ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 "Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas" muutmine 30.06.2022 05.07.2022 66 VV m
2 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75 "Liiklusregistri pidamise põhimäärus" muutmine 30.06.2022 05.07.2022 67 VV m
3 Haljala valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu põhimäärus 30.06.2022 05.07.2022 7 Haljala Vv m
4 Haljala Vallavalitsuse personaliarvestuse andmekogu põhimäärus 30.06.2022 05.07.2022 8 Haljala Vv m
5 Kaugküttepiirkonna määramine Rakvere vallas Näpi alevikus 29.06.2022 05.07.2022 9 Rakvere Vvk m
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/925, 14. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa loetellu kantud veeloomataudide ning selliste liikide ja liigirühmade nimekirja osas, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel 14.06.2022 05.07.2022 925 Euroopa Komisjon m
7 Nõukogu määrus (EL) 2022/922, 9. juuni 2022, mis käsitleb Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks hindamis- ja järelevalvemehhanismi kehtestamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1053/2013 09.06.2022 05.07.2022 922 Euroopa Nõukogu m
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/924, 8. juuni 2022, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Spreewälder Gurkensülze“ (KGT) 08.06.2022 05.07.2022 924 Euroopa Komisjon m
9 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/923, 11. märts 2022, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2021/1189 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega) rootsikeelset versiooni 11.03.2022 05.07.2022 923 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev05.07.2022

avalikgif