ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
801 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2019 16.02.2019 RK s
802 Tallinna Ülikooli seadus TalÜKS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
803 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 21.02.2019 01.04.2019 RK s
804 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.06.2020 01.09.2020 RK s
805 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2021 01.01.2022 RK s
806 Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2021 13.01.2022 RK s
807 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.06.2022 27.06.2022 RK s
808 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022 15.10.2022 RK s
809 Töölepingu seaduse muutmise seadus 23.11.2022 24.12.2022 RK s
810 Euro kasutusele võtmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.05.2024 01.01.2025 RK s
811 Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 04.06.2024 01.07.2024 RK s
812 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta 22.07.1992 01.07.1992 214 VV m
813 Tervisekassa ravimite loetelu 24.09.2002 01.10.2002 112 Sotsiaalmin m
814 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus 23.10.2002 01.11.2002 323 VV m
815 Eesti raadiosagedusplaan 26.10.2017 04.11.2017 54 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
816 Välisministeeriumi põhimäärus 20.05.2004 01.06.2004 196 VV m
817 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine 22.12.2017 01.01.2018 105 Rahandusmin m
818 Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis 12.04.2006 01.07.2006 25 Rahandusmin m
819 Linnade koefitsiendid 20.12.2006 01.01.2007 11 Välismin m
820 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas 18.05.2007 02.06.2007 154 VV m
821 Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja "Kodakondsuse seaduse" ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord 13.12.2007 22.12.2007 247 VV m
822 Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord 25.09.2008 01.03.2009 143 VV m
823 Politsei andmekogu põhimäärus 22.12.2009 01.01.2010 92 Sisemin m
824 Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord 12.08.2010 01.09.2010 28 Justiitsmin m
825 Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded 07.09.2010 13.09.2010 47 Sisemin m
826 Siseministeeriumi põhimäärus 31.05.2012 15.07.2012 39 VV m
827 Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord 12.04.2013 21.04.2013 15 Sisemin m
828 Film Estonia toetuskava 16.04.2019 26.04.2019 14 Kultuurimin m
829 Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord 19.02.2015 01.03.2015 12 Majandus- ja taristusmin m
830 Töölesaamist toetavad teenused 11.09.2015 18.09.2015 41 Tervise- ja töömin m
831 Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed 21.12.2015 01.01.2016 74 Sotsiaalkaitsemin m
832 Teeregistri põhimäärus 07.01.2016 15.01.2016 1 VV m
833 Riigikaitseobjekti kaitse kord 23.09.2016 30.09.2016 106 VV m
834 Tsiviiltoetuse registri põhimäärus 13.10.2016 18.10.2016 112 VV m
835 Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord 13.07.2017 18.07.2017 38 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
836 Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded 16.08.2017 21.08.2017 31 Keskkonnamin m
837 Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted 19.10.2017 15.11.2017 53 Majandus- ja taristusmin m
838 Hajaasustuse programm 22.02.2018 01.03.2018 14 Riigihalduse min m
839 Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend 03.01.2019 11.01.2019 2 Sisemin m
840 Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 "Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded" muutmine 24.01.2019 01.02.2019 8 Majandus- ja taristusmin m
841 Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed 05.02.2019 10.02.2019 14 Majandus- ja taristusmin m
842 Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine 09.10.2019 18.10.2019 47 Rahandusmin m
843 Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 10.10.2019 17.01.2020 84 VV m
844 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ja abikõlblikkuse perioodiga 28.05.2021 12.06.2021 28 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
845 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine 14.06.2021 18.06.2021 5 Kaitsemin m
846 Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega 12.08.2021 17.08.2021 20 Sisemin m
847 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine 08.02.2022 13.02.2022 4 Kaitsemin m
848 Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 "Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine 23.05.2022 06.06.2022 41 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
849 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Maaeluministeeriumi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks ümberkorraldamise tõttu 22.06.2023 08.07.2023 65 VV m
850 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega 22.06.2023 08.07.2023 66 VV m