ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
951 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2017 01.08.2017 RK s
952 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.12.2017 01.01.2018 RK s
953 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 20.12.2017 19.01.2018 RK s
954 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.03.2018 15.04.2018 RK s
955 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) 11.04.2018 01.05.2018 RK s
956 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 06.06.2018 01.07.2018 RK s
957 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 24.10.2018 01.12.2018 RK s
958 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 07.11.2018 01.01.2019 RK s
959 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 14.11.2018 01.01.2019 RK s
960 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2018 01.01.2019 RK s
961 Eesti Kunstiakadeemia seadus EKAS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
962 Eesti Maaülikooli seadus EMÜKS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
963 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2019 29.03.2019 RK s
964 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus 23.10.2019 RK s
965 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.12.2019 01.01.2020 RK s
966 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 16.12.2020 01.01.2021 RK s
967 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.06.2021 28.06.2021 RK s
968 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2021 15.07.2021 RK s
969 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.10.2021 22.11.2021 RK s
970 Avaliku teabe seaduse muutmise seadus 17.11.2021 10.12.2021 RK s
971 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 26.01.2022 01.01.2023 RK s
972 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.02.2022 01.06.2022 RK s
973 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus 19.07.2022 14.08.2022 RK s
974 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2023 27.03.2023 RK s
975 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seadus 16.04.2024 06.05.2024 RK s
976 Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2020. a korralduse nr 209 "Teaduspoliitika komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 191 VV k
977 Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 "2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 193 VV k
978 Narva Kreenholmi Koolile 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 109 VV k
979 Narva Pähklimäe Koolile 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 110 VV k
980 Narva Kesklinna Koolile 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 111 VV k
981 Narva Paju Koolile 2024/2025. õppeaastal osaliselt venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumine 17.05.2024 17.05.2024 112 VV k
982 Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine 31.03.1998 09.04.1998 73 VV m
983 Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine 09.07.1999 31.07.1999 35 Justiitsmin m
984 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele 27.03.2001 01.08.2001 36 Sotsiaalmin m
985 Liiklusregistri pidamise põhimäärus 16.06.2011 01.07.2011 75 VV m
986 Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele 16.06.2011 01.07.2011 78 VV m
987 Keskkonnaministri 04.07.2016. a määruse nr 22 muutmine 30.07.2018 06.08.2018 25 Keskkonnamin m
988 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid 04.03.2002 01.07.2002 42 Sotsiaalmin m
989 Geodeetiline süsteem 26.10.2011 31.10.2011 64 Keskkonnamin m
990 Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord 26.09.2002 14.10.2002 114 Sotsiaalmin m
991 Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused 27.11.2003 01.01.2004 298 VV m
992 Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020 03.10.2014 10.10.2014 85 Majandus- ja taristusmin m
993 Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord 30.07.2004 15.08.2004 263 VV m
994 Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord 25.11.2004 05.12.2004 335 VV m
995 Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord 02.05.2005 13.05.2005 49 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
996 Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord 17.02.2005 01.03.2005 27 Sotsiaalmin m
997 Kutsehaiguste loetelu 09.05.2005 20.05.2005 66 Sotsiaalmin m
998 Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade kooseis 27.06.2014 01.07.2014 28 Sisemin m
999 Maa- ja halduskohtute kohtumajade ning ringkonnakohtute asukohad 27.10.2005 01.01.2006 46 Justiitsmin m
1000 Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel 27.10.2005 01.01.2006 47 Justiitsmin m