ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
651 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS 17.06.2010 01.01.2011 RK s
652 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses 17.12.2015 16.01.2016 RK s
653 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.02.2016 20.03.2016 RK s
654 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.03.2016 01.05.2016 RK s
655 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 08.02.2017 01.04.2017 RK s
656 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 08.02.2017 03.03.2017 RK s
657 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 15.03.2017 07.04.2017 RK s
658 Pakendiseaduse muutmise seadus 21.03.2017 17.04.2017 RK s
659 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 04.04.2018 01.05.2018 RK s
660 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
661 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 12.09.2018 01.01.2019 RK s
662 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 16.10.2018 30.10.2018 RK s
663 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 12.12.2018 01.01.2019 RK s
664 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 19.12.2018 14.01.2019 RK s
665 Veeseaduse muutmise seadus 13.09.2021 01.10.2021 RK s
666 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.05.2022 14.06.2022 RK s
667 P. Jahilo puhkusele lubamine 19.06.2023 19.06.2023 44 Vabariigi President kk
668 Välisministeeriumi teadaanne Välismin t
669 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2019. a korralduse nr 301 "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 192 VV k
670 Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2019. a korralduse nr 82 "Statistikanõukogu moodustamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 194 VV k
671 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 01.06.2021 02.06.2021 215 VV k
672 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 17.06.2021 28.06.2021 232 VV k
673 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine 01.10.1996 09.10.1996 238 VV m
674 Palga alammäära kehtestamine 23.11.1999 01.01.2000 360 VV m
675 Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord 05.04.2011 15.04.2011 22 Keskkonnamin m
676 Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu 28.11.2016 01.01.2017 62 Tervise- ja töömin m
677 Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 "Töötajate tervisekontrolli kord" muutmine 07.04.2015 01.06.2015 20 Tervise- ja töömin m
678 Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord 25.06.2004 01.07.2004 49 Justiitsmin m
679 Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord 31.01.2005 11.02.2005 24 VV m
680 Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord 27.02.2015 01.06.2015 18 Majandus- ja taristusmin m
681 Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad 04.09.2015 12.09.2015 114 Majandus- ja taristusmin m
682 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 01.01.2036 25.11.2015 30.11.2015 19 Maaelumin m
683 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord 19.04.2018 23.04.2018 34 VV m
684 Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" muutmine 21.11.2018 03.12.2018 29 Sisemin m
685 Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2015. a määruse nr 104 "Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu" muutmine 18.01.2019 22.01.2019 2 VV m
686 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 08.11.2019 15.11.2019 61 Keskkonnamin m
687 Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord 30.03.2004 01.05.2004 40 Rahandusmin m
688 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord 14.09.2020 25.09.2020 43 Sotsiaalmin m
689 Sotsiaalministri 30. jaanuari 2019. a määruse nr 2 "Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus" muutmine 12.08.2021 16.08.2021 30 Sotsiaalkaitsemin m
690 Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord", 24. augusti 2020. a määruse nr 51 "Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" ja 20. detsembri 2021. a määruse nr 81 "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine" muutmine 30.05.2022 06.06.2022 43 Majandus- ja taristusmin m
691 Kultuuriministri 2. jaanuari 2007. a määruse nr 1 "Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus" muutmine 25.06.2023 08.07.2023 6 Kultuurimin m
692 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta 17.10.1991 17.10.1991 ÜN o
693 Riigi pikaajalise arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ heakskiitmine 12.05.2021 13.05.2021 RK o
694 Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 06.12.2022 06.12.2022 208 RK juhatus o
695 Kohtunikuametist vabastamine 19.06.2023 19.06.2023 307 Vabariigi President o
696 Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus 13.01.1993 19.01.1993 RK s
697 Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus 28.06.1994 25.07.1994 RK s
698 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS 06.02.1995 01.04.1995 RK s
699 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS 16.04.1997 19.05.1997 RK s
700 Rahvusooperi seadus ROS 02.12.1997 03.01.1998 RK s