REDAKTSIOON:

RK s 25.11.2015 jõust. 01.07.2016

RT I, 17.12.2015, 1

RK s 19.11.2014 jõust. 01.07.2016

RT I, 13.12.2014, 1

RK s 19.06.2014 jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

RT I, 29.06.2014, 109

RK s 13.06.2012 jõust. 01.04.2013

RT I, 06.07.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.2011 otsus nr 829

Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus

Vastu võetud 09.02.2011

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Seaduse reguleerimisala ja kohaldamisala

(1) Käesolev seadus reguleerib Eesti Vabariigi osalemist rahvusvahelisel tsiviilmissioonil ning missioonile lähetatava eksperdi õigusi, kohustusi ja sotsiaalseid tagatisi.

(2) Käesolevat seadust ei kohaldata osalemisel rahvusvahelisel päästetööl või demineerimistööl, kui see toimub rahvusvahelise päästekokkuleppe alusel esitatud või Euroopa Liidu liikmesriigi esitatud abipalve alusel. Sellisel juhul otsustatakse abipalve täitmine päästeseaduse kohaselt.

(3) Missioonile lähetatavale eksperdile kohaldatakse avaliku teenistuse seadust ja töölepingu seadust juhul, kui käesoleva seadusega ei sätestata teisiti.

(4) Käesoleva seadusega ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2. Mõisted

Käesoleva seaduse tähenduses on:
1) rahvusvaheline tsiviilmissioon – missioon, mis täidab humanitaarabi või rahvusvahelise tsiviilkriisiohje ülesandeid (edaspidi missioon);
2) ekspert – missioonil osalemiseks vajaliku kvalifikatsiooniga isik;
3) humanitaarabi – teisele riigile antav rahaline või materiaalne abi või inimressurssi ja tehnilisi vahendeid sisaldava päästevõimekuse saatmine katastroofipiirkonda, mille eesmärgiks on loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofide ajal või nende järel inimelude päästmine, inimeste kannatuste vähendamine ja inimväärseks eluks hädavajaliku tagamine;
4) kiireloomuline missioon – humanitaarabimissioon, mis eeldab reageerimisvalmidust 24 tunni jooksul alates eksperdi lähetamise otsuse tegemisest ja mille puhul eksperdi lähetusaeg ei ületa 90 järjestikust kalendripäeva;
5) koosseisuväline teenistuja – Eesti kodanik, kes on võetud või üle viidud pikaajalisel missioonil eksperdina töötamise ajaks Välisministeeriumi mittediplomaatilisele ametikohale;
6) lähetamine – eksperdi suunamine missiooni asukohta täitma kindlaksmääratud ülesandeid töölepingu, muu võlaõigusliku lepingu või avaliku teenistuse suhte alusel;
7) lühiajaline missioon – missioon, mille puhul eksperdi lähetusaeg ei ületa 90 järjestikust kalendripäeva;
8) missiooni juht – missiooni korraldaja määratud isik, kelle ülesanne on missiooni igapäevane juhtimine ja selle töö korraldamine;
9) missiooni korraldaja – rahvusvaheline organisatsioon, riik või riikide rühm, kes tagab missiooni läbiviimise;
10) pikaajaline missioon – missioon, mille puhul eksperdi lähetusaeg ületab 90 järjestikust kalendripäeva;
11) päästemeeskond – iga üksiku kiireloomulise missiooni tarbeks moodustatud eksperdirühm;
12) tsiviilkriisiohje – mittesõjaliste meetmetega sekkumine kriisi, mis võib puhkeda või mis on tekkinud konflikti või loodus- või inimtegevuse tagajärjel toimunud katastroofi tõttu, eesmärgiga takistada kriisi laienemist ning kaasa aidata selle lahendamisele.

§ 3. Missioonil osalemise eesmärgid

(1) Eesti Vabariik osaleb missioonil eesmärgiga:
1) kindlustada rahvusvahelist rahu ja stabiilsust ning edendada demokraatiat, inimõiguste austamise ja hea valitsemistava põhimõtet;
2) aidata kaasa konfliktide rahumeelsele lahendamisele, nende põhjuste kõrvaldamisele ja tagajärgede leevendamisele;
3) aidata kaasa majanduslikule arengule ja vaesuse vähendamisele;
4) aidata kaasa Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide või sihtriikide tsiviilkriisiohje võime täiustamisele;
5) anda humanitaarabi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud eesmärkidest lähtutakse missioonil osalemise otsustamisel.

2. peatükk Missiooniks valmistumine ja missioonil osalemine

§ 4. Missiooniks valmistumise ja missioonil osalemise korraldamine

(1) Missiooniks valmistumist ja missioonil osalemist korraldab Välisministeerium, kaasates vajaduse korral teisi ametiasutusi.

(2) Kiireloomuliseks missiooniks valmistumist ja sellel osalemist korraldab Siseministeeriumi valitsemisalas olev Päästeamet (edaspidi Päästeamet). Sellisel juhul teeb Välisministeerium käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–3 sätestatud toiminguid.

(3) Missiooniks valmistumine on:
1) missioonidel osalemise kavandamine;
2) eksperdi osalemine missioonialasel väljaõppel;
3) missiooniks vajaliku varustuse soetamine;
4) eksperdi tervisekontroll ja vaktsineerimine;
5) missioonil osalemiseks vajalike kindlustuslepingute sõlmimine.

(4) Missioonil osalemine on:
1) eksperdi lähetamine missioonile;
2) missiooni rahaline toetamine.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud ülesande täitmisel Välisministeerium:
1) koordineerib ametiasutuste koostööd missioonidel osalemise kavandamisel;
2) korraldab teabevahetust asjaomaste ametiasutustega ja avalikkuse teavitamist;
3) peab ekspertide andmekogu;
4) lähetab eksperdi missioonile;
5) korraldab eksperdi tervisekontrolli ja vaktsineerimist käesoleva seaduse § 25 kohaselt;
6) koordineerib eksperdi missioonialase väljaõppe korraldamist;
7) sõlmib vajaduse korral teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega eksperdi lähetamist käsitlevaid kokkuleppeid;
8) teeb muid missiooniks valmistumise ja missioonil osalemise korraldamiseks vajalikke toiminguid.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud ülesande täitmisel Päästeamet:
1) tagab eksperdi, päästemeeskonna ja varustuse valmisoleku kiireloomuliseks missiooniks;
2) lähetab eksperdi kiireloomulisele missioonile;
3) viib läbi eksperdi ja päästemeeskonna väljaõppe osalemiseks kiireloomulisel missioonil;
4) juhib päästemeeskonna moodustamist kiireloomuliseks missiooniks;
5) sõlmib teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega lepingud kiireloomulise missiooni alustamise tagamiseks;
6) korraldab kiireloomulisele missioonile lähetatava eksperdi tervisekontrolli ja vaktsineerimist käesoleva seaduse § 25 kohaselt;
7) teeb muid kiireloomuliseks missiooniks valmistumise ja sellel osalemise korraldamiseks vajalikke toiminguid.

§ 5. Missiooni rahaline toetamine

(1) Missiooni võib rahaliselt toetada nii eksperdi lähetamise korral kui ka juhul, kui eksperti ei lähetata.

(2) Rahalise toetamisena käsitatakse muu hulgas asja tasuta üleandmist missiooni tarbeks.

§ 6. Missiooni kulude kandmine

(1) Missiooniks valmistumise ja missioonil osalemise kulud kaetakse Välisministeeriumi eelarvest, kui neid ei kaeta muudest vahenditest.

(2) Kiireloomuliseks missiooniks valmistumise ja sellel osalemise ning osalemise korraldamise kulud kaetakse Päästeameti eelarvest käesoleva seaduse § 4 lõikes 6 nimetatud toimingute ulatuses, kui ei lepita kokku teisiti.

§ 7. Missioonil osalemise otsustamine

(1) Välisministeerium kogub missioone käsitlevat teavet, võtab vastu osalemiskutseid ja abipalveid ning analüüsib missioonil osalemise vajalikkust, otstarbekust ja võimalikkust.

(2) Teised ametiasutused edastavad missioonil osalemise ettepanekud Välisministeeriumile.

(3) Missioonil osalemise otsuse tegemise aluseks on rahvusvaheline kokkulepe, riigi või rahvusvahelise organisatsiooni abipalve või missiooni korraldaja kutse.

(4) Välisministeerium kooskõlastab osalemise kiireloomulisel missioonil enne asjakohase otsuse tegemist Siseministeeriumiga.

(5) Missioonil osalemise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

3. peatükk Eksperdi missioonile lähetamine ja missioonilt tagasikutsumine

§ 8. Eksperdi valik

(1) Pärast otsust osaleda missioonil eksperdi lähetamisega teeb Välisministeerium eksperdile ettepaneku kandideerida missioonile. Vajaduse korral küsib Välisministeerium teistelt ametiasutustelt ettepanekuid missioonile sobiva eksperdi kohta või kuulutab välja konkursi eksperdi leidmiseks.

(2) Eksperdi missioonile kandideerimine ja lähetamine kooskõlastatakse kirjalikult:
1) avalikus teenistuses töötava eksperdi puhul ametiasutuse juhiga, ministeeriumis või selle valitsemisala asutuses töötava eksperdi puhul asutuse juhi ja asjaomase ministeeriumi kantsleriga;
2) tööandjaga, kui ekspert töötab töölepingu alusel muu tööandja juures.

(3) Välisministeerium esitab kandidaatide andmed missiooni korraldajale, kes valib eksperdi nende kandidaatide hulgast. Kui ei ole ette nähtud, et eksperdi valib missiooni korraldaja, valib eksperdi Välisministeerium.

(4) Kiireloomulisele missioonile lähetatava eksperdi valib ekspertide andmekogu kaudu Päästeameti peadirektor kooskõlastatult Välisministeeriumiga. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 1–3.

§ 9. Eksperdi lähetamine missioonile

(1) Avalikus teenistuses oleva eksperdi avaliku võimu teostamise õigus asjakohases ametiasutuses peatub missioonil osalemise ajaks, kui ei lepita kokku teisiti.
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

(2) Töölepingu alusel töötava eksperdi töösuhtele kohaldatakse tema missioonil osalemise ajal töölepingu seaduse § 19, kui ei lepita kokku teisiti.

(3) Eksperdile tagatakse missioonil osalemise ajaks tervisekindlustus. Lühiajalisele ja pikaajalisele missioonile lähetatava eksperdi tervisekindlustuslepingu sõlmib Välisministeerium või missiooni korraldaja. Kiireloomulisele missioonile lähetatava eksperdi tervisekindlustuslepingu sõlmib Päästeamet või missiooni korraldaja.

(4) Eksperdi missioonile lähetamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 10. Pikaajalisele missioonile lähetamise erisused

(1) Pikaajalisel missioonil osalemise ajaks võetakse või viiakse ekspert üle Välisministeeriumi koosseisuväliseks teenistujaks. Teenistusaja sisse arvatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja käesoleva seaduse § 13 lõikes 4 sätestatud aeg isiklike asjade korraldamiseks.

(2) Eksperdi lähetab pikaajalisele missioonile Välisministeeriumi kantsler käskkirjaga.

(3) Ekspert lähetatakse missioonile perekonnaliikmeteta.

(4) Välisministeerium annab eksperdile enne pikaajalisele missioonile lähetamist isiklike asjade korraldamiseks aega kuni viis tööpäeva, mille jooksul ta on ameti- või töökohustustest vabastatud. Selle aja eest makstakse eksperdile palka või töötasu käesoleva seaduse § 18 kohaselt.

(5) Välisministeeriumi kantsler võib eksperdi nõusolekul tema pikaajalisel missioonil osalemise tähtaega pikendada, kooskõlastades selle käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 nimetatud isikutega.

§ 11. Lühiajalisele missioonile lähetamise erisused

(1) Lühiajalisele missioonile lähetab eksperdi Välisministeeriumi kantsler.

(2) Kui ekspert töötab Välisministeeriumis, võidakse ta lähetada lühiajalisele missioonile töö- või teenistuslähetusse. Muudel juhtudel lähetatakse ekspert lühiajalisele missioonile võlaõigusliku lepingu alusel.

§ 12. Kiireloomulisele missioonile lähetamise erisused

(1) Kiireloomulisele missioonile lähetab eksperdi Päästeameti peadirektor kooskõlastatult Välisministeeriumiga.

(2) Kiireloomulisele missioonile lähetatava eksperdi avaliku võimu teostamise õiguse peatumiseks või töölepingu seaduse § 19 kohaldamiseks käesoleva seaduse § 9 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud juhul peab olema ametiasutuse juhi või töölepinguga töötava eksperdi tööandja nõusolek vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT I, 06.07.2012, 1 - jõust. 01.04.2013]

(3) Kiireloomulisele missioonile lähetatakse ekspert võlaõigusliku lepingu alusel.

§ 13. Eksperdi missioonilt tagasikutsumine

(1) Eksperdi kutsub missioonilt tagasi tema lähetaja. Päästeamet kooskõlastab eksperdi tagasikutsumise kiireloomuliselt missioonilt Välisministeeriumiga.

(2) Eksperdi lähetaja kutsub eksperdi missioonilt tagasi:
1) eksperdi lähetusaja lõppemisel;
2) eksperdi taotlusel;
3) eksperdi terviseseisundi tõttu.

(3) Eksperdi lähetaja võib eksperdi missioonilt igal ajal tagasi kutsuda, kui:
1) ilmneb eksperdi sobimatus missioonil ülesannete täitmiseks;
2) langeb ära välis- või julgeolekupoliitiline vajadus eksperdi osalemiseks missioonil.

(4) Pikaajaliselt missioonilt tagasikutsumise korral käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 3 ning lõike 3 punktis 2 ettenähtud alustel annab Välisministeerium eksperdile isiklike asjade korraldamiseks aega kuni viis tööpäeva, mille jooksul ta on ameti- või töökohustustest vabastatud. Selle aja eest makstakse eksperdile palka või töötasu käesoleva seaduse § 18 kohaselt.

(5) Eksperdi missioonilt tagasikutsumise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 14. Eksperdi vabastamine Välisministeeriumi teenistusest

Ekspert vabastatakse Välisministeeriumi koosseisuvälise teenistuja ametikohalt pikaajaliselt missioonilt tagasikutsumise korral käesoleva seaduse § 13 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud juhtudel.

§ 15. Õigus naasta senisele või sellega samaväärsele ametikohale

(1) Eksperdi missioonilt naasmisel tagab ametiasutus, kus ekspert töötas enne missioonile lähetamist, talle vähemalt senise või sellega samaväärse ametikoha ja ametipalga, mida maksti ametiasutuses sellel ametikohal eksperdi missioonile lähetamiseni. Käesolevat lõiget kohaldatakse juhul, kui ekspert on osalenud missioonil kuni kolm järjestikust aastat.

(2) Kui eksperdi teenistussuhet ametiasutusega, kus ekspert töötas enne missioonile lähetamist, reguleeriv eriseadus näeb ette käesoleva paragrahvi lõikest 1 erineva tähtaja või korra, kohaldatakse eriseadust.

4. peatükk Eksperdi õigused, kohustused ja tagatised

§ 16. Eksperdi alluvus missioonil

(1) Missioonil osalemise ajal allub ekspert või eksperdirühma juht missiooni töökorralduse küsimustes missiooni juhile või asjakohasele rahvusvahelise organisatsiooni juhtimisorganile.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata küsimustes allub ekspert lähetajale või saab lähetajalt juhiseid.

§ 17. Eksperdi kohustused

(1) Ekspert täidab missioonil lähetaja määratud ülesandeid. Päästeamet kooskõlastab eksperdi kiireloomulisel missioonil täidetavad ülesanded Välisministeeriumiga.

(2) Ekspert täidab vastavalt alluvusele töökorraldusi ja juhiseid, mida annavad käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud isikud.

(3) Ekspert esitab lühi- ja pikaajalisel missioonil ülesannete täitmise ajal oma tegevuse kohta Välisministeeriumile vähemalt kord kuus aruande, kui ei lepita kokku teisiti.

(4) Ekspert esitab Välisministeeriumile kokkuvõtte oma ülesannete täitmise kohta kahe nädala jooksul lühiajalise missiooni lõppemisest arvates ja kolme nädala jooksul pikaajalise missiooni lõppemisest arvates.

(5) Ekspert või päästemeeskonna juht esitab Päästeametile kahe nädala jooksul kiireloomulise missiooni lõppemisest arvates kokkuvõtte oma ülesannete täitmise kohta. Päästeamet edastab kokkuvõtte koopia Välisministeeriumile.

§ 18. Eksperdi tasustamine

(1) Eksperdile makstakse missioonil osalemise ajal töötasu või palka käesoleva seaduse alusel ja töölepingu seaduses sätestatud korras.

(2) Eksperdile makstakse missioonil osalemise ajal töötasu või palka tema missioonile lähetamisele eelnenud kuue kuu keskmise töötasu või palga suuruses, kui ei lepita kokku teisiti. Kui eksperdile ei ole lähetusele eelnenud kuue kuu jooksul töötasu või palka makstud, makstakse talle missioonil osalemise ajal töötasu või palka vähemalt kolmekordse Eesti töötasu alammäära suuruses.

(3) Olenevalt missiooni asukohast, eksperdi ülesannete eripärast või missioonipiirkonna ohtlikkusest võib eksperdi lähetaja määrata eksperdile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatust suurema palga või töötasu, kuid mitte rohkem kui viieteistkümnekordses Eesti töötasu alammäära suuruses.

(4) Võlaõigusliku lepingu alusel lähetatud eksperdi töötasu suurus määratakse lepingus.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1–4 ei kohaldata, kui eksperdile maksab palka rahvusvaheline organisatsioon, kelle otsealluvuses ta missioonil ülesandeid täidab.

(6) Päästeamet kooskõlastab eksperdi lähetamisel kiireloomulisele missioonile tema tasustamise tingimused Välisministeeriumiga.

§ 19. Töö- ja puhkeaeg missioonil

Eksperdi töö- ja puhkeaja ning tööaja korralduse missioonil määrab missiooni juht või asjakohase rahvusvahelise organisatsiooni juhtimisorgan.

§ 20. Puhkus pikaajalisel missioonil

(1) Eksperdil on õigus saada puhkust pikaajalisel missioonil osalemise ajal käesoleva seaduse alusel.

(2) Eksperdi puhkuse pikkuse ja aja määrab missiooni juht või asjakohase rahvusvahelise organisatsiooni juhtimisorgan.

(3) Ekspert on kohustatud teavitama Välisministeeriumi oma puhkuse pikkusest ja selle kasutamisest. Eksperdi puhkus vormistatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

(4) Puhkuse aja eest makstakse eksperdile palka või töötasu käesoleva seaduse § 18 kohaselt.

(5) Eksperdi vabastamisel Välisministeeriumi teenistusest ei hüvitata eksperdile missiooni ajal kasutamata jäänud puhkust rahas.

§ 21. Eksperdi kulude katmine missioonil

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega missioonile lähetatud eksperdi kulude katmise, sealhulgas päevaraha maksmise ulatuse, tingimused ja korra.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päevaraha maksmist ja kulude katmist mõjutavatest või mõjutada võivatest asjaoludest teatab ekspert viivitamata ametiasutusele, kes päevaraha maksab või kulusid katab.

(3) Ekspert on kohustatud tagastama summa, mis on valeandmete esitamise või päevaraha maksmist ja kulude katmist mõjutavatest asjaoludest teatamata jätmise tõttu alusetult päevarahaks makstud või tema lähetamiseks kulunud.

(4) Kui ekspert ei maksa käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud summat tagasi, tehakse selle tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on päevaraha maksnud ja kulusid katnud ametiasutusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras.

§ 22. Hüvitis eksperdi missioonil ülesannete täitmisel hukkumise ja surma korral
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(1) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(2) Kui ekspert hukkub või sureb seoses missioonil ülesannete täitmisega, maksab riik ühekordset hüvitist, lähtudes eksperdi keskmisest palgast või töötasust avaliku teenistuse seaduse §-s 49 sätestatud alusel ja korras ning arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(3) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(4) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(5) Missioonil ülesannete täitmisel hukkunud või surnud eksperdi põrmu toomise Eestisse korraldab Välisministeerium riigi kulul, kui kulusid ei kaeta käesoleva seaduse § 9 lõike 3 kohaselt sõlmitud kindlustuslepingu alusel.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(6) Missioonil ülesannete täitmisel hukkunud või surnud eksperdi matuse korraldamise kulud kannab riik avaliku teenistuse seaduse §-s 49 sätestatud ulatuses.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud kulud kaetakse Välisministeeriumi eelarvest. Kiireloomulise missiooni korral kantakse käesolevas paragrahvis nimetatud kulud Päästeameti eelarvest.

§ 23. Hüvitis eksperdi missioonil ülesannete täitmisel töövõime vähenemise korral
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(1) Kui eksperdil tuvastatakse seoses missioonil ülesannete täitmisega saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu töövõimetoetuse seaduse alusel osaline või puuduv töövõime, makstakse talle hüvitist, lähtudes tema keskmisest palgast või töötasust avaliku teenistuse seaduse §-s 49 sätestatud alusel ja korras ning arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(2) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(3) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(4) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(5) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(6) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(7) [Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(8) Eksperdile, kellel tuvastatakse seoses missioonil ülesannete täitmisega tema vastu toimepandud ründe, tema poolt süüteo tõkestamise, päästesündmuse lahendamise või ohu tõrjumise tagajärjel ajutine töövõime kaotus, millega ei kaasne osalist või puuduvat töövõimet, maksab riik ühekordset hüvitist eksperdi ühe kuu keskmise palga või töötasu ulatuses.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(9) Kui ekspert on saanud viga või haigestunud seoses missioonil ülesannete täitmisega tema vastu toimepandud ründe, tema poolt süüteo tõkestamise, päästesündmuse lahendamise või ohu tõrjumise tagajärjel, kannab tema ravi- ja ravimikulud riik ulatuses, mida ei kaeta käesoleva seaduse § 9 lõike 3 kohaselt sõlmitud kindlustuslepingu alusel.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

(10) Käesolevas paragrahvis nimetatud kulud kaetakse Välisministeeriumi eelarvest. Kiireloomulise missiooni korral kantakse käesolevas paragrahvis nimetatud kulud Päästeameti eelarvest.

§ 24. Hüvitise arvutamine ja maksmine
[Kehtetu - RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

§ 25. Tervisekontroll ja vaktsineerimine

(1) Pikaajalisele missioonile lähetatav ekspert peab läbima tervisekontrolli enne missioonile lähetamist ja missioonil osalemise ajal vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Tervisekontrolli ulatuse kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

(2) Ekspert ei ole kohustatud läbima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervisekontrolli enne missioonile lähetamist, kui ta on selle läbinud kõige varem kolm kuud enne missioonil osalemise otsuse tegemist.

(3) Lühiajalisele missioonile lähetatav ekspert ei pea enne missioonile lähetamist tervisekontrolli läbima, kui eksperdi lähetamisel ei lepita kokku teisiti.

(4) Kiireloomulisele missioonile lähetatav ekspert ei pea enne missioonile lähetamist tervisekontrolli läbima. Päästeamet tagab eksperdi ettevalmistuse kiireloomuliseks missiooniks tema terviseseisundi perioodilise kontrolli ja vaktsineerimistega. Tervisekontrolli ulatuse kehtestab Päästeameti peadirektor käskkirjaga.

(5) Enne missioonile lähetamist ja vajaduse korral missioonil osalemise ajal vaktsineeritakse ekspert Maailma Terviseorganisatsiooni ja Terviseameti soovituste või asukohariigi nõuete kohaselt.

5. peatükk Rakendussätted

§ 26. Missioonil osalevale eksperdile kohaldatav seadus

(1) Seaduse jõustumisel võetakse või viiakse üle pikaajalisel missioonil viibiv ekspert Välisministeeriumi koosseisuväliseks teenistujaks, kui Välisministeerium katab tema missioonil osalemise kulusid.

(2) Seaduse jõustumise ajal pikaajalisel missioonil viibivat eksperti ei võeta ega viida üle Välisministeeriumi koosseisuväliseks teenistujaks, kui eksperdi lähetusaeg lõpeb kolme kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates või kui ekspert ei vasta avalikule teenistujale esitatavatele nõuetele.

§ 261. Püsiva töövõimetusega isik

Isikul, kellel on tuvastatud täielik töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud puuduva töövõime tingimus täidetuks. Isikul, kellel on tuvastatud osaline töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud osalise töövõime tingimus täidetuks.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

§ 27. – § 36. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 37. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. aprillil.