ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1001 Piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord 24.09.2015 02.10.2015 95 VV m
1002 Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 2013. a määruse nr 169 "Ehitustööde riigihanke piirmäära ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri" muutmine 01.10.2015 09.10.2015 99 VV m
1003 Jäätmeseaduse muudatustest tingitud keskkonnaministri määruste muutmine 10.12.2015 01.01.2016 68 Keskkonnamin m
1004 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused 06.01.2016 11.01.2016 3 Majandus- ja taristusmin m
1005 Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele 11.01.2016 15.01.2016 5 Majandus- ja taristusmin m
1006 Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded 29.03.2016 20.04.2016 29 Majandus- ja taristusmin m
1007 Maa-ameti põhimäärus 02.05.2016 01.07.2016 7 Keskkonnamin m
1008 Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused 05.08.2016 12.08.2016 48 Majandus- ja taristusmin m
1009 Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded 30.08.2016 05.09.2016 52 Majandus- ja taristusmin m
1010 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid 27.10.2016 04.11.2016 44 Keskkonnamin m
1011 Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord 07.12.2016 01.01.2017 64 Keskkonnamin m
1012 Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu 13.01.2017 20.01.2017 13 VV m
1013 Tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded 08.02.2017 13.02.2017 8 Majandus- ja taristusmin m
1014 Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus 14.03.2017 18.03.2017 7 Haridus- ja teadusmin m
1015 Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 "Jahieeskiri" muutmine 11.08.2017 18.08.2017 29 Keskkonnamin m
1016 Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus 27.12.2017 01.01.2018 72 Sotsiaalkaitsemin m
1017 Ruumiandmete seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 04.01.2018 01.02.2018 2 VV m
1018 Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 21.04.2018 28.04.2018 17 Tervise- ja töömin m
1019 Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus 05.07.2018 13.07.2018 54 VV m
1020 Siseministri määruste muutmine seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega 12.09.2018 21.09.2018 21 Sisemin m
1021 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste tõttu 29.11.2018 01.01.2019 109 VV m
1022 Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded 13.12.2018 01.01.2019 72 Maaelumin m
1023 Keskkonnaministri määruse muutmine 26.12.2018 11.01.2019 56 Keskkonnamin m
1024 Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega 24.01.2019 01.02.2019 9 Maaelumin m
1025 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/934, 12. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses viinamarjakasvatusaladega, kus saaduste alkoholisisaldust võib suurendada, viinamarjasaaduste tootmisele ja säilitamisele kehtivate lubatud veinivalmistustavade ja piirangutega, kõrvalsaaduste minimaalse alkoholisisalduse ja nende kõrvaldamisega ning Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) toimikute avaldamisega 07.03.2019 27.06.2019 934 Euroopa Komisjon m
1026 Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" muutmine 04.09.2019 09.09.2019 43 Rahandusmin m
1027 Proovivõtumeetodid 03.10.2019 11.10.2019 49 Keskkonnamin m
1028 Atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud keskkonnaministri määruste muutmine 28.01.2020 03.02.2020 9 Keskkonnamin m
1029 Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 "Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord" muutmine 07.05.2020 11.05.2020 34 VV m
1030 Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine 28.05.2020 12.06.2020 42 VV m
1031 Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks 22.09.2020 27.09.2020 34 Rahandusmin m
1032 Vabariigi Valitsuse töötervishoidu ja tööohutust puudutavate määruste muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/983 ning Euroopa Komisjoni direktiivide (EL) 2019/1831 ja (EL) 2019/1832 ülevõtmisega 13.05.2021 20.05.2021 46 VV m
1033 Keskkonnaministri 16. novembri 2016. a määruse nr 51 "Läänemerest püütud tursa, kilu ja räime lossimiseks määratud sadamad Eesti Vabariigi territooriumil" muutmine 10.06.2021 18.06.2021 29 Keskkonnamin m
1034 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2014. a määruse nr 12 "Lennuohutuse järelevalve infosüsteemi pidamise põhimäärus" muutmine 11.06.2021 01.07.2021 34 Majandus- ja taristusmin m
1035 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonna määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühinemisega Sihtasutusega KredEx ja Sihtasutuse KredEx nime muutmisega 20.12.2021 01.01.2022 80 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
1036 Sõltumatu eetikakomitee 14.01.2022 01.02.2022 8 Tervise- ja töömin m
1037 Nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele liiklusjärelevalve ülesande teostamisel ning nõuded automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele 07.04.2022 12.04.2022 41 VV m
1038 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 "Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord" ja 21. juuni 2011. a määruse nr 49 "Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded" muutmine 30.05.2022 06.06.2022 45 Majandus- ja taristusmin m
1039 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest 22.06.2023 08.07.2023 61 VV m
1040 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta 19.12.1991 09.01.1992 ÜN o
1041 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/2398, 3. oktoober 2023, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi ajutisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Horvaatias (teatavaks tehtud numbri C(2023) 6676 all) 03.10.2023 2398 Euroopa Komisjon o
1042 Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil 11.04.1990 11.04.1990 ÜN s
1043 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seadus 20.06.2014 01.08.2014 RK s
1044 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2014 01.01.2015 RK s
1045 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 16.06.2016 11.07.2016 RK s
1046 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 04.05.2016 13.06.2016 RK s
1047 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS 14.12.2005 18.08.2006 RK s
1048 Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 14.12.2016 01.07.2017 RK s
1049 Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS 04.06.2014 01.09.2014 RK s
1050 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 18.02.2015 16.03.2015 RK s