ceramics Manufactory Ltd.

C551„

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 189, 15.7.2019, lk 8.

(3)  Nõukogu 13. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 412/2013, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse ajutine tollimaks, mis on kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes (ELT L 131, 15.5.2013, lk 1).

(4)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2131, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 321, 12.12.2019, lk 139).

(5)  Orbis on üleilmne ettevõtete andmete esitaja, mis hõlmab andmeid enam kui 220 miljoni äriühingu kohta üle kogu maailma. Ta pakub peamiselt standarditud teavet eraettevõtete ja äriühingustruktuuride kohta.

(6)  Qichacha on Hiinale kuuluv tulunduslik eraandmebaas, mis edastab tarbijatele/professionaalidele äriandmeid, krediidiinfot ja analüüse Hiinas asuvate era- ja riigiettevõtete kohta.

(7)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558), artiklis 127 on sätestatud, et kaht isikut käsitatakse üksteisega seotuna, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab, kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud, kes on teineteisega äritegevuse kaudu seotud selliselt, et üks neist on sõltumata nimetusest teise ainuesindaja, -turustaja või -kontsessionäär, loetakse omavahel seotuks ainult siis, kui nad vastavad eelmises lauses osutatud kriteeriumidele.


Top

avalikgif