ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
651 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 10.03.2022 15.03.2022 30 VV m
652 É. Lamouroux’le riikliku autasu andmine 19.06.2023 19.06.2023 306 Vabariigi President o
653 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ÜRPS 18.06.1992 01.07.1992 ÜN s
654 Merealapiiride seadus MPS 10.03.1993 10.04.1993 RK s
655 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS 29.10.1998 30.11.1998 RK s
656 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.12.2014 10.01.2015 RK s
657 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS 06.11.2002 01.01.2003 RK s
658 Rahvatervise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 10.01.2015 RK s
659 Veeseaduse muutmise seadus 13.12.2016 06.01.2017 RK s
660 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS 22.02.2011 01.04.2011 RK s
661 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS 17.06.2010 01.01.2011 RK s
662 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses 17.12.2015 16.01.2016 RK s
663 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.02.2016 20.03.2016 RK s
664 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus 10.03.2016 01.05.2016 RK s
665 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 08.02.2017 01.04.2017 RK s
666 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 08.02.2017 03.03.2017 RK s
667 Liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 15.03.2017 07.04.2017 RK s
668 Pakendiseaduse muutmise seadus 21.03.2017 17.04.2017 RK s
669 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 04.04.2018 01.05.2018 RK s
670 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 13.06.2018 02.07.2018 RK s
671 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 12.09.2018 01.01.2019 RK s
672 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 16.10.2018 30.10.2018 RK s
673 Tulumaksuseaduse muutmise seadus 12.12.2018 01.01.2019 RK s
674 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 19.12.2018 14.01.2019 RK s
675 Veeseaduse muutmise seadus 13.09.2021 01.10.2021 RK s
676 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 18.05.2022 14.06.2022 RK s
677 P. Jahilo puhkusele lubamine 19.06.2023 19.06.2023 44 Vabariigi President kk
678 Välisministeeriumi teadaanne Välismin t
679 Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2019. a korralduse nr 301 "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 192 VV k
680 Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2019. a korralduse nr 82 "Statistikanõukogu moodustamine" muutmine 13.05.2021 13.05.2021 194 VV k
681 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 01.06.2021 02.06.2021 215 VV k
682 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 17.06.2021 28.06.2021 232 VV k
683 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine 01.10.1996 09.10.1996 238 VV m
684 Palga alammäära kehtestamine 23.11.1999 01.01.2000 360 VV m
685 Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord 05.04.2011 15.04.2011 22 Keskkonnamin m
686 Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu 28.11.2016 01.01.2017 62 Tervise- ja töömin m
687 Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord 04.12.2015 01.01.2016 67 Sisemin m
688 Sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määruse nr 74 "Töötajate tervisekontrolli kord" muutmine 07.04.2015 01.06.2015 20 Tervise- ja töömin m
689 Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord 25.06.2004 01.07.2004 49 Justiitsmin m
690 Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord 31.01.2005 11.02.2005 24 VV m
691 Kaubamärgimäärus 03.01.2012 13.01.2012 12 Justiitsmin m
692 Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord 27.02.2015 01.06.2015 18 Majandus- ja taristusmin m
693 Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad 04.09.2015 12.09.2015 114 Majandus- ja taristusmin m
694 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 01.01.2036 25.11.2015 30.11.2015 19 Maaelumin m
695 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni liikmete arv ja töökord 19.04.2018 23.04.2018 34 VV m
696 Pakendiregistri põhimäärus 09.08.2018 02.09.2018 72 VV m
697 Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" muutmine 21.11.2018 03.12.2018 29 Sisemin m
698 Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2015. a määruse nr 104 "Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu" muutmine 18.01.2019 22.01.2019 2 VV m
699 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 08.11.2019 15.11.2019 61 Keskkonnamin m
700 Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord 30.03.2004 01.05.2004 40 Rahandusmin m