ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
801 Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord 25.09.2008 01.03.2009 143 VV m
802 Politsei andmekogu põhimäärus 22.12.2009 01.01.2010 92 Sisemin m
803 Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord 12.08.2010 01.09.2010 28 Justiitsmin m
804 Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded 07.09.2010 13.09.2010 47 Sisemin m
805 Kaubamärgimäärus 03.01.2012 13.01.2012 12 Justiitsmin m
806 Siseministeeriumi põhimäärus 31.05.2012 15.07.2012 39 VV m
807 Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord 12.04.2013 21.04.2013 15 Sisemin m
808 Film Estonia toetuskava 16.04.2019 26.04.2019 14 Kultuurimin m
809 Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord 19.02.2015 01.03.2015 12 Majandus- ja taristusmin m
810 Töölesaamist toetavad teenused 11.09.2015 18.09.2015 41 Tervise- ja töömin m
811 Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed 21.12.2015 01.01.2016 74 Sotsiaalkaitsemin m
812 Teeregistri põhimäärus 07.01.2016 15.01.2016 1 VV m
813 Tsiviiltoetuse registri põhimäärus 13.10.2016 18.10.2016 112 VV m
814 Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded 16.08.2017 21.08.2017 31 Keskkonnamin m
815 Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted 19.10.2017 15.11.2017 53 Majandus- ja taristusmin m
816 Hajaasustuse programm 22.02.2018 01.03.2018 14 Riigihalduse min m
817 Eesti numeratsiooniplaan 21.05.2018 26.05.2018 25 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
818 Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend 03.01.2019 11.01.2019 2 Sisemin m
819 Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 "Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded" muutmine 24.01.2019 01.02.2019 8 Majandus- ja taristusmin m
820 Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed 05.02.2019 10.02.2019 14 Majandus- ja taristusmin m
821 Maksukohustuslaste registri põhimäärus 07.03.2019 15.03.2019 21 VV m
822 Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine 09.10.2019 18.10.2019 47 Rahandusmin m
823 Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 10.10.2019 17.01.2020 84 VV m
824 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmine seoses rakendusüksuse ja abikõlblikkuse perioodiga 28.05.2021 12.06.2021 28 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
825 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine 14.06.2021 18.06.2021 5 Kaitsemin m
826 Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega 12.08.2021 17.08.2021 20 Sisemin m
827 Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 "Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord" muutmine 08.02.2022 13.02.2022 4 Kaitsemin m
828 Ettevõtlusministri 15. mai 2015. a määruse nr 46 "Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine 23.05.2022 06.06.2022 41 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
829 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Maaeluministeeriumi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks ümberkorraldamise tõttu 22.06.2023 08.07.2023 65 VV m
830 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ministeeriumide ümberkorraldamisega 22.06.2023 08.07.2023 66 VV m
831 "Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine 07.03.2023 07.03.2023 282 Vabariigi President o
832 Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus 09.03.1994 29.03.1994 RK s
833 Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus 10.03.1994 10.04.1994 RK s
834 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 09.12.2014 16.10.2017 RK s
835 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.11.2018 17.12.2018 RK s
836 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS 14.04.2004 01.05.2004 RK s
837 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS 10.01.2007 20.01.2007 RK s
838 Tolliseaduse muutmise seadus 22.10.2015 01.12.2015 RK s
839 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.10.2018 01.04.2022 RK s
840 Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.11.2014 01.09.2015 RK s
841 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 01.01.2015 RK s
842 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 23.11.2016 01.01.2017 RK s
843 Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 21.01.2015 13.02.2015 RK s
844 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 18.02.2015 01.04.2015 RK s
845 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.12.2015 09.01.2016 RK s
846 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 13.06.2019 01.07.2019 RK s
847 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 17.03.2016 23.03.2016 RK s
848 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 19.06.2017 13.07.2017 RK s
849 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus 15.11.2017 01.01.2018 RK s
850 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus 23.01.2018 01.01.2019 RK s