ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 17.04.2020 17.10.2020
2 Vabariigi Presidendi taotlus tunnistada Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus põhiseadusega vastuolus olevaks Riigikohtu PSK o 19.12.2019 19.12.2019
3 Siseministri 27. septembri 2011. a määruse "Arestimaja sisekorraeeskiri" § 31 lg 3 (interneti kasutamine) põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 41 18.12.2019 18.12.2019
4 Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punkti 8 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 18.12.2019 18.12.2019
5 Narva Linnavolikogu määruste ja õigustloova akti andmata jätmise põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 09.12.2019 09.12.2019
6 Perehüvitiste seaduse § 37 lg 3 teise lause põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 30.10.2019 30.10.2019
7 Täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4 teise lause põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 21.06.2019 21.06.2019
8 Välismaalaste seaduse ja siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 83 "Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid" põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu ÜK o 21.06.2019 21.06.2019
9 Vangistusseaduse § 94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu ÜK o 11.06.2019 11.06.2019
10 Tallinna Vanalinna Soroptimistide Klubi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamine (registriasi nr M10048540) Riigikohtu ÜK o 02.10.2018 02.10.2018
11 Inessa Kovaljova kaebus Tallinna kohtutäituri Elin Vilippuse 5. novembri 2015. a otsuse peale täiteasjas nr 022/2015/3237 Riigikohtu ÜK o 25.01.2018 25.01.2018
12 Töövõimetoetuse seaduse § 40 punkti 4 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 19.12.2017 19.12.2017
13 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 09.11.2017 09.11.2017
14 Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12 koosmõjus § 24 lg-tega 7, 8 ja 9 Riigikohtu PSK o 08.11.2017 08.11.2017
15 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkti 4 ja töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punkti 1 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 11.05.2017 11.05.2017
16 Ain Tammvere määruskaebus ja Eesti Vabariigi (Justiitsministeeriumi kaudu) määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 28. juuni 2016. a määruse peale Interfurgo OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses ärikeelu kohaldamiseks Riigikohtu ÜK o 02.05.2017 02.05.2017
17 Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 3 20.12.2016 20.12.2016
18 Margit Toominga kaebus Sotsiaalkindlustusameti 27. juuni 2014. a ettekirjutuse nr 9.TL15.2-2/9946 tühistamiseks Riigikohtu ÜK o 86 30.06.2016 30.06.2016
19 Aune Poki esindaja vandeadvokaat Veljo Viiloli taotlus riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks Riigikohtu ÜK o 40 26.04.2016 26.04.2016
20 L. O. kaebus Maksu- ja Tolliameti 4. novembri 2013. a vastutusotsuse nr 13-7/381-8 tühistamiseks Riigikohtu ÜK o 35 12.04.2016 12.04.2016
21 Vello Jõgisoo kaebus Kose Vallavolikogu 16. jaanuari 2014. a otsuse nr 42 tühistamiseks ja Kose Vallavolikogu 3. detsembri 2013. a otsuse nr 20 õigusvastasuse tuvastamiseks osas, millega jäeti kaebajale määramata kuue kuu ametipalga suurune hüvitis, ning vastustaja kohustamiseks otsustama kaebajale tema kuue kuu ametipalga suuruse hüvitise määramine ja väljamaksmine Riigikohtu ÜK o 67 11.04.2016 11.04.2016
22 Riigilõivuseaduse § 57 lõigete 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2012 kuni 30. juunini 2014 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 500 000 euro tuli tasuda riigilõivu 3200 eurot 0,25 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 000 euro Riigikohtu PSK o 32 09.02.2016 09.02.2016
23 Hageja hagi kostjate I–V vastu kostja I üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja otsuse teises sõnastuses vastuvõtmise tuvastamiseks, alternatiivselt tahteavaldusi andma kohustamiseks, 4 221 283 euro 77 sendi suuruse dividendi ja viivise ning alternatiivselt 1 606 287 euro suuruse kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks Riigikohtu ÜK o 146 01.02.2016 01.02.2016
24 Kohtute seaduse § 132.5 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 21 22.10.2015 22.10.2015
25 1. septembrist 2013 kuni 29. novembrini 2013 ja 31. maist 2014 kuni 30. juunini 2014 kehtinud redaktsioonides riigilõivuseaduse § 57 lg 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 25 01.10.2015 01.10.2015

Otsingutingimused

AsutusegruppRiigikohus

avalikgif