ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
951 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.06.2021 28.06.2021 RK s
952 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2021 15.07.2021 RK s
953 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.10.2021 22.11.2021 RK s
954 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 17.11.2021 10.12.2021 RK s
955 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 26.01.2022 01.01.2023 RK s
956 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.02.2022 01.06.2022 RK s
957 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus 19.07.2022 14.08.2022 RK s
958 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus 23.11.2022 01.01.2023 RK s
959 Ohvriabi seadus 14.12.2022 01.04.2023 RK s
960 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2023 27.03.2023 RK s
961 Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 191 VV k
962 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 193 VV k
963 Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga 15.10.1996 25.10.1996 249 VV m
964 Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine 31.03.1998 09.04.1998 73 VV m
965 Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine 09.07.1999 31.07.1999 35 Justiitsmin m
966 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele 27.03.2001 01.08.2001 36 Sotsiaalmin m
967 Liiklusregistri pidamise põhimäärus 16.06.2011 01.07.2011 75 VV m
968 Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele 16.06.2011 01.07.2011 78 VV m
969 Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 muutmine 30.07.2018 06.08.2018 25 Keskkonnamin m
970 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid 04.03.2002 01.07.2002 42 Sotsiaalmin m
971 Geodeetiline süsteem 26.10.2011 31.10.2011 64 Keskkonnamin m
972 Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord 26.09.2002 14.10.2002 114 Sotsiaalmin m
973 Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused 27.11.2003 01.01.2004 298 VV m
974 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020 03.10.2014 10.10.2014 85 Majandus- ja taristusmin m
975 Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord 30.07.2004 15.08.2004 263 VV m
976 Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord 25.11.2004 05.12.2004 335 VV m
977 Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord 02.05.2005 13.05.2005 49 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
978 Maa- ja halduskohtute kohtumajade ning ringkonnakohtute asukohad 27.10.2005 01.01.2006 46 Justiitsmin m
979 Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 15.12.2005 30.12.2005 308 VV m
980 Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord 06.04.2006 16.04.2006 89 VV m
981 Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord 22.12.2006 01.01.2007 278 VV m
982 Süüteomenetluses digitaalallkirjastatud ja muu digitaalse dokumendi vormistamise, edastamise ja säilitamise kord 22.07.2008 08.08.2008 40 Justiitsmin m
983 Maksu- ja Tolliameti põhimäärus 06.10.2008 01.12.2008 29 Rahandusmin m
984 Politsei poolt valvatavad objektid 17.12.2009 01.01.2010 211 VV m
985 Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded 01.09.2010 10.09.2010 43 Sisemin m
986 Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord 23.03.2012 01.04.2012 23 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
987 Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord 08.11.2012 01.04.2013 92 VV m
988 Sotsiaalministeeriumi põhimäärus 20.03.2014 28.03.2014 42 VV m
989 Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord 21.11.2014 28.11.2014 99 Majandus- ja taristusmin m
990 Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord 26.11.2014 01.12.2014 9 Kultuurimin m
991 Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad 23.01.2015 30.01.2015 2 Justiitsmin m
992 Haridus- ja teadusministri 11. augusti 2010. a määruse nr 40 "Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord" muutmine 29.01.2015 06.02.2015 10 Haridus- ja teadusmin m
993 Tee ehitamise ja korrashoiu terminid 03.08.2015 10.08.2015 102 Majandus- ja taristusmin m
994 Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest 26.03.2015 03.04.2015 24 Majandus- ja taristusmin m
995 Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord 15.04.2015 20.04.2015 31 Majandus- ja taristusmin m
996 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 08.05.2015 15.05.2015 58 Maaelumin m
997 Nõustajate koolitustoetus 01.01.2036 15.05.2015 22.05.2015 61 Maaelumin m
998 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus 01.01.2036 29.07.2015 03.08.2015 76 Maaelumin m
999 Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta 27.08.2015 01.09.2015 51 Keskkonnamin m
1000 Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis 11.09.2015 26.09.2015 42 Haridus- ja teadusmin m