ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 28 06.08.2020 10.08.2020
2 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 32 06.08.2020 10.08.2020
3 Keskkonnaministri 13. oktoobri 2016. a määruse nr 35 "Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitstavate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames" muutmine Keskkonnamin m 42 05.08.2020 10.08.2020
4 Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted Majandus- ja taristusmin m 46 03.08.2020 08.08.2020
5 Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 31 03.08.2020 08.08.2020
6 Haridus- ja teadusministri 28. juuni 2011. a määruse nr 32 "Kallemäe Kooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Haridus- ja teadusmin m 27 31.07.2020 01.09.2020
7 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 56 31.07.2020 08.08.2020
8 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 55 30.07.2020 08.08.2020
9 Peaministri 30. aprilli 2019. a korralduse nr 31 "Peaministri ja ministrite asendamine" muutmine Peaminister k 131 29.07.2020 29.07.2020
10 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele Haridus- ja teadusmin m 26 29.07.2020 01.09.2020
11 Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine Keskkonnamin m 41 24.07.2020 01.08.2020
12 Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine Sisemin m 31 24.07.2020 01.08.2020
13 Keeleameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 25 24.07.2020 01.08.2020
14 Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 20 23.07.2020 31.07.2020
15 Narva vangilaagri kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 117 23.07.2020 07.08.2020
16 Viljandi Vana kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 118 23.07.2020 07.08.2020
17 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 34 22.07.2020 27.07.2020
18 Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega Sisemin m 30 22.07.2020 01.08.2020
19 Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 39 21.07.2020 01.10.2020
20 Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 40 21.07.2020 27.07.2020
21 Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Kultuurimin m 18 21.07.2020 27.07.2020
22 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 19 21.07.2020 27.07.2020
23 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 29 17.07.2020 21.07.2020
24 Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus Majandus- ja taristusmin m 45 16.07.2020 21.07.2020
25 Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 "Kohaliku omaalgatuse programm" muutmine Riigihalduse min m 30 15.07.2020 21.07.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppMinistrid

avalikgif