ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
851 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 18.04.2018 14.05.2018 RK s
852 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 13.06.2018 01.09.2018 RK s
853 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 24.10.2018 20.11.2018 RK s
854 Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus 24.10.2018 03.12.2018 RK s
855 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 07.11.2018 24.11.2018 RK s
856 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 23.01.2019 15.02.2019 RK s
857 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seadus 20.11.2019 01.01.2020 RK s
858 Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) 10.03.2020 01.08.2020 RK s
859 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 21.04.2021 15.05.2021 RK s
860 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus 14.09.2021 01.11.2021 RK s
861 Riigihangete seaduse muutmise seadus 19.07.2022 14.08.2022 RK s
862 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus 19.07.2022 01.10.2022 RK s
863 "Riikliku lepitaja põhimääruse" kinnitamine 30.11.1993 08.01.1994 372 VV m
864 Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" täiendamine 11.03.1997 19.03.1997 56 VV m
865 Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine 05.08.1997 12.08.1997 151 VV m
866 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine 14.06.2011 01.01.2012 30 Rahandusmin m
867 Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud 16.06.2011 01.07.2011 80 VV m
868 Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend 12.12.2016 01.01.2017 70 Sotsiaalkaitsemin m
869 Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded 21.04.2004 01.05.2004 21 Keskkonnamin m
870 Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid 10.02.2011 18.02.2011 1 Sisemin m
871 Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus 06.06.2005 12.06.2005 120 VV m
872 Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu 29.08.2005 11.09.2005 224 VV m
873 Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika 19.01.2007 29.01.2007 9 Sotsiaalmin m
874 Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 11.10.2007 01.01.2008 224 VV m
875 Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 "Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri" muutmine 06.05.2021 15.05.2021 44 VV m
876 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord 07.03.2008 21.03.2008 23 Sisemin m
877 Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord 20.03.2008 30.03.2008 68 VV m
878 Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend 14.05.2008 31.05.2008 21 Justiitsmin m
879 Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine 16.07.2008 08.08.2008 39 Justiitsmin m
880 Metsa korraldamise juhend 16.01.2009 26.01.2009 2 Keskkonnamin m
881 Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord 23.08.2010 01.09.2010 44 Haridus- ja teadusmin m
882 Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded 02.09.2010 10.09.2010 44 Sisemin m
883 Nõuded isiku väljahingatavas õhus etanoolisisalduse mõõtmise protseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele 19.06.2014 01.07.2014 87 VV m
884 Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus 17.07.2014 01.10.2014 33 Sisemin m
885 Keskkonnaministri määruste muutmine 06.01.2015 12.01.2015 2 Keskkonnamin m
886 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord 13.02.2015 20.02.2015 4 Sisemin m
887 Starditoetus 09.03.2015 13.03.2015 20 Väliskaubandus- ja ettevõtlusm m
888 Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele 08.06.2015 01.07.2015 59 Majandus- ja taristusmin m
889 Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord 30.11.2015 01.01.2016 56 Sisemin m
890 Hea laboritava nõuded ja kord 17.12.2015 25.12.2015 62 Tervise- ja töömin m
891 Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta 17.03.2016 01.09.2016 34 VV m
892 Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord 28.07.2016 01.08.2016 87 VV m
893 Riigikaitseobjekti kaitse kord 23.09.2016 30.09.2016 106 VV m
894 Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid 27.12.2016 01.01.2017 75 Keskkonnamin m
895 Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord 13.07.2017 18.07.2017 38 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
896 Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus 14.11.2017 01.01.2018 84 Riigihalduse min m
897 Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel 30.07.2018 06.08.2018 28 Keskkonnamin m
898 Arheoloogilise leiu leidjale leiuautasu määramise kord, otsinguvahendi loaga ja otsinguvahendi kasutamisega seotud nõuded ning nõuded täienduskoolituse läbiviijale 15.05.2019 19.05.2019 24 Kultuurimin m
899 Kaitselennundusmäärustik 18.10.2019 25.10.2019 20 Kaitsemin m
900 Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis 23.10.2019 28.10.2019 56 Keskkonnamin m