ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 267 30.07.2020 01.08.2020
2 Volituse andmine ASi Operail aktsiakapitali suurendamiseks VV k 262 30.07.2020 30.07.2020
3 Raha eraldamine VV k 263 30.07.2020 30.07.2020
4 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks VV k 264 30.07.2020 30.07.2020
5 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 265 30.07.2020 30.07.2020
6 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 266 30.07.2020 30.07.2020
7 Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 "Siseministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 63 29.07.2020 03.08.2020
8 Raha eraldamine VV k 258 23.07.2020 23.07.2020
9 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks VV m 62 23.07.2020 01.08.2020
10 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele VV k 257 16.07.2020 16.07.2020
11 Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 255 16.07.2020 16.07.2020
12 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 60 16.07.2020 21.07.2020
13 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 61 16.07.2020 21.07.2020
14 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 250 09.07.2020 15.07.2020
15 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 251 09.07.2020 09.07.2020
16 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 252 09.07.2020 09.07.2020
17 Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine VV k 253 09.07.2020 09.07.2020
18 Raha eraldamine VV k 254 09.07.2020 09.07.2020
19 Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 55 09.07.2020 24.07.2020
20 Kavilda ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri VV m 56 09.07.2020 24.07.2020
21 Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 "Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud" muutmine VV m 57 09.07.2020 17.07.2020
22 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses eesti keele kui teise keele eksami sooritamise tingimustega põhikooli lõpetamisel VV m 58 09.07.2020 17.07.2020
23 Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine VV m 59 09.07.2020 24.07.2020
24 Raha eraldamine VV k 249 07.07.2020 07.07.2020
25 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 247 06.07.2020 06.07.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppValitsus

avalikgif