ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
701 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 21.11.2018 16.12.2018 RK s
702 Raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seadus 03.05.2017 19.05.2017 RK s
703 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS 18.01.2007 01.06.2007 RK s
704 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2018 01.01.2019 RK s
705 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.05.2017 05.06.2017 RK s
706 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 11.02.2015 01.05.2015 RK s
707 Kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seadus 18.02.2015 06.03.2015 RK s
708 Veeseaduse muutmise seadus 11.06.2015 08.07.2015 RK s
709 Pakendiseaduse muutmise seadus 09.12.2015 01.01.2016 RK s
710 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 27.01.2016 10.02.2016 RK s
711 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.02.2016 01.01.2017 RK s
712 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 20.04.2016 01.05.2016 RK s
713 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 20.04.2016 14.05.2016 RK s
714 Säilituseksemplari seadus SäES 15.06.2016 01.01.2017 RK s
715 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2017 01.01.2018 RK s
716 Liiklusseaduse muutmise seadus 14.06.2017 14.07.2017 RK s
717 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 17.03.2021 31.03.2021 RK s
718 Liiklusseaduse muutmise seadus 20.02.2019 25.03.2019 RK s
719 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 12.06.2019 12.07.2019 RK s
720 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 17.06.2020 20.07.2020 RK s
721 Raudteeseadus RdtS 15.10.2020 31.10.2020 RK s
722 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 19.04.2021 RK s
723 Karistusseadustiku muutmise seadus (mittesularahalised maksevahendid) 12.05.2021 31.05.2021 RK s
724 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 01.06.2022 30.06.2022 RK s
725 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 01.06.2022 30.06.2022 RK s
726 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus VUHS 25.01.2023 01.09.2023 RK s
727 Sõjaväeliste auastmete andmine 19.06.2023 19.06.2023 43 Vabariigi President kk
728 Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus 11.04.2013 15.04.2013 60 VV m
729 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses seadme ohutuse seaduse jõustumisega 02.04.2015 01.07.2015 49 VV m
730 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord 04.12.2015 01.01.2016 67 Sisemin m
731 Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord 26.01.2016 30.01.2016 5 Tervise- ja töömin m
732 Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend 11.12.2003 01.01.2004 105 Rahandusmin m
733 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded 01.07.2024 15.12.2004 31.12.2004 128 Sotsiaalmin m
734 Metsa majandamise eeskiri 27.12.2006 12.01.2007 88 Keskkonnamin m
735 Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 14.06.2007 01.07.2007 176 VV m
736 E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus 03.07.2008 15.07.2008 111 VV m
737 Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele 21.06.2011 01.07.2011 50 Majandus-ja kommunikatsioonimin m
738 Pensioniõigusliku staaži tõendamise ja arvestamise kord 27.12.2012 01.01.2013 59 Sotsiaalmin m
739 Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord 07.01.2013 21.01.2013 1 Sisemin m
740 Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine 22.04.2013 28.04.2013 13 Justiitsmin m
741 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele 30.04.2015 01.07.2015 36 Majandus- ja taristusmin m
742 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile 08.06.2015 01.07.2015 62 Majandus- ja taristusmin m
743 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord 01.04.2016 01.07.2016 44 VV m
744 Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid 24.11.2016 01.01.2017 59 Keskkonnamin m
745 Pakendiregistri põhimäärus 09.08.2018 02.09.2018 72 VV m
746 Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord 24.01.2019 01.02.2019 7 Majandus- ja taristusmin m
747 Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis 07.02.2019 11.02.2019 7 VV m
748 Pensionistaaži arvestamise kord 28.02.2020 01.01.2021 6 Sotsiaalmin m
749 Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse riskianalüüs, analüüsi koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtiv asutus 29.07.2021 03.08.2021 77 VV m
750 Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused 29.07.2021 03.08.2021 78 VV m