ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
701 Sotsiaalministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine 12.08.2021 16.08.2021 30 Sotsiaalkaitsemin m
702 Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord", 24. augusti 2020. a määruse nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" ja 20. detsembri 2021. a määruse nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" muutmine 30.05.2022 06.06.2022 43 Majandus- ja taristusmin m
703 Kultuuriministri 2. jaanuari 2007. a määruse nr 1 "Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus" muutmine 25.06.2023 08.07.2023 6 Kultuurimin m
704 Töötasu alammäära kehtestamine 08.12.2023 01.01.2024 113 VV m
705 Riigi pikaajalise arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ heakskiitmine 12.05.2021 13.05.2021 RK o
706 Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 06.12.2022 06.12.2022 208 RK juhatus o
707 Kohtunikuametist vabastamine 19.06.2023 19.06.2023 307 Vabariigi President o
708 Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus EOHTS 13.01.1993 19.01.1993 RK s
709 Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus ÕVTÕS 28.06.1994 25.07.1994 RK s
710 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS 06.02.1995 01.04.1995 RK s
711 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS 16.04.1997 19.05.1997 RK s
712 Rahvusooperi seadus ROS 02.12.1997 03.01.1998 RK s
713 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.11.2018 16.12.2018 RK s
714 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 03.05.2017 19.05.2017 RK s
715 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS 18.01.2007 01.06.2007 RK s
716 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2018 01.01.2019 RK s
717 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.05.2017 05.06.2017 RK s
718 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 11.02.2015 01.05.2015 RK s
719 Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus 18.02.2015 06.03.2015 RK s
720 Veeseaduse muutmise seadus 11.06.2015 08.07.2015 RK s
721 Pakendiseaduse muutmise seadus 09.12.2015 01.01.2016 RK s
722 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 27.01.2016 10.02.2016 RK s
723 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.02.2016 01.01.2017 RK s
724 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2016 01.05.2016 RK s
725 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 20.04.2016 14.05.2016 RK s
726 Säilituseksemplari seadus SäES 15.06.2016 01.01.2017 RK s
727 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2017 01.01.2018 RK s
728 Liiklusseaduse muutmise seadus 14.06.2017 14.07.2017 RK s
729 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2021 31.03.2021 RK s
730 Liiklusseaduse muutmise seadus 20.02.2019 25.03.2019 RK s
731 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 12.06.2019 12.07.2019 RK s
732 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.06.2020 20.07.2020 RK s
733 Raudteeseadus RdtS 15.10.2020 31.10.2020 RK s
734 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 19.04.2021 RK s
735 Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 12.05.2021 31.05.2021 RK s
736 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 01.06.2022 30.06.2022 RK s
737 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 01.06.2022 30.06.2022 RK s
738 Ohvriabi seadus OAS 14.12.2022 01.04.2023 RK s
739 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus VUHS 25.01.2023 01.09.2023 RK s
740 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 10.04.2024 27.04.2024 RK s
741 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 10.04.2024 06.05.2024 RK s
742 Sõjaväeliste auastmete andmine 19.06.2023 19.06.2023 43 Vabariigi President kk
743 Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus 11.04.2013 15.04.2013 60 VV m
744 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses seadme ohutuse seaduse jõustumisega 02.04.2015 01.07.2015 49 VV m
745 Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord 26.01.2016 30.01.2016 5 Tervise- ja töömin m
746 Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend 11.12.2003 01.01.2004 105 Rahandusmin m
747 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded 01.07.2024 15.12.2004 31.12.2004 128 Sotsiaalmin m
748 Kinnipidamiskeskuse sisekorraeeskiri 16.10.2014 01.12.2014 44 Sisemin m
749 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 14.06.2007 01.07.2007 176 VV m
750 E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus 03.07.2008 15.07.2008 111 VV m