ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta
Ülemnõukogu 15.06.1992 seadus; jõustumiskuupäev 01.07.1992

redaktsioon 02.03.1997
7AVALDATUD :
RT  1992,  28,  371
REDAKTSIOON :
RK s 29.01.97 nr.  288 jõust.02.03.97
RT I 1997,  13,  210
 
Seaduses asendatud sõnad "reorganiseerima" 
ja "reoragniseerimine" sõnadega "ümber 
kujundama" ja "ümberkujundamine" vastavas 
pöördes või käändes.
(RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - 
RT I 1997, 13, 210)
 
                    Eesti Vabariigi seadus
 
             Aiandus- ja suvilakooperatiivide vara
                       erastamise kohta
 
     Paragrahv 1. Seaduse eesmärk
 
     Käesoleva seadusega määratakse Eesti Vabariigi
territooriumil asuvate aiandus- ja suvilakooperatiivide
(-ühistute) (edaspidi: kooperatiiv) vara erastamise ja nende
kooperatiivide ümberkujundamise või lõpetamise kord.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
 
     Paragrahv 2. Kooperatiivi vara erastamine ja kooperatiivi
               ümberkujundamine
 
     (1) Kooperatiivi vara erastatakse ja kooperatiiv
ümberkujundatakse või lõpetatakse kooperatiivi liikmete
üldkoosoleku otsuse alusel.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
     (2) Kooperatiivi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal
initsiatiivil või vähemalt 1/5 kooperatiivi liikmete nõudmisel.
 
     (3) Otsused käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud
küsimustes võtab üldkoosolek vastu kooperatiivi liikmete
lihthäälteenamusega.
          
 
     Paragrahv 3. Erastatav vara
 
     Erastada võib kooperatiivi kogu vara, s.o.  kooperatiivi
liikmete rajatud ja nende kasutuses olevad aiamajad (suvilad),
muud hooned, rajatised, sealhulgas istandikud, kooperatiivi
liikmete sihtotstarbeliste maksete ja teiste põhivara
soetamiseks ning uuendamiseks ettenähtud maksete ning muude
laekumiste, sealhulgas teiste juriidiliste isikute
sihtfinantseerimise arvel soetatud ja rajatud materiaalsed
väärtused (üldkasutatavad hooned, elektertoite-, vesivarustus-,
kuivendus- ja vihmutussüsteemid, teed, piirdetarad, veehoidlad
jmt. objektid), projektdokumentatsioon, kooperatiivi osamaksud
asukohapiirkonna kooperatiivide üldkasutatavate objektide (teed,
elektriliinid, transformaatorid jmt.) rajamiseks, samuti
eelloetletud allikatest laekunud raha jääk kooperatiivi arvel ja
kassas ning muu kooperatiivile kuuluv vara.
 
          
     Paragrahv 4.  Erastamise subjekt
 
     (1) Erastamise subjektiks on kooperatiivi liige, tema
alaliselt Eesti Vabariigis elav abikaasa ja sugulased alanevas
liinis, õed ja vennad ning nende sugulased alanevas liinis.
 
     (2) Kooperatiivi liikme alaliselt Eesti Vabariigis elav
abikaasa ja sugulased alanevas liinis, õed ja vennad ning nende
sugulased alanevas liinis on erastamise subjektiks, kui
kooperatiivi liige on esitanud kooperatiivile notariaalselt
tõestatud avalduse vara erastamise õiguse loovutamise kohta.
 
     (3) Kui kooperatiivi liikmele erastatav vara on abikaasade
ühisvara, peavad käesoleva paragrahvi 2.lõikes nimetatud
avaldusele vara erastamise õiguse loovutamise kohta alla
kirjutama mõlemad abikaasad.
 
 
     Paragrahv 5.  Erastamise viis
 
     (1) Kooperatiivi vara erastatakse tasuta käesoleva seaduse
paragrahvis 4 nimetatud erastamise subjektile kooperatiivi
liikme kasutuses oleva vara (aiamaja või suvila ja muud hooned
ning rajatised, sealhulgas istandikud ja muu vara) natuuras
eraomandusse andmise ja kooperatiivi liikmete ühises kasutuses
olevas varas kaasomandiõiguse osa määramise teel.
 
     (2) Kaasomandi osa suurus määratakse proportsionaalselt
tasutud sihtotstarbeliste maksetega.
 
          
     Paragrahv 6.  Ühisesse omandusse jäetav vara
 
     Vara erastamisel ühisesse omandisse jäetud vara on
kaasomand. Kooperatiivi vara erastamisel liikmele eraldatud vara
võõrandamisel on vara omandajal õigus nõuda ka liikmele kuuluva
kaasomandi osa võõrandamist. Nimetatud kaasomandi osale ei
laiene teiste kaasomanike ostueesõigus.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
 
     Paragrahv 7.  Omandiõiguse teostamine ühise omandi suhtes
 
     Ühisesse omandisse jäetud vara valitsemiseks võivad
omanikud kooperatiivi ümber kujundada, asutada äriühingu või
sõlmida ühise tegutsemise lepingu.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
 
     Paragrahv 8. Erastamise kohustus
 
     (1) Kui kooperatiivi üldkoosolek otsustab jätta
kooperatiivi vara erastamata, on kooperatiivi juhatus kohustatud
liikmele tema sellekohase kirjaliku avalduse alusel erastama ühe
kuu jooksul, arvates avalduse esitamisest, talle kuuluva osa
kooperatiivi varast natuuras ja määrama kooperatiivi liikmete
ühises kasutuses olevas varas temale kaasomandina kuuluva osa.
Kaasomandi osa suurus määratakse proportsionaalselt tasutud
sihtotstarbeliste maksetega ja selle suhtes kehtivad käesoleva
seaduse paragrahvis 6 ja 7 sätestatud tingimused.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
     (2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud kohustuse
täitmata jätmisel võib kooperatiivi liige pöörduda kohtusse.
          
 
     Paragrahv 9. Erastamise vormistamine
  
     (1) Erastatav vara antakse erastamise subjektile üle
kooperatiivi üldkoosoleku või käesoleva seaduse paragrahvis 8
nimetatud juhul kooperatiivi juhatuse otsusega.  
 
     (2) Kooperatiivi üldkoosoleku või juhatuse otsus vara
erastamise kohta peab sisaldama andmeid vara uue omaniku, vara
koosseisu ja asendi kohta kooperatiivi kasutuses oleva maa-ala
asendiplaanil ning andmeid varaga seotud õiguste ja kohustuste
kohta. Nimetatud otsus esitatakse kohaliku omavalitsuse
täitevorganile, kelle haldusterritooriumil kooperatiiv asub.
 
 
     Paragrahv 10. Omandiõiguse tekkimine
 
     (1) Omandiõigus erastatud varale tekib alates vara
üleandmisest kooperatiivi poolt erastamise subjektile
üleandmise- vastuvõtmise akti allakirjutamisel.
 
     (2) Nimetatud akt esitatakse kohaliku omavalitsuse
täitevorganile, kelle haldusterritooriumil kooperatiiv asub.
          
 
     Paragrahv 11. Õigus maale
 
     Kooperatiivile kuulunud ehitise erastamisel on ehitise
omanikul õigus maa omandamiseks Eesti Vabariigi maareformi
seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) sätestatud
alustel ja korras. Sama õigus on ühisesse omandisse jääva
ehitise omanikel.
     (RK s 29.01.97 nr. 288 jõust.02.03.97 - RT I 1997, 13, 210)
 
 
     Paragrahv 12.  Vaidluste lahendamine
 
     Kooperatiivi liikmel on õigus kooperatiivi üldkoosoleku või
juhatuse otsuse peale vara jaotamise küsimuses pöörduda
kohtusse.
 
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                A. Rüütel
 
 
Tallinn, 15.juunil 1992