ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1001 Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord 02.05.2005 13.05.2005 49 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
1002 Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord 17.02.2005 01.03.2005 27 Sotsiaalmin m
1003 Kutsehaiguste loetelu 09.05.2005 20.05.2005 66 Sotsiaalmin m
1004 Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade kooseis 01.08.2024 27.06.2014 01.07.2014 28 Sisemin m
1005 Maa- ja halduskohtute kohtumajade ning ringkonnakohtute asukohad 27.10.2005 01.01.2006 46 Justiitsmin m
1006 Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel 27.10.2005 01.01.2006 47 Justiitsmin m
1007 Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord 06.04.2006 16.04.2006 89 VV m
1008 Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord 22.12.2006 01.01.2007 278 VV m
1009 Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord 22.07.2008 08.08.2008 40 Justiitsmin m
1010 Maksu- ja Tolliameti põhimäärus 06.10.2008 01.12.2008 29 Rahandusmin m
1011 Politsei poolt valvatavad objektid 17.12.2009 01.01.2010 211 VV m
1012 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded 01.09.2010 10.09.2010 43 Sisemin m
1013 Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord 23.03.2012 01.04.2012 23 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
1014 Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord 08.11.2012 01.04.2013 92 VV m
1015 Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord 19.06.2014 01.07.2014 88 VV m
1016 Sotsiaalministeeriumi põhimäärus 20.03.2014 28.03.2014 42 VV m
1017 Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2014 28.11.2014 99 Majandus- ja taristusmin m
1018 Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord 26.11.2014 01.12.2014 9 Kultuurimin m
1019 Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad 23.01.2015 30.01.2015 2 Justiitsmin m
1020 Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 40 "Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord" muutmine 29.01.2015 06.02.2015 10 Haridus- ja teadusmin m
1021 Tee ehitamise ja korrashoiu terminid 03.08.2015 10.08.2015 102 Majandus- ja taristusmin m
1022 Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest 26.03.2015 03.04.2015 24 Majandus- ja taristusmin m
1023 Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord 15.04.2015 20.04.2015 31 Majandus- ja taristusmin m
1024 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 08.05.2015 15.05.2015 58 Maaelumin m
1025 Nõustajate koolitustoetus 01.01.2036 15.05.2015 22.05.2015 61 Maaelumin m
1026 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 01.01.2036 29.07.2015 03.08.2015 76 Maaelumin m
1027 Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta 27.08.2015 01.09.2015 51 Keskkonnamin m
1028 Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis 11.09.2015 26.09.2015 42 Haridus- ja teadusmin m
1029 Piirimärkide kuju, elemendid ja mõõtmed ning nende paigaldamise kord 24.09.2015 02.10.2015 95 VV m
1030 Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 2013. a määruse nr 169 "Ehitustööde riigihanke piirmäära ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskiri" muutmine 01.10.2015 09.10.2015 99 VV m
1031 Jäätmeseaduse muudatustest tingitud keskkonnaministri määruste muutmine 10.12.2015 01.01.2016 68 Keskkonnamin m
1032 Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused 06.01.2016 11.01.2016 3 Majandus- ja taristusmin m
1033 Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele 11.01.2016 15.01.2016 5 Majandus- ja taristusmin m
1034 Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded 29.03.2016 20.04.2016 29 Majandus- ja taristusmin m
1035 Maa-ameti põhimäärus 02.05.2016 01.07.2016 7 Keskkonnamin m
1036 Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused 05.08.2016 12.08.2016 48 Majandus- ja taristusmin m
1037 Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded 30.08.2016 05.09.2016 52 Majandus- ja taristusmin m
1038 Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid 27.10.2016 04.11.2016 44 Keskkonnamin m
1039 Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord 07.12.2016 01.01.2017 64 Keskkonnamin m
1040 Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu 13.01.2017 20.01.2017 13 VV m
1041 Tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded 08.02.2017 13.02.2017 8 Majandus- ja taristusmin m
1042 Viimsi Gümnaasiumi põhimäärus 14.03.2017 18.03.2017 7 Haridus- ja teadusmin m
1043 Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 "Jahieeskiri" muutmine 11.08.2017 18.08.2017 29 Keskkonnamin m
1044 Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus 27.12.2017 01.01.2018 72 Sotsiaalkaitsemin m
1045 Ruumiandmete seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 04.01.2018 01.02.2018 2 VV m
1046 Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded 21.04.2018 28.04.2018 17 Tervise- ja töömin m
1047 Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus 05.07.2018 13.07.2018 54 VV m
1048 Siseministri määruste muutmine seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega 12.09.2018 21.09.2018 21 Sisemin m
1049 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste tõttu 29.11.2018 01.01.2019 109 VV m
1050 Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded 13.12.2018 01.01.2019 72 Maaelumin m