ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine
Vabariigi Valitsus 26.06.2023 määrus number 70; jõustumiskuupäev

redaktsioon  [RT I, 06.07.2023, 1]

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruse nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 26.06.2023 nr 70

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2013. a määruses nr 27 "Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

"Määrusega asutatakse eksamite, testide, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu ametliku nimetusega testide andmekogu (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse andmekogu põhimäärus.";

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 2. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

(1) Andmekogu vastutav töötleja on Haridus- ja Noorteamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on:
1) Haridus- ja Teadusministeerium eesti keele tasemeeksamite, riigieksamite, riiklike testide, tasemetööde ja teiste üldpädevustega seotud ülesannete, vaiete lahendamise ning IT-toe pakkumisega seotud ülesannete täitmise osas;
2) õppeasutus, enda poolt andmekogusse esitatud eksamite ja testide osas.

(3) Vastutav töötleja sõlmib lõike 2 punktis 2 nimetatud volitatud töötlejaga lepingu õppeasutuse eksamite ja testide andmekogusse sisestamiseks ning andmete töötlemiseks, määrates seejuures kindlaks andmekoosseisud, kummagi poole õiguste ja kohustuste ulatuse, vastutuse ning isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.";

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Määrus sätestab andmekogus ühtsete põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, põhikooli või gümnaasiumi lõpueksamit asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite, eesti keele tasemeeksamite, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite (edaspidi eksamid) ülesannete loomise ja haldamise, eksamitööde koostamise ja kättesaadavaks tegemise, eksamite sooritamise ja hindamise korraldamise ning tunnistuste haldamise. Samuti sätestab määrus tasemetööde, riiklike testide ja küsitluste ning teiste üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste hindamisvahendite (edaspidi testid), ülesannete loomise ja haldamise, testide koostamise ja kättesaadavaks tegemise, testide sooritamise ja hindamise korraldamise.";

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 3–6 sõnastatakse järgmiselt:

"3) eksamite ja testide koostamist, dokumenteerimist ja arhiveerimist;
4) eksamite ja testide tehnilist korraldamist, sh eksamile ja testile registreerimist, eksamite tunnistuste arvestust ning eksamite ja testide digitaliseerimist;
5) eksamite ja testide hindamise tehnilist korraldamist, hindamist ja tulemuste dokumenteerimist;
 6) eksamite ja testide sooritamist e-keskkonnas;";

5) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

"8)  eksami- ja testitulemuste avalikustamist eksami või testi sooritajale;
9) arvestuse pidamist eksamite ja testide ning eksamite tunnistuste üle.";

6) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Andmebaasi andmete koosseis, mille täpsem kirjeldus on lisas, on järgmine:
1) füüsilise isiku andmed;
2) juriidilise isiku andmed;
3) taotluse andmed;
4) soorituse ja soorituskoha andmed;
5) testiandmed;
6) hindamise andmed;
7) vaiete andmed;
8) tunnistuse andmed;
9) statistilised andmed;
10) korralduslikud andmed;
11) aadressiandmed.";

7) paragrahvi 7 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"1) vastutav ja volitatud töötleja;
2) eksamite ja testide sooritajad;";

8) paragrahvi 7 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

"7) eksamite ja testide läbiviijad (välisvaatlejad, testijad, intervjueerijad, eksamikomisjon);";

9) paragrahvi 8 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"1) eksameid ja teste käsitlevad seadused ja määrused;
2) valdkonna eest vastutava ministri ja vastutava töötleja eksameid ja teste käsitlevad käskkirjad;";

10) paragrahvi 8 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

"5) eksamite ja testide läbiviimisega seotud protokollid;";

11) paragrahvi 8 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

"7) eksamitööd ja testi tulemused.";

12) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja töötajatel ning § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud volitatud töötleja teenistujatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses, § 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud volitatud töötlejal sama paragrahvi lõike 3 alusel sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ning andmekaitse järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.";

13) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) 1.3.13–1.3.14.";

15) paragrahvi 13 lõike 3 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"1) 1.1.5–1.1.7;
2) 1.2.1–1.2.16;";

16) paragrahvi 13 lõike 3 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

"7) 2.1.6–2.1.10;";

18) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) 4.2.3–4.2.5.";

19) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 15. Andmete säilitamine ja logide korraldus

(1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult, välja arvatud:
1) lisa punktis 8 loetletud tunnistuste andmeid säilitatakse kümme aastat alates isiku surmast;
2) tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite, riigieksamite, põhikooli või gümnaasiumi lõpueksamit asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ja riiklike testide andmeid säilitatakse 15 aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates;
3) riiklike küsitluste ning teiste üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste hindamisvahendite andmeid säilitatakse seitse aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates;
4) isiku kontaktandmeid säilitatakse üks aasta andmete andmekogusse kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.

(2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud tasemetööde, eksamite ja testide andmeid, mis kuuluvad valimisse, säilitatakse anonüümitud kujul tähtajatult.

(3) Säilitustähtaja möödumisel isikuandmed anonüümitakse.

(4) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

(5) Andmete andmekogusse kandmine, andmete muutmine ja päringud piiratud juurdepääsuga andmete kohta logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning võimaldatakse tuvastada selle teinud isikut.

(6) Logi säilitatakse kaks aastat kande või päringu tegemisest alates. Säilitustähtaja möödumisel logi andmed kustutatakse.";

20) paragrahvi 16 lõikest 4 jäetakse välja sõna "ISKE";

21) määruse senise lisa "Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis" pealkiri muudetakse "Lõpueksamite, testide, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis" ja lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Kristina Kallas
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Lõpueksamite, testide, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu andmete koosseis