ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
851 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
852 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS 10.01.2007 20.01.2007 RK s
853 Tolliseaduse muutmise seadus 22.10.2015 01.12.2015 RK s
854 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018 01.04.2022 RK s
855 Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.11.2014 01.09.2015 RK s
856 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 01.01.2015 RK s
857 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 23.11.2016 01.01.2017 RK s
858 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 21.01.2015 13.02.2015 RK s
859 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.04.2015 RK s
860 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2015 09.01.2016 RK s
861 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 13.06.2019 01.07.2019 RK s
862 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 17.03.2016 23.03.2016 RK s
863 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 19.06.2017 13.07.2017 RK s
864 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus 15.11.2017 01.01.2018 RK s
865 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018 01.01.2019 RK s
866 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.04.2018 14.05.2018 RK s
867 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018 01.09.2018 RK s
868 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 24.10.2018 20.11.2018 RK s
869 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 24.10.2018 03.12.2018 RK s
870 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 07.11.2018 24.11.2018 RK s
871 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2019 15.02.2019 RK s
872 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus 20.11.2019 01.01.2020 RK s
873 Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) 10.03.2020 01.08.2020 RK s
874 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 21.04.2021 15.05.2021 RK s
875 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus PTEKS 14.09.2021 01.11.2021 RK s
876 Riigihangete seaduse muutmise seadus 19.07.2022 14.08.2022 RK s
877 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus 19.07.2022 01.10.2022 RK s
878 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus 23.11.2022 01.01.2023 RK s
879 Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (töövõimetuse ennetamine) 16.04.2024 15.05.2024 RK s
880 Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seadus TÕRTKS 15.05.2024 01.09.2024 RK s
881 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.05.2024 17.06.2024 RK s
882 "Riikliku lepitaja põhimääruse" kinnitamine 30.11.1993 08.01.1994 372 VV m
883 Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga 15.10.1996 25.10.1996 249 VV m
884 Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" täiendamine 11.03.1997 19.03.1997 56 VV m
885 Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine 05.08.1997 12.08.1997 151 VV m
886 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine 14.06.2011 01.01.2012 30 Rahandusmin m
887 Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud 16.06.2011 01.07.2011 80 VV m
888 Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend 12.12.2016 01.01.2017 70 Sotsiaalkaitsemin m
889 Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded 21.04.2004 01.05.2004 21 Keskkonnamin m
890 Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid 10.02.2011 18.02.2011 1 Sisemin m
891 Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus 06.06.2005 12.06.2005 120 VV m
892 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 29.08.2005 11.09.2005 224 VV m
893 Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika 19.01.2007 29.01.2007 9 Sotsiaalmin m
894 Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 11.10.2007 01.01.2008 224 VV m
895 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri" muutmine 06.05.2021 15.05.2021 44 VV m
896 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord 07.03.2008 21.03.2008 23 Sisemin m
897 Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord 20.03.2008 30.03.2008 68 VV m
898 Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend 14.05.2008 31.05.2008 21 Justiitsmin m
899 Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine 16.07.2008 08.08.2008 39 Justiitsmin m
900 Metsa korraldamise juhend 16.01.2009 26.01.2009 2 Keskkonnamin m