ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
901 Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise protseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele 19.06.2014 01.07.2014 87 VV m
902 Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus 17.07.2014 01.10.2014 33 Sisemin m
903 Keskkonnaministri määruste muutmine 06.01.2015 12.01.2015 2 Keskkonnamin m
904 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord 13.02.2015 20.02.2015 4 Sisemin m
905 Starditoetus 09.03.2015 13.03.2015 20 Väliskaubandus- ja ettevõtlusm m
906 Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele 08.06.2015 01.07.2015 59 Majandus- ja taristusmin m
907 Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord 30.11.2015 01.01.2016 56 Sisemin m
908 Hea laboritava nõuded ja kord 17.12.2015 25.12.2015 62 Tervise- ja töömin m
909 Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta 17.03.2016 01.09.2016 34 VV m
910 Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord 28.07.2016 01.08.2016 87 VV m
911 Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid 27.12.2016 01.01.2017 75 Keskkonnamin m
912 Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus 14.11.2017 01.01.2018 84 Riigihalduse min m
913 Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel 30.07.2018 06.08.2018 28 Keskkonnamin m
914 Arheoloogilise leiu leidjale leiuautasu määramise kord, otsinguvahendi loaga ja otsinguvahendi kasutamisega seotud nõuded ning nõuded täienduskoolituse läbiviijale 15.05.2019 19.05.2019 24 Kultuurimin m
915 Kaitselennundusmäärustik 18.10.2019 25.10.2019 20 Kaitsemin m
916 Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis 23.10.2019 28.10.2019 56 Keskkonnamin m
917 Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord 26.02.2020 02.03.2020 7 Riigihalduse min m
918 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 06.11.2020 24.11.2020 84 VV m
919 Transpordiameti põhimäärus 03.12.2020 01.01.2021 82 Majandus- ja taristusmin m
920 Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" muutmine 16.09.2021 24.09.2021 38 Tervise- ja töömin m
921 Välisministri määruste muutmine Välisministeeriumi põhimääruse muudatuste tõttu 08.02.2022 14.02.2022 4 Välismin m
922 Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord 14.04.2022 22.04.2022 17 Riigihalduse min m
923 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine 15.10.2021 15.10.2021 19 Valimiskom o
924 Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine 08.02.2022 08.02.2022 18 RK juhatus o
925 Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus OAKS 07.12.1993 29.12.1993 RK s
926 Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus 19.04.1995 20.05.1995 RK s
927 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS 29.10.1998 30.11.1998 RK s
928 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2015 18.01.2016 RK s
929 Etendusasutuse seadus EAS 11.06.2003 19.07.2003 RK s
930 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.12.2017 01.01.2018 RK s
931 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.12.2016 18.01.2017 RK s
932 Teenetemärkide seadus TeenMS 19.12.2007 01.03.2008 RK s
933 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS 20.12.2007 17.02.2008 RK s
934 Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus 19.02.2014 01.07.2014 RK s
935 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 17.05.2017 01.02.2018 RK s
936 Käibemaksuseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 01.01.2015 RK s
937 Alkoholiseaduse muutmise seadus 28.01.2015 01.07.2015 RK s
938 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.02.2015 01.04.2015 RK s
939 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 18.02.2015 22.03.2015 RK s
940 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.07.2015 RK s
941 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus 18.02.2015 01.01.2016 RK s
942 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 25.11.2015 01.01.2016 RK s
943 Käibemaksuseaduse § 30 muutmise seadus 17.12.2015 01.01.2016 RK s
944 Tubakaseaduse muutmise seadus 17.02.2016 20.05.2016 RK s
945 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 09.03.2016 01.04.2016 RK s
946 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 13.04.2016 13.05.2016 RK s
947 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 01.06.2016 01.01.2018 RK s
948 Tubakaseaduse muutmise seadus 08.06.2016 08.07.2016 RK s
949 Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 15.02.2017 01.04.2017 RK s
950 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2017 06.07.2017 RK s