ID-kaart

Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

Telli Estlex Ekspert või Estlex Spetsialist pakett ja loe kõiki venekeelseid seaduse tõlkeid otse õigusakti paragrahvi juures. Üksikkasutaja hind on vastavalt 30€ / 35€ + km (20%)/kuu. Estlex´i andmebaasis on kokku 3766 venekeelset seaduse tõlget. Tõlgete nimekiri täieneb pidevalt.

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО


ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
Väärteomenetluse seadustik ДЕЛИКТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 162 1630 €
Karistusseadustiku rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОДЕКСА Закон/seadus 12 130 €
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О ВИНОВНОМ ДЕЯНИИ Закон/seadus 15 160 €
Karistusregistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ НАКАЗАНИЙ Закон/seadus 27 280 €
Eestis inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse seadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ В ЭСТОНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ИЛИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Закон/seadus 3 40 €
Seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 1 30 €
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА Постановление/määrus 17 180 €
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление/määrus 3 40 €
Sõidukite parkimiskorra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Постановление/määrus 13 140 €
Karistusseadustik ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 225 2260 €
Kriminaalmenetluse seadustik УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 536 5370 €