ID-kaart


Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Tõlke tellimiseks võta ühendust info@estlex.ee või 58426053

Заказать тексты можно по электронной почте info@estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

Pealkiri Название Liik Lehekülgi Hind Telli
Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine ВРЕМЕННЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ НОТАРИУСА Постановление/määrus 1 30 €
Riigi 1994. aasta lisaeelarve ЗАКОН "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 1994 ГОД" Закон/seadus 10 110 €
Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ Закон/seadus 15 160 €
Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАН Закон/seadus 1 30 €
Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Закон/seadus 1 30 €
Euroopa Parlamendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Закон/seadus 57 580 €
Riigikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В РИЙГИКОГУ Закон/seadus 68 690 €
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон/seadus 64 650 €
Vabariigi Presidendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 12 130 €
Riigikaitseseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЕ Закон/seadus 68 690 €
Riigi õigusabi seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон/seadus 45 460 €
Riigivaraseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ Закон/seadus 120 1210 €
Riigikontrolli seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ Закон/seadus 33 340 €
Notari distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ Закон/seadus 11 120 €
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 9 100 €
Maakatastriseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ Закон/seadus 36 370 €
Maakorraldusseadus ЗАКОН О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ Закон/seadus 25 260 €
Õiguskantsleri seadus ЗАКОН О КАНЦЛЕРЕ ЮСТИЦИИ Закон/seadus 34 350 €
Tõestamisseadus ЗАКОН О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ Закон/seadus 28 290 €
Notariaadiseadus ЗАКОН О НОТАРИАТЕ Закон/seadus 42 430 €
Erakonnaseadus ЗАКОН О ПАРТИЯХ Закон/seadus 26 270 €
Patendivoliniku seadus ЗАКОН О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ Закон/seadus 35 360 €
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон/seadus 6 70 €
Notari tasu seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ НОТАРИУСА Закон/seadus 28 290 €
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЙМОВ Закон/seadus 18 190 €
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, СОТРУДНИЧАВШИХ С НИМИ Закон/seadus 8 90 €
Vabariigi Valitsuse seadus ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 96 970 €
Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ Закон/seadus 2 30 €
Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ Закон/seadus 11 120 €
Prokuratuuriseadus ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ Закон/seadus 41 420 €
Korruptsioonivastane seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ Закон/seadus 22 230 €
Vabariigi Presidendi töökorra seadus ЗАКОН О РАСПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 12 130 €
Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 16 170 €
Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ЗАКОН О СБОРЕ, ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЭСТОНИИ Закон/seadus 5 60 €
Julgeolekuasutuste seadus ЗАКОН О СЛУЖБАХ БЕЗОПАСНОСТИ Закон/seadus 26 270 €
Riigikogu liikme staatuse seadus ЗАКОН О СТАТУСЕ ЧЛЕНА РИЙГИКОГУ Закон/seadus 16 170 €
Strateegilise kauba seadus ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРАХ Закон/seadus 69 700 €
Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus ЗАКОН О СТРУКТУРНЫХ СУБСИДИЯХ НА 2007-2013 ГОДЫ Закон/seadus 54 550 €
Kohtute seadus ЗАКОН О СУДАХ Закон/seadus 97 980 €
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ЗАКОН О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА Закон/seadus 27 280 €
Erakorralise seisukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ Закон/seadus 20 210 €
Keeleseadus ЗАКОН О ЯЗЫКЕ Закон/seadus 23 240 €
Advokatuuriseadus ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ Закон/seadus 60 610 €
Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Закон/seadus 6 70 €
Surma põhjuse tuvastamise seadus ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ Закон/seadus 20 210 €
1993. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1993 ГОД Закон/seadus 1 30 €
Eesti lipu seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ФЛАГЕ Закон/seadus 7 80 €
Seadus süümevande andmise korra kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ КЛЯТВЕННОГО ЗАВЕРЕНИЯ Закон/seadus 7 80 €
Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон/seadus 36 370 €
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, + Постановление/määrus 5 60 €
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА, НАЗВАНИЯ И ГРАНИЦ ЕДИНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ Постановление/määrus 9 100 €
Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 4 50 €
Otsus "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ Решение/otsus 1 30 €
Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ Постановление/määrus 1 30 €
Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ВОЛОСТНЫМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 1998 ГОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ УЕЗДНЫМИ УПРАВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ В ВОЛОСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ Постановление/määrus 2 30 €
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление/määrus 25 260 €
Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление/määrus 3 40 €
Ministrite asendamine О ЗАМЕЩЕНИИ МИНИСТРОВ Постановление/määrus 1 30 €
Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение/otsus 2 30 €
Otsus seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise kohta О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ АДВОКАТУРЕ ЭСТОНИИ" Решение/otsus 2 30 €
Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАСХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА Постановление/määrus 6 70 €
Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление/määrus 8 90 €
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА Постановление/määrus 17 180 €
Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ВЫВОЗА ИЗ ЭСТОНИИ ОРУЖИЯ, ПРИОБРЕТЕННОГО ИНОСТРАНЦЕМ ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДАМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТ. ВПРАВЕ ПРИОБРЕТАТЬ И ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УЧРЕЖДЕНИЯ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ Постановление/määrus 46 470 €
Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ ПОРЯДОК НОШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКОМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ Постановление/määrus 27 280 €
1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В IV КВАРТАЛЕ 1996 Г. И В 1997 ГОДУ Постановление/määrus 2 30 €
1998. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 1998 ГОДУ Постановление/määrus 2 30 €
2000. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2000 ГОДУ Постановление/määrus 3 40 €
1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НИХ СУММ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 1997 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление/määrus 7 80 €
Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil О СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ ССР В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД Закон/seadus 2 30 €
Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis О ФИНАНСИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В IV КВАРТАЛЕ 1995 ГОДА Постановление/määrus 2 30 €
Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАЛДИСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА КЕЙЛА Постановление/määrus 2 30 €
Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРРИТОРИИ ЭСТОНИИ Постановление/määrus 3 40 €
Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Постановление/määrus 2 30 €
Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Постановление/määrus 13 140 €
1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1995 ГОД Постановление/määrus 7 80 €
Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ Постановление/määrus 23 240 €
Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОРЯДОК ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Постановление/määrus 11 120 €
Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Постановление/määrus 11 120 €
Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ Постановление/määrus 2 30 €
Piirirežiimi eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА Постановление/määrus 17 180 €
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление/määrus 4 50 €
Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК Постановление/määrus 126 1270 €
Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление/määrus 20 210 €
Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta ОБМЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ Постановление/määrus 4 50 €
Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОВ О СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ Решение/otsus 1 30 €
Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление/määrus 1 30 €
Kutsealuste ajateenistusse kutsumine ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ ПРИЗЫВНИКОВ Постановление/määrus 3 40 €
Kaitseliidu seadus Закон о Кайтселийте Закон/seadus 91 920 €
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Закон/seadus 114 1150 €
Kohtutäituri seadus ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ Закон/seadus 74 750 €