ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
601 COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused 28.04.2020 01.05.2020 31 VV m
602 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad 09.09.2020 01.09.2021 32 Haridus- ja teadusmin m
603 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS 10.04.1996 18.05.1996 RK s
604 Mahepõllumajanduse seadus MPõS 20.09.2006 01.01.2007 RK s
605 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS 05.06.2008 05.07.2008 RK s
606 Euro kasutusele võtmise seadus 22.04.2010 01.01.2011 RK s
607 Muuseumiseadus MuuS 19.06.2013 15.07.2013 RK s
608 Jäätmeseaduse muutmise seadus 18.02.2015 16.03.2015 RK s
609 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seadus 30.01.2019 01.07.2019 RK s
610 Veeseaduse § 17 täiendamise seadus 15.06.2016 01.07.2016 RK s
611 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.01.2017 01.03.2017 RK s
612 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2017 20.03.2017 RK s
613 Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 19.04.2017 05.05.2017 RK s
614 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.05.2017 04.06.2017 RK s
615 Tubakaseaduse muutmise seadus 13.12.2017 19.01.2018 RK s
616 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 16.01.2018 01.02.2018 RK s
617 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 16.01.2018 05.02.2018 RK s
618 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.02.2019 01.07.2019 RK s
619 Liiklusseaduse muutmise seadus 28.10.2020 01.01.2021 RK s
620 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus 15.06.2021 20.07.2021 RK s
621 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus 25.11.2021 15.12.2021 RK s
622 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) 30.05.2022 01.01.2023 RK s
623 Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 28.12.2022 01.02.2023 RK s
624 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.02.2023 01.05.2023 RK s
625 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 01.06.2021 02.06.2021 214 VV k
626 Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" ja Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele" muutmine 04.02.2022 07.02.2022 29 VV k
627 Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" muutmine 16.07.2015 21.07.2015 78 VV m
628 Strateegiliste kaupade nimekiri 22.12.2011 01.01.2012 171 VV m
629 Nakkushaiguste tõrje nõuded 31.10.2003 17.11.2003 123 Sotsiaalmin m
630 Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus 05.08.2004 01.09.2004 265 VV m
631 Erisoodustuse hinna määramise kord 13.01.2011 22.01.2011 2 Rahandusmin m
632 Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika 05.06.2015 01.07.2015 58 Majandus- ja taristusmin m
633 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord 19.06.2015 01.07.2015 67 Majandus- ja taristusmin m
634 Kauba ja teenuse hinna avaldamise ja kauba hinna alandamisest teavitamise nõuded 09.02.2016 01.03.2016 14 Majandus- ja taristusmin m
635 Õhukvaliteedi hindamise kord 27.12.2016 01.01.2017 84 Keskkonnamin m
636 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded 11.12.2018 01.01.2019 63 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m
637 Isikukoodide moodustamise ja andmise kord 03.01.2019 11.01.2019 1 Sisemin m
638 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine 10.09.2020 18.09.2020 73 VV m
639 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses abikõlblikkuse perioodi pikendamisega 08.06.2021 14.06.2021 16 Haridus- ja teadusmin m
640 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine 10.03.2022 15.03.2022 30 VV m
641 É. Lamouroux’le riikliku autasu andmine 19.06.2023 19.06.2023 306 Vabariigi President o
642 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus 18.06.1992 01.07.1992 ÜN s
643 Merealapiiride seadus MPS 10.03.1993 10.04.1993 RK s
644 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.12.2020 01.03.2021 RK s
645 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS 29.10.1998 30.11.1998 RK s
646 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.12.2014 10.01.2015 RK s
647 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS 06.11.2002 01.01.2003 RK s
648 Rahvatervise seaduse muutmise seadus 18.12.2014 10.01.2015 RK s
649 Veeseaduse muutmise seadus 13.12.2016 06.01.2017 RK s
650 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS 22.02.2011 01.04.2011 RK s