ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
751 Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused 29.07.2021 03.08.2021 78 VV m
752 Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine 28.03.2022 04.04.2022 8 Justiitsmin m
753 Töötasu alammäära kehtestamine 08.12.2023 01.01.2024 113 VV m
754 Otsus omandiõiguse järjepidevuse taastamisest 19.12.1990 19.12.1990 ÜN o
755 Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta 20.06.1991 20.06.1991 ÜN o
756 Seadus süümevande andmise korra kohta SVS 08.07.1992 07.09.1992 ÜN s
757 Ühistatud vara maksumuse määramise seadus 27.01.1993 04.02.1993 RK s
758 Majandusvööndi seadus MVS 28.01.1993 25.02.1993 RK s
759 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 31.05.2017 01.01.2018 RK s
760 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS 25.11.1998 16.03.1999 RK s
761 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 30.01.2019 02.03.2019 RK s
762 Inimgeeniuuringute seadus IGUS 13.12.2000 08.01.2001 RK s
763 Riigivapi seadus RVaS 13.06.2001 01.01.2002 RK s
764 Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS 11.02.2003 01.01.2004 RK s
765 Väetiseseadus VäetS 11.06.2003 01.09.2003 RK s
766 Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus STS 2004-2006 10.12.2003 01.01.2004 RK s
767 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 17.12.2014 10.01.2015 RK s
768 Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS 09.02.2011 01.04.2011 RK s
769 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2016 07.01.2017 RK s
770 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus 23.09.2015 26.10.2015 RK s
771 Nimeseaduse muutmise seadus 18.02.2015 16.03.2015 RK s
772 Reklaamiseaduse muutmise seadus 19.02.2015 01.01.2016 RK s
773 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus 14.01.2016 01.02.2016 RK s
774 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 28.09.2016 16.10.2016 RK s
775 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 26.10.2016 01.01.2017 RK s
776 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.11.2017 01.01.2018 RK s
777 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 22.11.2017 15.12.2017 RK s
778 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus 04.04.2018 01.07.2018 RK s
779 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus 07.11.2018 28.11.2018 RK s
780 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.12.2018 20.01.2019 RK s
781 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2019 16.02.2019 RK s
782 Tallinna Ülikooli seadus TalÜKS 20.02.2019 01.09.2019 RK s
783 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 21.02.2019 01.04.2019 RK s
784 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.06.2020 01.09.2020 RK s
785 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2021 01.01.2022 RK s
786 Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2021 13.01.2022 RK s
787 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.06.2022 27.06.2022 RK s
788 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 21.09.2022 15.10.2022 RK s
789 Töölepingu seaduse muutmise seadus 23.11.2022 24.12.2022 RK s
790 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta 22.07.1992 01.07.1992 214 VV m
791 Tervisekassa ravimite loetelu 24.09.2002 01.10.2002 112 Sotsiaalmin m
792 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus 23.10.2002 01.11.2002 323 VV m
793 Eesti raadiosagedusplaan 26.10.2017 04.11.2017 54 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
794 Välisministeeriumi põhimäärus 20.05.2004 01.06.2004 196 VV m
795 Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad 30.07.2004 08.08.2004 261 VV m
796 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine 22.12.2017 01.01.2018 105 Rahandusmin m
797 Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis 12.04.2006 01.07.2006 25 Rahandusmin m
798 Linnade koefitsiendid 20.12.2006 01.01.2007 11 Välismin m
799 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas 18.05.2007 02.06.2007 154 VV m
800 Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja "Kodakondsuse seaduse" ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord 13.12.2007 22.12.2007 247 VV m