22.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1311,

21. september 2020,

millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1)

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

10. märtsil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 224/2014, (2) et jõustada teatavad meetmed, mis on ette nähtud otsusega 2013/798/ÜVJP.

(2)

28. juulil 2020 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 2536 (2020). Selle resolutsiooniga laiendatakse relvaembargo erandeid.

(3)

21. septembril 2020 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1312 (3), millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP kooskõlas resolutsiooniga 2536 (2020).

(4)

Mõned neist muudatustest kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamissalasse ja seepärast on vaja liidu tasandi õigusakti, et rakendada need koos tehniliste kohandustega eelmisi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone arvesse võttes, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldavad nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5)

Seega tuleks määrust (EL) nr 224/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 224/2014 artiklisse 3 lisatakse järgmised punktid:

„e)

mis on seotud 14,5 mm ja väiksema kaliibriga relvade ning spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoona ja komponentidega, relvastamata sõjaväemaismaasõidukite ja sõjaväemaismaasõidukite, millele on monteeritud 14,5 mm või väiksema kaliibriga relvad, ning nende varuosadega, reaktiivgranaatidega ja spetsiaalselt selliste relvade jaoks loodud laskemoonaga Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõudude, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonide jaoks, kui sellised relvad, laskemoon, komponendid ja sõidukid on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, tingimusel et sanktsioonide komiteed on sellisest abist või sellistest teenustest vähemalt 20 päeva ette teavitatud;

f)

mis on seotud artikli 3 punktis e loetlemata relvade ja muu nendega seotud surmava varustusega Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõudude, sealhulgas riigi tsiviilõiguskaitse institutsioonide jaoks, kui sellised relvad ja varustus on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selle raames kasutamiseks, vastavalt sanktsioonide komitee eelnevale heakskiidule.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.

(2)  Nõukogu 10. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis (ELT L 70, 11.3.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 21. septembri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1312, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3).


Top