ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maa munitsipaalomandisse andmise kord
Vabariigi Valitsus 02.06.2006 määrus number 133; jõustumiskuupäev 15.06.2006

redaktsioon 14.07.2023 [RT I, 11.07.2023, 12]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Maa munitsipaalomandisse andmise kord

Vastu võetud 02.06.2006 nr 133
RT I 2006, 27, 207
jõustumine 15.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.01.2014RT I, 09.01.2014, 112.01.2014
22.10.2015RT I, 27.10.2015, 430.10.2015
22.01.2017RT I, 24.01.2017, 1127.01.2017
30.11.2017RT I, 12.12.2017, 101.01.2018
04.11.2022RT I, 09.11.2022, 612.11.2022
18.05.2023RT I, 24.05.2023, 527.05.2023
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 108.07.2023
07.07.2023RT I, 11.07.2023, 814.07.2023

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 25 lõike 6 alusel.
[RT I, 24.05.2023, 5 - jõust. 27.05.2023]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib "Maareformi seaduse" §-s 28 nimetatud maa munitsipaalomandisse andmist.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Maa munitsipaalomandisse andmise otsustaja
[Kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Tagastamise ja ostueesõigusega erastamise taotlusega maade munitsipaalomandisse andmine kuni 13. juulini 2017. a kehtinud "Maareformi seaduse" § 28 lõike 1 või lõike 2 alusel
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Õigusvastaselt võõrandatud maa, mida taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 5 või 9 või lõike 2 alusel ja mille kohta on esitatud maa tagastamise avaldus, munitsipaalomandisse andmine otsustatakse pärast õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise avalduse lahendamist.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

  (2) Õigusvastaselt võõrandatud maa, mille kohta on esitatud maa kompenseerimise avaldus, võib käesoleva määruse kohaselt munitsipaalomandisse anda pärast maa kompenseerimise otsustamist.

  (3) Kui munitsipaalomandisse taotletakse maad, millel asub õiguslikul alusel püstitatud ehitis, arvestatakse maa munitsipaalomandisse andmisel asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 3 kolmandas lauses sätestatut.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

  (4) Kui kohalik omavalitsusüksus taotleb «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1, 11 või 12 alusel maa munitsipaalomandisse andmist ehitise kaasomanikuna, siis otsustatakse maa munitsipaalomandisse andmine pärast maa teistele kaasomanikele tagastamise või erastamise otsustamist.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

§ 4.   Tee teenindamiseks vajaliku maa määramise erisused maa munitsipaalomandisse andmisel
[RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]

  Munitsipaalomandis oleva tee teenindamiseks vajaliku maa piiride määramise ettepanekut ei saadeta maa tagastamise avalduse esitanud isikule, kelle avaldus on lahendamata.
[RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]

2. peatükk MAA MUNITSIPAALOMANDISSE TAOTLEMINE KUNI 13. JUULINI 2017. A KEHTINUD "MAAREFORMI SEADUSE" § 28 LÕIKE 1 VÕI LÕIKE 2 ALUSEL 
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.   Maa munitsipaalomandisse taotlemisest teatamine

  Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib maa munitsipaalomandisse andmise taotluse esitamise kavatsusest kirjalikult õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise õigustatud subjekte, kelle maad kas täielikult või osaliselt munitsipaalomandisse taotletakse (v.a juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 alusel, või juhul, kui isiku taotluse osas on langetatud kompenseerimise otsus), määrates vähemalt viieteistkümnepäevase vastamise tähtaja. Nimetatud teate alusel tähtaegselt saabunud avaldused, ettepanekud ja seisukohad lisatakse esitatavale taotlusele.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Maa munitsipaalomandisse andmise taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu vastava otsuse alusel koostatud maa munitsipaalomandisse andmise taotluse (edaspidi taotlus) esitab valla- või linnavalitsus maa munitsipaalomandisse andmise otsustajale. Taotlusele kirjutab alla vallavanem või linnapea või tema volitatud isik. Taotlusele lisatakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsus.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) kohaliku omavalitsuse üksuse nimi;
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  2) taotletava maa asukoht;
  3) pindala;
  4) sihtotstarve;
  5) maa maksustamishind;
  6) kinnitus selle kohta, et kõik taotletaval maal asuvad ehitised kuuluvad maa munitsipaalomandisse andmist taotlevale omavalitsusele, samuti kinnitus selle kohta, et need ehitised vastavad «Maareformi seaduse» § 6 lõigetes 3 ja 31 ehitistele kehtestatud nõuetele. Kui ehitised on kaasomandis, siis näidatakse ära igale kaasomanikule kuuluva mõttelise osa suurus ning informatsioon teistele kaasomanikele maa tagastamise või erastamise otsustamise kohta;
[RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]
  61) kinnitus selle kohta, et taotletaval maal asuvad ehitised on kasutuses ja omandiõigust tõendavate dokumentideta, kui maad taotletakse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 9 alusel;
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]
  7) andmed taotletava maa kuuluvuse kohta enne 16. juunit 1940. a, välja arvatud juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 alusel;
  8) andmed teiste isikute taotluste kohta selle maa erastamiseks, tagastamiseks või riigi omandisse jätmiseks ja taotluste olemasolul andmed nende lahendamise kohta;
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]
  9) taotluse õiguslik alus viitega «Maareformi seaduse» § 28 vastavale sättele;
  10) taotluse põhjendus, mis peab sisaldama selgitust, milliste ülesannete täitmiseks omavalitsus maad vajab ning millisel eesmärgil võetakse maa kasutusse. Põhjendust ei lisata, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 alusel.

  (3) Taotluse lisaks on:
  1) munitsipaalomandisse taotletava maa asendiplaan. Asendiplaan koostatakse võimalikult kaasaegse situatsiooniga plaanimaterjalil, linnades ja muudel tiheasustusega aladel mõõtkavas 1:500 – 1:2000, väljaspool nimetatud alasid mõõtkavas 1:10 000 või suuremas. Katastripidaja nõusolekul ning tingimusel, et munitsipaalomandisse taotletava maa piirid on üheselt mõistetavad, võib taotlusele lisatava plaani mõõtkava erineda eelmises lauses sätestatust. Kui munitsipaalomandisse taotletava maa osas on lahendamata tagastamise avaldusi või kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 7 või 8 alusel, kantakse plaanile ka vastavalt tagastamisnõudega õigusvastaselt võõrandatud maa piirid või 16. juuni 1940. a seisuga kohaliku omavalitsusüksuse või külakogukonna omandis olnud maa piirid. Plaan pealkirjastatakse, plaanile kirjutatakse mõõtkava, taotletava maa asukoht (aadress), pindala, kasutatud leppemärkide seletus, plaani koostamise aeg, koostaja nimi ja allkiri. Asendiplaan koostatakse kahes identses eksemplaris, millest üks lisatakse taotlusele ning teine köidetakse katastriüksuse moodustamise toimikusse;
  2) väljavõte detailplaneeringust, selle puudumisel üldplaneeringust. Detailplaneeringu puudumisel ei lisata väljavõtet üldplaneeringust juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1, 9, 10, 11 või 12 alusel. 1. juulini 2007. a ei ole üldplaneeringu väljavõtte esitamata jätmine valla, mille üldplaneering on kehtestamata, munitsipaalomandisse andmise taotluse läbi vaatamata jätmise aluseks;
[RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]
  3) dokumendid, mis tõendavad senise maakasutuse õiguslikku alust juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 5 alusel;
  4) munitsipaalomandisse antava maa asukoha järgse kohaliku omavalitsusüksuse arvamus maa munitsipaalomandisse andmise kohta juhul, kui maa munitsipaalomandisse taotlejaks ei ole maa asukoha järgne kohalik omavalitsusüksus. Arvamust ei esitata juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 või 12 alusel;
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]
  5) ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid ja ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise eelleping, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 12 alusel;
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]
  6) kohaliku omavalitsusüksuse otsus sihtotstarbe määramise kohta.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

  (31) Kui ühe maaüksusena taotletakse munitsipaalomandisse maad maareformi seaduse §-s 28 nimetatud erinevatel alustel, siis kantakse taotletava maaüksuse asendiplaanile iga erineval alusel taotletava maa-ala piirid.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

  (4) Taotlusest, selle lisadest ja teistest asjas tähtsust omavatest dokumentidest koostatakse maa munitsipaalomandisse andmise toimik.

3. peatükk TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE JA MAA MUNITSIPAALOMANDISSE ANDMISE OTSUSTAMINE KUNI 13. JUULINI 2017. A KEHTINUD "MAAREFORMI SEADUSE" § 28 LÕIKE 1 VÕI LÕIKE 2 ALUSEL 
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Maa-amet või regionaalminister kontrollib esitatud dokumentide vastavust «Maareformi seaduses» ning käesolevas määruses kehtestatud nõuetele, samuti kontrollitakse taotletava maa vajalikkust riigile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks, välja arvatud juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1, 11 või 12 alusel. Maa-ametil või regionaalministril on õigus nõuda taotluse läbivaatamise ajal maa taotlejalt, seniselt kasutajalt, tagastamise või erastamise õigustatud subjektilt, samuti teistelt isikutelt ja riigiasutustelt täiendavate andmete, dokumentide, selgituste ja kirjalike seisukohtade esitamist.
[RT I, 11.07.2023, 8 - jõust. 14.07.2023]

  (2) Maa munitsipaalomandisse andmise otsustaja annab tähtaja puudulikult koostatud taotluses või toimikus puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel lõpetab maa munitsipaalomandisse andmise otsustaja menetluse taotluse läbi vaatamata jätmisega.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Nõuetekohaselt vormistatud taotluse (toimiku) alusel:
  1) võtab Maa-amet või regionaalminister hiljemalt kuue kuu jooksul vastu otsuse maa munitsipaalomandisse andmise kohta;
[RT I, 11.07.2023, 8 - jõust. 14.07.2023]
  2) [kehtetu - RT I, 24.01.2017, 11 - jõust. 27.01.2017]

  (4) Maa munitsipaalomandisse andmise toimik säilitatakse Maa-ametis.
[RT I, 09.01.2014, 1 - jõust. 12.01.2014]

§ 8.   Kuni 13. juulini 2017. a kehtinud "Maareformi seaduse" § 28 lõike 1 või lõike 2 alusel maa munitsipaalomandisse andmise otsus
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Maa munitsipaalomandisse andmise otsus peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) maa munitsipaalomandisse andmise õiguslik alus, viitega «Maareformi seaduse» § 28 vastavale sättele;
  2) omavalitsusüksuse, mille omandisse maa antakse, nimi;
  3) maa asukoht (aadress);
  4) pindala;
  5) sihtotstarve;
  6) munitsipaalomandisse antava maa kasutusotstarve;
  7) kaasomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse andmisel märgitakse otsusesse andmed teiste kaasomanike kohta, välja arvatud delikaatsed isikuandmed, ning igale kaasomanikule kuuluva mõttelise osa suurus.

  (2) Otsuse lisaks on munitsipaalomandisse antava maa asendiplaan. Kui maa asendiplaani trükis ei avaldata, peab otsuses olema näidatud, kus saab maa munitsipaalomandisse andmise otsuse lisaks oleva asendiplaaniga tutvuda.

  (3) Otsus maa munitsipaalomandisse andmise kohta saadetakse taotluse esitanud valla- või linnavalitsusele kahe nädala jooksul selle vastuvõtmisest arvates.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Maa munitsipaalomandisse andmise otsustaja võib motiveeritud otsusega keelduda maa munitsipaalomandisse andmisest juhul, kui taotletav maa on üldistes huvides otstarbekas jätta riigi omandisse või kui taotletav maa ei ole vajalik kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmiseks.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

31. peatükk MAA MUNITSIPAALOMANDISSE ANDMINE "MAAREFORMI SEADUSE" § 28 LÕIKE 3 ALUSEL
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 81.   Munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamine

  (1) Maa-amet selgitab munitsipaalomandisse antava maa välja "Maareformi seaduse" § 38 lõike 3 alusel, arvestades maa omandamiseks esitatud erastamise ja tagastamise taotlusi ning riigi huvi. Munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamisel arvestatakse planeeringutes, arengukavades jm dokumentides sätestatut, õigusaktidest tulenevaid kohaliku omavalitsuse ülesandeid ning teisi maaüksuse kasutamise seisukohalt olulisi asjaolusid.

  (2) Munitsipaalomandisse antava maana ei selgitata välja maad, mida riik vajab oma ülesannete täitmiseks.

  (3) Munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamiseks pöördub Maa-amet vajaduse korral kohaliku omavalitsuse või teiste asutuste või isikute poole oluliste asjaolude kindlaks tegemiseks.

  (4) Kui linna- või vallavalitsus pöördub Maa-ameti poole ettepanekuga alustada munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamist, tuleb ettepanekule lisada maaüksuse asendiplaan ja informatsioon maa erastamise või tagastamise taotluste puudumise kohta.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 82.   Munitsipaalomandisse antav maa

  (1) Munitsipaalomandisse antakse maa, mis ei kuulu "Maareformi seaduse" alusel tagastamisele, erastamisele või riigi omandisse jätmisele.

  (2) Munitsipaalomandisse antava maa hulka võib kuuluda:
  1) kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluva ehitise, sh tee, teenindamiseks vajalik maa;
  2) kalmistu, pargi või haljasala maa;
  3) omandiõigust tõendavate dokumentideta ehitise juurde kuuluv maa;
  4) kasutuses olev aia- või köögiviljamaa, sh maaüksusel asuva omandiõigust tõendavate dokumentideta ehitise alune maa;
  5) planeeringuga avalikult kasutatavaks maaks kavandatud maa või muu maa, mille avaliku kasutuse tagamiseks on otstarbekas anda maa munitsipaalomandisse;
  6) [kehtetu - RT I, 09.11.2022, 6 - jõust. 12.11.2022]
  7) muu maa, mis ei ole riigile vajalik või mis on otstarbekas anda munitsipaalomandisse.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 83.   Maa munitsipaalomandisse andmise menetlus

  (1) Maa-amet algatab maa munitsipaalomandisse andmise menetluse, teatades maa munitsipaalomandisse andmise kavatsusest linna- või vallavalitsusele, kelle omandisse maa soovitakse anda. Teatele lisatakse maaüksuse asendiplaan.

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide saamisest ühe kuu jooksul linna- või vallavalitsus:
  1) määrab maaüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi ning edastab Maa-ametile vastava otsuse;
  2) teatab Maa-ametile maaüksuse erastamiseks või tagastamiseks tähtaegselt esitatud avalduste puudumisest või esitab andmed lahendamata taotluste kohta;
  3) esitab soovi korral vastuväited maa munitsipaalomandisse andmise kohta koos põhjenduse ja asjakohaste dokumentidega.

  (3) Kui munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamise käigus või enne seda on kohalik omavalitsus Maa-ametile teatanud soovist saada maaüksus munitsipaalomandisse, siis ei ole vaja lõike 1 punktis 3 nimetatud teadet ja asendiplaani linna- või vallavalitsusele edastada. Vajaduse korral taotletakse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramist.

  (4) Linna- või vallavalitsuse esitatud vastuväited vaatab Maa-amet läbi ühe kuu jooksul vastuväidete saamisest. Vastuväidetega arvestamise korral muudab Maa-amet munitsipaalomandisse antava maa piiri või lõpetab menetluse ja teatab sellest linna- või vallavalitsusele. Kui vastuväidetega ei arvestata ja Maa-amet leiab, et maa on vajalik või otstarbekas anda munitsipaalomandisse, valmistatakse ette otsus maa munitsipaalomandisse andmise kohta.

  (5) Kui munitsipaalomandisse soovitakse anda teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuv maa, taotleb Maa-amet lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud otsuse ja andmete esitamist maa asukoha linna- ja vallavalitsuselt. Sel juhul taotleb Maa-amet ka maa asukoha kohaliku omavalitsuse arvamuse esitamist. Maa asukoha kohaliku omavalitsus on kohustatud taotletud dokumendid ja arvamuse esitama 1 kuu jooksul vastava taotluse saamisest. Kui dokumente või arvamust tähtaegselt ei esitata, võib maa munitsipaalomandisse andmise otsustada ilma maa asukoha kohaliku omavalitsuse arvamust ära kuulamata.

  (6) Kui maa munitsipaalomandisse andmise menetluse käigus selgub, et maaüksus kuulub tagastamisele, erastamisele või riigi omandisse jätmisele, lõpetab Maa-amet maa munitsipaalomandisse andmise menetluse ja teatab sellest linna- või vallavalitsusele. Vajaduse korral algatab Maa-amet maa riigi omandisse jätmise või pöördub selleks pädeva ministeeriumi või asutuse poole.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 84.   Maa munitsipaalomandisse andmise otsus

  (1) Maa munitsipaalomandisse andmine otsustatakse "Maareformi seaduse" § 25 lõike 51 ja munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamise ning maa munitsipaalomandisse andmise menetluse käigus kindlaks tehtud asjaolude alusel.

  (2) Maa munitsipaalomandisse andmise otsus peab vastavalt asjaoludele sisaldama järgmisi andmeid:
  1) munitsipaalomandisse antava maaüksuse koha-aadress, sihtotstarve ja ligikaudne pindala;
  2) faktilised asjaolud ja maa munitsipaalomandisse andmise õiguslik alus;
  3) maaüksuse asukoha kohaliku omavalitsuse arvamus;
  4) kohaliku omavalitsuse vastuväidetega mittearvestamise põhjendus;
  5) vaidlustamisviide.

  (3) Otsuse lisaks on maaüksuse asendiplaan.

  (4) Maa munitsipaalomandisse andmise otsus edastatakse maa asukoha kohalikule omavalitsusele ja kohalikule omavalitsusele, kelle omandisse maa antakse.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

32. peatükk TOIMINGUD MUNITSIPAALOMANDISSE ANTUD MAAGA
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 9.   Munitsipaalomandisse antud maa registreerimine maakatastris
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Munitsipaalomandisse antud maa registreeritakse riigi maakatastris kohaliku omavalitsuse avalduse, maa munitsipaalomandisse andmise otsuse ja katastrimõõdistamise või kaardimaterjalil katastriüksuse piiride määramise andmete alusel. Avaldus koos nõutavate lisadokumentidega tuleb katastripidajale esitada nelja kuu jooksul alates maa munitsipaalomandisse andmise otsustamisest.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Maa munitsipaalomandisse andmiseks koostatud asendiplaani alusel määratud pindala ja katastriüksuse maakatastris registreerimisel määratud pindala võivad erineda kuni 8 protsenti, kuid mitte rohkem kui 5 ha.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 91.   Maareformi seaduse § 25 lõikes 4 nimetatud maa võõrandamise, kasutusvaldusesse andmise või hoonestusõigusega koormamise korral esitatavad andmed
[Kehtetu - RT I, 24.05.2023, 5 - jõust. 27.05.2023]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]

§ 10.   Esitatud taotluste lahendamine
[Kehtetu - RT I, 27.10.2015, 4 - jõust. 30.10.2015]

§ 11.   Esitatud taotluste menetlemine
[Kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 12.   Munitsipaalomandisse antud maa registreerimine maakatastris
[Kehtetu - RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 13.   Kuni 30. juunini 2016. a munitsipaalomandisse taotletud maa munitsipaalomandisse andmise otsustamine

  Alates 1. jaanuarist 2018. a otsustab maa munitsipaalomandisse andmise "Maareformi seaduse" § 28 lõike 1 punktide 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 alusel munitsipaalomandisse taotletud maa osas Maa-ameti peadirektor ning sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud maa osas regionaalminister.
[RT I, 11.07.2023, 8 - jõust. 14.07.2023]