ID-kaart

Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

Telli Estlex Ekspert või Estlex Spetsialist pakett ja loe kõiki venekeelseid seaduse tõlkeid otse õigusakti paragrahvi juures. Üksikkasutaja hind on vastavalt 30€ / 35€ + km (20%)/kuu. Estlex´i andmebaasis on kokku 3766 venekeelset seaduse tõlget. Tõlgete nimekiri täieneb pidevalt.

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО


Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
Tsiviilkohtumenetluse seadustik ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 486 4870 €
Täitemenetluse seadustik КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Кодекс/seadustik, koodeks 150 1510 €
Väljavõte Eesti Panga Nõukogu istungi protokollist nr. 47 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 47 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА ЭСТОНИИ Протокол/protokoll 1 30 €
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ Постановление/määrus 10 110 €
Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 8 90 €
Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ Закон/seadus 15 160 €
Pankrotiseadus ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Закон/seadus 139 1400 €
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 29 300 €
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОГО ЗАКОНА, ЗАКОНА ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 11 120 €
Asjaõigusseadus ЗАКОН О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 98 990 €
Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭСТОНСКОЙ ССР Закон/seadus 2 30 €
Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Закон/seadus 1 30 €
Tagatisfondi seadus ЗАКОН О ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ Закон/seadus 96 970 €
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ЗАКОН О ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Закон/seadus 57 580 €
Perekonnaseisutoimingute seadus ЗАКОН О ДЕЙСТВИЯХ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Закон/seadus 72 730 €
Töötajate usaldusisiku seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ РАБОТНИКОВ Закон/seadus 10 110 €
Liikluskindlustuse seadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ СТРАХОВАНИИ Закон/seadus 66 670 €
Tööstusdisaini kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ Закон/seadus 43 440 €
Kollektiivlepingu seadus ЗАКОН О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 12 130 €
Tulundusühistuseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 55 560 €
Kommertspandiseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ ЗАЛОГЕ Закон/seadus 13 140 €
Krediidiasutuste seadus ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон/seadus 286 2870 €
Kinnistusraamatuseadus ЗАКОН О КРЕПОСТНОЙ КНИГЕ Закон/seadus 46 470 €
Rahvusvahelise eraõiguse seadus ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 24 250 €
Pärimisseadus ЗАКОН О НАСЛЕДОВАНИИ Закон/seadus 79 800 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон/seadus 6 70 €
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ЗАКОН О ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ Закон/seadus 140 1410 €
Kasuliku mudeli seadus ЗАКОН О ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ Закон/seadus 50 510 €
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus ЗАКОН О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ И О СУДОВЫХ РЕЕСТРАХ Закон/seadus 18 190 €
Geograafilise tähise kaitse seadus ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Закон/seadus 22 230 €
Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ Закон/seadus 2 30 €
Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ Закон/seadus 11 120 €
Lepitusseadus ЗАКОН О ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон/seadus 20 210 €
Ametiühingute seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ Закон/seadus 18 190 €
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ Закон/seadus 14 150 €
Üürivaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ ЖИЛИЩНОГО НАЙМА Закон/seadus 12 130 €
Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 16 170 €
Saneerimisseadus ЗАКОН О САНАЦИИ Закон/seadus 28 290 €
Perekonnaseadus ЗАКОН О СЕМЬЕ Закон/seadus 93 940 €
Kooseluseadus ЗАКОН О СОЖИТЕЛЬСТВЕ Закон/seadus 10 110 €
Hoiu-laenuühistu seadus ЗАКОН О ССУДНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВАХ Закон/seadus 21 220 €
Töötuskindlustuse seadus ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ Закон/seadus 59 600 €
Laeva asjaõigusseadus ЗАКОН О СУДОВОМ ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон/seadus 31 320 €
Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ Закон/seadus 21 220 €
Hooneühistuseadus ЗАКОН О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЯ Закон/seadus 15 160 €
Kaubamärgiseadus ЗАКОН О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Закон/seadus 51 520 €
Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ Закон/seadus 76 770 €
Töölepingu seadus ЗАКОН О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Закон/seadus 72 730 €
Sihtasutuste seadus ЗАКОН О ФОНДАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Закон/seadus 48 490 €
Autoriõiguse seadus ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ Закон/seadus 120 1210 €
Nimeseadus ЗАКОН ОБ ИМЕНАХ Закон/seadus 21 220 €
Tsiviilseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Закон/seadus 60 610 €
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон/seadus 12 130 €
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон/seadus 35 360 €
Lastekaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА Закон/seadus 22 230 €
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОМАНДИРОВАННЫХ В ЭСТОНИЮ Закон/seadus 16 170 €
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ И ПОСОБИЯХ РЫНКА ТРУДА Закон/seadus 74 750 €
Väärtpaberite registri pidamise seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закон/seadus 91 920 €
Seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 1 30 €
Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ Закон/seadus 1 30 €
Äriseadustik КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС Кодекс/seadustik, koodeks 359 3600 €
Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 36 370 €
Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ Постановление/määrus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ " О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ" Решение/otsus 4 50 €
Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТОВАРИЩЕСТВАХ" Решение/otsus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОТПУСКАХ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ Решение/otsus 9 100 €
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление/määrus 25 260 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" Постановление/määrus 2 30 €
Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta О КОМПЕНСАЦИИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ Постановление/määrus 4 50 €
Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА Постановление/määrus 1 30 €
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК Постановление/määrus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 2 30 €
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Постановление/määrus 5 60 €
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ПРИ РАБОЧИХ КОМАНДИРОВКАХ, МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУТОЧНЫХ ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВКАХ Постановление/määrus 6 70 €
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ Постановление/määrus 3 40 €
Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР Постановление/määrus 13 140 €
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СООБЩЕНИЯ О НИХ Постановление/määrus 11 120 €
Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ Постановление/määrus 1 30 €
Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Постановление/määrus 11 120 €
Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТАЛЛИННА ПАБЕР" Постановление/määrus 2 30 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress О ПРОЦЕНТЕ С ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ Постановление/määrus 1 30 €
1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest" О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ БАНКАМИ ЭСТОНСКОЙ ССР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СССР "ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР" Постановление/määrus 2 30 €
Sotsialistliku võistluse kohta О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ Постановление/määrus 7 80 €
Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tulenevalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusest О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 Постановление/määrus 8 90 €
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление/määrus 3 40 €
1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 1991 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление/määrus 2 30 €
Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление/määrus 3 40 €
Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liikmete tegevuse tasustamine ОБ ОПЛАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЭСТОНСКОГО ПРИВАТИЗАЦИОННОГО АГЕНСТВА Постановление/määrus 1 30 €
Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТЮРЕМНЫМ ЧИНОВНИКАМ, ТЮРЕМНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ И КАНДИДАТАМ В ТЮРЕМНЫЕ ЧИНОВНИКИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ Постановление/määrus 6 70 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление/määrus 1 30 €
Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ Постановление/määrus 1 30 €
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise kohta ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С РАССРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГОДОВОЙ СТАВКИ ПЕНЕЙ Постановление/määrus 1 30 €
Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Постановление/määrus 7 80 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 2 30 €
"Rendi määramise alused, maksmise kord ja kasutamise põhimõtted" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ АРЕНДЫ, ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Распоряжение/korraldus 3 40 €
Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 2 30 €
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОРЯДОК ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ Постановление/määrus 4 50 €
Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА Постановление/määrus 3 40 €
Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Постановление/määrus 11 120 €
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление/määrus 4 50 €
Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Постановление/määrus 19 200 €
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ ДИВИДЕНТОВ НА 1998 ГОД ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАЖОРИТАРНОЕ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИЙ ИЛИ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление/määrus 1 30 €
Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН ЗА УСЛУГИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ЭСТОНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Võlaõigusseadus ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН Закон/seadus 660 6610 €
Palgapiirangute kohta 1993. aasta IV kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В IV КВАРТАЛЕ 1993 Г. Постановление/määrus 1 30 €
Palgapiirangutest 1993. aasta III kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В III КВАРТАЛЕ Постановление/määrus 1 30 €
Patendiseadus ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН Закон/seadus 73 740 €
Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление/määrus 1 30 €
Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ Постановление/määrus 2 30 €
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Постановление/määrus 24 250 €
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУДИЙ ТРУДА Постановление/määrus 23 240 €
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД Постановление/määrus 6 70 €
"Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse" kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМИРИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ Постановление/määrus 8 90 €
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus ЗАКОН О КРЕДИТОДАТЕЛЯХ И ПОСРЕДНИКАХ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ Закон/seadus 116 1170 €
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus ЗАКОН О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ Закон/seadus 52 530 €
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ Закон/seadus 27 280 €
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ Закон/seadus 11 120 €
Töövaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ Закон/seadus 31 320 €
Meretöö seadus ЗАКОН О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ Закон/seadus 44 450 €
Finantsinspektsiooni seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ Закон/seadus 109 1100 €
Audiitortegevuse seadus ЗАКОН ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон/seadus 138 1390 €
Investeerimisfondide seadus Закон об ‎инвестиционных ‎фондах Закон/seadus 499 5000 €
Pandikirjaseadus ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ Закон/seadus 58 590 €